26. juni 1919. Stort dansk møde på Borgerforeningen i Flensborg

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

26. Juni: Klokken 11 hen i Borgerforeningens store Sal. Paa Scenens Bagvæg hænger et stort Danebrog fra, sidste Fest.

Først Gruppemøder P. Grau og A. Grau er mod Petitionen fra Nordslesvig, før 3. Zone selv har rørt paa sig.

Kl. 12 spiser vi ved Siden af. Imens fyldes den store Sal, der er over 150 Mennesker.

Foruden os og enkelte nordfra er der hidtilværende tysksindede fra. 2. Zone og en hel Mængde fra 3. Zone, især Angel og Højderyggen. Damgaard vælges til Ordstyrer.

Cornelius Petersen indleder. En lang Række Taler, overraskende indtryksfulde. De folkelige Grunde aldeles overvejende, redelig Vilje til at gaa op i det danske Folk; hvem der ikke selv kan vil give sine Børn. Flere Angelboere, en gammel Mand fra Slesvig, en Arbejder fra Ejdersted. Kun en Købmand fra Angel opponerer, men vil være Øvrigheden underdanig, hvis Landet bliver dansk.

Ved en Afstemning vedtages med alle mod 8 Stemmer igennem en Petition paa ny at rejse Kravet om at komme med ved Folkeafstemningen.

Efter en Drøftelse af Indsamling af Navne sluttedes dette Møde og fortsattes Gruppemødet, hvis Deltagere var stærkt optagne af denne Oplevelse og beklagede ikke at have faaet den tidligere. (Ikke muligt, Sydslesvigerne skulde ligesom Nordslesvigerne have Tid til at komme ud af deres Reserve.)

Man enedes om at afvente Petitionen fra 3. Zone. — Til Slut Møde med Tillidsmænd fra. 2. Zone om Embedsbesættelserne.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *