Kategoriarkiv: Sønderjyder

18. September 1914. Nyt fra Hejmdal

Senest ændret den 5. februar 2016 11:34

Dagens nyt fra Hejmdal

Russiske Grusomheder. Berlin, Fredag.

“Berliner Tageblatt”s Krigskorrespondent Lindenberg skriver fra den østlige Krigsskueplads:

“Jeg kommer lige fra en fælles Drøftelse med Generalstabschefen. Han stadfæstede Grusomheder, som spotter enhver Civilisation.

Fuld af Beundring fortalte han om vore Troppers Heltegerninger, om deres Marchydelser, og deres Villighed til at bære alle Savn. Hver Aften havde de i de sidste Dage maattet tilkæmpe sig deres Kvarterer med Bajonetten.

En tilfangetagen baltisk Officer udtalte, efter at han havde set Russernes meningsløse Ødelæggelser: “Jeg er forbavset over Tyskernes Humanitet!”

Ved Angerburg anholdt en Underofficer med 24 Mand et Ammunitionsjernbanetog, som vilde forlade Darkehnen. Underofficeren opfordrede den russiske Togfører til at køre tilbage. “Min Maskine er i Stykker” svarede  denne. “Godt, saa skal Du ogsaa straks være i Stykker.” Underofficeren satte ham Geværet for Brystet. Saa satte Toget sig pludselig i Bevægelse tilbage! De med Ammunition fyldte Vogne var forsynet med Røde Kors’ beskyttende Tegn!

En anden Generalstabsofficer fortalte, at en af hans Kammerater af Generalstaben havde fundet en russisk Officer med en blodig Kvindefinger.

Fra samme Kilde meddeles officielt: Ved Soldau har man fundet elleve Kvinder med afskaarne Bryster og opsprættede Underliv.

Til Trøst Følgende Efterretning: Østpreussen er renset for sluttede russiske Troppeafdelinger!

Røsterne om Freden. Berlin, 17. September.

Det socialdemokratiske “Vorwärts” skriver i Anledning af “Nordd. Allg. Zeit.”s Udtalelser om Fredsslutningen: Ogsaa vi ønsker, at kun en Fred der indeholder Garantien for sin Varighed, vil krone disse svære Kampe, og vi haaber, at Vaabnenes Held og den politiske Ledelses kloge Maadehold vil muliggøre en saadan Fred inden altfor længe.

Uldent Undertøj og Strømper til Soldaterne. Berlin, Torsdag. (W.B.)

“Berliner Zeitung am Mittag” offentliggør følgende Telegram:

Beder om Samling af snarlig Tilsendelse af stor Mængder uldent Undertøj og Strømper til mine Soldater. Hilsen! Wilhelm, Kronprins.

Tyskerne behandler deres Fanger godt. Berlin, Torsdag. (W.B.)

i “Times” skriver en engelsk Officer, som i fjorten Dage var i tyske Fangenskab og flygtede ved Cambrai, at Fangerne forplejes godt af Tyskerne og de Saarede behandledes med Dygtighed.

Høstberetninger. Skærbækegnen. Søndernæs, den 10 September.

Ogsaa for Skærbækegens Vedkommende er Høsten til Dels indbjerget. En enkelt Efternøler hist og her har dog endnu lidt Havre staaende.

Frygten for, hvordan man skulde faa indhøstet, har ogsaa ger vist sig at være ubegrundet. Det gode og stadige Vejr har hjulpet over Folkemanglen.

Vi fik en lille, men velbjerget Høavl.

Markengene kræver rigelig Regn paa Forsommeren for ar gie et tilfredsstillende Udbytte. I Aar var det for tørt, og Avlen blev derefter.

Af Kornafgrøderne er Rugen og Havren lykkedes bedst, og vi kan notere en god Middelhøst. Bygget gav næppe saa godt.

Nu kan Kornet sølges til store Priser, men det nytter os ikke stort, naar vi samntidig maa købe Kraftfoder til urimelige Priser. Hvordan man paa den bedste og mest økonomiske Maade kan fodre sin Besætning i den kommende Vinter, det er et af de Spørgsmaal, som kræver den grundigste Overvejelse.

Elsers Boesen

Als Nørreherred. Oksbøl, den 16. September.

Høstudbyttet kan vel nok, hvad Fylde angaar, kaldes Middel, men Foldudbyttet er ikke saa lidt lavere for næsten alle Kornsorters Vedkommende. Kløverhøsten var ogsaa under Middel. Enghø avles her næsten ikke. Roerne er meget forskelige; som Følge af den lange Tørke giver de vel næppe Middel. Kartofterne giver mange Knolde, men der er ikke saa faa syge.

Kornpriserne er meget forskellige som Følge af de forskellige Salgsbetingelser.

E. Eriksen

Krigsfangernes Skæbne. Der er truffet Aftale om Udveksling af Krigsfangernes Navne. Berlin, 17. Setembr. (officielt W.B.)

Med den britiske, franske og russiske Regering er der truffet Aftale om Udveksling af Lister over Krigsfangerne. Listerne over de tyske Krigsfanger vil blive sendt til “Zentral-Nachweis-Bureau des Königlich Preuszischen Krigsministeriums Berlin N.W. Dorotheenstrasze 48,” for saa vidt det drejer sig om Medlemmer af Felthæren, til “Zentral-Nachweis-Bureau  de Marineamtes in Berlin W., Matthäikirchstrasze 9,” for saa vidt det drejer sig om medlemmer af Marinen.

Disse to Kontorer vil om nogen Tid, dog ikke før 1. Oktober i Aar, være i Stand til at give Oplysninger om de tyske Krigsfangers Skæbne.

Udpluk af Feltbreve fra Nordslesvigere. Gdr. Søren Andresen fra Østerterp, som forleden faldt i Frankrig, stod ved Garden. Om hans sidste Timer, skriver hans Sidekammerat, en anden nordslesvigsk Gaardejer, i et Brev til sit Hjem:

Vi var paa Marchen i Frankrig. Fjenden var meldt forude, men Fægtningen var endnu ikke begyndt. Da slog en fransk Granat pludselig ned i vort Kompagni. Virkningen var frygtelig. Søren Andresen blev dræbt ved min Side. Otte andre af mine Kammerater blev haardt saarede. Blandt dem var Gaardejer Branderup, Lunderup Mark ved Rødekro, som blev ramt i Hovedet af en Granatstump.

Min Kaptajn gav mig Tilladelse til at bære min Ven Søren Andresen ind i en nærliggende Kirke og der blev draget Omsorg for, at han blev jordet der. Med Branderup talte jeg, efter at han var forbundet. Han var ved fuld Bevidsthed og kunde veksle nogle Ord med mig. Aftenen før denne sørgelige Tildragelse havde vi alle tre siddet sammen og talt om Hjemmet.

– Søren Andresen var en af vore flinkeste og mest lovende unge Mænd. Fred være med hans Minde!

Sønderborg, Fredag.

Sønderborgere i Felten. En Sønderborger, der opholder sig ved Hæren, har fra Belgien og Frankrig hjemsendt nogle Breve, skrevet sidst i August, af hvilke vi efter “Sond. Zeitung” gengiver:

“Nu maa jeg endnu fortælle, hvor mange Bekendte man træffer her fjernt fra Alsund. I Forgaards  traf jeg Sofus Helm, Referendaren fra Nordborg. Vi faldt næsten hinanden om halsen af Glæde og havde dog indtil da kun flygtigt kendt hinanden. Saa læste jeg paa en Vogn “Kantine III 86″ og saa der ganske rigtigt Jens Beuckels fornøjede Ansigt. Magrere er han ikke bleven. Marketenderlivet synes at bekomme ham rigtig vel. Kort efter talte jeg med Raadmand Steins Søn, der er Feltwebelløjtnant, og til sidst Sanitetssoldaten Fotograf Boysen fra Brogade. Alle var fornøjede og vel tilmode. Efter Slaget ved Tirlemont fandt jeg paa en Nødforbindingsplads Jørgensen, Skrædderen fra Ulkebøl. Jeg kunde kende ham fra Vognen og havde lige Tid til at sige Goddag til ham. Hans Saar er kun let (et Skud i Foden). Vor Major, der blev haardt saaret ved T., er i Forgaards død på Etappelazarettet.”

Udvisninger. “Sonderburger Zeitung” meddeler, at tre danske Undersaatter – Drogist Schiøtt-Madsen, sidst i Sønderborg, Landarbejder Martin Henriksen, sidst i Aabenraa, og Tjenestekarl Peter Karl Clausen, sidst i Stenderup (Haderslev Kreds)  – er bleven udviste fra det preussiske Statsområde med 24 Timers Frist.

Sønder Brarup, Fredag.

Fire Sønner dræbte eller i Fare. Lærer Arps og Familie i Egenæs er bleven meget haardt ramt af Krigen. Den ene Søn savnes siden den lille Krydser “Cöln”s Undergang ved Helgoland. En anden Søn er omkommen ved en Eksplosion om Bord paa et Skib, og to Sønner staar ifølge “Landpost” under Fanerne i Tjingtau, som trues af Japanerne.

Nordslesvig, Fredag.

Besøg hos Saarede. I den nærmeste Fremtid vil der af Trafikministeren blive udstedt en Anordning, hvorefter Billetprisen for 2., 3. og 4. Kl. nedsættes til det halve for de Personer, sin vil besøge saarede og syge Slægtninge, som ligger paa Lazaretter i Tyskland. Dog gælder Lempelsen i Billetprisen kun for Stationer, der ligger over 50 Kilometer vorte. Som “Slægtninge” regnes Forældre, Børn, Søskende, Hustru og Forlovede. Der kræves en Attest fra Lokalmyndighederne som forelægges, naar Billetten købes.

Hejmdal

18. september 1914. Livsfarlig malkning.

Senest ændret den 5. februar 2016 11:05

86’eren Hans Petersen fra Skodsbøl ved Broager fortæller:

Stadig haard Granatild.

Nis Clausen og Andr. Andresen fik hos Kompagniføreren Lov at malke en Ko, som gik omkring ved Skyttegraven. Da de havde 3 Kogekar fulde, sneg de sig forsigtigt tilbage til Skyttegraven; men næppe var de ved Nedgangen, saa styrtede Nis om, ramt af en Kugle, som var gaaet gennem Hjælmen og havde saaret ham lige over Panden.

Jeg blev helt uhyggelig til Mode ved at se ham styrte om, og jeg troede straks, at han var død; men heldigvis var Saaret ikke saa dybt. Saa blev han forbundet og ført tilbage om Aftenen.

1914-09-18 Malkende_soldat
86’er malker en ko på vestfronten

18. september 1914 – De faldne

Senest ændret den 3. november 2020 18:18

John Niclasson (1884-1914) Ulkebøl.
John Niclasson (1884-1914) Ulkebøl.

Eichhorn, Johannes – Belgien.
Jürgensen, Jakob (IR86/5) – Autreches, Vassens, Frankrig.
Jørgensen, Martin (RIR86/8) – Carlepont, Frankrig.
Kotlowski, Leo (RIR86/7) – Carlepont, Frankrig.
Laumann, Claus (RIR86/7) – Carlepont, Frankrig.
Niklasson, Jon Ewald Albin (RIR86/7) – Carlepont, Frankrig.
Schaller, Ernst Emil Ludwig (RIR86/5) – L´Aigle, Frankrig.
Skov, Hans Jørgen (RJB9/1) – Bois de la Motagne, Frankrig.

17. september 1914. Tobak!

Senest ændret den 5. februar 2016 10:42

86’eren Hans Petersen fra Skodsbøl ved Broager fortæller:

Den 17. Sept. 1914. Andreas Andresen syede Trøjen for Kompagniføreren og fik herfor en lille Haandfuld Tobak, som blev delt imellem os Kammerater, saa vi fik hver en halv Pibe fuld.

Og det kan nok være, at den blev røget med Glæde, da det var længe, siden vi havde haft Tobak.

1914-09-17 Tobak

17. september 1914 – De faldne

Senest ændret den 6. april 2019 10:47

Hans Hansen (1914), Oksbøl.
Hans Hansen (1914), Oksbøl.

Brors, Rudolf  (IR84/2) – Cuts, Frankrig.
Dietrich, Christoph (RIR86/8) – Grand Maupas, Frankrig.
Duus, Johann (FR86) – Cuts, Frankrig.
Focken, Heinrich Christian August  (RIR86/5) – L´Aigle, Frankrig.
Hansen, Christian (RIR86/7) – Tracy le Val / Ollencourt,  Frankrig.
Hansen, Hans (FR86/2) – Autreches, Frankrig.
Hansen, Hans Steffen (RIR86/5) – L´Aigle, Frankrig.
Hansen, Martin Friedrich (RIR86/3) – Noyon, Frankrig.
Hattesen, Christian (RIR86/5) – L´Aigle, Frankrig.
Jensen, Richard Jakob (RIR86/3) – Carlepont, Frankrig.
Nielsen, Peter (JB9/2) – Hesdin, Frankrig.
Nissen, Peter Petersen (IR163/6) – Cuts, Frankrig.
Paulsen, Friedrich (RIR84/4).
Pohl, Reinhold Gustav Richard (RIR84/2) – Carlepont, Frankrig.
Röwekamp, Johannes Nikolaus Walther (RIR91) – Betheny, Frankrig.
Simonsen, Bonnik Bonniksen (FR86/6) – Autréches, Frankrig.
Slot, Hans Christian (RJB9/4)- Noyon, Frankrig.
Steffensen, Peter (PR20/4) – Trier, Tyskland.

16. September 1914. Nyt fra Hejmdal

Senest ændret den 5. februar 2016 10:34

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

Høstberetninger. Haderslev Næs. Flovt, den 13. September.

Under mindre lyse Udsigter begyndte dette Aars Høst. Indkaldelserne til Hæren tyndede slemt ud i den vanlige Arbejdskraft. I mange Hjem manglede Lederen af Bedriften.

Høsten er nu tilendebragt og overalt kommen godt i Hus. Det gode Vejr og den gode Vilje hos alle, Smaa og Store, til at tage fat, har været gode Forbundsfæller i denne kritiske Tid. Nu summer Damptærskeværkerne, og gensidig Hjælpsomhed viser sig ogsaa her. Kommer Udbyttet tilnærmelsesvis ikke op med de to forgaaende Aar, er Priserne til gengæld bedre.

Med Hensyn til Høhøsten kan der noteres en nogenlunde god Middelhøst. Høet blev godt bjærget, og Kvaliteten er god.

For Vintersædens Vedkommende havde Rugen, der i Forvejen var godt groet, en heldig Blomstringstid, saa den folder godt og giver et udmærket Brødkorn. Ogsaa Hveden lovede i Forsommeren en meget rig Høst. Stærke Regnskyl i Juli Maaned voldte imidlertid, at den mange Steder gik i Leje. Dette i Forbindelse med den derpaa følgende tropiske Varme hæmmede Kærneudviklingen, saa den folder mindre godt. Gennemsnitsudbyttet vil nærmest komme til at variere fra 30-35 Sække pr. Hektar.

Vaarsæden var noget uensartet efter de forskellige Jorders Renhed, Kultur og Gødningskraft. Var Larveangrebene i indeværende Sommer næppe saa slemme, saa var Ukrudtet des mere iøjnefaldende. Baade Byg og Havre vil dog nok kunne naa op til en Middelhøst.

Kartofler og Roer lover godt, og naar der snart kommer Regn vil de sidste blive meget gode.

Martin Simonsen

Mund- og Klovsygen synes ikke at brede sig i Provinsen. i Nordslesvig er der Smitte i 33 Gaarde i Aabenraa; i 4 Gaarde i Haderslev Kreds og i en Gaard i Tønder.

I Holsten findes Sygdommen i 4 Gaarde i Segeberg Kreds, 2 Gaarde i Pinnenberg Kreds, 2 i Pløn Kreds og 8 i Rendsborg Kreds.

Løjtkirkeby, Onsdag.

Til Soldaterne. Der udfoldes her i Sognet en stor Virksomhed for at samle forskellige Ting til at sende Soldaterne i Felten. I forrige Uge afgik en Sending paa 600 Pund, bestaaende af Frugt, Saft og andre Nærings- og Nydelsesmidler. Ligeledes bliver der af unge Piger strikket og syet forskellige Genstande, som vil være kærkomne Gaver til Soldaterne.

Vedsted Sogn, Onsdag.

Til Soldaterne af 2. Batalillon 84. Regiment i Haderslev er der af unge Piger blevet samlet over 1000 Mark her i Sognet. For Pengene er der blevet strikket Strømper, Muffedisser osv. Der er ifølge “S.Br.” endvidere sendt Linned til det Røde Kors.

Dybbøl Sogn, Onsdag.

Til stedfortrædende kommuneforstander i Staugaard er udnævnt Gæstgiver Jørgen Petersen i Bøgely.

Sønderborg, Onsdag.

Falden. Blandt de Faldne er ogsaa Overlærer Reserveløjtnant Driver herfra Byen.

Rødding, Onsdag.

Til Røde Kors. En af Sygeplejerskerne i “Sygeplejeforeningen for Frøs og Kalvslund Herreder”, Ingeborg Danielsen, har meldt sig frivilligt til Røde Kors. Hendes Tilbud blev ogsaa modtaget, men hun er endnu ikke indkaldt, saa der maa sandsynligvis endnu ingen Trang være for flere Sygeplejersker.

Vedsted, Onsdag.

Falden. /Dbp.) I Lørdags Eftermiddag indløb der Telegram om, at Gaardejer Søren Andresen fra Øster Terp er falden i Krigen. Den Afdøde, en ung og dygtig Nordslesviger, købte for et Aars Tid siden sin Ejendom af Nordslesvigsk Kreditforening og havde allerede faaet den sat godt i Stand. Hans Barndomshjem var i Sejerslev ude paa Vestkysten.

Arrild, Onsdag.

Pastor Wind her i Sognet har meldt sig som Krigsfrivillig ved Sygepasserafdelingen og er for Tiden under Uddannelse i Flensborg.

16. september 1914 – De faldne

Senest ændret den 8. februar 2019 18:55

Andersen, Frede (IR163/10) – Elincourt, Frankrig.
Autzen, Carl Wilhelm (IR163/10) – Elincourt, Frankrig.
Bjerning, Peter Hansen (FR86/7) – Vassiens, Frankrig.
Brauer, Arthur (RIR86/8) – L´Aigle, Frankrig.
Bruhn, Jacob Carl (RIR86/6) – L´Aigle, Frankrig.
Feddersen, Berend (RIR76/1).
Friis, Søren Kristian (IR163/2) –  L´Ecouvillon, Frankrig.
Hansen, Carl Peter Magnus (RIR86/6) ) L´Aigle, Frankrig.
Hansen, Christian (IR163/2) – Elincourt, Frankrig.
Jacobsen, Hans Jensen (RIR86/6) – L´Aigle, Frankrig.
Jensen, Friedrich Carl (FR86/1) – Mixte de Blaye, Frankrig.
Knudsen, Gotfred Tizenius (IR76) – Ribecourt, Frankrig.
Kray, Wilhelm Friedrich (IR75/9) – Nampcel, Frankrig.
Krüger, Johann Christian (IR163/3) – L´Ecouvillon, Frankrig.
Mathiesen, Andreas (IR163) – Elincourt, Frankrig.
Møller, Ernst (/9) – Dreslincourt, Frankrig.
Maag, Nis Jepsen (FR86/3) – Bordeaux, Frankrig.
Neumann, Hermann Adolf (IR163/11) – Elincourt, Frankrig
Nissen, Johannes (FR86/5) – Bordeaux, Canolle Weg, Frankrig.
Nissen, Johannes A.
Ocksen, Christian – L´Ecouvillon, Frankrig.
Outzen, Carsten (IR163/10) – Elincourt, Frankrig.
Petersen, Christian (IR163/2) – Elincourt, Frankrig.
Rix, Heinrich Friedrich Carl (IR29/3) – Souain- Perthes, Frankrig.
Spanuth, Karl Friedrich Gerhard (RIR75/9) – Dreslincourt, Frankrig.
Szonn, Daniel (RIR86/8) – L´Aigle, Frankrig.
Sørensen, Christian (IR163/2) – L´Ecouvillon, Frankrig.
Thomsen, Andreas Sørensen (IR163/5) – Frankrig.
Weibeck, Asmus Hansen (JB9/2) – Pont Oise, Frankrig.
Wohlfahrt, Hermann Heinrich Johann (RIR86/5) – L´Aigle, Frankrig.

Christian Hansen (1892-1914) Sjellerup, Egen
Christian Hansen (1892-1914) Sjellerup, Egen

15. september 1914 – De faldne

Senest ændret den 8. februar 2019 18:28

Abrahamsen, Jens Nielsen (FR86/5) – Noyon, Frankrig.
Hansen, Jes Thomas (FR86/8) – Autréches, Frankrig.
Jacobsen, Peter ((FR86/5) – Autréches, Frankrig.
Jessen, Hans (IR163/5) – Elincourt, Frankrig.
Kjær, Mads Hansen (IR84/8) – Ferme la Grange, Frankrig.
Lauritzen, Nis Christian.
Weise, Jørgen Friedrich – Autréches, Frankrig.

Jens Nielsen Abrahamsen (1889-1914) Sarup.
Jens Nielsen Abrahamsen (1889-1914) Sarup.

14. september 1914 – De faldne

Senest ændret den 24. april 2021 19:37

Hansen, Gustav Fries (IR84/12) – Vailly-Colombe, Frankrig.
Jürgensen, Andreas (FAR20) – Audignicourt, Frankrig.
Lausen, Hans Asmus (FR86/7) – Autréches, Frankrig.
Nicolaisen, Thomas Nicolai (IR84/12) – Vailly, Frankrig.
Nissen, Carl – Namur, Belgien.
Nissum, Hans Christian (FR86/3) – Mont-de-Marsan, Frankrig.
Paulsen, Hans Christian (GR89) – Ferme de Colombe, Frankrig.
Plaas, Carl Arnold (JB10) (JB10) – Carny, Frankrig.
Toft, Nis Adelsen Jensen (FR86/5) – Chauny, Frankrig.

Detalje af mindetavle, Skærbæk Kirke, med brødrene Thomas og Chresten Nicolaisen øverst og deres svoger Lauritz Brockdorff længere nede
Detalje af mindetavle, Skærbæk Kirke, med brødrene Thomas og Chresten Nicolaisen øverst og deres svoger Lauritz Brockdorff længere nede

13. september 1914 – De faldne

Senest ændret den 7. februar 2019 11:43

Christensen, Peter (IR14/10) – Soissons, Frankrig.
Christiansen, Hans Christian (FR86/7) – Autreches, Frankrig.
Jensen, Hans Peter (FR86/7)- Autréches, Frankrig.
Kay, Christian Jørgensen (FR86/8) – Audignicourt, Frankrig.
Martensen, Jørgen (FAR45) – Autréches, Frankrig.
Petersen, Peter H. (FR86/8) – Frankrig.
Twizynski, Johann (FR86/5) – Autréches, Frankrig.

Mindesten, Damager Kirkegård, Haderslev

9. september 1914 – De faldne

Senest ændret den 5. februar 2019 19:28

Albrecht, Wolkmar Rudolph (IR84/6) – Montreuil, Frankrig.
Baer, Paul (IR84/7) – Montreuil, Frankrig.
Brink, Jens Andreas (IR147/7) – Srokowo (Drengsfurth), Polen.
Christensen, Jens (GGR2/5) – St. Morin, Frankrig.
Christensen, Magnus Nielsen GIR1/3) – Chalons, Frankrig.
Jacobsen, Nisenius (IR84/6) – Frankrig.
Kind, Hans Friedrich Wilhelm (IR362/3) – Lanfroicourt, Frankrig.
Marschall, Lorenz Petersen (GRR2/1) – Schallen, Ostpreussen.
Nannsen, Julius Conrad Ernst Urban (IR84/6) – Montreuil, Frankrig.
Noisen, Lauritz (IR84/6) – Montreuil, Frankrig.
Schlichting, Nis (IR71/1) – Sechserben, Rusland.
Schmidt, Nis (IR86) – Bomhyd de Renos, Frankrig.
Skibild, Niels Iversen (IR84/6) – Montreuil, Frankrig.
Stavener, Laust Brodersen (FR86/8) – Bagny, Frankrig.
Stein, Max – Koronga, Tysk Østafrika.
Tambo, Lauritz Andersen (IR84/5) – Montreuil, Frankrig.
Winther, Niels Andersen (IR84/6) – Montreuil, Frankrig.

Mindesten, Dybbøl Kirkegård, med Claus Nissens navn
Mindesten, Dybbøl Kirkegård, med Jens Christensens navn

8. September 1914. Nyt fra Hejmdal: Engelsk ros til tysk krigsførelse.

Senest ændret den 4. februar 2016 7:57

Dagens nyt fra Hejmdal. Avisen stod under tysk censur og var forpligtet til at bringe meget officielt stof.

Engelsk Ros for den tyske Hær. Berlin, Tirsdag Efterm.

Det i London udkommende Tidsskrift “Nation” skriver, at saarede Soldater, der er hjemkommen fra Slagene omkring Maubeuge, er enige om, at det er ordentlig vanskeligt at tage Kampen op mod de vældige Masser af tysk Infanteri, mod deres fortrinlige Organisation og mod de svære Krupp’ske Kanoner.

“Daily Cronicle”‘s Korrespondent har hørt af en Artillerist, at de tyske Flyvemaskiner udspejder de fjendtlige Batteriers Stilling nøje og at Tyskerne har stor Fordel deraf.

“Times” bekræfter dette og indrømmer, at de engelske Tab er store.

Engelsk Anerkendelse af tysk Krigsførelse. Berlin, 7. September.

“Berner Bund” bringer efter “Daily Mail” et Stemningsbillede fra Bryssel, hvor Tyskernes Optræden roses meget. Tyske Soldater betalte indtil 1. September alle Levnedsmidler kontant.

“Times” Korrespondent fortæller fra de sidste Kampe i Frankrig om de tyske Troppers uanede Hurtighed og Generalstabens nøje Orientering. Englands Tab var meget store. Den franske Generalstab havde undervurderet det tyske Fremstøds Kraft. Tyskerne var bleven opflammet til Heltegerninger ved de uophørlige Sejre.

Delvis Forbud mod Udførelse af Heste fra Danmark. Der er udstedt Forbud mod Udførelse af danske Heste, der er udtaget til Hæren i Henhold til Loven af 30. April 1913, eller om hvilke der foreligger Overenskomster med de beredne Afdelinger om Salg under visse Betingelser.

Toftlund, Tirsdag.

Falden i Belgien. Lærer Carl Ravnsgaard, Søn af Degn Ravnsgaard her i Byen, er omkring ved den 24. August falden ved Kampene i Belgien. Meddelelsen har vakt stor Deltagelse og Sorg baade blandt hans Paarørende og hans Elever. Da han var en afholdt og dygtig ung Lærer. Han tjente som Underofficer ved 84. Rgmt.

Høsten paa Toftlund-Egnen er nu omtrent fuldendt. Saa god en Høst, der er bleven saa godt bjærget som i Aar kan næppe mindes.

Nordslesvig, Tirsdag.

Fra Postvæsnet. Postpakker besørges nu igen til Danmark og de andre neutrale Lande.

Aviser til Soldaterne kan ikke sendes som Tryksager. Men de kan sendes i Brevform – indtil 50 Gr. frit, fra 50-200 Gram for 20 Pg.

Hejmdal

8. september 1914 – De faldne

Senest ændret den 5. februar 2019 18:45

Henry Jørgen Simonsen (1890-1914), Sønderborg.
Henry Jørgen Simonsen (1890-1914), Sønderborg.

Eriksen, Karl (IR84/7) – Escardes, Frankrig.
Henriksen, Nicolai (GGR2/2) – Chalons, Frankrig.
Meyer, Johannes Christoph (LIR84/11) – Danzig.
Petersen, Nis Peter (IR84/7) – Blesmes, Frankrig.
Rudbeck, Rasmus Christensen (GGR3/1) – Marne, Frankrig.
Schlichting, Gerhard – Tarnowka, Polen.
Simonsen, Henry Jørgen (DR9) – Revigny, Frankrig.
Thorøe, Jens TB9) – Chateau-Thierry, Frankrig.

6. september 1914 – De faldne

Senest ændret den 7. november 2020 22:13

Hans Peter Hansen (1887-1914) Svenstrup
Hans Peter Hansen (1887-1914) Svenstrup

Andersen, Chresten A. Hansen (IR86/1) – Esternay, Frankrig.
Andersen, Søren (FR86/6) – Esternay, Frankrig.
Boisen, Marius Hansen (IR84) – Neuvy, Frankrig.
Breum, Johannes Robert (FR86/2) – Esternay, Frankrig.
Brodersen, Hans August (IR86/12) -Neuvy, Frankrig.
Christensen, Chresten (FR86/2) – Esternay, Frankrig.
Christensen, Jens Peter (FR86/6) – Esternay, Frankrig.
Christensen, Wilhelm (FR86/4) – Frankrig.
Christiansen, Ludwig (IR86/8) – Chateau-Thierry, Frankrig.
Clausen, Ernst Richard (IR86/1) Esternay, Frankrig.
Dame, Otto Johann Christian (FR86/6) – Neuvy, Frankrig.
Damm, Peter Oluf (IR31/3) – Courgiwaux, Frankrig.
Dobran, Hugo Eduard Karl (IR86/12) – Neuvy, Frankrig.
Grau, Kristen (IR75/3) – Esternay, Frankrig.
Gregersen, Töge (FR86/14) – Nancy, Frankrig.
Hansen, Andreas (FR86/2) – Esternay, Marne, Frankrig.
Hansen, Hans Peter (IR86/2) – Esternay, Frankrig.
Hansen, Heinrich (IR86/2) – Esternay, Frankrig.
Hansen, Peter (IR986/3) – Esternay, Frankrig.
Hansson, Nils (LIR84/7) – Marne, Frankrig.
Harder, Paul Friedrich Carl FR86/12) – Neuvy, Frankrig.
Hartmann, Franz Otto (FR86/9) – Neuvy, Frankrig.
Hesselberg, Peter Hansen (IR84/7) – Neyvy, Frankrig.
Hye, Michael (FR86(1) – Marne, Frankrig.
Høppner, Jørgen Heinrich Nicolaj (IR84/8) – Marne, Frankrig.
Jensen, Johann Wilhelm (IR84/5) – Neuvy, Frankrig.
Jensen, Lorenz (IR75/5) – Esternay, Frankrig.
Jensen, Peter (IR86/6) – Neuvy, Frankrig.
Jessen, Carl Ferdinand (FR86/8) – Esternay, Frankrig.
Johannsen, Hans (IR86/1) – Esternay, Frankrig.
Juhl, Christian (IR84/7) – Neuvy, Frankrig.
Juhl, Paul Petersen – Vestfronten.
Jørgensen, Peter (FR86/2) – Esternay, Frankrig.
Krohn, Peter Wilhelm (IR84/5) – Neuvy, Frankrig.
Lassen, Harald Eskild (FR86/3) – Esterney-Neuvy, Frankrig.
Lorenzen, Hans (FR86/4) – Esternay, Frankrig.
Lüthje, Johannes (IR84/7) – Neuvy, Frankrig.
Matthiesen, Peter (IR86/1) – Esternay, Frankrig.
Mathiesen, Rasmus (IR84/1) – Marne, Frankrig.
Möller, Thomas Friedrich (IR84/5) – Neuvy, Frankrig.
Nielsen, Nis Christian – Chef de la Ville, Aisne, Frankrig.
Nissen, Jens Mathiesen (IR86/8) – Neuvy, Frankrig.
Pörschke, Friedrich Karl (RIR86/2) – Gent, Belgien.
Quosig, Franz Adolf (FR86/2) – Esternay, Frankrig.
Rasmussen, Rasmus (IR86/2) – Esternay, Frankrig.
Schmidt, Aage Jepsen (IR86/5) – Neuvy, Frankrig.
Schwartz, Christian Peter (FR86/5) – Neuvy, Frankrig.
Schönning, Peter Christian (FR86/4) – Marne, Frankrig.
Thomsen, Hans Christian Adolf – Chef de la Ville, Aisne, Frankrig.
Tønder, Niels Nielsen (IR84/6) – Neuvy, Frankrig.
Weiss, Nicolaus (GR89/12) – Montceaux, Frankrig.

28. august 1914 – De faldne

Senest ændret den 1. februar 2019 19:39

Boysen, Peter (IR59/8) – Waplisje, Ostpreussen.
Fredensborg, Nicolai Christian Jensen (IR69/10) – Waplitz, Ostpreussen.
Hansen, Iwer (SMS Mainz) – Nordsøen.
Johansen, Hans Jepsen (152/3) – Waplitz, Rusland.
Jørgensen, Peter (LIR84/10) – Hohenstein, Ostpreussen.
Kremer, Wilhelm (/8) – Nordsøen.
Otte, Conrad Karl Josef (SMS Stettin) – Helgoland.
Petersen, Hermann (SMS Mainz) – Nordsøen.
Petersen, Martin (GD1) – Hohenstein, Ostpreussen.
Stöckel, Friedrich (SMS Mainz) – Helgoland, Nordsøen.
Zimmermann, Friedrich Carl Ferdinand (LIR84/10) – Hohenstein, Tannenberg

Hans Jepsen Johannsen (1892-1914)
Hans Jepsen Johannsen (1892-1914) Ulkebøl

26. august 1914 – De faldne

Senest ændret den 29. januar 2019 17:49

Clausen, Jens August (RIR86/3) – Bruxelles, Belgien.
Dannemann, Johann Hermann Albert (RIR86/2) – Overdevaert, Belgien
Friedrichsen, Hans Thomas – Hampenhoit.
Gaul, Otto Emil (RIR86/7) – Campenhout, Belgien.
Hammer, Peter Joachim Dietrich (RIR86/2) – Overdevaert, Belgien.
Hansen, Hans Heinrich (RIR86/5) – Campenhout, Belgien.
Hansen, Hans Peter (RIR86/2) – Overdevaert, Belgien.
Isaksen, Rasmus (RIR86/2) – Overdevaert, Belgien.
Jensen, Nis Peter (RIR86/2) – Overdevaert, Belgien.
Johannsen, Thomas (RIR86/2) – Overdevaert, Belgien.
Kragh, Peter Christian (RIR86/1) – Frankrig.
Pedersen, Johannes Theodor (RIR86/1) – Overdevaert, Belgien.
Schmidt, Hans (RIR86/6) – Campenhout, Belgien.
Skov, Peter Poulsen (RIR86/2) – Overdevaert, Belgien.
Thielsen, Hans (RIR86/1) – Belgien.

Peter Joachim Dietrich Hammer (1884-1914) Sønderborg
Peter Joachim Dietrich Hammer (1884-1914) Sønderborg