12. maj 1919. Brev fra den danske gesandt i Paris til Udenrigsministeriet

Med Flyvepost afsendte Gesandten 9. Maj 1919 en haandskreven Notits uden Under­skrift; modtaget af Udenrigsmin. 12. s. M.:

Desværre har det franske Krigsministerium glemt at meddele Ltnt. Krauses  Afrejse, ellers havde der fulgt en Beretning med. Men den er kun til­dels skrevet.

Vi agter at søge Udenrigsministrene for at gøre Indvendinger mod den sydlige Afstemningsgrænse.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.… Læs videre

12. maj 1919. Stærk diskussion i rigsdagen: “ikke flere fremmede Elementer i Danmark end absolut nødvendigt”

At der pludselig dukkede en 3. afstemningszone i Slesvig op i det første udkast til en fredstraktat, gav anledning til stærke indre danske diskussioner om, hvordan man bedst kunne reagere på det.

Rigsdagens Medlemmer af begge Ting samledes 12. Maj 1919 til fortroligt Fællesmøde:

Statsministeren [Zahle] aabnede Mødet og udtalte, at det lukkede Møde var sam­menkaldt for at gøre Forsøg paa, om en fælles Optræden kunde tilvejebringes over for det Spørgsmaal, der var rejst ved, at Fredskonferencen i Versailles havde opstillet i Fredsbetingelserne en 3.Læs videre

12. maj 1919 – Ribe Stiftstidende: den slesvigske handelstand og reichsmarken

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Handelsforeningerne i Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder har ifølge “Danskeren” udsendt en fælles udtalelse til Det Slesvigske Udvalg i København som udtryk for den nordslesvigske købmandsstands ønsker og krav.

Udtalelserne gaar ud fra forlydendet om, at Reichsmarken ved genforeningen tænktes omregnet med en større disagio.Læs videre

11. maj 1919. Tysk resolution: “Vi lover her paa Knivbjærgets Top trofast at fastholde vore Fædres dyre Arv”

To slesvig-holstenske resolutioner blev vedtaget på et møde på Knivsberg den 11. Maj 1919 og stiledes til henholdsv. den tyske og den danske regering. De lød således:

10.000 slesvig-holstenske Mænd og Kvinder fra hele Slesvig-Holsten glæder sig over deres Folkelighed og er enige med Hundredetusinder i Hertugdømmerne i det brændende Ønske om, at tysk Land maa forblive tysk.Læs videre

11. maj 1919 – Kladderadatsch: “Up ewig ungedeelt!”

Det tyske satirerblad “Kladderadatsch”, der solgtes i hele Tyskland,  beskæftigede sig også fra tid til anden med situationen i Sønderjylland/Nordslesvig. I maj bragte bladet et digt, der som omkvæd brugte slagordet “Up ewig ungedeelt”, en popularisering af en passus i det såkaldte Ribebrev fra 1460, der af de tysksindede blev brugt som argument for at Sønderjylland/Nordslesvig var tysk.… Læs videre

11. maj 1919. Ernst Christiansen på vej til København

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

11. Maj: I Avtomobil over Jels Troldkær til Vamdrup. Første Gang efter Krigens Udbrud siddet i en velholdt dansk Kupé og i Fredericia ved et dansk Kaffebord med Fløde og Sukker.Læs videre

10. maj 1919 – Ribe Stiftstidende: tumult ved udstedelsen af passérsedler

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Naar der udstedes passérsedler i Haderslev

En bevæget  dag. – Ud gennem vinduerne

For paany at skaffe sønderjyderne adgang til at rejse til Danmark har man fredag atter paabegyndt udstedelsen af passérsedler i Haderslev. . For at skaffe plads havde man taget højskolehjemmet i brug og dér havde der to timer før aabningen samlet sig flere hundrede mennesker.Læs videre

10. maj 1919. Ernst Christiansen har travlt: Kaldes til København pga. 3. zone

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

10. Maj: Ny “Ægir”-Afrejse. Mange flere Mennesker end sidst. Aabner Klokken 10 i Borgerforeningen det mellemslesvigske Kirke- og Skoleudvalgs første Møde og vælges til Formand.Læs videre

10. maj 1919. Lebeck: “Ved Bagtrappepolitik skal Døren til Danmark aabnes for Hundredtusinder af Tyskere …”

Redaktør Anders Lebeck tog i maj 1919 på en rejse i Angel for at undersøge, om Danevirkebevægelsens påstande om en spirende danskhed var sande. Hans meget lange beretning fra rejsen er bragt her og i de foregående dage som følgeton, dog af hensyn til læseligheden fordelt på flere indlæg end antallet af Lebecks rejsedage.

Med betydelig Spænding imødeser jeg Besøget hos Godsejer og Teglværksejer Wall, Obdrup.Læs videre

Ny bog om danskere i fransk krigstjeneste

Der er kommet en spændende ny bog om danskere i fransk krigstjeneste i Første Verdenskrig. Det er en let tilgængelig og overskuelig bog på 106 sider.

Bogen er resultatet af forfatteren Jan René Wesths mangeårige forskning i dette område.

Den indeholder biografier over danskere i fransk krigstjeneste 1914-1918, såvel i Fremmedlegionen som i de regulære styrker og flyverkorpset.… Læs videre

9. maj 1919. “Gamle Lassen tror, at Angelboerne igen vil kunne blive tilfredse under dansk Styre”

Redaktør Anders Lebeck tog i maj 1919 på en rejse i Angel for at undersøge, om Danevirkebevægelsens påstande om en spirende danskhed var sande. Hans meget lange beretning fra rejsen bringes her og de kommende dage som følgeton, dog af hensyn til læseligheden fordelt på flere indlæg end antallet af Lebecks rejsedage.

Forkæmpere for Dannevirkelinjen.
Men der er da ogsaa andet end Tyskere i Angel? Læs videre

9. maj 1919. Forbløffelse i Danmark over 3. zone: “Her fra Landet udgaaede Intriger har vildledt Konferencen!”

Rigsdagspartiernes politiske forhandlingsudvalg diskuterede på flere møder den 9. maj 1919 udkastet til de slesvigske bestemmelser i Versaillestraktaten. I Udvalgets Møde 9. Maj 1919, Kl. 12,15, der var foranlediget af Ministeriet, fungerede Landstingsmand Piper (konservative) som ledende Formand. Han gav straks Ordet til

Udenrigsministeren [Erik Scavenius]: Det var en forbavsende Meddelelse, der i Gaar indløb fra Paris — forbavsende af formelle Grunde, fordi Fredskonferencen havde ønsket at høre vor Mening, og fordi man havde udtalt sig anerkendende om vort forstandige og maadeholdne Standpunkt, og af reelle Grunde, naar man erindrer Konferencens principielle Stilling.Læs videre

8. maj 1919. Den danske gesandt overrasket: Der er kommet en 3. afstemningszone med!

Den danske gesandt i Paris, Bernhoft, afsendte den 7. maj 1919 nedenstående telegram, der ankom den følgende dag i København.

Den overraskende Bestemmelse om Afstemning i en 3. Zone, der muligvis i den egentlige Tekst til Præliminærfred er udvidet til at omfatte Ejdersted, maa være taget i de sidste Dage, da alle Meddelelser til forskel­lige Personer fra Folk, som direkte har behandlet Sagen ved Konferencen, ikke lod forudse Forandring i det tidligere vedtagne.Læs videre

8. maj 1919. Ernst Christiansen: Afstemning i 3. zoner ned til Danevirke!

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

8. Maj: En smuk Afrejse med idet første Børnehold. Niels Skrumsager og Kaptajn Mogensen paa Kommandobroen. —

Fredsbetingelserne overraktes i Gaar i Versailles. Tre Zoner skal besættes.Læs videre

8. maj 1919. Lebeck i Angel: “Skraber man Angelboen, kommer den gamle ”Schleswigholsteinisme” frem, Danskerhadet …”

Redaktør Anders Lebeck tog i maj 1919 på en rejse i Angel for at undersøge, om Danevirkebevægelsens påstande om en spirende danskhed var sande. Hans meget lange beretning fra rejsen bringes her og de kommende dage som følgeton, dog af hensyn til læseligheden fordelt på flere indlæg end antallet af Lebecks rejsedage.

Tilbageblik og Udblik.
Da den danske Hær i den forfærdelige Vinternat i 1864 gik tilbage fra Dannevirke, var det med en fjendtlig Befolkning i Ryggen.Læs videre

7. maj 1919. Clemenceau overrækker den tyske befuldmægtigede, Brockdorff-Rantzau, fredsbetingelserne

Onsdag 7. Maj 1919, Kl. 15, samledes i en Sal i Hotel Trianon-Palace i Versailles de Be­fuldmægtigede fra de allierede og associerede Magters Fredskonference med Medlemmerne af Tysklands Befuldmægtigede, under Forsæde af Grev Ulrich Brockdorff- Rantzau.

Fredskonferencens Præsident, Georges Clemenceau, erklærede Mødet for aabent og holdt en kort Tale , hvorefter Generalsekretær Dutasta overrakte Grev Brockdorff- Rantzau Fredsbetingelserne.Læs videre

7. maj 1919. Hjuldamperen “Ægir” ankommer til Flensborg for at afhente feriebørn

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

7. Maj: I Aften kom “Ægir”. Det var festligt og gribende at se Splitflaget glide ind i Havnen. — Arbejderkommissionen ankom i Aftes til København. Kun 7 af de 20 er dansktalende.Læs videre

7. maj 1919. Versaillestraktaten: Forslag til de slesvigske artikler

Traktatforslaget indeholdt ialt 440 Artikler, deriblandt i Afsnit XII i »Del III vedrørende de evropæiske politiske Bestemmelser« de nedenfor gengivne Artikler 109—114, som om­handler Slesvig.

Bemærk at dette ikke er den endelige traktats ordlyd! Det i teksten omtalte kort kan desværre ikke gengives.

Artikel 109

Grænsen mellem Tyskland og Danmark skal fastsættes i Overensstem­melse med Befolkningens Ønsker.Læs videre

7. maj 1919. På tur i Angel: “Intet ordentligt Menneske vil stemme for Danmark.”

Redaktør Anders Lebeck tog i maj 1919 på en rejse i Angel for at undersøge, om Danevirkebevægelsens påstande om en spirende danskhed var sande. Hans meget lange beretning fra rejsen bringes her og de kommende dage som følgeton, dog af hensyn til læseligheden fordelt på flere indlæg end antallet af Lebecks rejsedage.

Mandag
Jeg fortsætter min Tur gennem Angel, kører over Sørup og Sterup til Gelting ude ved Bæltet, gør fra Kappel en lille Afstikker over Pontonbroen til Svansø, cykler med Slesvig-chausseen til Sønder Brarup og videre frem, opdager stadig nye landskabelige Skønheder.Læs videre

6. maj 1919. Opgøret i Haderslev: Borgmesteren ubehjælpeligt kompromitteret!

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Den bevægede forhandling i Haderslev byraad

Foreteelserne  i Haderslev byraad i lørdags, som vi omtalte i gaar, vil vække megen opmærksomhed.

Dr jur. Schindelhauer, der ved denne lejlighed kompromitteredes paa en højt graverende maade, er Brandenburger. Han blev i aarhundredets begyndelse borgmester i Haderslev og optraadte fra tid til anden stærkt udæskende overfor danskheden.Læs videre

6. maj 1919. Lebeck i samtale med Jensen, Oksager: “Hvad skal vi til Danmark efter?”

Redaktør Anders Lebeck tog i maj 1919 på en rejse i Angel for at undersøge, om Danevirkebevægelsens påstande om en spirende danskhed var sande. Hans meget lange beretning fra rejsen bringes her og de kommende dage som følgeton, dog af hensyn til læseligheden fordelt på flere indlæg end antallet af Lebecks rejsedage.

Foran mig bukker Husby op.  Læs videre

6. maj 1919. P. Munch: “Det nye Danmark skal være rent Land, beboet af Danske.”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

6. maj. Protesterer i en Leder imod, at medens alle Tyskere fra Højre til Socialdemokratiet holder Sammen med Regeringen i Ryggen, og det tyske Udvalg har faaet mindst 100,000 Mark af Statskassen, og medens Mellemslesvigsk Udvalg maa nøjes med private Bidrag, taler Forsvarsminister Munch 4.Læs videre

5. maj 1919. Dramatisk afsløring i byrådssalen: Borgmester nægtede byrådsmedlem orlov i 1916, fordi han var dansk

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Over kasernen i Haderslev vajer det slesvig-holstenske flag

I gamle dage vajede kejser-flaget fra den store røde kaserne Nørrechaussee i Haderslev. Efter revolutionen blev det strøget og erstattet af det røde revolutionære flag. Nu er imidlertid ifølge Dannevirke ogsaa dette flag forsvundet og et nyt slesvig-holstensk med indskriften “Up ewich ungedelt” er blevet hejst i stedet.Læs videre

5. maj 1919. Samtale med en tysk Angelbo: “Hvilken Tillid kan De have til Folk, der nu vender deres Fædreland Ryggen, fordi det er i Nød?”

Redaktør Anders Lebeck tog i maj 1919 på en rejse i Angel for at undersøge, om Danevirkebevægelsens påstande om en spirende danskhed var sande. Hans meget lange beretning fra rejsen bringes her og de kommende dage som følgeton, dog af hensyn til læseligheden fordelt på flere indlæg end antallet af Lebecks rejsedage.

Det mellemslesvigske Udvalg raader over et ret rummeligt Lokale.Læs videre

4. maj 1919. Spirende danskhed i Angel? “Eller er det hele kun Drømme, Ønsker, Fantasier?”

Redaktør Anders Lebeck tog i maj 1919 på en rejse i Angel – den store halvø mellem Flensborg Fjord og Slien – for at undersøge, om Danevirkebevægelsens påstande om en spirende danskhed var sande. Hans meget lange beretning fra rejsen bringes her og de kommende dage som følgeton, dog af hensyn til læseligheden fordelt på flere indlæg end antallet af Lebecks rejsedage.… Læs videre

3. maj 1919. De allierede admiraler: Flådestyrke til at holde ro og orden i Slesvig

I sit Møde 30. April 1919 vedtog Fem-Mands Raadet (Udenrigsministrene) at overdrage Admiralernes Raad — under Tilkaldelse af de landmilitære Autoriteter — at tage Bestem­melse om »de Foranstaltninger, der skal træffes til Overholdelse af Ordenen i den Del af Slesvig, Tyskerne skal rømme, inden Folkeafstemningerne har afgjort Territoriernes Suverænitets-Forhold«. I Overensstemmelse hermed tilstillede s. D. den franske Udenrigsminister sin Kollega Marineministeren (Georges Leygues) en Skrivelse, i hvilken han anmodede om at foranledige denne Beslutning udført, og 3- Maj holdt derefter Admiralernes Raad et Møde, i hvilket General Desticker (General-Kvartermester i Marskal Foch’s Stab) deltog.… Læs videre

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918