13. september 1919. Folkeafstemning om rømningskravet?

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

13. September; Nybøl, Sottrup og Ullerup Sogne har, da
Tilsynsraadsmedlemmerne har nægtet at nedlægge deres Mandater, selv valgt et Par Repræsentanter til De 23’s Møder. — Der samles nu Underskrifter paa Tillidserklæring’er af Modparten. —

Fremtrædende Mænd og Kvinder paa Vesteregnen kræver en Folkeafstemning- om Rømnmgskravet.

12. og 13. September i København. Samtaler med flere Rigsdagsmænd, konservative og Venstre, om Valutaspørgsmaalet. Hævdet over for dem Nødvendigheden af en snarlig og klar offentlig Udtalelse, hvori faste Regler gives, da Sagen udnyttes stærkt fra tysk Side til at skræmme Folk.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *