Sønderjylland under og efter Verdenskrigen.

Hejmdal 6. oktober 1923.

I en Anmeldelse at »Sønderjyske Årbøger« skriver Højskoleforstander P. Andresen, Vinding i »Højskolebladet«s sidste Nummer:

»Efter min Erfaring vil det vare nødvendigt at tage fat paa den allersidste Historie først –Tidsrummet fra 1. August 1914 til Dato. Det viser sig allerede nu noget vanskeligt at faa Oplysninger fra den Tid. En Del at de mere udviklede historisk interesserede, der oplevede Krigen hjemme, bliver for hver Dag ældre; en stor Part af Befolkningen var indkaldt og har ingen Minder fra Hjemstavnen; Forbindelsen mellem Landsdelene var vanskeliggjort ved Pastvangen, og de, der nu er unge, gik i Skole under Krigen og ved ikke meget med Sikkerhed. De daglige mangfoldige Oplevelser og Rygter, den store Forladthed, Sorgen og det sjælelige Tryk, der var over alle, forklarer, at Minderne allerede nu begynder at løbe sammen – om 10 Aar er der kun Fragmenter tilbage.

Det egentlige lokalhistoriske Stof – som ikke vedrører Nationalitetskampen – kan Jo godt vente lidt for at give Plads for det sidste Stykke slesvigske Historie, der paa Grund af Krigscensuren intet fik skrevet og trykt i selve Tiden, og som derfor nu for en stor Del kun kendes gennem mundtlig Overlevering. De skrivende Sønderjyder har Stof nok i det national-politiske almenfolkelige, Krig, Genforening osv. – alt hvad der vedkommer ovennævnte Tidsrum. Dette Stof synes at kræve Pladsen i særlig Grad, Folk venter sig netop noget i den Retning.

Under Krigen udkom der en stor, mere eller mindre betydelig, sønderjysk Litteratur; nu, da man har frie Hænder, udkommer der meget lidt.«

Vi har her i Bladet ved flere Lejligheder henledet Opmærksomheden paa det Forhold, Højskoleforstander P. Andresen omtaler. Der findes afgjort en overordentlig stor Mængde Stof af national- og kulturhistorisk Art fra Krigens og Genforeningens Tid, som er alt for værdifuldt til at gemmes og glemmes og gaa til Spilde. Det kan dreje sig om Breve til og fra Felten, Dagbogsoptegnelser, osv. Baade i »Sønderjyske Årbøger« og i »Sprogforeningens Almanak« og – i hvert Tilfælde i begrænset Omfang – ogsaa i »Hejmdal« vil der findes Plads til dette Stof, og vi vil gerne benytte Lejligheden til at henlede Folks Opmærksomhed paa dette Forhold. Vi har allerede fra flere Sider modtaget Udtalelser, der vidner om, at de Feltbreve, som »Hejmdal« for Tiden aftrykker fra Verdenskrigen, endnu læses med stor Interesse i vide Kredse.

Vi vil gerne fra ”denstorekrig.dk” tilslutte os det overstående og opfordre alle til at hjælpe med at fremskaffe materiale, der måtte ligge i skufferne eller andre gemmer.

Som I nok har lagt mærke til, lægger vi en historie på siden hver mandag. Historierne vil handle om alt muligt i forbindelse med sønderjydernes liv under verdenskrigen.
Vi vil gerne invitere læserne til at komme med ideer til historier eller indsende historier. Historierne skal være på max. 1000 ord. Gerne med et billede foroven. Historierne sendes som tekstfil til Arne May. Næsten alle tekstbehandlingsprogrammer kan læses.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *