16. september 1919. “De 23” (oppositionen til H.P. Hanssen) mødes i Tinglev

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

16. September: De 23 samles i Tinglev. Enige om at kræve Valg og ikke forinden svække vor Stilling ved Samarbejde. En Deputation
fra Vesteregnen anbefaler sin Tanke om en Folkeafstemning, som
vi vedtager at støtte, saafremt der ikke bliver Valg. Sønderjysk Arbejderforenings Formand og Næstformand er med. Forslaget om Nordslesvigere til 2. Zone godkendes ogsaa her, og  rbejderforening-en lover at være med.

— Aften med P. Grau hos Advokat Ravn, der har telegraferet til Tinglev. Han har haft Besøg af H.P. Hanssen, der imidlertid kun har medbragt et Opraab og Vælgerforeningsflertallets Resolution om straks efter Afstemningen i 1. Zone at faa Toldgrænsen flyttet. Er enige om, at, det er et taktisk Skaktræk for at tage Valggrundlaget bort fra os.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *