30. juni 1919. Smugleri: “Et Bundfald af Mennesker fandt her en let og behagelig Maade at tjene Udkommet paa.”

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bringer i dag og de følgende dage udtog af hans erindringer. Dette er syvende del.

Det varede dog ikke lange, for Uregelmæssighederne atter begyndte. Hvis den ene Tillidsmand nægtede at udstede en Seddel, gik Ansøgeren videre til den næste.

Snart var Smughandlernes Skare atter fuldtallig.

Jeg har aldrig i min Tilværelse oplevet saa megen Løgn som i de Uger, dette Hverv var betroet mig, og ingen Sinde staaet overfor et saa udspekuleret Kæltringeliv som den Gang. Et Bundfald af Mennesker fandt her en let og behagelig Maade at tjene Udkommet paa. Fra sydlige Egne strømmede denne Bærme mod Haderslev.

Samtidig fyldtes i Stilhed Byens tomme Butikker med Varer fra store tyske Handelshuse i Hamborg og andre Byer. De søgte at redde Stumperne.

Det danske Grænsepoliti skred skarpt ind mod Smughandlernes Invasion, men formaaede ikke at standse den.

En eneste Nat i Begyndelsen af Maj fangede man seksten; unge Mennesker fra Haderslev, der havde valgt Smugleriet som Levevej.

I Løgumkloster kendte man en Smuglercentral, hvorfra en særlig Bande opererede. En enkelt Dag passerede 400-500 Mennesker med røde Sedler Grænsekontrollen.

Fra Kolding berettes under 15. Maj, at der som Resultat af Nattens Smugleri er indleveret 10-12 Personer til Arresten der i Byen, deriblandt flere Kvinder.

Arresten er nu saa overfyldt, at Ventelokalet paa Raadhuset har maattet tages i Brug som Celle, ved hvilken der er etableret en ekstra Bevogtning.

Paa Haderslev Raadhus arresteres tre Personer, som har levet af at udstede officielle tyske Udenlandspas uden Bemyndigelse.

Det var nu ikke mere, som tilsigtet, alene nødlidende dansktalende Mand og Kvinder, som søgte over Grænsen, men, som nævnt, mange tvivlsomme Personer fra hele Tyskland, der tyede herop for at fortsætte en lyssky Tilværelse.

Et mærkeligt og broget Grænselivsbillede oprulledes Dag efter Dag ved alle Overgangssteder, navnlig ved den gamle ”Frederikshøj” Kro, der vel nok passeredes af det største Antal Fremmede. Det var imidlertid, som det fremgaar af foranstaaende, faa og spredte Oplysninger, kun et begrænset Antal, deriblandt naturligvis alle skikkelige Mennesker, som fulgte den slagne Landevej med lovligt Bevis.

De rigtige Smuglere, som forstod Haandværket og skulde tjene store Penge, gik udenom og voldte de danske Myndigheder mange Bryderier.

(fortsættes …)

Paa vej til Danmark. Livsbilleder fra Sønderjylland i Overgangsaarene 1918-20. Nicolai Svendsen, Svend Thorsen 1935

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *