23. december 1914. Grænsespærring og udskrivning af soldater

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Spærringen ved Vedsted forstærkes
Som bekendt er der i Grænseskellet over Hovedlandevejen ved Vedsted Toldsted af Tyskerne anbragt en forsvarlig Bom. Den maa imidlertid ikke forekomme det tyske Grænseopsyn tilstrækkelig, thi i Gaar blev en halv Snes Meter syd for Bommen anbragt et Pigtraadshegn tværs over Vejen bestaaende af 4 Rader Pigtraad over hinanden

Stor Udskrivningsprocent
I Arnumumiddelbart ved Grænsen har der været holdt Session i Dag for distrikterne Toftlund, Bevtoft, Agerskov, Branderup, Skærbæk, Hvidding og Raaager [Roager].Læs videre

23. december 1914. Hemming Skov: “Julen skulle fejres i et fremmed land for en fremmed sag.”

Af Allan Otto Wagner.

Hemming Skov fra Københoved gjorde krigstjeneste i Regiment 176 på Østfronten.

Den 23. December om Aftenen løste vi af i Skytte­graven, og nu var der mest Sandsynlighed for en Juleaften her i denne plørede Skyttegrav mellem Banelinien og Byen Ludwikow. Sammen med et Par Kammerater fik jeg „installeret” et lille Fyrhul i Skyttegraven, hvorved vi af og til fik os en Portion hyggelig Varme.Læs videre

23. december 1914. Hans Petersen: “Der var et forfærdeligt pløre.”

Hans Petersen fra Skodsbøl gjorde krigstjeneste i Füsilierregiment 86

23. december 1914

Næste Dag, altsaa den 23., fik vi pludselig Ordre til at gøre os færdige. Kl. 12 Middag gik det fremad igen; vi gik over to sprængte Broer, som af Pionererne atter var gjort farbare. I Byen Cuts fik vi Middagsmad af Feltkøkkenet, saa gik det videre ad de opkørte Veje; det var et forfærdeligt Pløre.Læs videre

22. december 1914. Hans Petersen: Jul i Blerancourt.

Hans Petersen fra Skodsbøl deltog i krigen i Füsilierregiment 86.

22. december 1914.

Dagen efter var jeg ude at se Byen. Det smukkeste, jeg saa, var den skønne, rige Domkirke. Ved Siden af stod et nedskudt Taarn. Man sagde, at det blev ødelagt i 1870-71. Indeni gjorde den af tyske Soldater med Grøntslyngninger pyntede Kirke et ærværdigt og tiltalende Indtryk.Læs videre

21. december 1914. Tysk flagning i Sønderborg – eller ej!

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Mangelen på Petroleum
Den preussiske Overkommando i Altona bekendtgør følgende: Som følge af manglende Tilførsel under Krigen er Petroleumsforraadene i det tyske Rige allerede blevne betydeligt forringede. En gros handelen er ikke længere i Stand til at dække Befolkningens Forbrug i det ønskede Omfang.Læs videre

21. december 1914. “Jeg var ene om at være dansker (Knacker)”

Af Allan Otto Wagner.

Hemming Skov fra Københoved gjorde krigstjeneste i Regiment 176 på Østfronten

Den følgende Dag blev vi liggende i Kvarter. De før­ste smaa Julepakker hjemmefra begynder at indfinde sig. En lille Bog, „Julehilsen til Soldaterne” kom saa ene, for jeg var ene om at være Dansker (Knacker) i Kompagniet.

Denne „Julehilsen”, der dengang sendtes til Soldaterne fra nordslesvigske Hjem, gemmer jeg endnu, selv om den er lidt medtaget af Opholdet i Skyttegravene, hvor den havde sin Plads i Baglommen i min Vaabenfrakke, og hvorfra den ofte i ensomme Timer blev draget frem til Opbyggelse.Læs videre

21. december 1914. Hans Petersen: “Vi frøs alle, så vi rystede.”

Hans Petersen fra Skodsbøl gjorde krigstjeneste i Füsilierregiment 86.

Den 21. december 1914.
Den sidste Aften, vi havde været i Dreslincourt, foretog Franskmændene et Skinangreb til Afsked. — Pludselig fik vi den 21. Ordre til at pakke vor Ransel. Det var et møjsommeligt og kedeligt Arbejde; thi det var os næsten ikke muligt at finde Plads til alle de Ting, vi i Tidens Løb og nu lige til Jul havde faaet tilsendt.Læs videre

20. december 1914. “Så sad man der på række og pillede lus.”

Af Allan Otto Wagner.

Hemming Skov fra Københoved gjorde krigstjeneste i Regiment 176.

Parlokko blev vort Kvarter Julen over, naar vi da ikke var i Skyttegraven. Byen huskes netop ganske særligt, fordi vi der fejrede Jul i Felten. Det var en større Lands­by, men Størrelsen gav sig ene Udslag i Længden; der var nemlig kun een Række Huse paa hver Side af en snavset Vej, der var et Par Kilometer lang.Læs videre

19. december 1914. SMS Dresden: “Det er det utroligste, man kan faa en Mand til, naar han mangler Tobak.”

Christian Stöckler fra Rørkær var fyrbøder på krydseren SMS Dresden, der som det eneste tyske skib overlevede slaget ved Falklandsøerne. Nu skjulte det sig i skærgården i Ildlandet ved Sydamerikas sydspids.

Tobak cigar

Der blev slukket under de fleste Kedler, og der blev sendt Arbejdshold i Land for at fælde Træ til Afløsning af vor sparsomme Kul- og Bri­ketbeholdning, og nu kom nogle stille og rolige Dage uden særlige Begivenheder, der i Erindringen gør den ene mærkbar frem for den anden.Læs videre

18. december 1914. Svineslagtning på Østfronten

Af Allan Otto Wagner.

Hemming Skov fra Københoved gjorde tjeneste i Regiment  176 på Østfronten.

Ved Juletid 1914 laa mit Troppekontingent under be­hagelige Vejrforhold — efter Aarstiden at dømme — Syd for Weichsel mellem Lowic og Warszawa. Da vi opererede i Egnen omkring Rawkas Udløb i Bzura, var vi dog i me­get stærk Grad hæmmet af Pløre og Morads.Læs videre

18. december 1914. “Ja, krigen var sikkert forbi til jul.”

Hans Petersen fra Skodsbøl deltog i krigen i Füsilierregiment 86.

Den 18. December 1914.
Nætterne med Storm og Regn i Skyttegraven var højst uhyggelige. Vi befordrede af og til for et Par Rigsmark Kugler histover. »Frands« svarede forleden med at skyde en Granat ned paa Hjørnet af Gaarden, saa Sten og Kalk røg ind til mig i »Villa Hesteben«, hvor jeg netop sad og skrev et Brev.Læs videre

17. december 1914. “Bum-ratsch! Der har vi den første granat!”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserveinfanteriregiment 86 på Vestfronten. Den 17. december lå han ved Lassigny. Her skrev han dagen efter til sine forældre om et fransk angreb natten forinden.

Lassigny den 18. december 1914

Kære forældre!

Jeg bør skrive til jer lidt oftere, end jeg gør, for I er vel lidt urolige en gang imellem.Læs videre

16. december 1914. Hemming Skov: Et uvant syn: En ung pige!

Af Allan Otto Wagner.

176’eren Hemming Skov fra Københoved gjorde krigstjeneste på Østfronten

Kl. 12 Nat blev vi afløst og kom i Kvarter, hvor vi trods Dagens Rædsler dog fik lidt Søvn. Den følgende Dag foretoges Stormangreb, og vi blev purret ud af vort Kvar­ter for at dirigere en Fangekolonne tilbage. Derefter blev vi beordret frem.Læs videre

16. december 1914. Nødhavn for luftskibe ved Tønder

Etableringen af en luftskibsbase nord for Tønder er nu nået så vidt, at basen om nødvendigt kan benyttes som nødhavn for nødstedte luftskibe. Arbejdet på basen har været i gang siden slutningen september, og en mindre barakby er blevet opført for at huse arbejdere og  personale til de store luftskibshaller, der lidt efter lidt rejser sig op over det flade landskab.… Læs videre

15. december 1914. Trækstude, tjenestetyende og udvisninger

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Syd for Grænsen

Danske Trækstude
Efter Forlydende i „Schleswigsche Grenzpost” vil Myndighederne nu efter Andragende ogsaa tillade Indførsel af danske Trækstude over Hvidding og Vojens. Tilladelsen maa indhentes hos Regeringspræsidenten, idet der tilføjes, hvor mange Dyr der ønskes indførte, Indførselsstedet, det første Bestemmelsessted og Modtageren.Læs videre

15. december 1914. Nyt fra H.C. Brodersen: “Krigsbegejstringen kender ingen Grænser her i Lazarettet”

Vi forlod 86’eren H.C. Brodersen , da han i slutningen af oktober kom på lazaret med gigt i benene. Han har siden ligget på lazaret i Tyskland.

Langensalza, den 15. December 1914. Her har jeg nu ligget i 6 Uger paa Lazarettet, og jeg sporer god Bedring med Benene. Hver Dag faar jeg Svedbade, saa Vandet løber af mig.Læs videre

15. december 1914 – De faldne

Clausen, Christian Peter (RIR64/7) – Pistrokow, Rusland.
Fenn, Jes Jessen (RIR64/3) – Petrikau, Rusland.
Grell, Karl (IR59/5) – Lotz, Rusland.
Ingwersen, Thomas (IR84/5) – Moulin sous Touvent, Frankrig.
Jensen, Tjelle Hansen (IR59/8) – Cezarka, Rusland.
Kauslund, Peter Brodersen (RIR64/5) – Petrikan, Rusland.
Lorenzen, Lorenz Peter Holt (RIR64/7) – Piotrokow.
Seeber, Bernhard Wilhelm Friedrich (IR99/6) – Hollebekke, Belgien.… Læs videre

15. december 1914. “Da vi samledes var vi 19 mand tilbage af 67.”

Sønderjyden Hans sendte den 16. december 1914 dette feltpostbrev hjem til sine forældre. Det beretter om et fransk angreb dagen før.

K. (i Flandern), 16. Decbr. 1914.

Kære Far og Mor!
(…) Franskmændene rettede et meget haardt Angreb imod os. Ved Daggry Kl. 8½, begyndte de en meget heftig Kanonade paa os. Det mindede stærkt om 11.Læs videre

14. december 1914. Hemming Skov: Jeg lagde min døde Kammerat pænt i Bunden af Skyttegraven.

Af Allan Otto Wagner.

176’eren Hemming Skov fra Københoved gjorde krigstjeneste på Østfronten

Men Tilværelsen i Skyttegraven kunde skifte hurtigt; Idyl kunde omgaaende afløses af det mest djævelske. — Allerede den næste Morgen (14. Dec.) Kl. 4 blev vi alar­meret, og uden hverken vaadt eller tørt gik det frem til Kamplinien. Et Batteri Feltartilleri fulgte os til en lille By, hvor det kørte i Stilling bag nogle Træer.Læs videre