31. maj 1920. Grænsen notificeres officiøst

Den danske gesandt i London indberettede 27. Maj 1920, at det britiske Udenrigsministerium paa hans Henvendelse om Udsættelse af de britiske Troppers Evakuering af 2. slesvigske Zone havde svaret, at Evakueringen ikke kunde udskydes ud over det øjeblik, da den nye Grænselinie blev notificeret vedkommende Regeringer.

Samtidig erkendte Konferencen, at det var i høj Grad ønskeligt, at Notificeringen ikke fandt Sted, forinden Udkastet til Overdragelses-Traktaten var blevet meddelt den danske og tyske Regering. For derfor at give en Margin for muligt Ophold var man blevet enig om, at Tilbagetrækningen af de britiske Tropper skulde udsættes indtil 15. Juni.

Ambassadør-Konferencen udfærdigede i sit Møde 31. Maj Traktat-Udkastet med Følgeskrivelse. Aktstykkerne blev s. D. officiøst tilstillet den danske Gesandt og den tyske Chargé d’Affaires i Paris.

S. D. meddelte Gesandten i Paris Udenrigsministeren dette i følgende Depeche:

Ambassadørraadets Formand, Hr. Jules Cambon, har idag Kl. 2:30 overgivet mig den vedlagte Beskrivelse af den af Raadet vedtagne fremtidige Grænse mellem Danmark og Tyskland, hvilken herved betragtes som officiøst notificeret den kgl. Regering.

Den paagældende Beskrivelse af Grænsen fulgte Indstillingen fra CIS, Syd om Padborg Station. Søgrænsen mod Vest var kun angivet som en Linie i nordvestlig Retning

Note: Når Grænsens Notificering ikke skete officielt, men officiøst, skyldes det Hensynet til den Bestemmelse i Versailles-Traktatets Art. 110, efter hvilken den danske og den tyske Regering vilde kunne overtage Besiddelsen af og indsætte de civile og militære Øvrigheder paa Landomraaderne, henholdsvis Nord og Syd for den nye Grænse, fra det Øjeblik at regne, da de allierede Hovedmagter har fastsat Grænselinien.

von Jessen, Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, II, 1939.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *