Hejmdal hjælper sønderjyske krigsfanger hjem fra Rusland.

Hejmdal 22. oktober 1923

Hejmdal 2. Juni 1923.
Krigsfange i Sibirien i 9 år.
Forsøg på at få ham hjem.

En søn af skomager Hørlyck i Varnæs, der som krigsfange kom til Sibirien, hvor han lå svært syg af Tyfus, da de andre krigsfanger i Sibirien kom hjem på den danske stats bekostning, og derefter en tid lang tabte forbindelsen med hjemmet, sidder endnu ude i Sibirien. Af et brev, som er ankommet til hans hjem, ses, at han er grebet af en stærk hjemlængsel, men ikke derude kan skaffe de nødvendige midler til rejsen.

Efter anmodning af faderen og Møller Alnor i Varnæs, har vi nu taget os af sagen, og vi håber, at det skal lykkes nu efter 9 års forløb at få Hørlyck hjem. Såvidt det kan ses, må Hørlyck rejsen 200 mil på vogn og derefter må han under hensyn til isforholdene inden september tiltræde en lang flodsejlads for at nå frem til jernbanen ind over Sibirien og europæisk Rusland.

Foreløbig er vor medarbejder, redaktør Møller i Sønderborg, der selv har været fange i Sibirien i 3 år, rejst til Altona og Berlin for at få nødvendig bistand fra tyske side, særlig hvad hjemrejsen fra Moskva angår, da Hørlyck vedvarende er tysk undersåt.

Hejmdal 20. Juni 1923.
Findes der endnu flere krigsfanger i Sibirien eller Rusland?

Skomager Hørlyck i Varnæs modtog for nogen tid siden brev fra sin søn, der endnu befinder sig i russisk fangenskab med meddelelse om, at han selvfølgeligt meget gerne ville hjem og som meddelt tog vi os af sagen, redaktør A.P. Møller rejste til Berlin, og det lykkedes ved forhandling med de tyske myndigheder at få disse interesseret i sagen, og det kan vel nu betragtes som givet, at Hørlyck, om alt går vel, endnu inden jul kan nå hjem til sine forældre, som ikke har set ham siden krigens udbrud.

Forleden var gårdejer Hans Hinrichsen, Lille Nustrup, på vort kontor i Sønderborg. Han har også en søn, som endnu befinder sig i fangenskab i Sibirien, men som han ikke har hørt fra i en meget lang tid. Som der er forståeligt, ønskede han, at der blev gjort alt muligt, for at han kunne få sønnen hjem. Vi har lovet også her at gøre, hvad der er muligt, for at komme i forbindelse med sønnen og muligt få sat igennem, at han kommer hjem, så snart det på nogen måde er muligt.

Da han, lige som Hørlyck, endnu er tysk undersåt, føres disse forhandlinger lettest og hurtigst i forbindelse med de tyske myndigheder, som iøvrigt stiller sig meget velvilligt, og redaktør Møller vil da i nær fremtid atter en gang rejse til Berlin, for der for gennem forhandling med det tyske udenrigsministerium og det russiske gesandtskab at foranledige det nødvendige.

Hinrichsen meddelte, at han på rejsen havde talt med en medrejsende, som havde udtalt håbet om, at han måske også på denne måde kunne få sin søn opsporet og om muligt få ham hjem.

Det er ikke umuligt, at der endnu befinder sig andre sønderjyder derinde, som det måske kunne lykkes at få hjem; der er også senere sket henvendelse til Red. Møller fra flere, som mener at have pårørende i Sibirien. Vi vil gerne gøre alt muligt for at komme i forbindelse med dem og hjælpe til, at de kan komme hjem.

Vi anmoder derfor alle vedkommende om snarest at sende alle oplysninger, derunder fangerne sidste kendte adresse, til “Nordborg Avis”s kontor i Sønderborg, Red. A. P. Møller; der vil så blive gjort, hvad der er muligt for at komme i forbindelse med disse vore landsmænd.

Hejmdal 30. Juni 1923.
Krigsfangerne i Sibirien.

Da der har meldt sig en hel del, som endnu har pårørende i Rusland, der ikke er vendt tilbage fra fangenskab i Rusland, var redaktør Møller, Sønderborg i begyndelsen af ugen i Berlin. Der blev fra de kompetente myndigheders side tilsikret al mulig støtte og straks indledet skridt til en mulig efterforskning.

Hejmdal 27. Juli 1923.
Hjem fra sibirisk fangenskab.

Skomager Hørlyck fra Varnæs har nu modtaget brev fra sin søn, der siden 1915 har været i fangenskab i Sibirien, at han med sin hustru og deres lille datter i midten af september måned ville begive sig på hjemvejen. Han venter at være hjemme i løbet af en måned.

Hejmdal 3. August 1923.
De sønderjyske fanger i Sibirien.
Efterforskningen er begyndt.

I begyndelsen af juli måned var, som meddelt redaktør A. P. Møller i Berlin for at få efterforskninger af forskellige sønderjyder, som endnu menes at befinde sig i fangenskab i Rusland og Sibirien sat i gang. Der er i dag fra det tyske gesandtskab i Moskva indløbet meddelse om, at gesandtskabet har begyndt efterforskninger og der vil, såsnart disse er afsluttet, komme nærmere meddelelse.

Hejmdal 22. September 1923.
Sønderjyske fanger i Sibirien.

Som tidligere omtalt opholder der sig endnu sønderjyske krigsfanger i Sibirien. En af dem, en søn af skomager Hørlyck i Varnæs, er allerede på vej hjemad, efter at vor repræsentant i Sønderborg, redaktør A. P. Møller, der selv har været i fangenskab i Sibirien, havde henvendt sig til det tyske udenrigsministerium om støtte.

Det tyske udenrigsministerium har stillet sig på det standpunkt, at det vil yde al mulig hjælp i diplomatisk henseende ved fangernes hjemtransport, men det vil ikke påtage sig de dermed forbundne udgifter for fanger, der hører hjemme i det afståede område.

Til hjælp ved Hørlycks og hans families hjemrejse afsendtes derfor i sin tid et beløb på 5 millioner mark gennem det tyske udenrigsministerium til dets gesandtskab i Moskva. Hertil kunne Hørlyck nemlig komme ved hjælp af egne midler. Nu er han kommen hertil, men de 5 millioner mark, der dengang repræsenterede et beløb på 400 kr., er nu som følge af markens fald kun 20-25 øre værd. Hørlyck har derfor i et brev, afsendt med flyvepost fra Moskva den 15. Sept. og ankommen til Varnæs i forgårs, bedt om at få tilsendt pengemidler til hjemrejsen.

Red. Møller er i dag afrejst til København for gennem det danske udenrigsministerium at få et beløb telegrafisk sendt til Moskva, så Hørlyck med sin familie forhåbentlig snart kan tiltræde rejsen til hjemmet, som han ikke har set i så lang en årrække.

Hejmdal 11. Oktober 1923.
Hjem fra fangenskab.

Skomager Hørlyck i Varnæs har i dag modtaget brev fra hans søn, at denne den 6. Oktober er afrejst fra Moskva. At både de gamle og sønnen med glæde imødeser den dag, da de atter kan mødes, er forståelig. Iøvrigt fremgår det af korrespondancen, at postforbindelsen med Rusland ikke er dårlig. De den 29. September fra København telegrafisk afsendte penge er allerede udbetalt til Hørlyck mandag den 2. og et brev, som er afsendt fra Sønderborg den 2. Oktober over Hamborg-Køningsberg med flyveposten var allerede den 6. i Hørlycks besiddelse.

Hejmdal 27. Oktober 1923.
Fangerne fra Rusland.

Efterforskningerne har været forgæves.

Der blev for nogen tid siden opgivet adresser på forskellige fanger, som man endnu mente kunne befinde sig i fangenskab i Rusland. Der er nu indløbet svar, at efterforskningerne har været forgæves. De findes ikke på listen på fangecentralisationsbureauet og listen for den tidligere centralfangelejr i Moskva eksisterer ikke mere, således at ethvert holdepunkt for en yderligere efterforskning savnes.

Carl Nikolai Hinrichsen/Henriksen blev aldrig fundet.

Hans Christian Hørlyck (1891-1957)   Med yderligere oplysninger.

I maj 1926 rejser redaktør Andreas Peter Møller (1890-1964) til Rusland for at skaffe oplysninger om sønderjyske krigsfangers skæbne: Link til hans beretning i Hejmdal, PDF.

 

En tanke om “Hejmdal hjælper sønderjyske krigsfanger hjem fra Rusland.”

  1. Jeg har et portrætfoto af Hans Christian Hørluck, ca. 1951.
    (Jeg modtog foto ved familien i 2018.)
    Mogens Sander Hansen er eksperten i denne historie og har en fin beretning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *