14. maj 1920. Lånekasse for De sønderjyske Landsdele

Laanekasse for de sønderjydske Landsdele
Anordning No. 112 af 14. Maj 1920:
1. Der oprettes en Laanekasse for de sønderjydske Landsdele i første
Afstemningszone.
2. Til Raadighed for denne Kasse stilles et Beløb af 10 Mill. Kr., som
udbetales efterhaanden af den danske Statskasse efter Kassens Behov.
3. Stk. 1. Kassen forvaltes af en Bestyrelse, hvis Formand og Medlemmer
udnævnes af Administrator. Vederlag for Bestyrelsen fastsættes af
Administrator.
Stk. 2. Ved hver Maaneds Udgang aflægger Kassens Bestyrelse Beretning
til Administrator, der i øvrigt til enhver Tid kan kræve saavel mundtlig
som skriftlig Meddelelse om Virksomheden.
4. Stk. 1. Kassens Opgave er at yde Driftslaan til handlende, næringsdrivende
og Landbrugere, der som Følge af Krigen, Markens Kursfald eller andre i Forbindelse med de forventede Ændringer i Statstilhørsforholdet staaende Omstændigheder ikke raader over eller ad anden Vej kan skaffe sig tilstrækkelig Driftskapital til Grundlæggelse eller Opretholdelse af deres økonomiske Virksomhed. Laanesummen kan som Regel ikke overskride et Beløb af 10.000 Kr.
Stk. 2. Under Godkendelse af Administrator fastsætter Kassens Bestyrelse et Regulativ, der skal indeholde de nærmere Regler for Laanenes Størrelse,
Rentefoden, Afdragstiden og de øvrige Vilkaar samt Betingelserne for Laanenes Tilbagebetaling.
5. Laanene forrentes med 4 % aarlig og afdrages i Løbet af indtil 10 Aar. Dog kan Laan ydes rente- og afdragsfrit i højst 3 Aar.
6. Kassens Udlaansvirksomhed ophører med Udgangen af Finansaaret 1921-22.
7. Alle i Anledning af denne Anordning udstedte Gældsbeviser kan skrives paa ustemplet Papir, ligesom Tinglæsning (Grundbogsnotering) kan ske uden Gebyr.
8. Denne Anordning træder straks i Kraft.

Note: Det af Statsministeriet nedsatte Kroneudvalg havde i Foraaret 1920 udarbejdet et Forslag til Oprettelse af en Laanekasse for Nordslesvig og havde fremsendt dette til Rigsdagspartiernes sønderjydske Udvalg. Da man nu blev nødsaget til allerede inden Genforeningen at indføre Kronemønt i Sønderjylland, oprettede man samtidig gennem ovennævnte Anordning en Laanekasse og benyttede hertil det af Kroneudvalget udarbejdede Lovforslags Tekst. Lovforslaget blev senere stadfæstet som Lov Nr. 296 af 28. Juni 1920.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, II, 1937.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *