27. juni 1919. “Fy for fanden!” Tysk advarsel mod at begå højforræderi!

Det tyske Udvalg om Agitationen for 3. Zone
Udvalget offentliggjorde 27. Juni 1919 følgende Opraab (Grænsev., I, 493):

Advarsel mod Højforræderi!

I Flensborg blev der igaar i en med Dannebrog smykket Sal afholdt et Møde, som skulde forberede Udskillelsen af 3. Zone fra Tyskland og dens Udlevering til Danmark. Det vedtoges at gøre et Forsøg paa endnu at opnaa en Afstaaelse af Slesvig til Danmark og i det Øjemed at samle saa mange Underskrifter som muligt i 3. Zone.

Mænd, der hidtil har gjort Krav paa at kaldes Tyskere, undser sig altsaa ikke ved, af den laveste Egenkærlighed, sammen med de danske Chauvinister og Tysklands Fjender, under Dannebrog at smede højforræderiske Planer. Danmark har med et haanende Smil afvist 3. Zone; disse Hædersmænd kaster sig imidlertid paany i deres Angst for deres Krigsvinding, for usselt Mammons Skyld, paa en paatrængende Maade i Danskernes Favn. Fy for Fanden!

I de kommende Dage vil 3. Zone af disse Folk blive oversvømmet med Petitioner. Vi advarer indtrængende Befolkningen imod at underskrive og lade sig indfange af Wall’s og Fællers smudsige Planer. Ved disse Folks Rumlerier drejer det sig om Højforræderi eller om Forberedelse dertil, og hvem der støtter og fremmer disse Bestræbelser ved sin Underskrift, gør sig ligeledes skyldige i denne Forbrydelse. Hvem der indsender sit Navn til Mellemslesvigsk Udvalg, udleverer sig og sin Ære til Tysklands værste Fjender.

Vi advarer endnu en Gang enhver imod den Daarskab, der ventes af ham, og som desuden under ingen Omstændigheder kan føre til et Resultat, og tilraader med Foragt at kaste denne Lap for Landsforrædernes Fødder.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *