14. maj 1920. Dansk mønt indføres i 1. zone fra 20. maj

CIS
Dansk Mønt i 1. Zone
Anordning No. 110 af 14. Maj 1920:

1. I de af Danmark besatte sønderjydske Landsdele bliver fra 20. d. M. at regne den danske Møntlovgivning gældende, saaledes at dansk Mønt bliver lovligt Betalingsmiddel Mand og Mand imellem, hvis der ikke ved en Forpligtelses Indgaaelse i tysk Mønt er taget udtrykkeligt Forbehold om, at den skal kunne kræves fyldestgjort i tysk Mønt.
Ligeledes bliver dansk Mønt lovligt Betalingsmiddel ved de offentlige Kasser.
2. Til Brug ved Omregning fra tysk til dansk Mønt bestemmes der
straks af den internat. Komm. i Forbindelse med Administrator for Ind- og Udbetalinger ved de offentlige Kasser en Omregningskurs. Denne fastsættes efter den paa Københavns Børs officielt noterede Avista Kurs for Reichsmark og ændres efter denne, saa ofte det af de nævnte Myndigheder findes nødvendigt.
Ved Betalinger Mand og Mand imellem gælder Betalingsdagens Kurs efter denne Notering.
3. Indtil videre kan, hvis der ikke forinden træffes anden Bestemmelse af de nævnte Myndigheder, og hvis ikke andet udtrykkeligt er vedtaget af Parterne, tysk Mønt anvendes som lovligt Betalingsmiddel efter den nævnte, paa Københavns Børs stedfindende Kursnotering.
4. Denne Anordning træder straks i Kraft.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, II, 1937.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *