22. maj 1915. Nyt fra et Sønderjylland i krig

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for grænsen

Syd for grænsen under krigen:

Nordslesvigernes tab under krigen

En sønderjyde, der har gjort uddrag af de tyske tabslister siden krigens begyndelse, meddeler i ,Sorø Amtstidende’, at i tabslisterne for den nordligste del af Slesvig (heri indbefattet Flensborg) indtil den 10.Læs videre

22. maj 1915. Vagtmand amok: Skarpe skud i Harreby ved Fole

Marie Maskov Petersen, Harreby ved Fole, fortæller om en dramatisk episode i Harreby ved Fole pinselørdag 1915.

Min nu afdøde Mand, Laurits Petersen, var dengang endnu hjemme, idet han som gammel Landstormsmand først blev indkaldt omkring December 1915. Vi havde her paa Egnen fra første Dag Indkvartering af Soldater. Nogle af dem var flinke og pæne Folk, andre mindre behagelige.Læs videre

20. maj 1915 – Flensborg Avis: Faldne, sårede og tilfangtagne

I fransk Fangenskab.
I den sidste Tabsliste oplyses, at Jens Friedrichsen af Sønderborg er i fransk Fangenskab; han stod hidtil opført som savnet.

Saaret. (S. G.)
Lærer Lindloff af Spandet er ved en Haandgranat bleven saaret i Overarmen og paa Hovedet.

Haardt ramt.
Handelsmand Flintholms Familie i Bollerslev er bleven Haardt hjemsøgt af Krigen, idet to af Sønnerne i en Alder af 22 og 20 Aar er faldne paa den vestlige Krigsskueplads i Løbet af i Uger.Læs videre

20. maj 1915 – Flensborg Avis: “To russiske krigsfanger”

Russiske Krigsfanger i Nordslesvig.
En væsentlig Del af den manglende Arbejdskraft paa de fleste Gaarde i vor Landsdel udgør for Tiden russiske Krigsfanger. Erfaringen har vist, skriver „Dannevirke”, at de røgter deres Arbejde til Husbondens Tilfredshed. Dette bevidnes ogsaa ude fra en Gaard paa Vesteregnen. Som saa mange andre Steder var Husbonden og den øvrige Arbejdskraft paa Gaarden blevne indkaldte.Læs videre

20. maj 1915 – Krigskogebog: “forfædrenes simple skikke”

Kort efter krigsudbruddet gennemførte Storbritannien en søblokade af Tyskland, og landet var derefter i hovedsagen henvist til sig selv og indførelser fra sine venligtsindede eller neutrale naboer.  Det kunne hurtigt mærkes. Fødevarerne flød ikke i så rigelige mængder, og udvalget ændrede sig. Det gav allerede i efteråret 1914 anledning til udgivelsen af flere kogebøger, der skulle gøre det muligt for de tyske husmødre at håndtere den nye situation.… Læs videre

19. maj 1915. Nyt fra Sønderjylland og Sibirien

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for grænsen

Syd for grænsen under krigen:

Løsladte

Kommuneforstander Hans Knudsen fra Vinum, der for ca. 14 dage siden arresteredes, fordi han havde udtalt en skarp kritik over tilsynshavendes opførsel overfor en syg russisk krigsfange, blev atter løsladt nogle få dage efter.Læs videre

18. maj 1915. Vagtmand til desertør: “Jeg tror, du er tumbet!”

Martin Falkenberg, Gram, tilhørte de ældste årgange og blev derfor i første omgang sendt på vagttjeneste. I 1915 gik han vagt ved Jels-Troldkær.

Vi var alle Danske, og der blev naturligvis ikke talt Tysk undtagen netop Kommandosproget. — Efter nogen Tids Forløb kom vi nærmere til Grænsen. Jeg kom til Jels Troldkær, i Nærheden af mit Fødested.Læs videre

18. maj 1915. Brev fra Yser: Kun 40 mand af 230 tilbage i kompagniet

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for grænsen

Syd for grænsen under krigen:

Brev fra Yser-fronten.

Gårdejer Frederik Jepsen af Kørup, der som tysk soldat deltager i kampene ved Yser-kanalen, har ifølge „Horsens Folkeblad“ på et brevkort skrevet hjem til sin kone, at soldaterne som følge af de vedvarende anstrengelser er nær ved at segne om af udmattelse.Læs videre

18. maj 1915 – Iver Henningsen: “frikadeller med tomatsauce og jernkartofler”

Iver Henningsen fra Haderslev kom til østfronten i februar 1915, hvor han gjorde tjeneste ved Reserve-Sanitätskompanie Nr. 60. Efter nogle fredelige uge i området bag fronten nær byen Kalvarija satte hans division sig midt i maj pludselig i march mod nord.

Brev 18. maj 1915,  Godset Wiszpinie

Min søde Basse og alle derhjemme,
videre og videre går det, dog altid med held, men også store ofre koster det.Læs videre

17. maj 1915 – Kresten Andresen: “Jeg ligger her og fantaserer”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86). I begyndelsen af maj faldt han på en patrulje og slog det ene ben så slemt, at lægerne troede han havde brækket det. Han blev derfor bragt bagud til lazaret i Noyon.

Noyon den 17. maj 1915

Kære for ældre!
Jeg forstår ikke, at jeg ikke får nogen brevpost.Læs videre

17. maj 1915. Et sidste hvilested

En unavngiven sønderjyde fortæller denne historie om begravelse af faldne venner og fjender

Kammeradskab (Set. Eloi – Vermandovillers).

I Efteraaret 1914 var mit Kompagni en Tid lang afkommanderet til at begrave de Soldater, Venner som Fjender, der endnu laa paa Slagmarken i Omegnen af Bixchoote og Langemark ved Ypern. Da der var Mangel paa Underofficerer, var jeg som en af de ældste forbigaaende udnævnt til Delingsfører, og jeg havde altsaa faaet 8 Mand, frivillige fra Hamborg, med for at afsøge og begrave de der liggende Lig.Læs videre

17. maj 1915 – Flensborg Avis: Døde, sårede, tilfangetagne og dekorerede

Krigen.
(Dv.) En ung Mand ved Navn Hüneberg af Haderslev, som har deltaget i Krigen fra Begyndelsen af, er i Torsdags kommen hjem fra den vestlige Krigsskueplads paa Orlov. Desværre medbragte han det sørgelige Budskab til Førstelærer Jessen, at dennes Søn, stud. phil. Walter Jessen
er falden. Et Par Timer før han faldt, havde den unge Mand talt med Hüneberg, som fortalte, at han drog hjem paa Orlov, og han havde da bedt Hüneberg om, mindst anende, hvor nær han stod Døden, at bringe hans paarørende en Hilsen fra ham.Læs videre

17. maj 1915 – Flensborg Avis: Oplysningskontoret for Krigsdeltageres paarørende

Oplysningskontoret for Krigsdeltageres paarørende paa Raadhuset i Flensborg (Indgang X, første Sal. aabent hver Søgnedag Kloken 4—7 Eftermiddag) giver Oplysning om alle Anliggender, som vedrører Krigsdeltagere i Landhæren eller Marinen samt deres paarørende saasom Krigsunderstøttelse, Omsorgen for de efterladte, Begravelsespenge, Krigsforsikring, Post- og Telegrafforbindelse med Felthæren og med Krigs- og Civilfanger, der er internerede i det fjendtlige Udland.Læs videre

16. maj 1915 – De faldne

Andresen, Emil – Het-Sas, Belgien.
Donat, Adolph Carl Hans von ( FAR233) – Beaumont-en-Artois, Frankrig.
Ingwersen, Ketel Peter (IR213/4) – Het-Sas, Belgien.
Jacobsen, Johannes Christian August (IR15/8).
Langfeldt, Heinrich Gustav Friedrich (RIR214) – Hat-sous-Steenstraate, Belgien.
Moldt, Hans Christian (RIR213/10) – Het-Sas, Yser-Kanalen, Belgien.
Poulsen, Hans Christian (LIR/6) – Monasterzeo.… Læs videre

15. maj 1915 – Flensborg Avis: “En Advarsel”

Fangelejrene. — En Advarsel.
Den stedfortrædende kommanderende General bekendtgør følgende: Det er gentagne Gange forekommet, at Fangelejrene er blevne beugte af talrige Tilskuere, der fra alle Sider er trængte hen til Indhegningen og har glemt sig selv saa vidt, at de har tilkastet Fangerne Kærlighedsgaver. Derved blev Ordenen blandt Fangerne forstyrret i den Grad, at Vagtmandstabet havde Møje med at genoprette den.Læs videre

15. maj 1915. Jes Kær narrer kommuneforstanderen

Jes Kær fra Hovslund planlagde i maj 1915 at desertere til Danmark.

For nu at komme ned til Grænsen skulde vi have et Grænspas; dette blev ogsaa brugt, naar vi skulde til Flensborg.

Lørdag Formiddag skulde jeg have Passet, som skulde udstedes hos Kommuneforstanderen og stemples hos Amtsforstanderen.

Kommuneforstanderen var en meget ivrig Tysker. Før var han dansk, blev saa Kommuneforstander, og efter Genforeningen vilde han igen slutte op i Danskernes Rækker.Læs videre

15. maj 1915 – De faldne

Alschede, Wilhelm Karl Reinhold (RIR215/10) – Steenstraate, Belgien.
Bjørnskov, Søren Nielsen (RIR214/3) – Het-Sas, Belgien.
Brönning, Heinrich Thomas Christian (GGR2/5) – Jaroslau, Galizien.
Brøstrup, Hans Peter Petersen (RIR224/1) – Wygoda, Karpaterne.
Festersen, Hans Nissen (RIR215/10) – Steenstraate, Belgien.
Hansen, Karl Johann (FR86/7) – Moulin-sous-Touvent, Frankrig.
Höeck, Jørgen Hansen (1GR/11) – Jaroslau, Rusland.
Jensen, Lorenz P. – Karpaterne.… Læs videre

15. maj 1915. Afsked med Hemming Skov – over Kongeåen.

Af Allan Otto Wagner.

176’eren Hemming Skov fra Københoved deltog i krigen som tysk soldat på Østfronten. Vi har fulgt ham tæt her på siden hele efteråret 1914. I januar blev han syg og blev transporteret til Dresden, hvor opholdt sig på lazaret det meste af februar og marts.

I Paasken fik jeg Orlov i en Uge og var hjemme, og kort Tid efter, at jeg var kommet tilbage til Lazarettet, blev jeg udskrevet og sendt til min Garnison i Thorn, hvor jeg snart fandt min gamle Kaserne.Læs videre

14. maj 1915. Jes Kær planlægger at desertere til Danmark

Jes Kær fra Hovslund planlagde i maj 1915 at desertere og gå over grænsen til Danmark

Jeg var udskrevet til Fæstningsartillerist og fik Lov til at blive længere hjemme; dem faldt der ikke saa mange af. Infanteristerne blev indkaldt lige efter Sessionen, for de havde svære Mandefald, og det kneb med at faa nok. Saa blev de, der var taget til Kavalleriet og Artilleriet, overskrevet til Infanteriet, og nu kom Ordren jo ogsaa til os.Læs videre