14. maj 1920. Dansk mønt indføres i 1. zone fra 20. maj

CIS
Dansk Mønt i 1. Zone
Anordning No. 110 af 14. Maj 1920:

1. I de af Danmark besatte sønderjydske Landsdele bliver fra 20. d. M. at regne den danske Møntlovgivning gældende, saaledes at dansk Mønt bliver lovligt Betalingsmiddel Mand og Mand imellem, hvis der ikke ved en Forpligtelses Indgaaelse i tysk Mønt er taget udtrykkeligt Forbehold om, at den skal kunne kræves fyldestgjort i tysk Mønt.… Læs videre

14. maj 1920. “… dermed er enhver Udsigt til den sydlige Grænse bortfaldet.”

Den danske gesandt i Paris, Bernhoft, sendte den 14. maj 1920 følgende telegram til det danske udenrigsministerium

I [Ambassadør-J Raadets Møde i Dag foreslog Formanden at høre Claudel angaaende hans Linie, hvilket afsloges; dermed er enhver Udsigt til den sydlige Grænse bortfaldet. Med Claudels og Marlings Bistand gennemgik man derpaa Udkastet til Overdragelses-Traktaten.
Ifølge Meddelelse fra Claudel vil ingen blive hørt, hverken dansk eller tysk.Læs videre

14. maj 1920. Forslag til Traktat om Internationalisering af Flensborg og Mellemslesvig

Den mellemslesvigske Delegation medførte ved sin Ankomst til Paris 14. Maj 1920 følgende af Prof. Vinding Kruse forfattede Aktstykker. Traktaten gengives her, mens begrundelsen er gengivet i forrige opslag.

Forslag til Traktat om Internationalisering af Flensborg og Mellemslesvig
§ 1. Af Flensborg og Mellemslesvig indenfor de i § 2 fastsatte Grænser oprettes en fri og strengt neutral Stat under Navn af »Den Mellemslesvigske Fristat«.… Læs videre

14. maj 1920. ” … fuldstændig og sikker Hjemmel i selve Fredstraktatens Aand og Bogstav til at indlemme Flensborg og andre lignende Kommuner i 2. Zone … i den danske Stat.”

Den mellemslesvigske Delegations Internationaliserings-Plan

Den mellemslesvigske Delegation medførte ved sin Ankomst til Paris 14. Maj 1920 følgende af Prof. Vinding Kruse forfattede Aktstykker. Begrundelsen gengives her, mens selve planen gengives i næste opslag.

Henvendelse til CIS og til de allierede Magters øverste Raad
Medens den i Flensborg og Mellemslesvig virkelig hjemmehørende, indfødte tyske Befolkning under den i Fredstraktatens Art.… Læs videre

12. maj 1920. Neergaard: “Ved en Internationalisering forstaar jeg en Ordning, hvorved 2. Zone … for et vist Antal Aar bliver stillet under Styrelse af Folkenes Forbund”

Rigsdagspartiernes sønderjydske Udvalg.

Forhandlinger

Udvalgets Møde 12. Maj 1920 lededes af Landstingsmand Herman Trier, der meddelte, at Klaus Bemtsen, J. C. Christensen, Rasmus Hansen-Staunsbjerg, N. Neergaard og Gunnar Fog-Petersen var udtraadt af Udvalget. I Stedet var Folketingsmændene Jensen-Sønderup, Kirk, Søgaard, Vanggard og Niels Petersen indtraadt.

Statsminister Neergaard omtalte, at der allerede inden det nuværende Ministeriums Tiltræden var truffet Beslutning om Kronemøntens Indførelse i 1.… Læs videre

Efterlysning: Hvordan kom Magdeburg Dragonregiment nr. 6 hjem fra krigen på Balkan i 1918?

Min bedstefar, bagermester Peter Marius Petersen (10.07.1877-29.07.1952) fra Bevtoft, blev uddannet som dragon ved Magdeburg Dragonregiment nr. 6 i Niederhafen fra 1897-1900, hvorefter han kom til at stå i Reserven.

Han blev således indkaldt til krigstjeneste den 4. august 1914. Hans regiment, Magdeburg Dragonregimentet nr. 6, blev straks sendt til Vestfronten i Frankrig via Belgien. I 1915 blev regimentet overført til kampene på Østfronten, hvor det stod helt nede ved Sortehavet, da der den 3.… Læs videre

10. maj 1920. ”Gå væk! Jeg kan ikke bremse!” Sådan skaffes mad og drikke til Sønderjysk Kommando i Tønder

Edvard Abel Weigel var sergent og skriver ved Sønderjysk Kommandos II. Bataljon, der i maj 1920 skulle til Tønder og forberede Danmarks overtagelse af 1. zone.

Nu kom der gang i alt, fra Kolding kom Søm, Glas og Kit og Vindueshasper, Mandskab havde vi nok af så alt blev ordnet i Løbet af et par dage.… Læs videre

9. maj 1920. Arbejderorganisationer vedtager resolution om Slesvig

Arbejderorganisationerne til C. I. S.

Paa et Møde i Flensborg 9. Maj 1920 af Repræsentanter for samtlige Arbejderorganisationer (»Arbeiterschaft«) i Flensborg og Nordslesvig vedtoges følgende Res., stilet til C. I. S.

Det Møde af Repræsentanter for den samlede Arbejderklasse i Flensborg og Nordslesvig, som holdes 9. Maj i Flensborg, kræver Selvbestemmelsesret for den nordslesvigske Befolkning for at gøre Ende paa den nationale Ophidselse, de politiske Rivninger og den økonomiske Nødstilstand.… Læs videre

8. maj 1920. Schleswig-Holsteiner Bund afviser danske krav på Mellemslesvig

Slesvig-Holstener-Forbundet til C. I. S.

Forbundet indgav 8. Maj 1920 til C. I. S. følgende Skrivelse med 36.000 Underskrifter samt senere en Tillægserklæring af lignende Indhold med yderligere 31.000 Navne

Vi har ved Afstemningen af 14. Marts bevist, at vi er Tyske og ogsaa vil blive ved Tyskland.

Vi tilbageviser med Harme alle Forsøg fra Danmarks og visse Krigsspekulanters (»Gullaschfolk«s) Side paa alligevel at udlevere os til Danmark eller at oprette en Fristat her.… Læs videre

7.maj 1920. Mogens Kai Nørregaard “Om natten gik vi for anker i Sønderborg havn…”

Mogens Kai Nørregaard var en af tolv civilklædte soldater fra Fåborg, som drog mod Sønderborg d. 30. april 1920. Han havde til opgave at sørge for alt var parat til de danske troppers ankomst d. 5. maj 1920. Dagbogsoptegnelserne er samtidige og strækker sig fra hans ankomst d. 30. april til og med d. 9. juli 1920, hvor Christian d.… Læs videre

7. maj 1920. Statsminister Neergaard fremsætter udtalelse om 1. og 2. zone

Statsministeren i Folketinget

Rigsdagstid., 1919-20, F., Sp. 5227.

I Folketingets Møde 7. Maj 1920 fremsatte Statsminister N. Neergaard bl. a. følgende Udtalelse:

Den Regering, som er udgaaet af Folketingsvalget 26. April, og som i  Dag første Gang træder frem for dette Ting, har som sin første og vigtigste Opgave at gennemføre den nu nær forestaaende Genforening med vore sønderjydske Landsmænd paa en med deres Tarv saa vel stemmende og for Danmark saa betryggende Maade som muligt.… Læs videre

7. maj 1920. Mogens Kai Nørregaard “Da jeg kom derud, ville de imidlertid ikke sejle. De var stædige som kariolheste…”

Mogens Kai Nørregaard var en af tolv civilklædte soldater fra Fåborg, som drog mod Sønderborg d. 30. april 1920. Han havde til opgave at sørge for alt var parat til de danske troppers ankomst d. 5. maj 1920. Dagbogsoptegnelserne er samtidige og strækker sig fra hans ankomst d. 30. april til og med d. 9. juli 1920, hvor Christian d.… Læs videre

7. maj 1920. Ministeriet Neergaard udnævnt

Ministeriet Friis’ Afskedigelse og Ministeriet Neergaards Udnævnelse Statstidende, 7. Maj 1920:

Hans Majestæt Kongen har under 5. d. M. bevilget den af Statsminister M. P. Friis for sig og sine Kolleger allerunderdanigst indgivne Afskedsbegæring og har allerhøjest udnævnt Folketingsmand N. Neergaard til Statsminister
og til Finansminister
samt udnævnt overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister, Kammerherre Harald Scavenius til Udenrigsminister, Folketingsmand J.… Læs videre

6. maj 1920. Danske Kreditforeninger rykker ind i Sønderjylland

C. I. S.
Danske Kreditforeninger i 1. Zone
Anordning No. 103 af 6. Maj 1920:

1. I Henhold til Dags Dato stedfunden midlertidig Stadfæstelse af Statuter for “Sønderjyllands Kreditforening” er denne Forening berettiget til at give Udlaan i Grundejendomme i 1. Afstemningszone. Der tilstaas Foreningen de i dansk Lov af 20. Juni 1850 § 2 a og d samt § 3 anførte Begunstigelser.… Læs videre

6. maj 1920. Dansk administrator i 1. zone. Todsen igen borgmester i Flensborg

C.I.S.
Dansk Administrator i 1. Zone
Bekendtgørelse No. 101 af 6. Maj 1920:
Under Henvisning til Anordningen af 3. Maj 1920 meddeles, at Stiftamtmand Viggo Rothe Haarløv af den danske Regering er udnævnt til Administrator i Afstemningsomraadets 1. Zone.

C. I. S.
Borgmesterskifte i Flensborg
Bekendtgørelse No. 102 af 6. Maj 1920:
Da Hr. Karl Holm har indgivet Ansøgning om sin Afsked, er Hr.… Læs videre

6. maj 1920. Den danske gesandt i Paris til udenrigsministeren

Telegram, dat. 6. Maj 1920:

Det franske Udenrigsministerium har kun med megen Vanskelighed op naaet Udsættelse til den ottende [i forhold til at tage stilling til eventuelt officielt dansk ønske mht. 2. zone]. Sandsynligvis vil hverken tyske eller danske blive kaldt for [Ambassadør-JRaadet.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, II, 1937.… Læs videre

6. maj 1920. Poul Christian Stemann tiltræder som amtassessor

Poul Christian von Stemann (1891-1966) kom til Tønder som amtsassessor i overgangsfasen og den første tid under dansk styre. Han udgav senere sine erindringer.

Den 6. maj tiltrådte Schack som dansk amtmand, og jeg som amtsassessor, og de manglende danske embedsmæncl kom nu efterhånden og overtog deres stillinger.

 

P. Chr. Stemann: En dansk Embedsmands Odyssé.… Læs videre

6. maj 1920. Problemer i Tønder: Vrangvilje og mangel på alt

Edvard Abel Weigel var sergent og skriver ved Sønderjysk Kommandos II. Bataljon, der i maj 1920 skulle til Tønder og forberede Danmarks overtagelse af 1. zone.

Havde jeg haft travlt i Odense, så fik jeg endnu mere i Tønder. Staben blev indkvarteret på det tyske Gasanlæg 1 km nord for byen, fodfolket i den tidligere tyske lejr 3 km nord for byen, rytterstyrken på Tønder Gymnasium, Radiostationen på Gasanlægget

Lejren bestod af 1 baraklejer til cirka 800-900 mand, 1 luftskibshangar og 1 flyverhangar og en enorm stor mark til start og landing.… Læs videre

6. maj 1920. Hvad er den danske regerings stilling til Slesvig?

Telegram fra den danske gesandt, Bernhoft, til udenrigsministeren, dat. 5. Maj 1920:

Sir Charles Marling hørt den 5. om Morgenen af Ambassadør-Raadet, men efter Anmodning af den franske Repræsentant blev Sagen udsat, indtil Raadet kunde høre Claudel, som er blevet tilkaldt telegrafisk.

Gesandten meddelte samme Dag, at Raadet ventede at kunne høre Claudel den 8.

Kommissionens Betænkning havde i nogle Dage været omdelt til alle vedkommende.Læs videre

3. maj 1920. Modtagelse af Internationaliseringsplanen.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

3. Maj: Forelagde i Eftermiddags i et Udvalgsværelse paa Rigsdagen Internationaliseringsplanen for Neergaard og J. C. Christensen. Neergaard henstiller at gøre et Par Ændringer, men begge udtaler Redebonhed til at støtte den mellemslesvigske Delegation og selv sende en særlig delegeret med denne Opgave.Læs videre

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918