26. maj 1919. Danevirke splitter: Vælgerforeningens tilsynsråd forlanges indkaldt

Nedennævnte 10 Medlemmer af Den nordslesvigske Vælgerforenings Tilsynsråd tilstillede 26. Maj 1919 H. P. Hanssen som Vælgerforeningens Formand følgende Skrivelse:

Da den nordslesvigske Vælgerforening tages til Indtægt for Modstanden imod de Allieredes Afgørelse [dvs. kravet om afstemning i 3. zone] i vort Grænsespørgsmaal, anser de underteg­nede Medlemmer af Vælgerforeningens Tilsynsraad det for nødvendigt, at Sagen behandles i et Bestyrelses- og Tilsynsraadsmøde.

Vi opfordrer derfor Vælgerforeningens Formand til telegrafisk at indvarsle et Møde med føl­gende Dagsorden:

1) Grænsespørgsmaalet,

2) Embedsbesættelserne,

3) For­skelligt.

Opfordringen var underskrevet af: E. Christiansen, Flensborg, P. Damgaard, Bramsted, P. Sibbesen, Overskov, N. J. Gotthardsen, Nørmark, K. Outzen, Ellum, L. Christensen, Ha­derslev, J. Andersen, Haderslev, Chr. Skøtt, Maugstrup, P. Tønder, Birkelev, H. D. Kloppen­borg Skrumsager. Københoved.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *