16. oktober 1919. Opråb fra Vælgerforeningens flertalsgruppe

Opraab fra Vælgerforeningens Flertalsgruppe
Flertalsgruppen udsendte 16. Okt. 1919 nedenst. Opraab til Nordslesvigs dansksindede Befolkning (Grænsev., II, 143 f.):

Sønderjyder!

I en for vor Landsdel, vort Folk og vort Fædreland skæbnesvanger Tid kræver man fra anden Side Nyvalg til Vælgerf. Tilsynsr. Med Henblik derpaa føler vi Trang til i al Korthed at klarlægge vort Standpunkt.

I Grænsespørgsmaalet staar vi vedvarende paa det Standpunkt, som Fredsdelegationen, der repræsenterede den danske Rigsdags fire store Partier og den samlede danske Befolkning i Sønderjylland, i Foraaret klarlagde overfor Fredskonferencen i Paris. Vi kræver altsaa, i nøje Overensstemmelse med den danske Rigsdag, Afstemning i 1. Zone og 2. Zone paa den i Fredstraktaten foreskrevne Maade med kraftig Understøttelse af alle Danske under den sidste store Slutningskamp.

Vi beklager, at Rømningen af 3. Zone, som blev fastsat under Fredsdelegationens Forhandlinger med Fredskonferencen, senere er bortfaldet, men betragter efter de Udtalelser, der foreligger fra fremragende Repræsentanter for de allierede Magter, ethvert Forsøg paa at faa den genoptaget som udsigtsløst og skadeligt, fordi det splitter og øder Kræfter, som vi har haardt Brug for under den nærforestaaende afgørende Kamp.

Overfor de imod Vælgerf.s Flertal rettede Angreb konstaterer vi, at Ansvaret for Rømningens Bortfald udelukkende hviler paa den uforsvarlige Agitation, der i Foraaret rejstes i Paris udenom den danske Rigsdag og den nordslesvigske Vælgerf. for at faa 3. Zone omdannet til Afstemningszone. løvrigt udtaler vi vor absolutte Tillid til Den internationale Kommission og er fuldt og fast overbevist om, at den samvittighedsfuldt vil drage Omsorg for, at der foretages en virkelig fri og retfærdig Afstemning.

Vi vil gøre alt, hvad der staar i vor Magt, for at de dybe Saar, som Krigen har slaaet os, kan blive lægt saa hurtigt som muligt. Vi holder det for tvingende nødvendigt, at der ydes vidtgaaende Statsunderstøttelse til Invalider, Enker, Faderløse og Forældre, som har mistet deres Forsørgere, endvidere til Genrejsning af hele vort Erhvervsliv, især ogsaa ved at aabne unge Arbejdere, Fiskere, Sømænd, Haandværkere, Købmænd og Landmænd Mulighed for at naa frem til selvstændige Stillinger. Vi vil søge at skaffe den sønderjydske Befolkning rundelig Erstatning for de følelige og i mange Tilfælde rent ødelæggende Tab, som Markkursens Fald har paaført den.

At udtale os om det nationale Genrejsningsarbejde holder vi ikke for nødvendigt, da der næppe bestaar Meningsforskel paa dette Omraade.

Vi fastholder ogsaa under Overgangen fra preussisk til dansk Styre vort under Fremmedherredømmet prøvede Standpunkt, at vi er en Befolkning og ikke et Parti. Vi kræver derfor lige Repræsentation for alle Samfundsklasser i vore store nationale Foreninger saavelsom i vore kommunale og politiske Repræsentationer. I nøje Overensstemmelse dermed vil vi være med til at skaffe vore Arbejdere en fyldigere Repræsentation i Vælgerf. Tilsynsr., end de har haft hidtil.

Vi holder den nuværende Minister for sønderjydske Anliggender, H. P. Hanssen, for den Mand indenfor vore Rækker, som bedst er i Stand til at føre dette Program igennem. Men kun hvis Befolkningens Flertal stiller sig sluttet bag ham, gør vi det muligt for ham at naa frem til det opstillede Maal til Lykke og Velsignelse for den sønderjydske Befolkning.

Afgørelsens Dag nærmer sig nu med stærke Skridt. Vi haaber, at Øjeblikkets Alvor maa trænge alt det, der for Tiden skiller danske Sønderjyder, i Baggrunden og samle alle gode Kræfter i vort Folk til rastløst Arbejde og utrættelig Kamp for vor fælles Sag, saa at det danske Flertal kan blive saa stort som muligt i 1. Zone og naa saa langt imod Syd som muligt i 2. Zone.

Opraabet er underskrevet af de samme 34 Personer, som vedtog Flertalserklæringen 16. Aug. 1919; dog er H. P. Hanssens Navn udgaaet, og i Stedet er kommet fhv. Landdagsmand, Grosserer Julius Nielsen, Damager.

 

Tyske Indsigelser mod Gyldigheden af C. I. S.
Chefen for den tyske Delegation ved Fredskonf. gjorde i en Note af 3. Okt. 1919 gældende, at de forskellige Afstemnings- og Grænse-Kommissioners Gyldighed maatte anses for tvivlsom, saafremt de ikke var sammensat i Overensstemmelse med Traktat-Bestemmelserne (altsaa, hvis de ikke talte Medlemmer, udnævnt af U. S. A.).

Øverste Raad svarede herpaa i en (af Juristernes Kommission affattet) Note, dat. 16. s. M.:

Alle de af de allierede og associerede Magter nedsatte Kommissioner vil være at betragte som regelmæssig konstituerede, og de vil kunne fungere regelmæssigt, naar de er sammensat af Repræsentanter for de Magter, der
har ratificeret Traktaten, eller af de Magter, der vel ikke har ratificeret, men som har indvilliget i at udnævne en Repræsentant i Kommissionen.

Selv om alle de Magter, der i Henhold til Traktaten skulde være repræsenterede, endnu ikke har udnævnt deres Repræsentant i det Øjeblik, da Traktaten træder i Kraft, vil Kommissionens Afgørelser dog være gyldige. Saafremt der i saadanne Tilfælde opstaar ligelig Deling af Stemmetallet, skal der gaas frem paa den Maade, som er angivet i Traktatens Artikel 437.

 

Tysk Note til F. K.s øverste Raad
Generalløjtnant Michel, Øverstbefalende i den belgiske Rhin-Zone, havde afslaaet Pas til de i det slesvigske Afstemnings-Omraade fødte, i Zonen bosatte Personer, som ønskede at deltage i Folkeafstemningen. Generalen havde begrundet sit Afslag paa følgende Maade:

Kun de Indbyggere i Slesvig, som er fødte, eller som har været bosatte dér før 1. Jan. 1900, eller som er bleven udvist derfra uden at have bevaret Bopæl i Afstemnings-Omraadet, har Ret til at tage Del i Afstemningen.

I den Anl. tilstillede den tyske Delegations Chef 16. Okt. 1919 Fredskonf.s Præsident følgende Note:

Overkommandoens Fortolkning staar i Modstrid med Fredstraktatens Tekst, som intet indeholder om, at kun de i Afstemnings-Omraadet fødte Personer, der har bevaret deres Bopæl dér, er i Besiddelse af Stemmeret.

løvrigt er der allerede fra dansk Side blevet tilvejebragt Fortegnelse over de i Nordslesvig fødte Personer, som for Tiden er bosat i Danmark, og der er sørget for, at de kan komme til at deltage i Afstemningen. Overkommandoens Afgørelse vil gøre det umuligt for de i de okkuperede tyske
Landomraader bosatte Personer at udøve Stemmeret i Slesvig. Derved vil der kunne rejses Tvivl om Afstemningens Retfærdighed.

Følgelig anmoder jeg om, at Overkommandanten for fjerde rhinske Besættelses-Zone maa blive underrettet om sin urigtige Fortolkning af Fredstraktatens Art. 109, og at der maa blive taget Forholdsregler, som gør det muligt for de paagældende Personer at deltage i Folkeafstemningen.

Af Hensyn til Fredstraktatens snarlige Ikrafttræden vilde jeg være Deres Excellence overordentlig taknemlig for at foranledige, at disse Forholdsregler tages saa hurtigt som muligt.

 

__________

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *