14. maj 1920. Valutareguleringsråd i 1. zone

CIS
Valutaregulerings-Raad i 1. Zone
Anordning No. 111 af 14. Maj 1920:

1. For at forberede Oprettelsen af Udligningskassen til Brug for den efter Genforeningen med Danmark stedfindende Valutaregulering i de sønderjydske Landsdele nedsættes et Raad med Sæde i Haderslev.
2. Det paalægges Kredsdagene i 1. Zone inden 10 Dage efter denne Anordnings Udstedelse hver især at udvælge 2 Personer — den ene repræsenterende Landbrug og den anden repræsenterende Byerhverv — , altsaa ialt 8 Personer, til at indtræde som Medlemmer i det i § 1 nævnte Raad.
Endvidere paahviler det de 6 Hoved-Erhvervsorganisationer i 1. Zone, nemlig Organisationerne for Landboere, for Haandværkere og Industridrivende, for Handlende, for Arbejdere, for Fiskere og for Privatfunktionærer, efter Opfordring fra den danske Regerings Administrator, konstitueret Stiftamtmand Haarløv, Haderslev, inden samme Frist at udvælge hver især en Person til at indtræde som Medlem i Raadet.
Valgbare er alene Personer, der siden 1. Januar 1914 har haft Hjemsted i 1. Zone.
3. Det paalægges Kredsdagene og Erhvervsorganisationerne umiddelbart efter det i Henhold til § 2 stedfundne Valg at indsende Meddelelse om dettes Resultat til den danske Regerings Administrator. Naar dennes Godkendelse af Valgene foreligger, vil Raadet kunne indkaldes til Møder.
4. Denne Anordning træder i Kraft straks.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, II, 1937.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *