13. december 1919. Valg i Vælgerforeningen – og en hel stribe resolutioner

Resolutioner fra Vælgerforeningens nyvalgte Bestyrelse og Tilsynsraad
Nyvalgene til Best. og Tilsynsr. 30. Nov. 1919 foregik som Listevalg i Amtskredse. I Flensborg Amt opstilledes kun een Liste med 8 Flensborgmænd, der saaledes var valgt uden Afstemning. I de 4 andre Amter fik den nordslesvigske Gruppe eller Aabenraagruppen (med 13.846 St.) 26 Mand valgt, Flensborggruppen (med 11.041 St.) 20 Mand, deraf alle Tønder Amts 7 Mandater. Desuden fik Sønderjydsk Arbejderforening valgt 6 Mand paa 4.373 St., og dertil kom 3 Bestyrelsesmedlemmer og 5 Æresmedlemmer.

I de sidste Maaneder før Valgene var Vælgerf.s Medlemstal steget stærkt, navnlig i Flensborg og Mellemslesvig; det androg 1. Nov.: 41.623 Medlemmer, medens Mandattallet fastsattes til 60.

Best. og Tilsynsr. afholdt efter Nyvalg sit første Møde 13. December 1919 i Aabenraa. Paa Mødet forhandledes nedenst. Resolutioner:

Paa Forslag af forhenværende Landdagsmand Nis Nissen vedtoges med 35 St. mod 31, medens 2 (H. P. Hanssen og O. D. Schack) ikke stemte, en

 

Tillidsresolution til H. P. Hanssen

Idet Vælgerforeningen udtaler:

at den i enhver Henseende staar paa Fredstraktatens Grund,
at den helt overlader Fredstraktatens Fortolkning til den internationale Kommission og de høje allierede og associerede Magter,
at den har fuld Tillid til, at Kommissionen og de allierede og associerede Magter vil sørge for, at der foretages en virkelig fri Afstemning, og vil træffe en retfærdig Afgørelse af Grænsespørgsmaalet, og
at den billiger Minister H. P. Hanssens Hævdelse af dette Standpunkt, opfordrer den ham til at fortsætte sit Arbejde som Minister for sønderjydske Anliggender.

Flensborggruppen motiverede sit Nej til denne Resolution dels ved en Tale af Red. Ernst Christiansen, dels ved en af Red. Andr. Grau fremsat

 

Erklæring fra Flensborggruppen

Flensborg-Gruppen ser sig ikke i Stand til at stemme for den foreslaaede Resolution:

1) fordi H. P. Hanssens hidtidige Holdning over for Flensborg og 2. Zone har fremkaldt den Forvisning hos os, at han ikke i det afgørende Øjeblik vil arbejde i den Retning, vi anser for den rigtige,

2) fordi vi i Resolutionen ikke finder nogen Garanti for, at han under alle Omstændigheder vil modtage Flensborg og 2. Zone af de Allieredes Hænder,

3) fordi vi finder os styrket i denne vor Overbevisning ved den uklare Stilling, Minister H. P. Hanssen har indtaget over for Statsminister Zahles Udtalelser.

Derefter vedtog Forsamlingen enstemmigt følgende

 

Resolution om tilrejsende Vælgere

Den Bestemmelse, at enhver, der er født i Afstemningsomraadet, har Stemmeret, var tænkt som en Styrkelse af den indfødte Befolkning; men det har vist sig, at den, som Følge af særlig Flensborgs hurtigt skiftende
Befolkning, navnlig gennem Embedsmændene og Militæret, giver Tyskheden en Tilvækst af Stemmer fra Vælgere, der ikke staar i anden Forbindelse med Landet end gennem deres tilfældige Fødsel engang for over 20 Aar siden.

Vælgerforeningen retter derfor til de sejerrige allierede og associerede Magter den indtrængende Bøn:

I. Hvis en Revision af Fredstraktaten viser sig mulig, gives Artikel 109, Punkt 2, Litr. b i Fredstraktaten den i den dansk-slesvigske Delegations Indstilling formulerede Ordlyd (No. 109 c): At de er født og hjemmehørende i Afstemningsomraadet (ogsaa naar de midlertidigt har taget Ophold i Udlandet) eller har boet i 20 Aar eller er bleven udvist.

II. Hvis en Revision af Fredstraktaten ikke kan opnaaes, [at de all. og ass. Magter da] ved Opgørelsen og Vurderingen af Afstemningsresultatet ikke vil tillægge denne Tilvækst af Stemmer fra fuldstændig landsfremmede Elementer samme Vægt og Betydning som de af den bosiddende og i Landet hjemmehørende Befolkning afgivne Stemmer.

Ligeledes enstemmigt vedtoges følgende

 

Resolution om 3. Zones Rømning

Vælgerforeningen udtaler:

I. I Tilfælde af, at en Revision af Fredstraktaten bliver mulig, bedes de høje associerede og allierede Magter, hvis Sejr vi skylder Muligheden af at blive genforenet med vort gamle Fædreland, om i Fredstraktaten at optage Bestemmelser om en ufortøvet Besættelse af Afstemningsomraadet og om Rømning og Besættelse af den tidligere 3. Zone.

II. I Tilfælde af, at Fredstraktaten ikke kan ændres, beder vi, under Hensyn til de sidste Uroligheder, de høje allierede og associerede Magter om til Sikring af en virkelig fri Afstemning at foretage en Rømning Syd for 2. Zone i det Omfang, som Fredstraktaten muliggør.

Under Forhandlingerne om Vælgerf.s Stilling til den danske Regering og de danske Partier fremsatte fhv. Landdagsmand H. D. Kloppenborg Skrumsager paa Flensborggruppens Vegne et Resolutionsforslag til en

 

Misbilligelse af Ministeriet Zahles Politik

Vælgerf. Best. og Tilsynsr., samlet til Møde paa »Folkehjem« i Aabenraa 13. Dcbr., udtaler sin bestemteste Misbilligelse af Ministeriet Zahles Politik og venter, at det danske Folk vil kræve gennemført en for alle Danske retfærdig og betryggende Ordning af vort Grænsespørgsmaal.

Dette Forslag forkastedes med 35 St. mod 32.

For den nordslesvigske Gruppe fremsatte fhv. Landdagsmand Nis Nissen derpaa følgende Resolutionsforslag til

 

Samarbejde med alle danske Partier

Vælgerforeningen vil søge at løse Overgangstidens mange store og betydningsfulde Opgaver i loyalt Samarbejde med alle Rigsdagens Partier for saaledes paa den virksomste Maade at varetage sønderjydske Interesser.

Den afviser derfor principielt ethvert Forsøg paa at indblande den i indre danske Partikampe.

Forslaget blev imidlertid trukket tilbage til Fordel for en af Møllebygger Rasmussen, Toftlund, foreslaaet

 

Selvstændighedsresolution

Vi frabeder os paa det bestemteste enhver skadelig Indblanding i den sønderjydske Politik baade fra Syd og fra Nord.

Det er os, der har Selvbestemmelsesretten. Vi er skolede nok til selv at varetage vore Interesser, men tager med Glæde mod enhver hjælpende Haand, som rækkes os af Venligsindede.

Denne Resolution blev enstemmigt vedtaget, hvorefter Forslagsstilleren med 35 St. mod 32 valgtes til Formand for Tilsynsr., hvis tidligere Bestyrelse (Grev O. D. Schack, P. Grau og M. Simonsen) iøvrigt genvalgtes ved Kaaring.

 

__________

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *