20. juni 1919. Overgangstiden: Danmark er et eventyrland!

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bringer i dag og de følgende dage udtog af hans erindringer. Dette er fjerde del.

Haderslev Byraad, hvor der indtil da ikke fandtes een eneste dansk Mand, sad vi nu 16 danske Borgerrepræsentanter blandt 30. Dette vil altsaa sige, at vi raadede over absolut Flertal og uhæmmet

kunde træffe Bestemmelse med Hensyn til Udviklingen, saavidt de gældende preussiske Love tillod det. Vi indstillede os imidlertid fra første Færd af loyalt overfor de andre Grupper og var rede til at dele Magten med dem i sagligt Arbejde.

Der raadede ogsaa i Regelen god Enighed i Raadet. Jeg mindes kun, at vi een Gang maatte optræde i skarp Modsætning til de tyske Kollegaer. Det drejede sig i dette Tilfælde om Salg af Krigslaan. Takket vare Bankdirektør Hübbes gode Raad og vor Energi gjorde vi en god Forretning for Byen ved at gennemføre Salget.

I Marts Maaned havde jeg for første Gang Lejlighed til at foretage en Rejse til København. Hvor var det sært at køre i gode og rene Tog, at drikke rigtig Kaffe, at kunne bestille Mad efter en lang Spiseseddel og at se velklædte Mennesker — og saa talte de slet ikke om Krig og Krigsforhold og Grænsespørgsmaal!

Iagttagelserne fra denne Tur minder mig om, hvad en ung Dame, der var opvokset under Krigen, har fortalt mig om sin første Rejse til København lige efter Vaabenstilstanden. Hun kunde næppe huske, at der ikke havde været Krig, og hun kendte kun Mandkønnet i Form af Drenge, Mand i Uniform, Syge, Saarede, Gamlinge og Krigsfanger. Nu saa hun, at der ogsaa var andre til.

En Tysker, som aldrig tidligere havde været i Danmark, fortalte mig om en vidunderlig Rejse til Fredericia: Paa Banegaarden henstiller Folk ligegyldigt deres Bagage uden Tilsyn i Ventesalene og sætter sig ved fint dækkede Kaffeborde, hvor der er fuldt op af Fade med det dejligste Wienerbrød. Man spiser uden Kontrol saa meget, man lyster. Bagefter kommer Tjeneren og spørger, hvor mange

Stykker man har spist. ”Tre, sagde jeg, men jeg havde spist ni. Det lyder utroligt,” sluttede Manden sin Beretning; ”men saadan er det.”

(fortsættes 25. juni)

Paa vej til Danmark. Livsbilleder fra Sønderjylland i Overgangsaarene 1918-20. Nicolai Svendsen, Svend Thorsen 1935

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *