17. februar 1915. LIR84 i vinterslaget ved de Masuriske søer. Russernes 10. Armé nedkæmpes

Af Allan Otto Wagner

VINTERSLAGET I MASURIEN – Afslutningen og nedkæmpningen af russernes 10. arme

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under 34. Landwehr Brigade og 1. Landwehr-Division (tidligere Jakobi), som var en del af den 8. Arme på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar Otto Theodor Wagner i efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.… Læs videre

17. februar 1915. Nye indkaldelser, flagning og pasproblemer

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Sønderjylland og Krigen

De nye Indkaldelser

De Indkaldelser, der i disse Dage finder Sted af Landstormens 2det Op­bud (Folk, der tidligere hverken har været indkaldt eller uddannet til Mili­tærtjeneste) omfatter Mænd i Alderen fra det 18de til det 29de Aar.… Læs videre

17. februar 1915 – De faldne

Bauer, Carl Alfred (REK4/7) – Belgien.
Beck, Peter (GR5/4) – Borzymon, Rusland.
Bork, Niels Hansen (LIR84) – Skroda Mala, Rusland.
Gydesen, Peter (LIR84) – Skroda Mala, Rusland.
Jepsen, Hans (GR5/1) – Borzymow, Rusland.
Lassen, Mads Iversen (JPR12) – Vauquois, Frankrig.
Petersen, Enemark (LIR/84/1) – Skroda Mala, Rusland.
Petersen, Jørgen (LIR84/1) – Skroda Mala, Rusland.
Schmidt, Christian Kröger (LIR84/1) – Skroda Mala, Rusland.… Læs videre

16. februar 1915 – De faldne

Jens Peter Petersen (1877-1915) Dybbøl
Jens Peter Petersen (1877-1915) Dybbøl

Andresen, Peter (IR64) – Malochowo, Rusland.
Bebensee, Wilhelm Heinrich (GR4/3) – Essay, Frankrig.
Hahmann, Gustav (IR41/10) – Zwinin, Karpaten.
Hansen Christian Medardt – Drobin, Tapadly-Nagorki, Rusland.
Johannsen, Markus (IR84) – La Carrieres Ferme, Frankrig.
Koopmann, Ernst Hans Mathias Rudolph (GR4/1) – Essay, Frankrig.
Lund, Marius Peter Boysen (IR84) – Nampcel, Frankrig.… Læs videre

16. februar 1915. Send ikke patroner med feltpost! Nyt fra Hejmdal: Præster i felten, faldne, fangne, sårede

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Præster i Felten.

Af Præster fra Provinsen er, efter hvad “Schlesw.Holst. Sonntagsbote” meddeler 23 rykkede i Felten.
der af gør 10 Vaabentjeneste, nemlig Hess, Adelby (falden), Riewerts fra Uetersen (falden), Fischer fra Kotzenbøl (falden), von der Smissen fra Altona, Carstens fra Rendsborg, Bünz fra Wewelsfleth, Dorien fra Heiligenstedten, Fischer fra Højrup og Rieper fra Oldesloe.
Læs videre

16. februar 1915. Med 86’erne i “Königin-Höhle” ved Moulin

Hans Petersen fra Skodsbølmark ved Broager deltog i krigen på Vestfronten i Füsilierregiment “Königin” Nr. 86

Den 16. Februar 1915. Jeg laa i Byen Moulin i den store Kalkstenshule, som var bleven døbt »Dronning-Hulen«; det stod udhugget med sirlig Skrift i Klippen over Indgangen. Hulen var meget interessant, især nu, da den var beboet af Soldater.Læs videre

15. februar 1915. Østfronten: Tø og mudder!

Johannes Jessen fra Korup gjorde krigstjeneste i Infanteriregiment 262. I februar 1915 blev det indsat i kampene ved de Masuriske søer.

Den 14. og 15. blev det tøvejr, det er næsten det værste der kan ske, tænk på at jorden er frosset ca. 1 meter så et tykt lag sne ovenpå. Sneen smelter og et par cm af den underliggende Jord, vandet kan ikke komme bort og det bliver et ælte så det er ubeskriveligt.Læs videre

15. februar 1915. Faldne, fangne, savnede, efterladte – og forbud mod Hedevigere!

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal.

Faldne.

Fru Marie Schmidt i Øster-Løgum, modtog for et Par Dage siden følgende Brev fra H. i Flandern, dateret 5. Febr.:

“Kære Venner”
Den almægtige Gud har paalagt mig det tunge Hverv at meddele Eder, at Deres kære Mand, Johs. Schmidt, i Gaar, den 4. Febr. Formiddag Klokken 10 1/4 er falden ramt i Hjernen af en Granatsplint, mens han stod i Skyttegraven foran Bixschoote.
Læs videre

15. februar 1915. Forbud mod at skrive danske feltpostbreve?

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Krigen

Hertug Ernst Günther af Augustenborg

inspicerede den 1.ste Februar Militæret i Skærbæk og var samme Dag ventet til Grænsen ved Gjelsbro, men blev forhindret heri. Efter Forlydende ven­tes Hertugen i sin Egenskab af Landstorms-Inspektør i den nærmeste Tid til Gram, hvor Opholdet dog ikke me­nes at ville strække sig over en enkelt Dag.Læs videre

14. februar 1915. H.C. Brodersen bevogter “statsfjenden” Andreas Grau

H.C. Brodersen , Füsilierregiment 86, fra Nordborg har været sygemeldt fra fronten siden slutningen af oktober 1914. Ved juletid fik han orlov til hjemmet, og den er siden blevet forlænget to gange, så han i alt har haft 6 ugers orlov siden jul. H.C. Brodersen blev sat til at bevogte de internerede “farlige statsfjender” på Navigationsskolen i Flensborg, hvor også Grev Schack havde siddet.  … Læs videre

13. februar 1915. Hjemmefronten: Forbud mod handel med fastelavnsboller!

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal.

Dagens Nyheder.

Nye danske Udførselsforbud. Det danske Justitsministerium har indtil videre forbudt enhver Udførsel af raa Hamp og raa Jute samt Tovværk og Garn, forarbejdet heraf, samt af Termometre og Haandsprøjter til medicinsk brug. Endvidere forbydes enhver Udførsel af Kartofler.

Fra Provinsen.

Fastelavnsbrød. Landraaden i Sønderborg bekendtgør, at det er forbudt at drive Huserehandel med Fastelavnsboller og Rugtvebakker, baade i Byen og paa Landet.Læs videre

13. februar 1915. Taktløst! Får dansksindede fanger særforplejning i England?

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Nordslesvigere i Fangenskab

Under Titlen “Taktløsheder” bringer “Hamburger Fremdenblatt” følgende:

“Det københavnske Blad Politiken’s Londonske Meddeler, Hr. Viggo Tøpfer, som efterhaanden ogsaa er blevet berygtet her i Danmark ved sine hadske Beretninger og sensationelle Udpluk af engelske Blade, beretter, at der er en Del dansktalende Nordslesvigere blandt Krigsfangerne på ‘Blücher’.Læs videre

13. februar 1915. Høje hestepriser: 1.100 Mark for en 12 år gammel krybbebider!

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Sønderjylland og Krigen.

Fængslet

Dyrlæge A. D. Hansen i Skærbæk blev den 30.-31. Januar sat fast og den 2. Februar ført til Flensborg, hvor han er interneret.

Klokkeringningen i Hvidding

i Tirsdags havde, efter hvad vi erfarer, intet som helst med nye Indkaldelser at gøre, men maa — hvis det er Klokkerne dér, som har ringet — staa i forbindelse med en eller anden kirkelig Tjeneste.Læs videre

13. februar 1915. LIR84 i vinterslaget ved de Masuriske søer: Russerne undgår omringning

Af Allan Otto Wagner

VINTERSLAGET I MASURIEN – 8. Armé indtager Rajgrod og Lyck, men russerne undgår omringning.

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under 34. Landwehr Brigade og 1. Landwehr-Division (tidligere Jakobi), som var en del af den 8. Arme på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar, Otto Theodor Wagner, i efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.… Læs videre

13. februar 1915. Nyt fra Hejmdal: Faldne, fangne, sårede, savnede

Hejmdal

Fra Felten.

Faldne.

Det bekræftes ifølge “Tond.Zeit”, at Seminarielærer Walter Hauschildt fra Tønder er falden den 29. Januar om Morgenen i russisk Polen. Han var 32 Aar gammel og havde kun været rigelig en Uge ved Fronten. Det var ved den i Telegrammerne saa hyppigt omtalte By Borzimow, han laa. Han blev her i en Skyttegrav ramt af en Kugle i Hovedet og var død paa Stedet.Læs videre

13. februar 1915 – Iver Henningsen: “over 400 sårede”.

Den tyske offensiv i Østpreussen fortsætter, men det sydlige fremstød, der nu har retning mod nord-øst for at omringe russerne, støder ved byen Lyck (i dag Elk) på forbitret russisk modstand. Russerne har gennemskuet tyskernes forsøg på at omringe dem, og forsøger nu at forhindre, at den tyske nordfløj forenes med sydfløjen, så de russiske tropper kan undgå at blive fanget af den tyske knibtang.… Læs videre

12. februar 1915. Østfronten: På vagt i 34 graders frost

Johannes Jessen fra Korup gjorde krigstjeneste i Infanteriregiment 262. I februar 1915 blev det indsat i kampene ved de Masuriske søer.

Samtidig begyndte så strabadserne hele natten gik vi. I en by vi kom igennem fik vi lov til at stå og hvile på gaden, bøssen blev sat ind under tornysteret for at tage vægten fra skuldrene og så stod vi faktisk på tre ben.Læs videre

12. februar 1915. Nyt fra Hejmdal: faldne, fangne, savnede, rationering – og forbud mod brændevin.

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

En Forfremmelse.

Peter Chr. Hanssen, Søn af Rigsdagsmand H.P. Hanssen, der er med paa den vestlige Krigsskueplads som Officersstedfortræder, er bleven forfremmet til Løjtnant.

Mindegudstjenester.

Mindegudstjenesten i Rødding i St. Poulskirken i Torsdags Eftermiddags for gartner Hans Rasmussen der fra fra Byen, der den 20. Januar faldt i Elsas, havde samlet saa mange Deltagere baade fra Byen og Omegnen, saa alle Siddepladser i den rummelige Kirke var fuldt optagne.Læs videre

12. februar 1915. Andreas Grau Løsladt

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Sønderjylland og Krigen

Andreas Grau løsladt

Journalist Andr. Grau, der straks ved Krigens Begyndelse blev fængslet sammen med mange andre Sønderjyder, men løslodes igen omkring den 5. Sep­tember, blev, som man maaske erindrer, i Slutningen af Oktober fængslet igen og sammen med sin Hustru og deres lille Barn interneret i Navigationsskolen i Flensborg.… Læs videre

11. februar 1915. Fra Hejmdal: Faldne – og stor forskel på priser på heste og grise!

Hejmdal

Dagens nyheder fra Hejmdal.

Fra Fronten.

Faldne.

Klejnsmed Hans Baade, Søn af Lokomotivfører Baade i Tønder er bleven saaret den 20. Januar under Kampen ved Hartmannsweilerkopf i Elsas og er senere død paa Lasaret. Han er ifølge “Tond.Zeitg.” bleven jordfæstet sammen med fire Kammerater den 3. Februar. Hans Baade, der var Frivillig, var 21 Aar gammel.Læs videre

11. februar 1915. LIR84 i vinterslaget ved de Masuriske Søer – fremmarchen fortsætter

Af Allan Otto Wagner

VINTERSLAGET I MASURIEN – 8. Armé fortsætter fremmarchen trods svære vejrbetingelser

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under 34. Landwehr Brigade og 1. Landwehr-Division (tidligere Jakobi), som var en del af den 8. Arme på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar Otto Theodor Wagner i efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.… Læs videre

10. februar 1915. Dagens nyt fra Hejmdal: Front og hjemmefront

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra fronten.

Faldne.

Efterretningen om, at Nis Nissen, Søn af Vognmand Nissen, Skibbrogade i Haderslev, er falden, er ifølge “S.G.” nu desværre bleven bekræftet. Der er indløben Brev fra Feltwebelen ved det Kompagni, hvorved Nissen stod og ved hvilket han havde gjort Felttoget med siden Krigens Begyndelse. Nissen var eneste Søn.Læs videre

10. februar 1915 – De faldne

Thorvald Midtgaard (1877-1915) Sottrup
Thorvald Midtgaard (1877-1915) Sottrup

Beck, Jes Jensen (LIR84/7) – Buddern, Kreis Angerburg, Rusland.
Clausen, Georg (LIR84/5) – Buddern, Kreis Angerburg, Rusland.
Gamborg, Jørgen (LIR84/6) – Buddern, Kreis Angerburg, Rusland.
Hansen, Christian Nikolai (RIR266/5) – Neu Drygallen, Rusland.
Johannsen, Broder Peter (LIR84) – Buddern, Kreis Angerburg, Rusland.
Jürgensen, Nis Friedrich (LIR84) – Buddern, Kreis Angerburg, Rusland.
Lamp, Frederik Christian (LIR84) – Buddern, Kreis Angerburg, Rusland.… Læs videre

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918