5. juli 1919. Fortsat udskrivning af fødevarer fra Sønderjylland

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bringer i dag og de følgende dage udtog af hans erindringer. Dette er tolvte del.

I Paris førtes de skæbnesvangre Forhandlinger om vor Fremtid. Indenfor det danske Folk uddybedes vedvarende Skillelinjerne angaaende Grænsen.Læs videre

5. juli 1919. Hvem skal være formand for Den internationale Kommission for Slesvig?

Paa britisk Initiativ var (23. Juni 1919) Spørgsmaalet om Formandskabet i den internat. Plebiscit-Kommission for Slesvig bleven rejst. Fra fransk Side svaredes (26. s. M.), at da den dav. franske Gesandt i Kbhvn., Conty, var bleven udnævnt til Ambassadør i Brasilien og stod i Begreb med at forlade Danmark, havde Frankrig ingen Interesser at gøre gældende i Sagen, som — i Henh.… Læs videre

4. juli 1919. Ernst Christiansen: “Vælgerforeningsmødet ender endnu en Gang med et Forlig.”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

4 Juli: Efter et Gruppemøde i Aftes i Haderslev i Dag Vælgerforeningsmøde i Aabenraa i Anledning af Minister-Udnævnelsen.

Forinden en Drøftelse i H. P. Hanssens Bolig, hvori en Række Flensborgere deltager, om Flensborg Kommunalforfatning under dansk Styre.Læs videre

4. juli 1919. Fremtiden usikker for nordslesvigske embedsmænd

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bringer i dag og de følgende dage udtog af hans erindringer. Dette er ellevte del.

Hvad vilde der ske med Embeds- og Bestillingsmændene?

I 1918, da man endnu ikke havde fordybet sig i Løsningen af de enkelte Opgaver ved Genforeningen, var der fra uansvarlig Side givet dem, der spurgte, visse Tilsagn.Læs videre

4. juli 1919. Vælgerforeningen vedtager resolution om 3. zone

Paa Den nordslesvigske Vælgerforenings Bestyrelses- og Tilsynsrådsmøde 4. Juli 1919 vedtoges eenstemmigt følgende af Red. Ernst Christiansen, Flensborg, foreslaaede Resolution:

Vælgerforeningen er taknemmelig for de Henvendelser, der af danske Rigsdagsmænd er rettede til Udenrigsministeren om at virke for, at Rømningen af tredie Zone genoptages.

Naar Afstemningsforholdene i anden Zone fuldt ud skal betrygges, er det en bydende Nødvendighed, at Rømningen ikke standser faa Kilometer sønden for Flensborg.Læs videre

3. juli 1919. Forgældede og uden varer – hvordan skal de sønderjyske handlende klare sig efter Genforeningen?

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bringer i dag og de følgende dage udtog af hans erindringer. Dette er tiende del.

De økonomiske Forhold blev stadig vanskeligere. Købmandsstanden var for en stor Del hæmmet i sin Virksomhed. Manufakturhandlerne havde intet at sælge.Læs videre

3. juli 1919. “Vi brændemærker de Personers skamløse Færd, som vil forraade tysk Omraade til Danmark.”

“Landsforsamlingen for de forhenværende Hertugdømmer Slesvig og Holsten” vedtog paa sit sidste Møde, 3. Juli 1919, i Rendsborg nedenstaaende Resolution. (Schlesw.-Holst. Kunstkalender, 1920, Tillægsblad).

Det af os repræsenterede slesvig-holstenske Folk var og er endnu i Dag beredt til i det nordslesvigske Spørgsmaal at skabe en fredelig Udligning med Danmark, som svarer til begge Folks berettigede nationale Krav, som yder Mindretallene paa begge Sider kulturel Beskyttelse og gør Nordslesvig til en Folkebro mellem Tyskland og Norden.Læs videre

2. juli 1919. Dansk fødevarehjælp strandet i Vamdrup

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bringer i dag og de følgende dage udtog af hans erindringer. Dette er niende del.

Indførslen af Tipundspakkerne med Levnedsmidler vanskeliggjordes ikke fra tysk Side. Derimod stillede de tyske Myndigheder sig mindre velvillige, naar Talen blev om større Tilførsler til nordslesvigsk Omraade, idet man formentlig frygtede for, at en Begunstigelse af Befolkningen i dette Distrikt kunde vise sin Virkning ved den forestaaende Afstemning.Læs videre

1. juli 1919. Med i Verdenskrigen ved en fejltagelse. Adolf Søgaards mærkelige skæbne

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bringer i dag og de følgende dage udtog af hans erindringer. Dette er ottende del.

Af mine Minders Dyb dukker i denne Forbindelse op en underlig Skikkelse, som er hentet lige ud fra en ”Bindstouw”, som burde være skrevet Anno 1919 eller i Aarene derefter.Læs videre

1. juli 1919. “Valgdagen, Genforeningsdagen, den største Dag, vi har oplevet som Folk, nærmer sig med raske Skridt.”

Sidst i Juni 1919 udsendte Vælgerforeningens Bestyrelse følgende Henvendelse til samtlige Tillidsmænd (Flensb. Av., 1. Juli).

Valgdagen, Genforeningsdagen, den største Dag, vi har oplevet som Folk, nærmer sig med raske Skridt. Afgørelsen er lagt i vor egen Haand.

Lad os sætte al vor Kraft ind paa at udnytte den paa bedste Maade.

Mere end nogen Sinde før er det denne Gang, at Tallene taler.Læs videre

1. juli 1919 – De faldne

Krigsdeltagere døde af ulykker, kvæstelser eller sygdomme pådraget i krigen eller i krigsfangenskab

3.  juli 1919:
Thomsen, Jens Peter (ERI34) – Flensburg.

6. juli 1919:
Hansen, Hans Peter – Flensburg.

11. juli 1919:
Moos, Viktor Karl Emil (AB117/4) – Nordborg, Nordborg Sogn.

24. juli 1919:
Brodersen, Christian Nielsen (IE162/4) – Tiset Mark, Gram Sogn.

31. juli 1919:
Carstens, Wilhelm Joachim Carl – Leipzig.… Læs videre

30. juni 1919. Smugleri: “Et Bundfald af Mennesker fandt her en let og behagelig Maade at tjene Udkommet paa.”

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bringer i dag og de følgende dage udtog af hans erindringer. Dette er syvende del.

Det varede dog ikke lange, for Uregelmæssighederne atter begyndte. Hvis den ene Tillidsmand nægtede at udstede en Seddel, gik Ansøgeren videre til den næste.Læs videre

30. juni 1919. De første underskriftsindsamlinger fra Sydslesvig

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

30. Juni: Møde paa, Mellemslesvigsk Udvalgs Kontor vedrørende Petitionen. Vald. Sørensen faar Bemyndigelse til at sende 60 Arbejdere ud. Fra anden Side samles ligeledes. Jeg ser de første Petitioner med 300 Underskrifter.Læs videre

29. juni 1919. Vild kamp om passersedler til grænsen!

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bringer i dag og de følgende dage udtog af hans erindringer. Dette er sjette del.

Sælsomme Mennesker, drev i disse Aar deres Haandværk her ved Grænsen. Nogle grebes i den Grad af det eventyrlige, at de blev varigt mærket af det.Læs videre

28. juni 1919. Ernst Christiansen: “Faar i Dag et Truselsbrev, at jeg vil forsvinde ligesom en anden Indbygger, hvis Lig er fundet i Havnen.”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

28. Juni: Raadmand Karding udarbejder Flyveblade om danske Skatteforhold i det tyske Udvalgs Tjeneste, efter at have bedt om en rød Passerseddel til en Rekreationsrejse i Danmark.Læs videre

28. juni 1919. Afstemningstraktaten

Traktat, Undertegnet i Versailles
28. Juni 1919

 

Nedenfor gengives i dansk Oversættelse Bestemmelserne vedrørende Slesvig i den Traktat, som 28. Juni 1919 i Versailles blev undertegnet af de Befuldmægtigede for paa den ene Side Tyskland og paa den anden Side de allierede og associerede Magter, nemlig: Amerikas Forenede Stater, det Britiske Rige, Frankrig, Italien og Japan (i Traktaten betegnede som: de allierede og associerede Hovedmagter) samt Belgien, Bolivia, Brasilien, Cuba, Equador, Grækenland, Guatemala, Haiti, Hedjaz, Honduras, Kina, Liberia, Nicaragua, Panama, Peru, Pol en, Portugal, Rumænien, den Serbisk-Kroatisk-Slovenske Stat (senere kaldet Jugoslavien), Siam, Tsjekoslovakiet og Uruguay.… Læs videre

28. juni 1919. Politisk debat om 3. zone og den nye ministerudnævnelse

Rigsdagspartiernes politiske Forhandlings-Udvalg
Paa Mødet 28. Juni 1919 forelagde Formanden, J. C. Christensen, følgende Dagsorden:

Det konservative Folkepartis Medlemmer i det politiske Forhandlingsudvalg stiller Forslag om, at Udvalget;

1, retter en Opfordring til Ministeriet om at virke for, at de oprindelige Evakueringsbestemmelser for 3. Zone kan blive bragt til Udførelse;

2, udbeder sig Oplysning om, med hvilken Hjemmel den danske Gesandt i Paris har udtalt, at Danmark vilde nægte at modtage 3.Læs videre

27. juni 1919. Blandet modtagelse af H.P. Hanssens udnævnelse til minister

Resolutioner fra Partiernes Rigsdagsgrupper
Partiet Venstres og Det Konservative Folkepartis Rigsdagsgrupper offentliggjorde 27. Juni 1919 i Dagspressen følgende Res., vedtagne 26. s. M.:

Venstre:

I Anledning af, at den nye Ministerudnævnelse har fundet
Sted, uden at Ministeriet har fundet det fornødent at forhandle derom med Rigsdagsp. pol. Forh. Udv., har Partiet Venstre enstemmigt vedtaget følgende Udtalelse til Offentligheden:

Venstre har af Hensyn til den heldige Udvikling af den sønderjydske Sag stadig ønsket, at alle Skridt vedrørende den kommende Genforening mellem det danske Sønderjylland og Danmark forud skulde behandles i Partiernes Fællesudvalg, hvilket ogsaa har været Forudsætning fra alle Sider. Læs videre

27. juni 1919. “Fy for fanden!” Tysk advarsel mod at begå højforræderi!

Det tyske Udvalg om Agitationen for 3. Zone
Udvalget offentliggjorde 27. Juni 1919 følgende Opraab (Grænsev., I, 493):

Advarsel mod Højforræderi!

I Flensborg blev der igaar i en med Dannebrog smykket Sal afholdt et Møde, som skulde forberede Udskillelsen af 3. Zone fra Tyskland og dens Udlevering til Danmark. Det vedtoges at gøre et Forsøg paa endnu at opnaa en Afstaaelse af Slesvig til Danmark og i det Øjemed at samle saa mange Underskrifter som muligt i 3.Læs videre

Fyraftensforedrag om Versailles-freden på fredag i Tønder

Versailles Freden 1919

Kom og hør den spændende historie om hvordan Første Verdenskrig blev sluttet med fred

Det vil Ingolf Haase fortælle om til et fyraftensforedrag fredag d. 28. juni 2019 kl. 16.30 på Lokalhistorisk Arkiv for Gl.-Tønder Kommune, på Tønder Bibliotek, Richtsensgade 10 i Tønder.

For mange står våbenhvilen d. 11. november 1918 som enden på Første Verdenskrig.… Læs videre

26. juni 1919. Sønderjyske krigsfanger “i koncentrationslejre i Brasilien”

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Det viser sig at sønderjyderne, som er taget til fange under krigen, findes spredte over et godt stykke af verden. Nu har Den sønderjydske fond erfaret, at der foruden de tidligere nævnte spredte kolonier af sønderjydske krigsfanger ogsaa befinder sig en del i koncentrationslejre i Brasilien.Læs videre

26. juni 1919. Sydslesvigske tilhængere af Dannevirkelinjen retter en sidste appel mod Frankrig

Fredskomitéens øverste Raad opretter »den eksekutive Komité«
Øverste Raad traf 26. Juni 1919 følgende Beslutning:

Det besluttes at udnævne en Komité til at overvaage Udførelsen af Bestemmelserne i Traktaten med Tyskland. Komitéen skal sammensættes af en Repræsentant fra hver af Stormagterne.

Komitéen fik følgende Sammensætning: Amerikas Forenede Stater: John Foster Dulles; det Britiske Rige: Sir Eyre Crowe (med Aker s Douglas som Suppleant); Frankrig: André Tardieu (med Jules Laroche og Louis Aubert som Suppleanter) ; Italien: Vittorio Scialoja
(med Ricci Busatti som Suppleant); Japan: Otchiai.… Læs videre

26. juni 1919. Stort dansk møde på Borgerforeningen i Flensborg

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

26. Juni: Klokken 11 hen i Borgerforeningens store Sal. Paa Scenens Bagvæg hænger et stort Danebrog fra, sidste Fest.

Først Gruppemøder P. Grau og A. Grau er mod Petitionen fra Nordslesvig, før 3.Læs videre

26. juni 1919 – Om Børnene fra Slesvig By

Den 28. juni 1919 bragte Flensborg Avis et brev om feriebørnene fra Slesvig By.

(Brev til „Flensborg Avis”)

Slesvig, 26. Juni 1919.
Fra Laaland er der kommet mange glade Efterretninger fra Børnene,  og Forældrene er mest fornøjede: Folk gik til „Schleswigsche Nachrichten” og vilde have nogle af Børnenes Breve offentliggjort; men Bladet vilde ikke optage noget, fordi det maaske ikke passede med dets tidligere Udtalelser.Læs videre

25. juni 1919. Nicolai Svendsens møde med en sønderjysk spion

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bringer i dag og de følgende dage udtog af hans erindringer. Dette er femte del.

Da jeg paa Hjemrejsen fra København gik frem og tilbage paa Kolding Banegaard, mødte jeg en Mand, som jeg tidligere havde kendt godt, men som pludselig var forsvunden fra Haderslevegnen engang i 1916, da der var Fare for, at han kunde blive indkaldt.Læs videre

24. juni 1919. H. P. Hanssen udnævnes til minister

H. P. Hanssen i Ministeriet Zahle
Statstidende, 27. Juni 1919.

Paa Statsministeriets derom nedlagte allerunderdanigste Forestilling har det under 24. d. M. behaget Hans Majestæt Kongen allernaadigst at udnævne fhv. Redaktør Hans Peter Hanssen (Nørremølle), boende København, til Minister uden Portefeuille.

Samtidig med Udnævnelsens Bekendtgørelse offentliggjorde Hejmdal (Aabenraa) 25. Juni 1919 følgende Brevveksling mellem Statsminister C.… Læs videre

23. juni 1919. Ernst Christiansen: “Den tyske Presse Jubler i Kor med den danske Regeringspresse.”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

23. Juni: I Aften Besøg af Hans Lorenzen fra Ballum, der foreslaar en Petition fra 1. og 2. Zone til Fordel for tredje.

Udsender samme Aften Indbydelse til vore Folk i Vælgerforeningen til 26de.Læs videre

23. juni 1919. “Såfremt 3. Zone ikke rømmes, vil det uundgåeligt udøve sin virkning i 2. Zone, hvor stemmefriheden vil blive påvirket til skade for den danske befolkning”

Grev Holstein til Fredskonferencen om Rømningen
Grev Bent Holstein tilstillede 23. Juni 1919 Fredskonf.s Præsident følgende Skrivelse:

Som befuldmægtiget for Mellemslesvigsk Udvalg, hvis Sæde er Flensborg, og som eneste Repræsentant i Paris for Mellem- og Sydslesvigs Indbyggere, der, overensstemmende med de Rettigheder, Konferencen har anerkendt og indskrevet i de 7. Maj til Tyskerne overleverede Fredsbetingelser, kræver at faa Adgang til ligesom de øvrige Slesvigere at afgøre deres fremtidige Skæbne ved en Folkeafstemning, tillader jeg mig, idet jeg appellerer til Deres høje Autoritet og Deres Retfærdighedsaand, at henlede Konferencens Opmærksomhed paa følgende Forhold:

I de allierede og associerede Magters Svar til den tyske Delegations Bemærkninger om Fredsvilkaarene udtales i Afsnit XII (Slesvig)…

Grev Holstein anfører her Indholdet af den under No 181 anførte Svarskrivelse og fortsætter:

Det fremgaar udtrykkelig af denne Tekst, at selv om Konf.Læs videre

22. juni 1919. Skal de solgte statsejendomme i Nordslesvig bruges som tyske støttepunkter efter afståelsen?

Den danske gesandt i Paris Bernhoft til Fredskommissionen om Salg af preussiske Statsejendomme

Den danske Gesandt gjorde opmærksom paa, at den tyske Regering siden Oktober Maaned 1918 meget vel havde vidst, at en Del af det slesvigske Territorium vilde gaa tabt for det ved Freden med de sejrrige all. og assoc. Magter, og at den tyske Regering derfor ikke frit kunde raade over de Statsejendomme, der findes paa det
nævnte Landomraade.… Læs videre

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918