15. september 1919: “Sønderjyder! Nu er Dagen der, vi vil hjem!” Opråb vedtaget!

Paa Vælgerforeningens flertalsfraktions Møde 15. Sept. 1919 forelagdes et af Lensgreve O. D. Schack forfattet Udkast til Vælgerforeningens Opraab til Sønderjyderne i Anledning af Afstemningen. Flertalsgruppen vedtog enstemmigt Udkastet, der havde følgende Ordlyd:

Sønderjyder! Nu er Dagen der, vi vil hjem!

Hvad Slægtled har troet paa, Fædrene kæmpet og Mødrene grædt for, Haabet, der har baaret vore Sønner over Krig og Død, skal nu gaa i Opfyldelse.

Man har givet os Nøglen i Hænde til den laasede Dør, mod hvilken vi har hamret i et halvt Aarhundrede. — Men vi maa selv lukke op.

Ryk Grænsepælene op og flyt dem langt mod Syd!

Vi er Danske og vi vil vedblive at være Danske, (og vi vil paa Afstemningsdagen stemme os hjem til Danmark). Derom skal Afstemningsdagen vidne for kommende Slægter

I Syd og Nord, Øst og Vest i vor Landsdel vil vi samles om det fælles Maal, skal det lyde enigt som fra Broder og Søster: Vi vil hjem, hjem til Danmark!

Mindretalsgruppen samt Sønderjydsk Arbejderforening sluttede sig til dette Opraab paa Fællesmødet i Tinglev 18. Okt. 1919, og med mindre Ændringer offentliggjordes det 11. Jan. 1920.

Foruden ovenst. Udkast foreligger yderligere tre Forslag, forfattede af fhv. Lektor i Haderslev, H. Reincke, Komtesse Ellen Schack og Red. Anders Lebeck (Nic. Svendsen og Sv. Thorsen: Paa Vej til Danmark. 1935, S. 185 ff.).

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *