21. januar 1915 – De faldne

Bogdahn, Georg Wilhelm (IR84/6) – Hartmannsweilerkopf, Elsass, Frankrig.
Brockdorff, Lauritz Hansen (IR84/6) – Hartmannsweilerkopf, Elsass, Frankrig.
Fog, Thomas Andersen (IR84/6) – Hartmannsweilerkopf, Elsass, Frankrig.
Gjörtz, Johann Heinrich (IR84/8) Hartmannsweilerkopf, Elsass, Frankrig.
Grundt, Johannes Theodor (IR84/7) – Hartmannsweilerkopf, Elsass, Frankrig.
Hartmann, Laurids Festher (IR84/6) – Steenstraat, Belgien.
Jensen, Martin Nielsen – Frankrig.
Madsen, Peter Nissen (IR84/7) – Hartmannsweilerkopf, Elsass, Frankrig.… Læs videre

21. januar 1915. “Skyd mig ned, så jeg endelig kan få fred!”

“Christian” fra Regiment 84 fortæller om oplevelser på Hartmannsweilerkopf

“For hvert nyt Angreb blev der tyndet yderligere ud iblandt os. Vi havde især mange Haardtsaarede. En Dag blev Kompagniføreren fra 5. Kompagni haardt saaret. Vor Fanebærer, en Sergent, fik Maven revet op og led meget, udsat som han var for Kulden og den alt for utilstrækkelige Hjælp, der under de udsatte Forhold blev ydet ham.Læs videre

21. januar 1915. “Et dansk hjem lagt øde”. Falitter i byggebranchen. Faldne og sårede.

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Et dansk Hjem lagt øde.
„Flensborg Avis” fortæller om et dansk Hjem i Nordslesvig, som Kri­gen helt har lagt øde. Det er hos Gaardejer A. Waldemar i Løjtkirkeby.

Manden selv var sygelig, og der var tre Sønner, der alle maatte i Krigen.Læs videre

21. januar 1915. “Og dog, – Haabet giver vi ikke Slip paa!”

Feltpostbrev fra sønderjyde, dateret “M. den 21. januar 1915”

Hvad Krigen lærer
Jeg havde i min Afdeling en lille stilfærdig Soldat. Han var altid ved godt Mod. I glade som i tunge, alvorsfulde Timer var han altid den samme, den rolige, den prøvede Mand. Han gjorde mig mangen Tjeneste, hentede mig lidt Kul i Landsbyen til min lille Kakkelovn Og kom altid hen paa Eftermiddagen og spurgte, om han ikke skulde forrette et Ærinde for mig.Læs videre

21. januar 1915. “Der blev fordelt ti jernkors til hvert kompagni.”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste ved Reserveinfanteriregiment 86 på Vestfronten. Han deltog i slaget ved Soissons i januar 1915.

DAGBOGEN

Cuy den 21. januar 1915

Festivitas. I går kom den kom. general v. Bohmer for at takke os, fordi vi havde hævdet regimentets ære. Der blev fordelt ti jernkors til hvert kompagni, og til min store forbavselse og skræk blev Peter Jensen råbt frem.Læs videre

21. januar 1915. Hartmannsweilerkopf: “Der udspandt sig en kamp fra træ til træ”

Løjtnant af reserven, Johs. Andresen, delingsfører ved Regiment 84, 7.kompagni, fortæller om stormen på Hartmannsweilerkopf

Jeg kan i dag ikke mere huske rækkefølgen af de enkelte angreb, jeg ved blot, at vi måtte forsvare os til alle sider, men dog kunne afvise alle angreb. (…)

Grenaderernes skyttelinje sås allerede mellem træerne, da et nyt fjendtligt angreb pludselig satte ind.Læs videre

20. januar 1915. Hans Petersen: Sange på dansk og frisisk ved Vestfronten

Hans Petersen fra Skodsbølmark ved Broager deltog i krigen på Vestfronten i Füsilierregiment “Königin” Nr. 86

Vi var den 20. januar i Blérancourt for at bade. Det trængte vi ogsaa i høj Grad til; thi Huden var ved at blive baade stram og graa. Efter Badet følte man sig som født paany; med kraftige Skridt og frit hvælvet Bryst spadserede vi glade tilbage, de fleste med en Flaske Kognak i Lommen.Læs videre

20. januar 1915. “Hver Kvinde skal være Soldat i denne økonomiske Krig.” Rationering og sparsommelighed

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

Dagens Nyheder.

Strenge Forholdsregler med Hensyn til Brødet. Overborgmesteren i Apolda har offentliggjort følgende Bekendtgørelse:
“Enhver sund Mand og enhver sund Kvinde skulde værge sig ved at spise friskbagte Rundstykker. Vore Soldater i Skyttegravene faar heller ingen friske Rundstykker. Jeg har givet Anordning til, at Forbundsraadsbestemmelserne skal overholdes strengt overalt. Jeg vil ikke blot gøre Anmeldelse til Statsadvokaten om enhver Overtrædelse, men jeg forbeholder mig ogsaa at nedsætte Højestepriserne for Rundstykker saa langt, at Bagerne kun kan sælge dem med Tab”.
Læs videre

20. januar 1915. “Man bliver jo helt forrykt i hovedet af at skulle være med til sådan noget.”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserveinfanteriregiment 86 på Vestfronten. I et brev til sin søster fortalte han om slaget ved Soissons, da det var kommet lidt på afstand.

Cuy den 20. januar 1915

Kære søster Misse!

Mange, mange tak for alle dine breve og pakker og gode sager; det strømmer nu ind over mig, da jeg ikke har fået post i de syv dage, jeg var i slag.Læs videre

20. januar 1915. Stormen på Hartmannsweilerkopf: “Det er umuligt at komme videre!”

Vicefeldwebel af reserven, C. Beuck, 7. kompagni, fortæller om stormen på Hartmannsweilerkopf

Det går videre; den 20. januar bryder frem. Møjsommeligt klatrer enheden, der ikke er vant til bjerge, på smalle fodstier højere og højere op. En bataljon i enkeltkolonne – det er en lang kæde! Hvor let kan den ikke brydes; mørket, vanskeligt terræn, tung oppakning gør sit dertil.Læs videre

20. januar 1915 – De faldne

Baade, Hans Karl Theodor (IR84) – Hartmannsweilerkopf, Elsass, Frankrig.
Klapp, Albert (IR84/5) . Lazarett Gebweiler, Elsass, Frankrig.
Madsen, Hans Christian (IR84/5) – Hartmannsweilerkopf, Elsass, Frankrig.
Nissen, Jeppe (IR84/8) – Hartmannsweilerkopf, Elsass, Frankrig.
Rasmussen, Frederik (IR84/5) – Hartmannsweilerkopf, Elsass, Frankrig.
Rasmussen, Hans (IR84/8) – Hartmannsweilerkopf, Elsass, Frankrig.
Riis, Hans Terkilsen – Rusland.
Voss, Otto Harald (IR84/8) – Hartmannsweilerkopf, Elsass, Frankrig.… Læs videre

20. januar 1915. Nyt fra Hejmdal: Faldne, sårede, savnede, jernkorset – og hilsener fra felten.

Hejmdal

En Mindegudstjeneste
holdes i Tirsdags i Varnæs Kirke, over Gaardejer Jes Fenn og Ungkarl Peter Kauslund, begge fra Bovrup, som havde fundet Døden paa en og samme Dag paa Valpladsen i Rusland. Sognepræsten, Pastor Lauritzen, talte smukt og gribende for den tætfyldte Kirke, ud fra Luk. Evang. Kap. 12, 4-5.

Faldne.

Barber Martin Junge, der havde Forretning paa Nytorv i Flensborg, er falden paa den vestlige Krigsskueplads.Læs videre

19. januar 1915. Infanteriregiment 84 “von Manstein” får ordre til opbrud

Vicefeldwebel af Reserven ved Regiment 84, C. Beuck, fortæller om afgangen til Hartmannsweilerkopf i Vogeserne i Alsace. IR84 var ét af de “slesvigske” regimenter med kaserne i Haderslev og Slesvig by.

Vogeserne 07006F00133

Midt i det røre, der hersker hos en enhed, der holder hvil et par dage, lyder den 19. januar kl. 7 om aftenen alarmeringen: “Bataljonen holder sig marchklar!”.Læs videre

19. januar 1915. Fraternisering og religiøse rørelser. Feltpost og hilsener fra felten

Hejmdal

Fra felten. Efterretninger fra Nordslesvigere.

Juletræet mellem Skyttegravene.
En Forstærkningsreservist fra Haderslev, der er ansat ved et Sanitetskompagni paa Vestfronten, skriver blandt andet:

…., den 6. Januar.
Kære ….
Tak for Pakken, Breve, osv. Jeg maa sige, I har været meget forsynlige baade med Smørelse til indvendigt og udvendigt Brug, men som det næsten altid gaar: det vigtigste var der dog ikke – Insektpulver eller med et finere Udtryk – Lussalve.Læs videre

19. januar 1915. To faldne sønner og én såret. Store troppeforskydninger på Vestfronten

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Falden
Kommuneforstander Jensen i Hvidding har faaet Meddelelse om, at hans Søn, Underofficer Laurids Jensen, er falden i Elsass. Af Jensens 5 indkaldte Sønner har nu de to fundet Døden i Felten, medens en blev saaret straks ved Krigens Begyndelse.Læs videre

19. januar 1915. Faldne, fangne, på orlov – og efterlyste desertører!

Hejmdal

Nyt fra Hejmdal.

Faldne.

Bødkermester Carl Ohrt i Graasten har modtaget det Sorgens Budskab, at hans unge haabefunde Søn, Kommis Peter Ohrt, var falden paa Valpladsen i Frankrig. Han var paa Vagt, da han blev dræbt af en eksploderende fjendtlig Mine.

Der er nu ifølge “A.T.” indløbet endelig Efterretning om, at Jernbaneembedsmand Piechnick fra Smaabanen i Aabenraa er falden.Læs videre

18. januar 1915. Nyt fra Hejmdal: Faldne, fangne, sårede, savnede – og feltpost

Hejmdal

Faldne.

I Fredags modtog Murmester Jens Schmidts Kone i Traasbøl den sørgelige Efterretning fra Krigsskuepladsen, at hendes Mand er falden den 30. December i Frankrig, under en Fægtning omkring ved Reims. Meddelelsen kom fra en kammerat af ham, Thøisen, Kliplev, som hele Tiden har været sammen med ham. Schmidt efterlader en dybtsørgende Hustru, seks smaa Bøørn, hvoraf de 2 (Tvillinger) fødte kort før Jul, og sin gamle Moder.Læs videre

18. januar 1915. Rigs-Uld-Ugen begynder i dag – og forbud mod grutning af rug og hvede

Hejmdal

Nyt fra Hejmdal.

Rigs-Uld-Ugen.

I Dag begynder Rigsuldugen. Fra Mandag Morgen til Lørdag Aften indsamles der Uldtøj til Soldaterne over hele det tyske Rige.
Vinteren har netop i dag holdt sit Indtog med snedækte Marker og klingende Frost. Den vil ogsaa føles af Soldaterne, især i Skyttegravene ved Fronten. Feltbrevene viser, at de i den senere Tid har maatte døje meget af Væde og Kulde.
Læs videre

18. januar 1915. En køn, ung fransk pige på 17 med hjem til Sønderjylland?

Ugift gårdmand, landværnsmand H.N.K. fra Haderslevegnen, skriver hjem til konen på nabogården:

Feltpost, dateret F…. den 18. januar 1915

Kære Nabo!
Naboer har vi ellers ikke været i næsten et halvt Aar, men jeg haaber, at vi bliver det igen, og haaber ogsaa, at det ikker maa vare alt for længe, skønt Udsigterne kun er smaa.Læs videre

17. januar 1915. Kresten Andresen: “Å, I gør jer ingen forestilling om, hvor forfærdelig en slag­mark er.”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste på Vestfronten i Reserveinfanteriregiment 86. I januar deltog han i slaget ved Soissons. I et brev til sine forældre et par dage efter slaget fortalte han om sine oplevelser.

Soissons 6a49-109b

Sådan gik det i fem døgn, ikke en halv times søvn, ingen køkken, ingen vand, ingen kaffe, ingenting overhovedet; indtil endelig afløsningen kom kl.Læs videre

16. januar 1915. Hilsener fra felten, faldne, fangne, sårede – og en krigsvielse

Hejmdal

Nyt fra Hejmdal.

Hilsen fra Felten.

Jens Iversen, Tørning Mark; Hans Mortensen, Andreas Ravn og Karl Lund, Haderslev; Bendix Atzen, Toftlund; Peter Weber, Haderslev; Johannes Degn, Errigsted; Peter Nørgaard, Fol; Jens Fuglsig, Terp; Anton Nissen, Simmersted; Martin I. Smidt, Skodborg; Thomas Schultz, Terp.

Sørgegudstjeneste.

I Gaar afholdtes der i Bjolderup Kirke en Sørgegudstjeneste for Lorens P.Læs videre

16. januar 1915. Skærpelse af pastvang ved udlandsrejser

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Passene fra Sønderjylland og til Udlandet
„Dannevirke” gør opmærksom paa, at de Pas, som er eller skal udstedes for Personer, som vil rejse fra Sønderjyl­land til Udlandet, fra 15. Januar maa være forsynede med Ejermandens egen­hændige Underskrift, og Politimyndig­heden skal attestere, at Passets Ejer virkelig med egen Haand har skrevet sit Navn paa Passet.Læs videre

16. januar 1915. Kostråd i en barsk tid: “Vi må undgå ødselhed!”

Hejmdal

Gode Raad i Krigstider ved Dr. Bumm, Formand for det kejserlige Sundhedskontor, Berlin; prof. Dr. Eltzbacher, Rektor af Berlins Handelsskole; Prof. Dr. Fassbender, Landdags- og Rigsdagsmand; Fru Hedwig Heyl, Berlin; dr. Rubner, Professor ved Berlins Universitet; Dr. Zuniz Professor ved Landbohøjskolen i Berlin.
(Efter “Ernährungsmerkblatt.)

I.
Fjender rundt omkrig! Det tyske Folk kæmper til Lands og til vands for sin Eksistens.
Læs videre

15. januar 1915. Feltpost fra Hejmdal: Skyttegravsudsigt: Runkelroer, men ingen franskmænd.

Hejmdal

Fra Felten. Efterretninger fra Nordslesvigere.

Fra Fronten i Frankrig. I Skyttegraven ved L., 3. Jan. 1915.

Kære Venner!
Rigtig mange Tak for alt – Brev, Blade, Papir og Kort -. Vi har nu begyndt paa et nyt Aar og alle spørger vi uvilkaarlig, hvad vil dette bringe, enhver af os haaber det bedste, og gid vi ikke maatte blive altfor skuffede.Læs videre

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918