15. september 1919. Vælgerforeningen: 1. zone bør straks efter afstemningen besættes af dansk militær og administration

Vælgerforeningen var blevet sprængt på spørgsmålet om 2. og 3. zone. Paa Flertalsgruppens Møde i Aabenraa 15. September 1919 vedtoges enstemmigt følgende Resolution.

Vælgerforeningen beder hermed den internationale Kommission og den danske Regering om, straks efter at Afstemningsresultatet i 1. Zone er bekendtgjort, at lade dette Omraade besætte med de danske militære og administrative Myndigheder, og samtidig flytte Toldgrænsen mod Syd. Der vil for Befolkningen vindes store Værdier ved, at Overgangstiden paa den Maade afkortes, maaske flere Maaneder.

Vi anser det for en Selvfølge, at Personsamkvemmet mellem 1. og 2. Zone opretholdes i fuldt Omfang i Afstemningstiden.

Paa Flertalsgruppens Møde i Aabenraa 29. s. M.  udtalte H. P. Hanssen, at Resolutionen ogsaa blev vedtaget af Mindretalsgruppen og Mellemslesvigsk Udvalg.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *