26. december 1914. SMS Dresdens skjulested opdaget!

Christian Stöckler fra Rørkær ved Tønder var fyrbøder på krydseren SMS Dresden, der som det eneste tyske skib undslap englænderne i slaget ved Falklandsøerne. Nu gemte det sig i skærgården ved Sydamerikas sydspids.

SMS_Dresden.jpg

En fremmed Motorsejlbaad dukkede om anden juledags Aften og forsvandt hurtigt ud af Bugten igen, uden at vi havde nogen Chance for at indhente den med Baadene.Læs videre

26. december 1914: “Julepostens omdeling var vor største og eneste glæde.”

Af Allan Otto Wagner.

Hemming Skov fra Københoved gjorde krigstjeneste i Infanteriregiment 176 på Østfronten

 Anden Juledag forløb i Fred og Ro, heller ikke Artilleriet forstyrrede. Det var, som om der ogsaa raadede Jule­stemning ovre hos Russerne, endskønt de ikke fejrede Jul paa dette Tidspunkt.

Da vi til Aften atter blev afløst, opnaaede vi at blive Reserve og komme helt tilbage til Partokko, hvortil vi nu fra vor nye Stilling havde halv­anden Times March.Læs videre

25. december 1914. Peter Østergaard får franske granater til jul

Peter Østergaard, Reserveregiment 86, en bror til Jeppe Østergaard, der faldt den 26. oktober 1914, tilbragte den 24. december under fransk beskydning

Kl. 3 om morgenen måtte vi op, for vi skal jo være herude, længe før det bliver lyst, for ellers kan franskmanden let mærke noget, og så skal han snart være der med sine granater.Læs videre

24. december 1914. Østfronten: “Den ene Julesalme fulgte efter den anden.”

Feltpostbrev dateret den 29. december 1914.

Jul i Polen
Jul i en skyttegrav i Polen

 

Kære …

Den 23. var vi i Kvarter hos tysktalende Folk og havde et storartet Kvarter. Lille Juleaften sad vi i en varm Stue og talte om, hvorledes vi skulde tilbringe Julen.

Pludselig aabnes Døren og en Stemme raaber: „Sofort fertig machen und ausrucken!”

Det var os en slem Skuffelse.Læs videre

24. december 1914. Juletræet fældes med sabel

Hans Petersen fra Skodsbøl deltog i krigen i Füsilierregiment 86. Julen blev fejret bag fronten i Frankrig.

24. december 1914.

Juleaftensdag oprandt med Snevejr; det saa rigtig ud til, at det nu skulde blive Jul; dog lidt op paa Dagen kom Solen igennem, og Sneen maatte forsvinde. 

Om Middagen gik to Underofficerer og jeg ud at søge om et Juletræ; men vi maatte søge over en halv Time; thi rigtig smukke og jævnt groede Grantræer kendte Franskmændene aabenbart ikke til.Læs videre

24. december 1914. Hemming Skov: “Vi fik næsten julegaver i overflod.”

Af Allan Otto Wagner.

Hemming Skov fra Københoved gjorde krigstjeneste i Infanteriregiment 176 på Østfronten

Juledag havde vi Juletræ, og vi fik næsten Julegaver i Overflod, Liebesgaben (Kærlighedsgaver) fra forskellige Steder. Fra Thorn, vor Garnisonsby, var saaledes sendt Vin i saadan Mængde, at hvert Korporalskab fik 4 Fla­sker. Baggrunden for Rigeligheden beroede naturligvis paa, at det var den første Krigsjul.Læs videre

24. december 1914. Jul om bord på SMS Dresden

Christian Stöckler fra Rørkær ved Tønder var fyrbøder på krydseren SMS Dresden, der som det eneste tyske skib undslap englænderne i slaget ved Falklandsøerne. Nu gemte det sig i skærgården ved Sydamerikas sydspids.

SMS_Dresden.jpg

Juleaftensdag forløb om Formiddagen akkurat som alle de andre Dage, udover at der var Folk i Land for at hente grønne Grene til at pynte op i Mandskabsrummene og i Messerne med.Læs videre

24. december 1914. “… vi kunne ikke mere, vi græd alle.”

Jul-A10358_05_resize

Frankrig, den 25. December 1914.

Min kære Kristine!

Ja, saa blev det Jul igen, men hvad for en Jul, en Jul, som vi maatte fejre adskilte, men med Haab om at komme til at fejre Jul sammen igen.

Om Morgenen holdt det op med at sne, Solen kom igennem, Sneen smeltede, og henimod Aften var det Frostvejr med Maaneskin og klar Stjernehimmel, en rigtig smuk Juleaftenshimmel, meget for smuk til denne syndige Verden.Læs videre

24. december 1914. “Hjem til moder og æbleskiver!”

H.C. Brodersen , Füsilierregiment 86, deltog i den tyske offensiv gennem Belgien og Frankrig i august-september 1914. I slutningen af oktober 1914 gav det kolde skyttegravsliv ham gigt i benene og han kom på lazaret. Nu er han på vej hjem på juleorlov.

Flensborg, Juleaften 1914.

Jeg ankom idag her til Byen, og mente at kunne faa Lov til at rejse videre hjemefter, men den gik ikke.Læs videre

23. december 1914. Grænsespærring og udskrivning af soldater

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Spærringen ved Vedsted forstærkes
Som bekendt er der i Grænseskellet over Hovedlandevejen ved Vedsted Toldsted af Tyskerne anbragt en forsvarlig Bom. Den maa imidlertid ikke forekomme det tyske Grænseopsyn tilstrækkelig, thi i Gaar blev en halv Snes Meter syd for Bommen anbragt et Pigtraadshegn tværs over Vejen bestaaende af 4 Rader Pigtraad over hinanden

Stor Udskrivningsprocent
I Arnumumiddelbart ved Grænsen har der været holdt Session i Dag for distrikterne Toftlund, Bevtoft, Agerskov, Branderup, Skærbæk, Hvidding og Raaager [Roager].Læs videre

23. december 1914. Bundløse veje i Rusland

Heste synker ned i mudderet
“Im Kampf mit dem Schlamm” lyder billedteksten til dette postkort. (Museum Sønderjylland)

Sønderjyden Paul skrev dette feltpostbrev, dateret “Rusland, d. 23. Decbr.”

Vi var over 75 Timer i Jernbanen. Vi kom hertil i Aftes Klokken 10. Saa gik vi kryds og tværs for at søge Kvarter, En stor Gaard og Brændevinsfabrik fandt vi Klokken 12. Vi fik vore Heste i Stald, men mange maatte staa under aaben Himmel.Læs videre

23. december 1914. Hemming Skov: “Julen skulle fejres i et fremmed land for en fremmed sag.”

Af Allan Otto Wagner.

Hemming Skov fra Københoved gjorde krigstjeneste i Regiment 176 på Østfronten.

Den 23. December om Aftenen løste vi af i Skytte­graven, og nu var der mest Sandsynlighed for en Juleaften her i denne plørede Skyttegrav mellem Banelinien og Byen Ludwikow. Sammen med et Par Kammerater fik jeg „installeret” et lille Fyrhul i Skyttegraven, hvorved vi af og til fik os en Portion hyggelig Varme.Læs videre

23. december 1914. Hans Petersen: “Der var et forfærdeligt pløre.”

Hans Petersen fra Skodsbøl gjorde krigstjeneste i Füsilierregiment 86

23. december 1914

Næste Dag, altsaa den 23., fik vi pludselig Ordre til at gøre os færdige. Kl. 12 Middag gik det fremad igen; vi gik over to sprængte Broer, som af Pionererne atter var gjort farbare. I Byen Cuts fik vi Middagsmad af Feltkøkkenet, saa gik det videre ad de opkørte Veje; det var et forfærdeligt Pløre.Læs videre

22. december 1914. Hans Petersen: Jul i Blerancourt.

Hans Petersen fra Skodsbøl deltog i krigen i Füsilierregiment 86.

22. december 1914.

Dagen efter var jeg ude at se Byen. Det smukkeste, jeg saa, var den skønne, rige Domkirke. Ved Siden af stod et nedskudt Taarn. Man sagde, at det blev ødelagt i 1870-71. Indeni gjorde den af tyske Soldater med Grøntslyngninger pyntede Kirke et ærværdigt og tiltalende Indtryk.Læs videre

21. december 1914. Tysk flagning i Sønderborg – eller ej!

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Mangelen på Petroleum
Den preussiske Overkommando i Altona bekendtgør følgende: Som følge af manglende Tilførsel under Krigen er Petroleumsforraadene i det tyske Rige allerede blevne betydeligt forringede. En gros handelen er ikke længere i Stand til at dække Befolkningens Forbrug i det ønskede Omfang.Læs videre

21. december 1914. “Jeg var ene om at være dansker (Knacker)”

Af Allan Otto Wagner.

Hemming Skov fra Københoved gjorde krigstjeneste i Regiment 176 på Østfronten

Den følgende Dag blev vi liggende i Kvarter. De før­ste smaa Julepakker hjemmefra begynder at indfinde sig. En lille Bog, „Julehilsen til Soldaterne” kom saa ene, for jeg var ene om at være Dansker (Knacker) i Kompagniet.

Denne „Julehilsen”, der dengang sendtes til Soldaterne fra nordslesvigske Hjem, gemmer jeg endnu, selv om den er lidt medtaget af Opholdet i Skyttegravene, hvor den havde sin Plads i Baglommen i min Vaabenfrakke, og hvorfra den ofte i ensomme Timer blev draget frem til Opbyggelse.Læs videre

21. december 1914. Hans Petersen: “Vi frøs alle, så vi rystede.”

Hans Petersen fra Skodsbøl gjorde krigstjeneste i Füsilierregiment 86.

Den 21. december 1914.
Den sidste Aften, vi havde været i Dreslincourt, foretog Franskmændene et Skinangreb til Afsked. — Pludselig fik vi den 21. Ordre til at pakke vor Ransel. Det var et møjsommeligt og kedeligt Arbejde; thi det var os næsten ikke muligt at finde Plads til alle de Ting, vi i Tidens Løb og nu lige til Jul havde faaet tilsendt.Læs videre

20. december 1914. “Så sad man der på række og pillede lus.”

Af Allan Otto Wagner.

Hemming Skov fra Københoved gjorde krigstjeneste i Regiment 176.

Parlokko blev vort Kvarter Julen over, naar vi da ikke var i Skyttegraven. Byen huskes netop ganske særligt, fordi vi der fejrede Jul i Felten. Det var en større Lands­by, men Størrelsen gav sig ene Udslag i Længden; der var nemlig kun een Række Huse paa hver Side af en snavset Vej, der var et Par Kilometer lang.Læs videre

19. december 1914. SMS Dresden: “Det er det utroligste, man kan faa en Mand til, naar han mangler Tobak.”

Christian Stöckler fra Rørkær var fyrbøder på krydseren SMS Dresden, der som det eneste tyske skib overlevede slaget ved Falklandsøerne. Nu skjulte det sig i skærgården i Ildlandet ved Sydamerikas sydspids.

Tobak cigar

Der blev slukket under de fleste Kedler, og der blev sendt Arbejdshold i Land for at fælde Træ til Afløsning af vor sparsomme Kul- og Bri­ketbeholdning, og nu kom nogle stille og rolige Dage uden særlige Begivenheder, der i Erindringen gør den ene mærkbar frem for den anden.Læs videre

18. december 1914. Svineslagtning på Østfronten

Af Allan Otto Wagner.

Hemming Skov fra Københoved gjorde tjeneste i Regiment  176 på Østfronten.

Ved Juletid 1914 laa mit Troppekontingent under be­hagelige Vejrforhold — efter Aarstiden at dømme — Syd for Weichsel mellem Lowic og Warszawa. Da vi opererede i Egnen omkring Rawkas Udløb i Bzura, var vi dog i me­get stærk Grad hæmmet af Pløre og Morads.Læs videre

18. december 1914. “Ja, krigen var sikkert forbi til jul.”

Hans Petersen fra Skodsbøl deltog i krigen i Füsilierregiment 86.

Den 18. December 1914.
Nætterne med Storm og Regn i Skyttegraven var højst uhyggelige. Vi befordrede af og til for et Par Rigsmark Kugler histover. »Frands« svarede forleden med at skyde en Granat ned paa Hjørnet af Gaarden, saa Sten og Kalk røg ind til mig i »Villa Hesteben«, hvor jeg netop sad og skrev et Brev.Læs videre

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918