Tag-arkiv: skat

20. november 1917 – Mathias Damm: “Jeg øver atter ved Stødtrop”

Mathias Damm var landmand i Gøttrup, og var blevet indkaldt i foråret 1915. I sensommeren 1915 deltog han i kampene på østfronten, hvor han blev såret. Efter knap et års lazaretophold kom han til IR129, der i begyndelsen af november 1917 blev forlagt fra øst- til vestfronten ved Rheims.

Tirsdag den 20.11.17
Kære Moder!
Mange Tak for et Brev fra d-15. Godt at i modtager Pakken og Pengene, saa ved i da at jeg har det godt. Du skriver om at fra den 9 er det forbudt at sende Pakker, det er ret nok, men Du skal betænke at dem Du sender er Feltpostbreve!! Det andet er Pakker med Pakadresse. Jeg har det godt og er sund og rask. Jeg har idag sendt E.K. med en der drog paa Orlov. Vi ligger jo nu bedre hvad Reisen angaar, direkt ved R….[Rheims, red.], midt mellem, hvor Peter og Anton var. Jeg sender her et par Billeder til Hans. To har jeg brændt, de vare lidt temmelig brogede.

Ellers ved jeg intet nyt. Jeg øver atter ved Stødtrop. Vi har i Eftm havt Fodbold og anden Sport, om Form to Timer og Eftm 2. Om Aftenen faar man sig en lille Skat, paa et evigt Bankkonto. Papir er jo taalmodig. Nogle spiller andre Spil som griber temmelig i en eller andens Lomme sommetider, men Penge har kun liden Betydning. Jeg vil nu hen og sove. Godnat og sov vel. Falder i ud af Sengen, saa tænk paa mig. Jeg ligger midt paa en 10 m lang Briks af Hønsetraad 10 cm fra Jorden. Saa for mig er det umuligt at falde ud. Mange Hilsner eders
Mathias.

(Renskrift af Alan Damm, Museum Sønderjylland – Museet på Sønderborg Slot, N.12.11)

 

26. juni 1917 – Ribe Stiftstidende: krigsbindingsskatten

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Krigens kaar. Naar skatten tager de 9 tiendedele af indtægten

For tiden er man stærkt i gang med at paaligne folk, der har tjent penge i  krigens tid, den saakaldte “krigsbindingsskat”, og at der ikke gaas lemfældigt til værks, er der mange eksempler paa. En handelsmand paa Toftlund-egnen, hvis fortjeneste blev anslaaet til 100,000 mark, skal nu betale en skat paa 88,000 mark! Krigen koster jo penge og det gælder om at bringe dem tilveje.

Dyrt hø

Forleden dag, da der blev holdt auktion over kløver til slæt paa Haderslev bys Nørremark, steg priserne kolossalt, til 7-900 mark pr. hektar, medens prisen ellers plejer at være omkring ved 300 mark. Og saa skal græsset endda være groet saa daarligt i aar, at der kun kan ventes et par læs hø af hver hektar.

Kan forældre ved testamente fratage deres søn hans arvelod?

Om dette spørgsmaal er der tilstillet Flensborg Avis følgende, der maa besvares med ja: Meget ofte vil det kun dreje sig om et enkelt af børnene, en søn, som f.eks. imod arvefaderens vilje er deserteret fra militærtjenesten, og den pligtdel, som unddrages vedkommende, tilfalder altsaa de andre børn. Der skal staa følgende passus i testamentet. “Min søn….er som soldat i krigen mod min vilje deserteret og opholder sig i udlandet. Af den grund bestemmer jeg, at han ikke skal arve noget efter mig, og jeg uddrager ham herved tvangslodden i medfør af § 2333 nr. 5 i den borgerlige lovbog.”