Tag-arkiv: feriebørn

26. juni 1919 – Om Børnene fra Slesvig By

Den 28. juni 1919 bragte Flensborg Avis et brev om feriebørnene fra Slesvig By.

(Brev til „Flensborg Avis”)

Slesvig, 26. Juni 1919.
Fra Laaland er der kommet mange glade Efterretninger fra Børnene,  og Forældrene er mest fornøjede: Folk gik til „Schleswigsche Nachrichten” og vilde have nogle af Børnenes Breve offentliggjort; men Bladet vilde ikke optage noget, fordi det maaske ikke passede med dets tidligere Udtalelser.

Mange er kede af, at de ikke fik deres Børn med. Her gik Rygter om, at der skulde afgaa fleree Transporter af Børn, og man begyndte saa at løbe i Byen for at faa Børnene med. I Dag blev de til Danmark sendte Børns Forældre opfordrede til at aflevere Børnenes Levnedsmiddelkort, men man vilde ikke give dem tilbage.

Det tyske Udvalg er nu ogsaa ved at anbringe Børn her paa Landet. Børnene har under Krigen haft Landophold og veed, hvorledes de har haft det der, og Landmændene vil heller ikke have Børnene. Det hedder, at der i 120 Sogne kun har været anmeldt Plads for 20 Børn.

I „Schleswiger Nachrichten” beder Damer om Tøj til Børn, som Forældrene ikke vilde have til Danmark. Man hører intet om Børn, der kommer paa Landet her.

Forældrene er henrykte over Modtagelsen paa Laaland, hvor Børnene hilstes med Musik. Mange af dem blev saa straks af Plejeforældrene udstyrede med de nødvendigste Klæder. Børnene skriver, at de har faaet Chokolade og andre gode Ting; de kommer ikke til at faa Hjemlængsel.

I Sammenligning med de flensborgske Børn havde Børnene fra Slesvig et daarligere Udseende, og her findes endnu saa mange Børn, som trænger Haardt til et Ferieophold i Danmark og ønsker at komme bort.

Folk har igennem deres Børn faaet en bedre Mening om Danmark end den, „Schleswiger Nachrichten” foreskriver dem, og mange Forældre er glade over, at deres Børn nu lærer Dansk.

Her følger et Brev af en 13-aarig Dreng fra Slesvig By

Klik her for at læse brevet

 

22. juni 1919 – Feriebarnet Christian: Her gav det Chokolade at drikke og mange Kager

Den 28. juni 1919 bragte Flensborg Avis et brev fra et af de feriebørn, der var sendt til Nakskov med damperen Ægir den 21. juni 1919. Det var den 13-årige Christian, der skrev hjem til sine forældre i Slesvig By.  Brevet var skrevet på tysk, men bragtes i oversættelse.

Danmark, d. 22. 6. 19.

Kære Forældre!
Jeg meddeler eder, at vi er vel ankomne, og alle endnu er sunde og ved godt Mod; haaber det samme om eder, I kære.

Vi ankom Klokken 11 til Flensborg, fik allerede straks dejlig Te og Kiks. Vi overnattede paa et Hotel. Saa sov vi 3—4 Timer og blev igen vækkede klokken 3½. Henad 5 gik det bort saa Flensborg til Dampskibet; her fik vi Brød og Æg. Allerede da Damperen var i Bevægelse, lod nogle Børn fra Flensborg sig endnu tage med, og der var Jubel og Sang. Fra Klokken 5 Morgen til 5 Aften sejlede vi med Skibet paa det aabne Hav; intet Land var at se, og Bølgerne var saa høje; de sprøjtede op paa Skibet.

Da vi saa om Aftenen ankom til Laaland, stod der i Land fuldt af Mennesker, som vilde se os. Musik og alting var der. Saa gik det med
Musik gennem Gaderne. I en Gade gjorde vi Holdt, og alle blev udsøgte, hvor de skulde hen. Vi kom først ind paa et Hotel; her gav det Chokolade at drikke og mange Kager. Jeg drak 5 Kopper Chokolade, og Kagerne har jeg slet ikke talt. Til dette Hotel kom saa Herrerne og hentede os. Jeg blev meget venlig modtagen, og vi gik straks gennem Byen; jeg fik straks en ny Dragt, en Hue og et Par Sko og et Par helt fine Støvler og 2 Par Strømper og 2 Sweatere.

Nu maa jeg slutte; thi jeg veed ikke mere. En hjertelig Hilsen til eder alle sender
eders
Christian.

21. juni 1919 – Feriebørn til Nakskov

Den 21. juni 1919 sejlede den danske forfatter og digter Valdemar Rørdam med damperen Ægir, som bragte feriebørn fra Flensborg og Slesvig By til Nakskov og Korsør. I artiklen “Sønderjylland – Nordslesvig?”, hvis første del blev bragt i Nationaltidende den 27. juni 1919, kom han ind på feriebørnenes rejse og skrev blandt andet om deres tilstand:

Hvad var det nu for Børn? Det var Krigens sønderjyske Købstadsbørn, underernærede, utilstrækkelig klædte, mange ligefrem udsultede og halvnøgne; faderløse eller dog hjælpeløse; alle paa en eller flere Maader nødlidende. Hvor beundringsværdigt pænt end størtste Parten var hjemmefra pudsede og pyntede til Rejsen, hvor rørende stolt end mange af de smaa fortalte om alt, hvad de var vant til at spise – det kunde baade ses og føles, hvad de fejlede. […]

Senere kom han ind på deres sprogkundskaber:

Den Ladning Børn fra Flensborg og Slesvig, som i Lørdags stod Nakskov ind, syngende og jublende efter 11 Timers Sejlads med ikke saa lidt Regn og Blæst undervejs, var i “Ægir”s Nøddeskal, selve den “kompakte tyske Majoritet” fra disse to Byer. Tysk talte og Tysk sang de, som Hjem og Skole Lærte dem. […]

Feriebørn ombord på damperen Ægir på vej til Nakskov og Korsør den 21. juni 1919. Bag børnene ses midt i billedet en rygende Valdemar Rørdam (Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig)

De manglende dansk kundskaber kom også til at sætte deres præg på den festlige modtagelse i Nakskov:

I Nakskov Havn blev Børnene modtagne af en myldrende Menneskemængde med Faner og Musik, af den stedlige Komité med Hvedebrød og Chokolade ved festligt dækkede Borde af ders ventende lollandske Førere og Værtsfolk med den ømmeste Omhu og Kærlighed. Musiken spillede “Det er et yndigt Land” og “Slumrer sødt i Slesvigs Jord”, “Kong Christian” blev tusindstemmigt sunget. Flertallet af Børnene kendte ikke disse danske Nationalsange, men de forstod, at Danmark hilste dem Velkommen. Og de, der skulle videre, sang ved Bortsejlingen, som de havde sunget om Morgenen i Flensborg Havn “Mein Heimatland, ade”, og hvad de nu ellers kunde, den en vemodige tyske Soldatervise efter den anden.

Det hele blev i øvrigt filmet, klip fra filmen kan ses i René Rasmussens lille film Slesvigske børns ferierejse 1919

 

26. april 1919 – Flensborg Avis: Flensborgske Børn til Kongeriget.

Den 26. april 1919 bragte Flensborg Avis en beretning om et møde, afholdt to dage forinden angående de flensborgske feriebørn.

I Torsdags holdt de Komiteer i Flensborg, der forbereder Flensborgske underernærede Børns Landophold i Kongeriget, et Møde, paa hvilket det oplystes, at hverken de kommunale eller statslige Myndigheder nu vilde lægge yderligere Hindringer i Vejen for Tankens Udførelse, især da Forsøget paa at anbringe et større Antal Børn i Holsten og Sydslesvig er strandet.

Der er i Flensborg, efter at der een Gang var offentliggjort Meddelelse i Bladene, indtegner omkring en tre Tusind Børn til Rejsen, deraf alene henved et Tusind hos Mellemslesvigsk Udvalg. Der er en Del blandt, som taler eller forstaar Dansk, men selvfølgelig ogsaa en Mængde tysktalende. Det vil dog næppe blive saa svært at komme over Sprogvanskeligheden over for de smaa Gæster.

Medens den af Arbejderraadet nedsatte Komite paatog sig de afsluttende Forhandlinger med Myndighederne og Lægerne, vil man fra anden Side saa hurtigt som muligt søge at faa Ordningen og Fordelingen gennemført. Den dansk Sundhedsstyrelse har forlangt, at Lægeundersøgelsen stal finde Sted tidligst Dagen før Afrejsen.

Redaktør E. Christiansen modtog i Gaar Middags et Telegram, hvorefter Østasiatisk Kompagni tilbyder at afhente omkring ved
2400 Børn i Flensborg i tre Gange, begyndende den 4. Maj Morgen. Der forespurgtes, om alle nødvendige Forhold var ordnede, saa Tilbudet kunde modtages. Der er herpaa svaret, at det smukke Tilbud bør modtages, men at Begyndelsens saafremt det et muligt,
gerne skulde udsættes til den 8. Maj, da det vil knibe med at faa alle Forberedelser gennemført.

12. februar 1918 – Flensborg Avis: “… de bestemteste revolutionære Forholdsregler”

Krigsfangerne i Rusland.
Wolffs Bureau melder fra Berlin: Efter hvad vi hører, har de i St. Petersborg førte Drøftelser vedrørende Fangerne efter længere Forhandlinger foreløbig ført til Undertegnelsen af en Overenskomst, hvorefter de gensidige tjenesteuduelige Krigsfanger saa snart som muligt skal sendes hjem. Tilsvarende Aftaler med Rusland er ogsaa blevne undertegnede af de østerrig-ungarske, bulgarske og tyrkiske Repræsentanter, der er i St. Petersborg.

Med de for Tiden i Rusland herskende Trafikforhold vil man rigtignok være nødt til at regne med ikke ubetydelige Forsinkelser i Udførelsen af Transporten. Dog maa det haabes, at det vil lykkes at fjerne de i denne Henseende bestaaende Vanskeligheder i forholdsvis kort Tid.

Folkekommissærernes Raad i St. Petrsborg har gennem sin Formand, Lenin, ladet udstede følgende Ordre til Kredsstabe og Jernbaneudvalg: Der skal tages de bestemteste revolutionære Forholdsregler, for at ikke en eneste Fange eller Flygtnng vender sig til St. Petersborg eller til det sultende nordlige Omraade. Vi gør i Forvejen opmærksom paa, at Krigsfanger eller Flygtninge intet Brød faar der og er dømte til at dø af Sult. De skal kun henvises til de med Korn forsynede Guvernementer.

Rejsetilladelsen til Grænseomraadet.
Som meddelt, er der officielt udsendt Forklaringer til Bestemmelsen om Tilrejsetilladelsen til Byer nær ved den danske Grænse, og i disse hedder det, at Rejsetilladelsen ikke behøves for Personer, der bor i det afspærrede Grænseomraade, naar de vender tilbage til Distriktet, eller rejser fra det ene Sted i dette til det andet, eller for rejsende, som skal igennem dette (for Eksempel fra Haderslev til Skærbæk) eller til og fra Udlandet.

Reisende fra disse Grænsedistrikter, som kommer til Haderslev, fortæller imidlertid, at det tilsynsførende Mandskab forlanger, at Folk fra Grænsedistriktet skal have deres Pas paategnet af Amts- eller Kommuneforstanderen, for at det kan ses, at de bor i det Distrikt eller den By, som allerede staar paa deres Pas („Ausweis”). Hvem der rejser, bør altsaa sørge for at faa denne Paategning.

3 flygtede russiske Krigsfanger
blev forleden Morgen anholdte; de vilde aflægge et Besøg i Landmand Johansens Skur paa Bomgaarden ved Tønder; de overraskedes, flygtede og løb lige i Armene paa en Vagtmand, der anholdt dem.

Vejene er i denne Tid i en helt utrøstelig Forfatning,
især paa Grund af de store Roeleveringer, skrives der fra Sundved. Paa Grund af Snedriverne er de tilmed mange Steder idelig satte under Vand, som kun synker langsomt paa vor lerede Jordbund. En grundig Opgrøftning ved Siderne, saa Vejene [f]aar en lille Runding i Steden for som nu at være hul, vilde vistnok være den mest praktiske og billigste Fremgangsmade.

Tyveri i Hjemstedsmuseet. (S. Z.)
Fra Dybbølværelset i Hjemstedsmuseet i Sønderborg er der blevet stjaalet en Kikkert, som har tilhørt en tysk Løjtnant, Troschel, der i 1864 faldt ved Ragebøl. Man mener, at den skyldige bør søges blandt nogle Skoledrenge, der var til Stede om Eftermiddagen paa den Dag, da Museet blev aabnet.

Købstadsbørn Paa Landet.
Landraad Schønberg i Sønderborg opfordrer Landmændene i Sønderborg Kreds til igen i Aar at optage Børn fra Storbyerne i Sommermaanederne. Anmeldelser bedes sendte til Pastor Matthiesen i Guderup eller til de af ham udpegede Tillidsmænd (Præst, Lærere og Lærerinder) in[d]til 20. Februar.

Indbrudsttyvene
har igen været paa Spil i Varnæs. Hos Forpagter P. Mathiesen paa Kærgaard er Vognlæderet paa hans Vogn blevet stjaalet, og hos Hans Vollesen i Vrangkær er der Natten til Onsdag blevet stjaalet 16 Brød, en Del Æg og nogle Høns; paa sidstnævte Sted har Tyvene glemt en Mejsel.

 

5. juli 1916 – Ribe Stiftstidende: Ferieophold i Danmark og indsamling af gummisko

Et besøg der ikke blev til noget

Der har været planer oppe om at sende en del børn, navnlig fra de mindrebemidlede og fattige hjem i Nordslesvig paa nogle ugers ferieophold i Danmark, hvorfra der laa indbydelse til børnene. Denne plan bliver imidlertid ikke til noget paa grund af nogle i sidste øjeblik opstaaede vanskeligheder, som efter de indledende skridt kunde ventes.

Hvad der samles ind

I en række byer har der i længere tid været iværksat indsamlinger af blik, tin, kobber og gummi. Under blik forstaas: konservesdaaser, tedaaser, cigaretæsker, bonbondaaser, blanksværtedaaser, kageformer, blikflasker, legetøj, blikplader, vandkander, fortinnet køkkentøj, sparebøsser af blik osv.

Endvidere er meget velkomne: fortinnede genstande saasom; spiseskeer, mejeriredskaber, pølsemaskindele, tingenstande saasom: tintallerkner, tinskeer, tintuber, stanniol og flaskehylstre.

Af propper kan nævnes alle slags store og smaa flaskepropper og tøndetolde, ogsaa naar de er i tu.

Af gummigenstande kan nævnes gamle cykledæk og gamle slanger, gasslanger, gummisko, gummibolde og lignende.