18. oktober 1919. Fællesmødet i Tinglev

Fællesmødet i Tinglev
I Tinglev afholdtes 18. Okt. 1919 et Fællesmøde mellem Flertals- og Mindretalsgrupperne indenfor Vælgerf. Best. og Tilsynsr. samt Hovedstyrelsen og Kredslederne i Sønderjydsk Arbejderforening.

I Henhold til et af over 200 Medlemmer af Foreningen til Bestyrelsen indsendt Andragende om Afholdelsen af en ekstraordinær Generalforsamling vedtoges det enstemmigt at indkalde en saadan til Aabenraa Mandag 3. Nov. med følgende Dagsorden: »Fremlæggelse af Forslag til Ændring af Foreningens Love«

Ligeledes enstemmigt vedtog man følgende Indstilling til Generalforsamlingen:

Fastsættelse af Nyvalg

Træder Ratifikationerne ikke i Kraft forinden, afholdes eller udskrives Nyvalgene til Vælgerf. Tilsynsr. til 30. Nov. Begynder Fristerne for Fredstraktaten inden den Tid at løbe, skal Nyvalgene først finde Sted 14 Dage efter Afstemningen i 2. Zone

 

Endvidere vedtoges enstemmigt følgende af Red. Andreas Grau foreslaaede

Resolution om 3. Zones Rømning

Idet vi udtaler vor Tillid til den internationale Kommission, tillader vi os at fremføre følgende:

Vi er enige om at beklage, at en Rømning af 3. Zone ikke er bestemt i Fredstraktatens endelige Ordlyd, og beklager den moralske og reelle Virkning, Rømningsbestemmelsens Bortfald har øvet i 2. Zone. Vi beder derfor den internationale Kommission om ved Udarbejdelsen af sit Grænseforslag paa Grundlag af Afstemningen at tage Hensyn til dette Forhold, hvis en Rømning af 3. Zone ikke finder Sted.

Res. blev underskrevet af Vælgerf. Best. og af Arbejderforeningens Formand og overraktes straks efter C. I. S.’ Overtagelse af Administrationen, 10. Jan. 1920, til Kommissionen af Red. E. Christiansen og fhv. Landdagsmand Nis Nissen.

 

Endelig vedtoges enstemmigt en af Red. E. Christiansen foreslaaet

Resolution om Valutaspørgsmaalet

Fællesmødet i Tinglev 18. Oktober 1919 af den nordslesvigske Vælgerforenings to Grupper og af Sønderjydsk Arbejderforenings Hovedbestyrelse henleder den danske Regerings og Rigsdags Opmærksomhed paa, at det vil være af meget stor Betydning for en retfærdig Afstemning i 1. og 2. Zone, at der i Offentligheden foreligger faste Retningslinjer for Valutaspørgsmaalets
Ordning forinden Folkeafstemningen.

 

__________

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *