Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Ny bog om U20 – “Ubåden, som ændrede historiens gang.”

Knud Jakobsen: U20. Ubåden, der ændrede historiens gang. udgivet af Sea War Museum, trykt i Ringkøbing, 2021. 108 sider, 179,- kr.

Knud Jakobsen, der er tilknyttet Sea War Museum Jutland i Thyborøn, er en flittig skribent. Der er efterhånden kommet mange læseværdige bøger fra hans hånd, og bogen om U20 er ikke nogen undtagelse.

U20 vil være kendt som den ubåd, som i april 1915 sænkede den britiske passagerdamper Lusitania. 1198 mennesker omkom, heraf 128 amerikanske statsborgere. Kun 764 blev reddet.

Begivenheden var med til at vende stemningen i USA imod Tyskland. USA havde indtil da forholdt sig temmelig indifferent over for krigen mellem de europæiske lande, som kun få ønskede at blive blandet ind i. Sænkningen af “Lusitania” banede dermed vejen for amerikansk deltagelse på ententens side i 1917.

Allerede i samtiden var sænkningen af Lusitania stærkt omdiskuteret, for skibet medbragte uomtvisteligt også ammunition og andet krigsmateriel til den britiske krigsførelse.

På 108 velillustrerede sider opruller Knud Jakobsen veloplagt historien om de tyske ubåde, i almindelighed og U20 i særdeleshed, den to skibschefer Otto Dröscher og Walther Schwieger og bådens videre skæbne.

U20 strandede i 1916 på Jyllands vestkyst, og man kan på Sea War Museum bl.a. se bådens tårn, dækskanon og periskop.

Det er en velresearchet, velfortalt og velillustreret bog, der føjer sig fint ind i rækken af Knud Jakobsens og Sea War Museums andre meget læseværdige udgivelser.

Bogen kan købes i boghandelen – eller i museets museumsbutik (hvor den dog i skrivende stund (18. januar 2022) endnu ikke optræder.

René Rasmussen

 

24. december 2021: Julekalender: Patriotisk julepynt

I julemåneden vil vi bringe et lille udvalg af de genstande, fotos og andet, vi har i vore samlinger i Museum Sønderjylland, men som for tiden ikke er udstillet.

Denne gang er det en patriotisk kugle til juletræet – og noget til at lægge under træet: Et stykke patriotisk sæbe!

Glaskuglen er i det tyske kejserriges farver: sort-hvid-rød. Den er dekoreret med et jernkors og et egeløv med en sløjfe i de sort-hvid-røde farver.

Sæben er til overflod pyntet med patriotiske og martialske symboler: Det tyske Kejserriges sort-hvid-røde flag, jernkorset og sætningen “Gott mit uns”, der som bekendt også stod på de preussiske soldaters bæltespænder.

Sæbe blev meget hurtigt en mangelvare, så det er et under, at dette stykke har overlevet krigen.

Et godt tilbud: Bliv medlem af Historisk Samfund for Sønderjylland

Et usædvanligt godt tilbud til de 10 hurtigste, der melder sig ind i Historisk Samfund for Sønderjylland på hssdj@hssdj.dk

Få Sønderjyske Årbøger 2021 og alle otte numre af Sønderjysk Månedsskrift for 2021.

Få desuden i det kommende år (2022):

Otte numre af Sønderjysk Månedsskrift

Sønderjyske Årbøger.

+ en kompakt Sønderjyllands Historie i ét bind, skrevet af Carsten Porskrog Rasmussen og Hans Schultz Hansen.

Foruden alle de andre medlemsfordele, bl.a. stor rabat på alle vores bogudgivelser.

Første års kontingent (for 2022) er kun 275 kr. (Derefter er kontingentet fra 2023 normalprisen 325,- kr. årligt).

Kontingentet omfatter hele hustanden.

Få masser af medlemsfordele – og støt foreningens arbejde med at forske i og udbrede kendskabet til Sønderjyllands spændende historie.

Send en mail til: hssdj@hssdj.dk og meld dig ind.

Som medlem af Historisk Samfund for Sønderjylland får man otte gange om året Sønderjysk Månedsskrift med korte artikler om Sønderjyllands historie, kultur og nutid, foruden én gang om året Sønderjyske Årbøger med længere artikler om Sønderjyllands historie,

23. december 2021: Julekalender: Liebesgaben

I julemåneden vil vi bringe et lille udvalg af de genstande, fotos og andet, vi har i vore samlinger i Museum Sønderjylland, men som for tiden ikke er udstillet.

Denne gang er det en pakke med en “julegave”.

Fra flere officielle sider blev der ved juletid sendt standardiserede pakker med “julegaver” til de tyske soldater. Initiativtagere og afsendere kunne være velgørende organisationer som Røde Kors eller Vaterländischer Frauenverein.

Gaverne var ofte sponsoreret af f.eks tobaksfirmaer eller indkøbt for indsamlede midler.

Indholdet bestod ofte af levnedsmidler (f.eks. bagværk, chokolade), tøj (f.eks. sokker, knævarmere), læsestof, skriveredskaber, lys, tobak, cigarer og cigaretter.

Peter Madsen fra Ullerup, der gjorde krigstjeneste i IR162, skriver fra sin kaserne i julen 1918: “Vi fik hver en lille pakke fra Røde Kors, samt 12 pakker honningkager til deling.” Det har sikkert været en pakke magen til den på dette foto.

 

 

21. december 2021: Julekalender: Julehilsen til soldaterne

I julemåneden vil vi bringe et lille udvalg af de genstande, fotos og andet, vi har i vore samlinger i Museum Sønderjylland, men som for tiden ikke er udstillet.

Denne gang er det et udvalg af de små julehæfter, som blev udgivet af De nordslesvigske Frimenigheder under redaktion af frimenighedspræst Thade Petersen og sendt til de sønderjyske soldater i felten.

De findes i forskellige årgange og forskellige versioner, afhængigt af, hvilket trykkeri, de blev trykt på.

Hæfterne indeholdt digte, sange og hilsener fra Sønderjylland. De skulle trøste og styrke de kære i felten så langt hjemmefra med opbyggelige ord som f.eks. disse, der er fra julehæftet 1915 og underskrevet med initialerne M.A.:

“… hvor langt I end er borte fra hjemmet, enten I er oppe ved Yser eller nede i Serbien, i øst eller vest, så er I aldrig så langt borte, at Gud Fader ikke kan være Jer nær med sin trøst og med sin hjælp, når vi blot beder ham om det. (…)

Herhjemme kredser tankerne stadig om Jer derude, og mange gode bønner stiger op til himmelens Gud. Å, Gud FAder, for Jesu navns skyld, slå englevagt om vore kære, at de må komme frelst hjem igen. Giv os alle en god jul med din fred over os, og lad os så næste år få lov til at holde jul sammen, med fred over jorden, så menneskene kan fryde sig igen.”

I “De fire onde Aar” skriver J. Jørgensen om hæfterne:

“Blandt de Bud, der gik mellem Menighederne herhjemme og de unge ude ved Fronten maa nævnes ikke blot de forskellige Kirkeblade: “Nordslesvigsk Kirkesag”, “Sædekornet”, “Højskolebladet” o. a., men ogsaa det lille Hefte: “Julehilsen til Soldaterne”, der indtog en særlig Plads. Det var en Moder, Fru Lycke i Rødding, der fik Tanken, og Indholdet blev væsentlig skrevet af Kvinder.

Det lille grønne Hefte imødesaas med Forventning, naar Højtiden nærmede sig, og Nordslesvigs Kvinder gav det bedste, de ejede, deres Hjerter, ikke mindst de, der som Fru Lycke maatte miste kære, unge Sønner.

Julehilsenen til den første Jul (1914) indeholder dog mest Bidrag fra Mænd. Der findes det let gennemskuelige Mærke R. D., Sønderjydernes trofaste Ven hele sin Levetid, Otto Rosenstand i V. Vedsted, endvidere Navnene Olf. Ricard og Carl Koch, og fra Skovgaards Haand indeholder Heftet tre Tegninger: Det ægte Julebillede: Englene aabenbarer sig for Hyrderne, Vandringen til Golgatha, der taler om Lidelsen og om Frelsen gennem Lidelser, og Daniel i Løvekulen, en Trøst til alle dem der skulde færdes ude blandt Krigens Vilddyr.

Disse Smaastykker ejer endnu den oprindelige Friskhed, fordi de er skrevet ud af levende, bevægede Hjerter, og de har været til gensidig Styrkelse i Troslivet. Udgiveren, Præsten Thade Petersen i Haderslev, gør rede for, hvorledes Indholdet,

Naar det var tilvejebragt, maatte oversættes til Tysk for at blive gennemset af Generalkommandoen, inden Trykning kunde tillades.

Heftet bragte sin Del af Juleglæden til de kære i det fremmede, selvom Tonen blev tungere Aar for Aar.

“Julehilsen” 1917 fremtræder som Soldaternes værdige Gensvar paa Mødrenes Røster, og i 1918 indeholder Julehilsenerne en Lov og Tak til Gud med de inderligste

Velkomstord til dem, der var levnede fra det blodige Opgør.”

Peter Poulsen har fortalt om, hvordan julehæftet gjorde stort indtryk på ham, da han modtog det i 1916:

“Men Aftenens egentlige Midtpunkt og det, som gjorde den uforglemmelig for os, var en lille Bog, som var sendt mig fra Hjemmet, skrevet af forskellige under Titlen:

„Julehilsen til Soldaterne fra nordslesvigske Hjem”.

I den Bog var der en ung Hustru, som havde afskrevet en lille Sang: „Jeg ved det, Gud, jeg trænger til din Tugt”. Hun havde mistet sin Mand, som var faldet i Rusland.

[Vennen var Rytz, Peter Hendrik (1876-1916)]

Han var en af mine bedste Venner. Vi havde staaet sammen i Nationalitetskampen; vi havde saa tit baade i Mark og Skov talt sammen om Gud og hans Rige, og han havde mange Gange sagt til mig: „Du er en lykkelig Mand, at du er saa enfoldig, at du kan tro Bibelen, og hvad der staar i den, men det kan jeg ikke. Jeg kan ikke tro hverken paa Gud eller paa Djævelen eller paa Himmel eller Helvede, det er altsammen imod min sunde Fornuft,” og tit var jeg gaaet fra ham med et bedrøvet Hjerte.

Han blev indkaldt godt et Aar før jeg, og da han havde været inde en kort Tid, skrev han til mig: „Den Gud, som du ved, jeg hjemme ikke kunde tro paa, kommer mig saa nær her, at jeg ikke kan blive ham kvit, og i mine bedste Stunder finder jeg mig fuldstændig afhængig af ham.”

Vi vekslede en Del Breve sammen; han kom hjem paa en mindre Orlov, var nede hos mig at sige Farvel, og da vi kom udenfor  Gaarden, vendte han sig om, tog min Haand og trykkede den, og mens Taarerne trillede ned ad hans Kinder, sagde han: „Det bæres mig for, at jeg aldrig skal se Brændstrup mere.”

Jeg fulgte ham til Stationen; Sindsbevægelsen overvældede ham hvert Øjeblik; men kort efter blev han rolig igen, sagde Farvel til sin Hustru og sine fem smaa Børn og rejste for sidste Gang bort fra Brændstrup — for ikke mere at komme levende tilbage.

Faa Dage efter fik jeg atter Brev fra ham, hvori han skrev: „Snart gaar det til Fronten, men hellere gaa til Rusland og lægge mine Ben der, end gaa til Brændstrup og leve det gamle Liv.”

Han gik til Fronten og faldt derinde i Rusland.

Jeg fortalte Kammeraterne det udførligt, fortalte dem om hans Hjem, hans Hustru og hans Børn, og Alvoren greb os; det store Spørgsmaal brændte i vore Hjerter: „Mon det er den Vej, der er beskikket ogsaa for os?” Vi sang atter, bad sammen og følte os rigtig knyttet nær sammen.

Peter Poulsen: “Til kamp, til kamp! En sønderjysk Soldats Oplevelser under Verdenskrigen” (1924).

19. december 2021. Julekalender: Smørkærner til smugkærning af smør

I julemåneden vil vi bringe et lille udvalg af de genstande, fotos og andet, vi har i vore samlinger i Museum Sønderjylland, men som for tiden ikke er udstillet.

Denne gang er det en smørkærner til hjemmebrug. Den er fremstillet af glas, kan rumme ca. tre liter mælk og er forsynet med en metalpisker med håndsving.

Typen var ikke ualmindelig før 1914 og blev bla. brugt i mindre husholdninger til at kærne smør. Men som Første Verdenskrig trak ud, blev der indført rationering af smør og tvangsaflevering af landbrugsprodukter. Smørrationen var til tider nede på under 90 gr. pr. person – om ugen. Det medførte en stigende efterspørgsel på disse smørkærnere, og myndighederne tog konsekvensen og forbød dem. Gendarmen, der gennemførte kontrolbesøg, havde myndighed til at konfiskere smørkærnere, hvis han fandt dem.

Nicolai Svendsen skriver i bogen: De fire onde Aar:

“Ude i Bøndergaardene sad Husmoderen i Sovekamret, for at Tjenestefolkene ikke skulde se det, og lavede Smør i en lillebitte Haandkærne. Paa denne Maade fik hun Fedtstoffet til at slaa til.”

Og Ingeborg Refslund Thomsen skriver sammesteds:

“Hvad spiste man i Byerne? Krigskaffe med skummet Mælk, og i den Tid, da man endnu troede, der skulde Smør paa Smør og Mælk og smurte det paa Brødet. Eller hvide Bønner blev kogt til Puré og rørt sammen med Smør. Eller man prøvede paa at lave Ostemasse af Kærnemælk og blande det med Smør.

Efterhaanden gik det i mange Familier saadan, at hver havde sin lille Smørdaase, med de 30 eller 60 Gram, og hvor der var Børn, indledtes Morgenmaaltidet ofte med: “Du har taget af mit Smør!”

Marmelade og Kunsthonning fik man paa Kort. Der var et Kort, der hed “Levnedsmiddelkort”, og det bekendtgjordes i hver Uge, hvad
man nu fik.”

17. december 2021. Julekalender: Claus Christensens stålhjelm.

I julemåneden vil vi bringe et lille udvalg af de genstande, fotos og andet, vi har i vore samlinger i Museum Sønderjylland, men som for tiden ikke er udstillet.

Denne gang er det en stålhjelm, der har tilhørt senere sognerådsformand Claus Christensen, Lavensby på Als. Claus Christensen gjorde så vidt vides krigstjeneste ved Infanteri-Regiment nr. 84, Jäger-Bataillon Nr. 9, Infanteri-Regiment Nr. 136 og Infanteri-Regiment Nr. 132.

De tyske infanterister drog i 1914 i krig i den klassiske pikkelhjelm af læder. Men over for den ekstreme artilleribeskydning ydede pikkelhjelmen stort set ingen beskyttelse, og mange soldater blev dræbt af granatsplinter, der ramte hovedet.

Franskmænd og briter indførte i 1915 stålhjelme, og også tyskerne satte i 1915 gang i en udvikling af en stålhjelm.

Det var kirurgen Friederick Schwerdt og Professor August Bier fra Det tekniske Institut i Hannover, der udviklede det klassiske design, der ydede langt bedre beskyttelse end de franske og britiske typer – men som til gengæld også var meget dyrere at fremstille.

Hjelmtypen var fremstillet af en chrom-nikkel-legering og fik betegnelsen M1916 Stahlhelm. Da hjelmen var fuldt indfaset, nedbragte den antallet af dræbte pga. hoved-læsioner med ca. 70%.

Hjelmtypen er forbillede for moderne militærhjelme endnu i dag.

Hjelmen blev gradvist indfaset i den tyske hær fra begyndelsen af 1916. Forud for angrebet ved Verdun blev der uddelt 30.000 hjelme til soldater i forreste frontlinje. Det var langt fra tilstrækkeligt til alle.

Hjelmen vejer ca. 1 kg, men er alligevel ikke så ubekvem at bære, som den ser ud.

De to “horn” på hjelmen er dels til ventilation dels til at påmontere et såkaldt “Stirnpanzer”, der ydede forøget beskyttelse. Disse blev dog som regel kun båret af skarpskytter og vagtposter, der var særligt udsatte for geværskud forfra. Hjelmen kunne nemlig ikke modstå et direkte anslag fra et geværprojektil, men ydede en udmærket beskyttelse mod mindre granatsplinter.

Standardkamuflagebemalingen bliver først indført i 1918, men der findes eksempler på individuel kamuflagebemaling allerede fra 1916.

Christensen, Claus (1885-1977) – Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg-området

Stålhjelmen havde en tendens til at glide ned foran ansigtet. Det var nogle gange med til at redde livet for en soldat, der blev levende begravet.

Hermann Hunger fra Aabenraa har berettet om, hvordan stålhjelmen reddede hans liv.

Hermann Hunger fra Aabenraa deltog i slaget ved Verdun som infanterist i IR84, 5. kompagni. I begyndelsen af juni fik han som den eneste i kompagniet påtvunget at bære én af de helt nye stålhjelme. Det var han ikke meget for – og hans kammerater grinede ad ham.

Efter stormen på Højde 304 om morgenen den 9. juni kom han helskindet tilbage til skyttegraven.

Efterhånden indfandt sig alle de kammerater, som ikke var alvorligere såret, mange blev liggende derude, både døde og hårdtsårede.

Vi så os om, der var tyndet slemt ud iblandt os, og franskmanden lod os ikke i ro, for inden vi kunne sunde os lidt over det, vi havde været
ude i, begyndte han en trommeild, der varede i 12 timer, helt til om aftenen, og hvordan det er at stå for det, kan vel kun krigsdeltagere forstå.

Der var intet andet at gøre imod dette helvedesvejr end at kravle ind i sin hule, og det gjorde vi. Jeg havde vel kun ligget her i et par  minutter, før der sprang en granat oven på min hule.

Jord og sten skred ned over mine ben, men overkroppen var fri. Nu var jeg glad for, at jeg tog min bajonet med tilbage, for den kunne jeg nu bruge som en spade for at befri benene. Det var også lige ved at lykkes mig, da granat nummer to kom og gik ned ved siden af den første.

Jord og sten, meget mere end første gang, væltede nu ned også på min overkrop, kun ansigtet og den ene arm var fri. Jeg var levende begravet.

Det var en frygtelig situation. Jord og sten trykkede på mine ben, på maven og brystet, så jeg ikke kunne trække vejret. Det var ikke til at holde ud. Jeg skreg, men ingen hørte mig.

Så resignerede jeg, trak med den frie hånd stålhjelmen ned over mit ansigt og ventede på døden. Den nyindførte hjelm, som kammeraterne grinte af, var dog med til at frelse mit liv. Jeg kunne høre, at små granatsplinter og shrapnelkugler trommede på den og – så besvimede jeg.

Et stort skrald i nærheden vækkede mig, og jeg skreg igen, stadig forgæves, og så var jeg væk igen.

Endnu en gang kom jeg til bevidsthed, og nu hørtes skriget. To soldater kom krybende hen til mig, og jeg hørte den ene sige disse ord: »Dem Kerl muss geholfen werden«.

Han gik tilbage for at hente hakke og spade, den anden blev hos mig. Så kom der igen en granat og skar benet af ham højt oppe, og da den anden, der havde taget en sanitetssoldat med, kom hen til os og så den første, der nu var død, sagde han: »Nun auch du, mein guter Freund«. Disse ord glemmer jeg aldrig.

Sanitetssoldaten hjalp med at grave mig fri og hjalp mig også hen i en anden hule, hvor jeg lå i flere timer uden at kunne røre mig; men der var ingen granatild lige i nærheden.

Efterhånden mærkede jeg, at den franske ild kom nærmere, og jeg hørte jo nok, hvad årsagen hertil var. Vor maskingeværrede var indbygget lige ved siden af min nuværende hule, og da der kom et granatstykke flyvende lige forbi mit øre, blev jeg opskræmt. Det var ikke så stort og var gået ind i hulens væg.

Jeg følte på det, det var varmt; men nu var jeg klar over, at jeg måtte ud, men hvorledes og hvorhen, thi benene kunne jeg ikke bruge. Så begyndte igen jordklumper og småsten at falde ned på mig. – Jeg måtte ud.

Hvor kan et menneske dog foretage det helt usandsynlige, når det gælder livet; thi blive levende begravet endnu en gang, nej, så hellere få en hurtig død ved en fuldtræffer i skyttegraven.

Jeg vrikkede mig på albuerne gennem graven og trak benene efter mig; det gik kun langsomt, og megen kraft var der ikke i mig mere, men det lykkedes mig omsider at finde en hule, hvor der allerede sad en kammerat. Han havde siddet her hele dagen, uden at der var sket ham noget, og han blev helt glad, da jeg kom vrikkende på mine albuer, dødtræt.

Her blev vi to til om aftenen, da trommeilden stilnede af, og da solen, der havde skinnet hele dagen, var gået ned, blev jeg og mange flere bragt til bryggerikælderen. Her så jeg en kær kammerat ligge, hårdt medtaget og uden bevidsthed. Jeg havde slet ikke set ham hele dagen, heller ikke ved stormen, og nu var det tydeligt, at han lå på det sidste.

Denne beretning har Hermann Hunger senere behandlet litterært. Den er bragt her på siden den 15. maj 2016.

DSK-årbøger 1966

15. december 2021. Julekalender: Signalfløjte fra krydseren SMS Undine

I julemåneden vil vi bringe et lille udvalg af de genstande, fotos og andet, vi har i vore samlinger i Museum Sønderjylland, men som for tiden ikke er udstillet.

I dag er det en signalfløjte fra den lette tyske krydser SMS Undine. Fløjten har en dykker fundet ved vraget og foræret museet.

Det er – som det ses – ikke en bådsmandsfløjte (Bootsmannspfeife), men en trillefløjte (Trillerpfeife).

Bådsmandsfløjten var officerernes signalgivningsfløjte, mens underofficererne brugte en trillefløjte.

Begge typer af fløjter blev anvendt til signalgivning.

Trillerfløjten – også kaldet en “Batteriepfeife” – blev navnlig brugt til navigationskommandoer o.l.

SMS Undine var den sidste af 10 lette krydsere af gazelle-klassen. Den var bygget på Howaldtswerke i Kiel. Den blev køllagt i 1901 og løb af stablen i 1902. Skibet var 105 meter langt og 12,5 meter bredt og havde en besætning på 270 mand.

SMS Undine ved fortøjningspælene nord for skibsartilleriskolen. Foto: Museum Sønderjyllands Mediearkiv.

I 1904 påbegyndte SMS Undine sin tjeneste. Den blev hjemmehørende i Sønderborg som skoleskib for artillerister, da skibsartilleriskolen åbnede her i 1907.

SMS Undine var bevæbnet med ti 10,5 cm kanoner og to 45 cm torpedorør. Den havde en topfart på svimlende 21,5 knob (39,8 km/t).

Ved krigsudbruddet i 1914 blev SMS Undine indsat i Østersøen til kystbevogtning og beskyttelse af tyske fragtskibe.

SMS Undine blev sænket den 7. november 1915 i Østersøen af den britiske u-båd E19. 14 søfolk omkom, men resten af besætningen blev reddet af to ledsagende destroyere.

Skibet ligger i dag på 50 meter vand midt i Østersøen mellem Blekinge, Bornholm og Rügen.

13. december 2021. Julekalender: Brudstykke af kirkeklokke fra Bikschote ved Langemark-Poelkapelle i Belgien

I julemåneden vil vi bringe et lille udvalg af de genstande, fotos og andet, vi har i vore samlinger i Museum Sønderjylland, men som for tiden ikke er udstillet.

I dag er det et brudstykke af klokken fra kirken i Bikschote/Bixschote.

Landsbyen ligger ved Langemarck-Poelkapelle nord for Ieper/Ypres og blev fuldstændig udslettet under Første Verdenskrig.

Bikschote/Bixschote ligger nærmest lige i frontlinjen mellem ententens og de tyske linjer. Området var skueplads for nogle af de hårdeste kampe på Vestfronten både i oktober-november 1914, april-maj 1915, juli-november 1917, april 1918 og september-oktober 1918.

Kirken blev fuldkommen ødelagt allerede tidligt i krigen.

Brudstykket er 4 cm. tykt og massivt. På stykket ses noget af en inskription: “EDELEN E”, samt lidt af en dekoration. Stykket er taget med hjem af en ukendt sønderjysk soldat og befinder sig nu i Museum Sønderjyllands magasiner.

Postkort med et billede af kirken i Bikschote, angiveligt taget den 10. marts 1915. Kirken er allerede på dette tidspunkt en ruin. Foto: Museum Sønderjyllands Mediearkiv.

11. december 2021. Julekalender: Russiske krigsfangers hjemmelavede båd til flugt over Lillebælt

I julemåneden vil vi bringe et lille udvalg af de genstande, fotos og andet, vi har i vore samlinger i Museum Sønderjylland, men som for tiden ikke er udstillet.

I dag er det en hjemmelavet båd, som russiske krigsfanger på Als flikkede sammen i 1918 for at flygte til Fyn over Lillebælt.

I krigens første måneder, da hærene endnu foretog store, omgående bevægelser, blev der taget tusindvis af krigsfanger. Navnlig i de store slag på Østfronten blev der taget mange russiske krigsfanger.

Fra begyndelsen blev disse krigsfanger holdt i store krigsfangelejre, men med tiden blev de fordelt på mindre lejre ud over hele Tyskland, herunder også Sønderjylland. Her blev de sat til store jordarbejder som f.eks. dræning af moser, gravning af kanaler eller byggeri af diger. Senere kom de ud på gårdene for at bistå med landbrugsarbejdet.

Tusindvis af krigsfanger forsøgte at flygte til Danmark, og rigtig mange havde held med det. Ofte gik fangerne nordpå over Kongeåen eller tog den farligere vej gennem Vadehavet. Men på østkysten forsøgte nogle sig med at sejle over Lillebælt.

Navnlig hen imod slutningen af krigen, efter revolutionen i Rusland 1917 og freden i Brest-Litowsk i foråret 1918 fik mange russere hjemve og ville bare gerne hjem.

Denne båd – eller resterne af den – er flettet af tre (andre kilder siger fem) russiske krigsfanger et sted i Nørreskoven på Als og benyttet til flugt til Bøjden 1918. Fangerne hørte til en “Buchenkernkommando” i Sjellerupskov. En “Buchenkernkommando” indsamlede bog fra bøgetræer, der brugtes til bl.a. dyrefoder.

Båden er flettet af grene, sammenbundet med maskingarn og udrustet med øsespand, to årer, og omspændt med en presenning, der var stjålet hos en landmand i Asserballeskov.

Det lykkedes dem at nå over til Fyn, men det krævede flittigt arbejde med øsen.

Båden blev i begyndelsen af 1920’erne hentet tilbage til Als af daværende leder af museet, Jens Raben, og udstillet på Sønderborg Slot.

Pressening og andet er senere gået til, men de sammenbundne grene findes endnu i museets magasiner.

9. december 2021. Julekalender: Jacobsens gasmaske

I julemåneden vil vi bringe et lille udvalg af de genstande, fotos og andet, vi har i vore samlinger i Museum Sønderjylland, men som for tiden ikke er udstillet.

Denne gang er det en gasmaske, som cigaretfabrikant Jacobsen fra Sønderborg bragte med hjem fra krigen. Jacobsen var Kraftwagenfahrer – dvs. chauffør på et motordrevet køretøj.

Brugen af gas i krigsførelsen var ikke tilladt ifølge Haager Konventionen fra 1899. Alligevel brugte begge parter i 1. verdenskrig gas.

I begyndelsen af krigen var det ret uskadelig gas – som f.eks. tåregas. Men i foråret 1915 brugte tyske tropper for første gang dødbringende klorgas. Senere blev der udviklet andre, mere effektive gastyper.

Gassen blev i begyndelsen lukket ud i medvind fra store gasbeholdere, men med tiden blev der udviklet gasgranater, der kunne føre gassen over i fjendens linjer ved hjælp af artilleriet. En kombination af gas- og sprænggranater viste sig særligt effektiv.

Brugen af gas nødvendiggjorde udviklingen af værnemidler. De første gasmasker var ret primitive. Jacobsens gasmaske er en Gummimaske Model 1916, mens beholderen er fra den mere avancerede Model 1917.

Hver enkelt gasmaske blev tilpasset individuelt. Det var derfor af ekstrem vigtighed, at man ikke i forvirringen og panikken under et gasangreb fik den forkerte gasmaske på. Det er derfor, gasmaskernes beholdere ofte er mærket med ejerens navn.

Jacob Moos fra Holm på Nordals har i DSK’s årbøger 1959 fortalt om en sådan episode, hvor gasmaskerne blev forbyttede.

Moos gjorde krigstjeneste i Infanteriregiment 31. I foråret 1916 lå regimentet ved Loretto på Vestfronten.

Det var tyskerne, der havde den tvivlsomme ære, som de første at anvende dette kampmiddel, men ovre på den anden side var de ikke
længe om at anvende samme metode.

Man var derfor nødt til omgående at udfinde beskyttelsesmidler mod giftgassen. Vi fik udleveret de kendte gasmasker, og når de var i orden, var de udmærkede.

Så længe vi var i første linie, hang gasmasken hele tiden om halsen på os, både dag og nat. Den var vor uadskillelige ledsager, og vi smilede, når vi tænkte på, at vi havde bandet og stejlet første gang, vi fik dem udleveret. Vi syntes, vi havde krimskrams nok at slæbe på.

Men gasangrebene var jo ikke sjældne. Engang – det var i foråret
1916 – havde vi gasangreb tre nætter i træk. De første to gange gik det tåleligt, for vinden var for kraftig, og gassen drev hurtigt bort; men den tredie nat gik det værre …

Det var omkring midnat. Vi havde fået befaling til at lægge gevær og patrontasker bort, for vi skulle udføre skansearbejde. Ordren blev fulgt, men mange lagde også deres gasmaske bort for at kunne få en friere bevægelse under arbejdet.

Min sidemand og jeg blev enige om at beholde gasmasken hos os, for vi havde jo haft gasangreb de sidste to nætter, og man vidste jo aldrig …

Arbejdet begyndte. Skyttegraven skulle graves dybere. Arbejdet var vanskeligt, for jordbunden bestod af kalksten, der først skulle  hakkes løs,

Vi havde kun arbejdet nogle få minutter, før det engelske artilleri som på kommando pludseligt overdængede os med granater af alle kalibre. Vi smed os omgående ned på bunden af graven.

Kort efter lød råbet: »Gasmasker på!«

Og nu kom katastrofen. Min ven og jeg havde vor gasmaske ved hånden og kunne straks bringe den op foran ansigtet, men de allerfleste havde deres maske liggende oppe på skyttegravskanten og måtte nu i den frygtelige granatregn op efter den.

På grund af mørket fik de ikke fat i deres egen. –

Så snart de mærkede, at den ikke passede, smed de den bort og rendte efter en anden. – Mange masker kom bort, så der var mange, der pludselig stod uden.

Midt i granatregnen udspilledes sørgelige scener. Folk sloges om maskerne, man nedtrampede hinanden, man udslyngede drøje eder og forbandelser, mange løb rundt som vilde, det hele var kaos, og ind imellem hørtes de såredes jamren og klagen.

Granatstumper og shrapnels hvinede omkring os, jord og sten raslede ned på os. Først henad tretiden om morgenen stilnede trommeilden af, og vi ventede, at der nu ville komme et angreb af det engelske infanteri, men det udeblev.

Vi havde ved dette gas angreb mistet tres mand i vort kompagni…

Det var mærkeligt at se den virkning, gassen havde på plantelivet.

Bladene på buske og træer og græs og urter var den følgende dag helt sorte og afsvedne …”

Sønderjyske Årbøger 2021 er udkommet

Den nye udgave af Sønderjyske Årbøger er udkommet og rundsendt til medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland.

Årgang 2021 indeholder som sædvanligt en broget buket af artikler med relation til Sønderjyllands historie.

Af særlig interesse for denne sides læsere er Steffen Lind Christensens artikel: “Pligt, tvang og tilhørsforhold. Pligtforståelse og selvopfattelse blandt dansksindede krigsdeltagere 1914-1918.”

På baggrund af feltpostbreve, dagbøger og erindringer analyserer han en række dansksindede sønderjyders forhold til danskhed, hjemstavn og soldaterpligt.

Det er der kommet en rigtig interessant artikel ud af.

Årbogen indeholder yderligere fem artikler med forskellige emner. Læs mere om Sønderjyske Årbøger 2021 her.

Man modtager Sønderjyske Årbøger for sit medlemskontingent i Historisk Samfund for Sønderjylland. Dertil kommer otte gange om året Sønderjysk Månedsskrift, foruden rabat på foreningens bøger og arrangementer.

Man kan melde sig ind i Historisk Samfund for Sønderjylland her.

Er du allerede medlem? Så kan man også forære et medlemskab til én, man måske tror kunne have glæde af det!

7. december 2021. Julekalender: Niels Petersens Goldenes Militär-Verdienstkreuz für Unteroffiziere und Mannschaften

I julemåneden vil vi bringe et lille udvalg af de genstande, fotos og andet, vi har i vore samlinger i Museum Sønderjylland, men hvoraf de fleste ikke er udstillet. Det gælder f.eks. nedenstående.

Denne gang er det en meget sjælden orden, nemlig Goldenes Militär-Verdienst-Kreuz für Unteroffiziere und Mannschaften – populært også kaldet “Pour le Mérite” for ikke-officerer. Ordenen blev kun uddelt  i alt 1770 gange.

Ordenen blev givet til Niels Petersen fra Bevtoft, senere Vejbøl, i 1918

Niels Petersen aftjente værnepligt ved Infanterie-Regiment Nr. 141 og kom senere til Grenadier-Regiment Nr. 5.

Han modtog Jernkorset af 2. klasse (EK2) allerede i forbindelse med slaget ved Tannenberg og De Masuriske Sumpe i 1914 og Jernkorset af 1. klasse (EK1) i forbindelse med slaget ved Somme i 1916.

Niels Petersen har selv i et interview fortalt om de begivenheder, der førte til, at han fik sin orden:

Uddrag af interview fra Jydske Tidende 1939

(…) Og saa kom den Dag, da jeg fik Skraldet. Det var under det store Gennembrudsslag ved St. Quentin den 21. Marts 1918. Jeg var blevet uddannet til Stormtrop-Forer og førte en særlig uddannet Formation. Vi laa paa et Sted, hvor den franske og den engelske Front stødte ind til hinanden. Og havde faaet til Opgave at drive en Kile ind mellem dem.

Niels Petersen tænker sig lidt om, og saa fortsatter han: — Det var tidligt om Morgenen. Jeg stod ovenfor Skyttegraven med Uret i Haanden, og mine Folk stod endnu nede i Graven. Vi stod i et nøje Samarbejde med vort Artilleri, og enhver Bevægelse skulde gaa efter Klokkeslæt.

Saa kom Kaptajnen farende og spurgte, hvor Føreren var. Der var endnu et Minut, Hr. Hauptmann, svarede jeg. For det var ikke alene mig, der skulde gaa i Spidsen, det var ogsaa mig, der havde Kommandoen,

I samme øjeblik Minuttet var inde, begyndte Artilleriet at lægge Ilden fremad, og jeg kunde paa Uret nøje følge de trufne Dispositioner, der var fastsat i Aftalen. Paa den Maade gik vi frem med et formeligt Ildtappe foran os, og vi blev ved at følge efter Artilleriet, alt efter som det lagde Ilden længere frem mod de engelske og franske Skyttegrave.

Mine Folk var bevæbnede med Revolver og Haandgranater, paa hver Fløj havde jeg et stort Maskingevær, og vi kom under Beskyttelse af den voldsomme tyske Ild ogsaa godt igennem — helt over til den engelske Artilleri-Stilling.

Værst var det, naar man skød med Gas paa os. Hver Gang, vi skulde kaste os ned, maatte vi have Gasmasken paa, og det var slet ikke saa behageligt. . . Men saa pludselig begyndte et hemmeligt engelsk Batteri, hvis Eksistens ingen havde anet, at beskyde os paa 400 Meters Afstand.

Det saa ikke godt ud dette her, men alligevel lykkedes det hele Stormtroppen at komme igennem. Blot savnede jeg Røj, en anden Dansker, der havde haft Maskingevaret paa højre Fløj. Jeg kunde ikke forstaa, hvor han var blevet af, og først for nogle Aar siden besogte han mig her i Vejbøl og fortalte mig, at han havde faaet et Skud gennem Sædet. Nu bor han i Padborg.

Der faldt en hel Del Englændere, og mange blev taget til Fange. Vi var kommet ind i Byen Essigny le grand, der ligger ved Chausseen fra St. Quentin til Paris, og jeg stod netop og talte med nogle engelske Fanger, som jeg bad om selv at gaa tilbage til de tyske Linier.

Situationen havde udviklet sig til Nærkamp, og Englænderne havde netop begivet sig paa Vej, da en Englænder, der var klatret op paa den Husgavl, ved hvilken jeg stod, lagde an paa mig. Jeg greb min Revolver og var — forøvrigt første Gang — parat til at skyde paa et Menneske, men det var for sent.

Da jeg kom til mig selv, sad jeg op mod en Mur, mens en Sanitetssoldat var i Færd med at fugte mine Læber med Vand. Skudet havde ramt mig i Nærheden af højre Skulder og var gaaet ud af Ryggen som Richochet — altsaa paa tværs.

Saa bar fire Mand mig tilbage. Det, var Majoren, der havde givet Ordre til, at man skulde bringe mig i Sikkerhed, og efter at jeg sammen med saarede Tyskere, Englændere og Franskmænd havde opholdt mig 2 Dage i en stor engelsk Dækning, blev jeg som en af de første overført til et Feltlazaret, hvor Saaret blev behandlet. Det viste sig at være temmelig alvorligt, fordi Skuddet var blevet affyret paa meget kort Afstand. Derved havde den saakaldte Krudtslam foraarsaget en Betændelse, der bredte sig i den Grad, at det ene Ribben senere maatte fjernes.

Fra Feltlazarettet kom jeg paa en længere Rundrejse. Jeg havde haabet, at jeg skulde komme nordpaa, men det gik anderledes, end jeg havde tænkt. Først kom jeg til et Lazaret i St. Quentin, og saa til Sedan, hvor der var Plads til 120.000 Saarede, og hvor Tysklands dygtigste Læger var taget i Brug.

Min Tilstand var imidlertid blevet alvorlig, og jeg har endnu det Telegram, der fra Lazarettet blev afsendt til mine Forældre „Sohn Niels hier aufgenommen. Zustand ernst”.

Det var, medens jeg laa her paa Lazarettet, at vor Stabssergent en Dag i April kom paa Besøg hos mig, medbringende en forseglet Æske, som jeg selv skulde aabne. Jeg var imidlertid saa svag, at jeg ikke var i Stand til det, og saa maatte Professoren gøre det.

Det var Militär-Fortjenestekorset, der paa den Maade blev overrakt mig som Anerkendelse for Stormangrebet.

Niels Petersens Militär-Verdienst-Kreuz. For tiden ikke udstillet

Mens jeg laa her i Sedan, maatte jeg tilbringe en Tid, hvor jeg næsten stod paa Hovedet i Sengen. Det var for at faa Betændelsen fjernet. Fra Sedan overførtes jeg saa til Saarbrucken, derfra gik det til Leipzig, og endelig kom jeg til Haderslev, men da var Krigen forbi, og Revolutionen i fuld Gang.

— Hvilke Følelser havde De under de farefulde hverv på Patrouiller og lignende, Niels Petersen?

— Det var værst, før det skulde gaa løs, men naar vi først var midt i det … ja, saa vidste vi, at det var noget, vi skulde, og saa kunde det hænde, at vi næsten ikke kunde vente, til Hvervet var udført. For øvrigt havde vi ikke saa store Tab paa de saakaldte „Gewaltpatrouiller”, jeg har ledet, og som gik ud paa at tage Fanger. Hvis man lempede sig frem og bar sig rigtigt ad, kunde man godt klare den. Men det kunde ogsaa hænde, at de ovre paa den anden Side gennem deres Lytte-Apparater havde opdaget, at vi var under Vejs. Saa fik vi Katusch med det samme.

Værst af alt var den forbandede Gas. Den første, der blev anvendt, var ikke saa slem, men det blev galt, da de begyndte at bruge Sennepsgassen.

Niels Petersen har rystet sine Ordener ud paa Bordet foran sig, og blandt dem er ogsaa et Emblem, der viser, at han er Medlem af De danske Forsvarsbrødres Forening.

— Vi var kun ganske faa Danskere ved mit Regiment, siger han, og vi har aldrig maattet undgælde for, at vi havde et andet Sindelag. For Resten har vi mange Gange sunget „Kong Christian”, saa det rungede. Det blev der ikke sagt det mindste til.”

Niels Petersen er så vidt vides den eneste fødte sønderjyde, der har fået denne sjældne orden. Men også Albrecht Jakob Schmidtke, der var født i Vestpreussen, men både før og efter krigen var bosiddende i Bov, modtog ordenen.

Nedenfor ses en liste over bærere af ordenen.  Hvis en frivillig har mod på at gå listen igennem for evt. at finde yderligere sønderjyder, ville det være en stor hjælp.

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Tr%C3%A4gern_des_Goldenen_Milit%C3%A4r-Verdienst-Kreuzes

 

Julegaveidé: I ildlinjen. H.C. Brodersens krigsdagbog 1914-1919

Senest ændret den 30. juni 2022 8:36

Tidligere i  år udkom på GADs forlag H.C. Brodersens:”I ildlinjen. Krigsdagbog 1914-1919″ med indledning, noter og efterskrift af historikerne Martin Bo Nørregård, Claus Bundgård Christensen og René Rasmussen.

Bogen er på 203 sider og koster 249,- kr. (vejl.).

Anmelderne skrev bl.a.:

Politiken Histories nyhedsbrev :

“Et nordslesvigsk sidestykke til tyske Ernst Jüngers berømte krigsberetning ’I Stålstormen’ fra 1920, men hvor Jünger i sin beretning er en tapper kriger, der stiger i graderne og anerkendes for sin indsats, er H.C. Brodersens et mere menneskeligt portræt af en fodtudse, der er nødt til at sno sig for at klare sig ved fronten. (…) Bogen er vild læsning. (…) Stor anbefaling herfra. “

Krigsvidenskab.dk holder anmelderen også “I ildlinjen” op mod Ernst Jüngers “I stålstormen” og skriver bl.a.: “Brodersen krigsdagbog, ”I Ildlinjen”, er ikke et mesterværk, som Ernst Jüngers tilsvarende bog, men den er godt håndværk, godt skrevet og absolut læseværdig. Den giver et fremragende billede af, hvad de dansksindede soldater i tvungen tysk tjeneste måtte igennem under deres indsats på vestfronten under 1. Verdenskrig og deres splittede loyalitet til deres andet påtvungne fædreland – Tyskland.”

Berlingske Tidendes anmelder, Bent Blüdnikow, giver bogen fem ud af seks stjerner. Han sammenligner bogen med Ernst Jüngers “I stålstormen” pga. dens “litterære kvaliteter” og dens “blodige skildringer og usentimentale tilgang til rædslerne” og skriver bl.a. “Bogen er spændende læsning, og historikernes forord og efterskrift eksemplarisk”.

www.kulturen.nu giver fem ud af seks stjerner og skriver bl.a.:

“En fantastisk velskrevet dagbog … Brodersen er en fremragende fortæller. I detaljer beskriver han dødelige nærkampe i skyttegravene, nerveflænsende bombardementer, grusomme lemlæstelser og tåbelige officerer, der betaler for deres fejltagelser med andres eller egne liv. Men han fortæller også om de glimt af menneskelighed, der midt i al elendigheden blev plads til, og om soldaternes ukuelige kamp for at overleve.”

Anmelderen sammenligner Brodersens bog med Remarques Intet nyt fra Vestfronten og Jüngers I ståltormen og mener, at den “i autenticitet ikke lader de to berømte romaner noget efter. Snarere tværtimod.” Det er ifølge anmelderen: “Rystende og dybt betagende læsning”

Og anmeldelsen slutter: “Hans dagbog er et uafrysteligt vidnesbyrd om krigen i al dens gru og meningsløshed. Og som sådan fortjener den at blive læst til hver en tid, også lige nu i dagens Danmark.
Tak for påmindelsen.”

Tidsskriftet Epsilon skriver bl.a.: “Tag og læs Brodersens beretning … Brodersen har bidraget væsentligt til at beskrive en ’almindelig’ skæbne for krigsdeltagere under Første Verdenskrig. Hans skildring er nøgtern og velovervejet.” Også denne anmelder sammenligner med Ernst Jüngers, I Stålstormen.:”Jünger er mildest talt fascineret af krigen, og er på tysk side helt og holdent. Han er krigschauvinistisk og macho i sin fremstilling. Krigen er på mange måder en leg for ham, om end han også er en hårsbredde fra at blive dræbt. Dette er Brodersens totale modsætning.”

Bogen er på 203 sider og koster 249,- kr. (vejl.). Køb den i boghandelen – meget gerne din lokale boghandel, der har brug for al mulig støtte i disse tider.

5. december 2021. Julekalenderen: Konfirmationsur fra Den sønderjyske Fond

I julemåneden vil vi bringe et lille udvalg af de genstande, fotos og andet, vi har i vore samlinger i Museum Sønderjylland.

Denne gang er det et lommeur.

”Til Minde om din Far.” Konfirmationsur fra Den sønderjyske Fond

I 1923 besluttede Den sønderjyske Fond at yde konfirmationshjælp til betrængte sønderjyske familier. Samtidig besluttede fonden at skænke et ur til de konfirmander, der havde mistet deres far i Første Verdenskrig. Det blev til i alt flere end 2.900 lommeure – og det var vel at mærke kun de faderløse børn, der nåede konfirmationsalderen i 1923 eller senere.

Blandt de børn, der modtog et ur, var Arthur Tietge, der fik uret til sin konfirmation som erindringsgave fra “Den sønderjydske Fond” i 1925. Hans far, Friedrich-Wilhelm Tietge (1877-1916) faldt ved Verdun lige før jul, den 19. december 1916.

Arthur Titges ur er lommeuret. Uret kunne nemlig fås i to udgaver til hhv. drenge og piger. Drengeuret var et lommeur med urkæde til at bære i en vestelomme, mens uret til pigerne var mindre og kunne bæres i en kæde om halsen. Ure af begge typer blev nogle gange forandret til armbåndsure.

Urene var fremstillet i Frankrig af firmaet Antoine Fréres i Besancon. Det var af sølv og smukt udformet. På urskiven var timerne sirligt anført med arabertal. Store, sorte tal for døgnets første 12 timer, og mindre, røde tal for døgnets sidste 12 timer. På urskiven var desuden en lille skive, der viste sekunderne.

Bagsiden af urkapslen var prydet af de to slesvigske løver, omkranset af inskriptionen: TIL MINDE OM DIN FADER – DEN SØNDERJYSKE FOND.

Et ur var en traditionel konfirmationsgave, fordi uret var et synligt tegn på livet som voksen med de forpligtelser, der fulgte med, når tiden skulle passes. Gaven markerede dermed overgangen fra barndommen til voksenlivet, når man må klare sig selv uden sine forældres forsørgelse.

3. december 2021. Julekalenderen: Armbånd af føringsringen til granat

I julemåneden vil vi bringe et lille udvalg af de genstande, fotos og andet, vi har i vore samlinger i Museum Sønderjylland.

Denne gang er det et stykke skyttegravskunst

Armbånd af føringsring til granat. Foto: Martin Bo Nørregård

Armbånd af føringsring med inskriptionen Erinnerung an Moulin. Feldzug 1914/1915

Set fra et sønderjysk perspektiv var den værste dag i hele Første Verdenskrig ”Den sorte Dag ved Moulin-sous-Touvent”, den 6. juni 1915. På denne ene dag faldt her flere end 100 sønderjyder.

Det indledende franske artilleribombardement ramte de tyske stillinger, netop som der var vagtafløsning. I fire timer regnede trommeilden ned over de tyske skyttegrave, der var tæt pakket med soldater, som hverken kunne slippe væk eller søge dækning. Bombardementet blev fulgt op af et stormangreb af franske tropper, der med geværer og bajonetter fuldførte, hvad artilleri-bombardementet havde påbegyndt.

Dette armbånd er fremstillet af en føringsring fra en fransk granat, formentlig en 75mm. Den stammer dog næppe fra angrebet den 6. juni 1915, men er snarere fra den almindelige, daglige artilleribeskydning.

En artillerigranat er påsat en føringsring af et blødere metal end kanonrøret, som regel kobber eller en kobberlegering (bronze eller messing). Det er føringsringens funktion at bringe granaten til rotation omkring sin længdeakse, når den ved affyring presses ud i kanonløbets riffelgang. Det forøger artilleriets rækkevidde og træfsikkerhed.

Nogle gange eksploderer granaten ikke (det kaldes en ”blindgænger” eller en ”forsager”), eller et stort sprængstykke fra en granat har en intakt føringsring. Føringsringen kunne slås af granaten og omdannes til papirknive, armbånd o.l.. Det kaldes ”skyttegravskunst” eller ”soldaterhusflid.”

Denne føringsring er omdannet til et armbånd, der består af to buede stykker, der er sat sammen med et treleddet hængsel i den ene side. I modsatte side er enderne åbne og forsynet med en lukkemekanisme. På ydersiden ses granatringen er pånittet et sort jernkors.

På indersiden ses en inskription: “Erinnerung an Moulin / Feldzug 1914/15.”

Giveren var sønderjyden Christian Jørgensen Møller fra Dynt ved Broager. Han var underofficer ved 6. kompagni i Füsilier-Regiment ”Königin” Nr. 86. Det var det infanteriregiment, i hvilket flest sønderjyder gjorde krigstjeneste under Første Verdenskrig. Det havde i fredstid kaserner på Duborg i Flensborg og på Sønderborg Slot.

Armbånden er for tiden ikke udstillet.

1. december 2021. Julekalender: Bruno Topffs røde vimpel og brødpose

I julemåneden vil vi bringe et lille udvalg af de genstande, fotos og andet, vi har i vore samlinger i Museum Sønderjylland, men som for tiden ikke er udstillet.

Og vi starter med hele tre genstande: En vimpel med hammer & segl, en brødpose for menige (Brotbeutel für Mannschaften) og en rød kokarde.

Genstande fra Bruno Topff og revolutionen i Sønderborg 1918

Det er ikke hvilken som helst brødpose – den har nemlig tilhørt den velkendte “præsident” Bruno Topff, der som bekendt stillede sig i spidsen for den lokale variant af den tyske november-revolution i 1918. Ifølge en overlevering skal han ligefrem have udråbt sig selv som præsident for “Republikken Als” i de tidlige novemberdage 1918. Det er nu meget tvivlsomt! Men det er en kendsgerning, at han i et par dage tilsyneladende tiltog sig mere lokal magt, end det var sædvanligt for en formand for soldaterrådet.

Den røde vimpel med hammer & segl har en sønderborgsk kommunist venligst skænket til museet. Vimplen skal have vajet fra Landråd Schönbergs bil, som Bruno Topff konfiskerede og under beskyttelse af bevæbnede matroser trillede rundt med i Sønderborgs gader og udstedte ordrer og proklamationer.
Brødtasken skal ifølge museumsleder 1908-1955, Jens Raben, have tilhørt Brono Topff, og ifølge hans oplysninger er det Topff selv, der har skrevet sit navn i brødtasken.
Brødtasken er af den model, som menige brugte i den tyske marine, så det kan udmærket være rigtigt.
Bruno Topff var som bekendt overskræddergast, inden han (kortvarigt) blev revolutionsleder. Og på den måde illustrerer den ydmyge genstand meget fint, hvordan det var de menige soldater, det stillede sig i spidsen for det nye Tyskland.
Den røde kokarde blev anvendt, så de revolutionære kunne kende hinanden. Den erstattede de nationale kokarder og illustrerer dermed den revolutionære bevægelses internationale karakter.
Hammer & segl er som bekendt kommunismens symbol. Selv påstod Topff senere at have hørt til moderate del af den tyske revolution. Det var Gustav Noske vist ikke helt enig i …

Hverken vimpel, brødpose eller kokarde er udstillet for øjeblikket.

Men vi skal også have noget at putte i brødposen, nemlig den røde vimpel med hammer & segl, som Topff lod montere op landråd Schönbergs konfiskerede automobil. I denne bil lod Topff sig transportere rundt under ledsagelse af bevæbnede matroser.

Den kejserlige kokarde havde matroserne erstattet med røde tøjstykker som denne nedenfor.

Julegaveidé: Bogen om Zeppelinbasen i Tønder

Julegaven til den, der interesserer sig for Første Verdenskrig og Sønderjylland:

Mogens Jensen: “Zeppelinbasen i Tønder. V. Marine-Luftschiffs-Detachement Tondern – en tysk luftskibsbase i Sønderjylland 1914-1918.” 108 sider, 168,- kr (vejl.).

Bogen har fået en begejstret modtagelse af anmelderne:

“Der er overraskende meget faktuelt stof og og underholdende fortællinger på bogens godt 100 sider (…) Bogen fortæller levende om hverdagen på basen og kontakten med lokalbefolkningen.” Den er “fyldt med spændende fotografier, som støtter teksten på bedste vis. Bogen er skrevet i et letlæst og flydende sprog, og anbefales varmt, både til den som har særlig interesse i emnet og til de, som bare er bredt interesserede i militærhistorie.” (Våbenhistorisk Tidsskrift)

“En fremragende bog (…) Et meget interessant tidsbillede, garneret med talrige fotos. Det er en imponerende bog … fremragende formidlet. Det er et flot og interessant stykke arbejde fra en meget vidende forfatter.” (Flyvehistorisk Tidsskrift)

“Læseren er i gode hænder (…) Mogens Jensens bog om Zeppelinbasen i Tønder … fremstår som vigtig militærhistorisk forskning og velfortalt historieformidling med mere end 100 illustrationer.” (Chakoten)

“En interessant historie om en nu dansk landsdel, der var i krig. Det er en historie, der fortjener at blive udbredt, og den har bud til andre end krigshistorisk interesserede. Bogens flot formidlende niveau bæres i høj grad af et imponerende billedmateriale.” (Jyllandsposten)

“Mogens Jensen beskriver på udmærket vis fra de første spadestik til krigsafslutningen i 1918 Tønderbasens bygningers og de forskellige enheders funktion og opgaver både på jorden og i luften. Yderligere krydderi udgøres af beretninger om markante togter og fx luftskibe, der gik tabt. Hertil kommer erindringer om dagliglivet for mandskabet og forholdet til lokalbefolkningen i Tønder.”

“Fremstillingen giver også plads til en spændende og velafbalanceret redegørelse for samtidsrammen og udviklingen i krigsførelsen i luften …”

Bogen har “… et fremragende atmosfæremættet autentisk illustrationsmateriale, som overalt fanger og fastholder læseren i sit fine samspil med teksten. I det hele taget vidner bogens litteraturliste og de mange kilder om et meget grundigt arbejde.”

“Mogens Jensens bog har … den rigtige balance mellem layout, formidling og faglighed. ‘Zeppelinbasen i Tønder’ er med sin brede fremstilling med basen fra alle vinkler det værk, der dækker emnet bedst både bredt og samlet.” (historie-online.dk)

“Hvis man interesserer sig for militærhistorie, bør man læse Mogens Jensens bog Zeppelinbasen i Tønder. (…) Bogen er rigt illustreret med fotos, tegninger af skibe og anlæg, postkort og satiretegninger. Det gør bogen læseværdig for ikke-nørder som undertegnede, og ikke mindst satiretegningerne fortæller, hvordan udenforstående så på krigen og dens materiel. Bogen er absolut værd at stifte bekendtskab med.” (Journalen)

Bogen koster 168,- kr. (vejl.). Den er på 108 sider og indeholder mere end 100 illustrationer.

Køb den i boghandelen eller direkte hos forlaget Historisk Samfund for Sønderjylland.

 

Tak for kommentarerne

Tak for de mange kommentarer og supplerende oplysninger, der er tilføjet i weekenden – og alle de andre dage.
Det er en fornøjelse at se den interesse, der fortsat er for siden, samt den aktivitet og hjælpsomhed, der er mellem sidens læsere. 

På grund af travlhed blandt de frivillige og undertegnede er og bliver jeres kommentarer ikke altid besvaret enkeltvis.
Men kommentarerne bliver stående under hver personside og vil blive indarbejdet i personsiden efterhånden som de frivillige når dertil.
Pt. arbejder de frivillige med at færdiggøre igangværende del-projekter i forbindelse med krigsdeltagere, der endnu ikke har fået en personside.

Der er 3 frivillige, der arbejder direkte på websitet med personsider, mens der er mellem 5-10 aktive frivillige, der arbejder med at transskribere kilder, gennemgå supplerende kilder af meget forskellig art og med at finde oplysninger om krigsdeltagere, der siden bliver til personsider.  Se evt. siden “Om” for at se, hvem der er frivillig.

Vær opmærksom på at længere supplerende oplysninger og personskemaer – f.eks. om krigsdeltagere, hvortil der pt. ikke er oprettet personsider – kan indsendes via mail. Se siden “Indsend oplysninger“.

Med venlig hilsen
Hanne C. Christensen
Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Nyt Sønderjysk Månedsskrift med artikler om sønderjyder i Første Verdenskrig

Det nyeste nummer af Sønderjysk Månedsskrift er netop udkommet. Det er det ottende og sidste nummer i årgang 2021 og indeholder to spændende artikler om sønderjyder i Første Verdenskrig.

Arne May fortæller den næsten helt ukendte historie om sønderjyder i japansk krigsfangenskab 1914-1919. De fleste blev taget til fange tidligt i krigen, da den tyske flådebase og koloni i Tsingtau (Quindao) i Kina blev erobret af japanerne i november 1914. De fleste var tysksindede. Fem lange år sad de i krigsfangenskab i Japan, og kun få efterretninger slap ud. Fangerne sejlede hjem sammen med sønderjyske krigsfanger fra Sibirien om bord på ØK-skibet S/S Mitau (tidligere S/S Birma), men der var nationale spændinger mellem de dansksindede fra Sibirien og de tysksindede fra Japan.

Under Første Verdenskrig var millioner af mænd under våben, og alle krigsførende parter måtte konstatere, at en del soldater fik problemer med hjertet. Militærlægerne kaldte fænomenet ”Kriegsherz” eller ”Soldier’s Heart.” Anders Hell Hansen har underkastet fænomenet en undersøgelse med udgangspunkt i Niels Hells sygdomshistorie – lillebror til forfatterens oldefar. Niels Hell døde af sin lidelse allerede i 1923, kun 35 år gammel.

Sønderjysk Månedsskrift udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland og udsendes til medlemmerne otte gange årligt.

Det er en guldgrube af korte, interessante og letlæste artikler om Sønderjyllands historie og kultur.

Meld dig ind i Historisk Samfund for Sønderjylland, støt foreningens arbejde med at forske i og udbrede kendskabet til Sønderjyllands historie – og modtag Sønderjysk Månedsskrift, Sønderjyske Årbøger og mange andre medlemsfordele.

Indmeldelse kan ske på email hssdj@hssdj.dk eller på foreningens hjemmeside www.hssdj.dk.

 

Julegaveidé: I ildlinjen. H.C. Brodersens krigsdagbog 1914-1919

Tidligere i  årI udkom på GADs forlag H.C. Brodersens:”I ildlinjen. Krigsdagbog 1914-1919″ med indledning, noter og efterskrift af historikerne Martin Bo Nørregård, Claus Bundgård Christensen og René Rasmussen.

Bogen er på 203 sider og koster 249,- kr. (vejl.).

Anmelderne skrev bl.a.:

Politiken Histories nyhedsbrev :

“Et nordslesvigsk sidestykke til tyske Ernst Jüngers berømte krigsberetning ’I Stålstormen’ fra 1920, men hvor Jünger i sin beretning er en tapper kriger, der stiger i graderne og anerkendes for sin indsats, er H.C. Brodersens et mere menneskeligt portræt af en fodtudse, der er nødt til at sno sig for at klare sig ved fronten. (…) Bogen er vild læsning. (…) Stor anbefaling herfra. “

Krigsvidenskab.dk holder anmelderen også “I ildlinjen” op mod Ernst Jüngers “I stålstormen” og skriver bl.a.: “Brodersen krigsdagbog, ”I Ildlinjen”, er ikke et mesterværk, som Ernst Jüngers tilsvarende bog, men den er godt håndværk, godt skrevet og absolut læseværdig. Den giver et fremragende billede af, hvad de dansksindede soldater i tvungen tysk tjeneste måtte igennem under deres indsats på vestfronten under 1. Verdenskrig og deres splittede loyalitet til deres andet påtvungne fædreland – Tyskland.”

Berlingske Tidendes anmelder, Bent Blüdnikow, giver bogen fem ud af seks stjerner. Han sammenligner bogen med Ernst Jüngers “I stålstormen” pga. dens “litterære kvaliteter” og dens “blodige skildringer og usentimentale tilgang til rædslerne” og skriver bl.a. “Bogen er spændende læsning, og historikernes forord og efterskrift eksemplarisk”.

www.kulturen.nu giver fem ud af seks stjerner og skriver bl.a.:

“En fantastisk velskrevet dagbog … Brodersen er en fremragende fortæller. I detaljer beskriver han dødelige nærkampe i skyttegravene, nerveflænsende bombardementer, grusomme lemlæstelser og tåbelige officerer, der betaler for deres fejltagelser med andres eller egne liv. Men han fortæller også om de glimt af menneskelighed, der midt i al elendigheden blev plads til, og om soldaternes ukuelige kamp for at overleve.”

Anmelderen sammenligner Brodersens bog med Remarques Intet nyt fra Vestfronten og Jüngers I ståltormen og mener, at den “i autenticitet ikke lader de to berømte romaner noget efter. Snarere tværtimod.” Det er ifølge anmelderen: “Rystende og dybt betagende læsning”

Og anmeldelsen slutter: “Hans dagbog er et uafrysteligt vidnesbyrd om krigen i al dens gru og meningsløshed. Og som sådan fortjener den at blive læst til hver en tid, også lige nu i dagens Danmark.
Tak for påmindelsen.”

Tidsskriftet Epsilon skriver bl.a.: “Tag og læs Brodersens beretning … Brodersen har bidraget væsentligt til at beskrive en ’almindelig’ skæbne for krigsdeltagere under Første Verdenskrig. Hans skildring er nøgtern og velovervejet.” Også denne anmelder sammenligner med Ernst Jüngers, I Stålstormen.:”Jünger er mildest talt fascineret af krigen, og er på tysk side helt og holdent. Han er krigschauvinistisk og macho i sin fremstilling. Krigen er på mange måder en leg for ham, om end han også er en hårsbredde fra at blive dræbt. Dette er Brodersens totale modsætning.”

Bogen er på 203 sider og koster 249,- kr. (vejl.). Køb den i boghandelen – meget gerne din lokale boghandel, der har brug for al mulig støtte i disse tider.

Julegaveidé: Bogen om Zeppelinbasen i Tønder

Julegaven til den, der interesserer sig for Første Verdenskrig og Sønderjylland:

Mogens Jensen: “Zeppelinbasen i Tønder. V. Marine-Luftschiffs-Detachement Tondern – en tysk luftskibsbase i Sønderjylland 1914-1918.” 108 sider, 168,- kr (vejl.).

Bogen har fået en begejstret modtagelse af anmelderne:

“Der er overraskende meget faktuelt stof og underholdende fortællinger på bogens godt 100 sider (…) Bogen fortæller levende om hverdagen på basen og kontakten med lokalbefolkningen.” Den er “fyldt med spændende fotografier, som støtter teksten på bedste vis. Bogen er skrevet i et letlæst og flydende sprog, og anbefales varmt, både til den som har særlig interesse i emnet og til de, som bare er bredt interesserede i militærhistorie.” (Våbenhistorisk Tidsskrift)

“En fremragende bog (…) Et meget interessant tidsbillede, garneret med talrige fotos. Det er en imponerende bog … fremragende formidlet. Det er et flot og interessant stykke arbejde fra en meget vidende forfatter.” (Flyvehistorisk Tidsskrift)

“Læseren er i gode hænder (…) Mogens Jensens bog om Zeppelinbasen i Tønder … fremstår som vigtig militærhistorisk forskning og velfortalt historieformidling med mere end 100 illustrationer.” (Chakoten)

“En interessant historie om en nu dansk landsdel, der var i krig. Det er en historie, der fortjener at blive udbredt, og den har bud til andre end krigshistorisk interesserede. Bogens flot formidlende niveau bæres i høj grad af et imponerende billedmateriale.” (Jyllandsposten)

“Mogens Jensen beskriver på udmærket vis fra de første spadestik til krigsafslutningen i 1918 Tønderbasens bygningers og de forskellige enheders funktion og opgaver både på jorden og i luften. Yderligere krydderi udgøres af beretninger om markante togter og fx luftskibe, der gik tabt. Hertil kommer erindringer om dagliglivet for mandskabet og forholdet til lokalbefolkningen i Tønder.”

“Fremstillingen giver også plads til en spændende og velafbalanceret redegørelse for samtidsrammen og udviklingen i krigsførelsen i luften …”

Bogen har “… et fremragende atmosfæremættet autentisk illustrationsmateriale, som overalt fanger og fastholder læseren i sit fine samspil med teksten. I det hele taget vidner bogens litteraturliste og de mange kilder om et meget grundigt arbejde.”

“Mogens Jensens bog har … den rigtige balance mellem layout, formidling og faglighed. ‘Zeppelinbasen i Tønder’ er med sin brede fremstilling med basen fra alle vinkler det værk, der dækker emnet bedst både bredt og samlet.” (historie-online.dk)

Hvis man interesserer sig for militærhistorie, bør man læse Mogens Jensens bog Zeppelinbasen i Tønder. (…) Bogen er rigt illustreret med fotos, tegninger af skibe og anlæg, postkort og satiretegninger. Det gør bogen læseværdig for ikke-nørder som undertegnede, og ikke mindst satiretegningerne fortæller, hvordan udenforstående så på krigen og dens materiel. Bogen er absolut værd at stifte bekendtskab med. (Journalen)

Bogen koster 168,- kr. (vejl.). Den er på 108 sider og indeholder mere end 100 illustrationer.

Køb den i boghandelen eller direkte hos forlaget Historisk Samfund for Sønderjylland.

 

Anmeldelse: Aner i krig – kilder fra Napoleonskrigene til 2. verdenskrig

Anmeldt af Christina Sandal Wagner

Redaktør: Per Hundevad Andersen. Forfattere: Per Hundevad Andersen, Rasmus Wichmann og Martin Bo Nørregård. 209 sider, 188,- kr. Udgivet af: Danske Slægtsforskere

Aner i krig er en yderst vellykket brugsbog indenfor slægtsforskning. Både for nybegyndere, men også for mere garvede slægtsforskere, der søger aner i nye retninger. Den omhandler forskning indenfor fire af de senere århundreders krige: Napoleonskrigene, De Slesvigske Krige 1848-1850 og 1864, 1. Verdenskrig og 2. Verdenskrig. Bogen er bygget op kronologisk med start i ca. 1800 og med slutning i ca. 1950.

Indledningen giver et godt overblik over hvad man kan forvente af bogen – og hvad man ikke skal forvente. Den kan dermed hurtigt til- eller fravælges, alt efter hvad man som læser søger:

“Man vil ikke i bogen kunne finde en detaljeret gennemgang af de enkelte krige ud fra en politisk eller militær synsvinkel – der er en righoldig litteratur, man kan dykke ned i. Fokus er derimod på de personalhistoriske kilder, der kan være relevante. Det vil sige kilder med informationer på personniveau, der kan være med til at belyse enkeltpersoners involvering i konflikterne.”

Den er skrevet i et overskueligt og letlæseligt sprog, som alle, der har interesse herfor, vil kunne forstå.

Der bliver beskrevet helt ned i detaljer, hvor man kan finde de forskellige oplysninger, man som slægtsforsker skal bruge til at komme videre i sin forskning. Hvor kan det findes, hvad skal man kigge efter og hvad skal man være særligt opmærksom på.

Ligeledes bliver der beskrevet hvordan f.eks. Landeværnet (Napoleonskrigene) var opdelt – i ni regimenter, ét for hver provins i Danmark og hertugdømmerne. Hvert regiment bestod af bataljoner samt fire øvrige kompagnier. Informationer som disse kan især være en stor hjælp for nybegyndere, der ikke kender til de forskellige inddelinger og niveauer – her er alle informationer samlet, så man ikke skal søge efter dem mange forskellige steder.

Bogen kan købes i boghandelen – eller lige her på foreningens egen hjemmeside.

Foredrag den 23. oktober i Sønderborg: Sønderjyllands Charles Lindbergh

Tid: Lørdag den 23. oktober 2021 kl. 10:30

Sted: Multikulturhuset,,Salen, Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg

Arrangør: Sønderborg Folkeuniversitet – i samarbejde med Slægtshistorisk Forening Sønderjylland.

Ved den store genforeningsfest på Dybbøl i 1920 fløj en flyvemaskine ind over Kongeskansen og nedkastede et Dannebrogsflag.
Allerede i samtiden blev der spekuleret over, hvem piloten var. Det var sønderjyden Christian L. Johannsen, og han har ved nærmere eftersyn vist sig at være et interessant bekendtskab.

Født i Bylderup sogn i 1890, opvokset i Aabenraa, Flensborg, Bov og Hanved – og til vejrs i en hjemmebygget flyvemaskine allerede i 1911. Under Første Verdenskrig tysk krigsflyver på Vestfronten og efter verdenskrigen pilot i Danmark, hvor han under navnet “sønderjyden” fløj opvisninger, taxiflyvning, faldskærmsudspring og almindelig ruteflyvning.

Efter et uheld med en trafikflyver flyttede han i 1928 til Tyskland. Her var han flyvende avisbud og sprøjteflyver – afbrudt af to spektakulære langdistanceflyvninger: I 1929 fra London til Kina og i 1931 over Atlanten – som den første sønderjyde og som den anden dansker.

I 1930’erne blev han en del af den tyske genoprustning, og under 2. Verdenskrig uddannede han piloter til Luftwaffe.

Efter krigen vendte han tilbage til Danmark igen, hvor han førte et stille liv som lappeskrædder indtil sin død i 1972.

Museumsinspektør René Rasmussen fortæller om Christian Johannsens begivenhedsrige liv og næsten utrolige oplevelser.
Deltagergebyr: 30 kr. for ikke-medlemmer (betales ved indgangen).

Vær opmærksom på, at Christian X´s bro er lukket for al færdsel i hele uge 42.  Man skal således benytte Alssundbroen i bil eller alternativ transport – læs mere på Sønderborg kommune hjemmeside.

“En ekstremt vigtig udgivelse.” I ildlinjen anmeldt i Sønderjysk Månedsskrift

Den kendte historiker Kaare Johannesen har anmeldt H.C. Brodersens “I ildlinjen. Krigsdagbog 1914-1919” i det seneste nummer af Sønderjysk Månedsskrift.

“I Ildlinjen er en ekstremt vigtig udgivelse. (…) Bogen er ind imellem
kvalmende i sin realisme, men alligevel en fornøjelse at læse”, skriver anmelderen bl.a.
Læs hele anmeldelsen her

Foredrag: Sønderjyllands Charles Lindbergh

Tid: Lørdag den 23. oktober 2021 kl. 10:30

Sted: Multikulturhuset Salen, Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg

Arrangør: Sønderborg Folkeuniversitet – i samarbejde med Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Ved den store genforeningsfest på Dybbøl i 1920 fløj en flyvemaskine ind over Kongeskansen og nedkastede et Dannebrogsflag.
Allerede i samtiden blev der spekuleret over, hvem piloten var. Det var sønderjyden Christian L. Johannsen, og han har ved nærmere eftersyn vist sig at være et interessant bekendtskab.

Født i Bylderup sogn i 1890, opvokset i Aabenraa, Flensborg, Bov og Hanved – og til vejrs i en hjemmebygget flyvemaskine allerede i 1911. Under Første Verdenskrig tysk krigsflyver på Vestfronten og efter verdenskrigen pilot i Danmark, hvor han under navnet “sønderjyden” fløj opvisninger, taxiflyvning, faldskærmsudspring og almindelig ruteflyvning.

Efter et uheld med en trafikflyver flyttede han i 1928 til Tyskland. Her var han flyvende avisbud og sprøjteflyver – afbrudt af to spektakulære langdistanceflyvninger: I 1929 fra London til Kina og i 1931 over Atlanten – som den første sønderjyde og som den anden dansker.

I 1930’erne blev han en del af den tyske genoprustning, og under 2. Verdenskrig uddannede han piloter til Luftwaffe.

Efter krigen vendte han tilbage til Danmark igen, hvor han førte et stille liv som lappeskrædder indtil sin død i 1972.

Museumsinspektør René Rasmussen fortæller om Christian Johannsens begivenhedsrige liv og næsten utrolige oplevelser.
Deltagergebyr: 30 kr. for ikke-medlemmer (betales ved indgangen).

5. september 1921: Sønderjydsk Fond støtter kniplersker

Ribe Stifts-Tidende skrev den 5. september 1921:

En Tak.  I disse Dage har ifølge “V. T.” omtrent 70 Kniplersker i Tønder tilsendt Sønderjydsk Fond følgende Takskrivelse:
“En hjertelig Tak til den sønderjydske Fond, fordi den til en antagelig Pris har indløst de Kniplinger, Fru Lorenzen har samlet for os siden Genforeningen, for muligvis at skaffe os Eneforhandling for vort Arbejde og gennem Enhedstanken bevirke, at vi kommer til at leve under forbedrede Livsvilkaar. Ved denne den sønderjydske Fonds Hjælp til Selvhjælp er vi blevne i Stand til at faa vore Boliger udbedret og at faa afhjulpet mange af de Savn, som vi paa Grund af Krigen har maattet underkaste os.  I Haab om, at det maa lykkes for os at faa vor gamle tønderske Knipleindustri frem til ny Blomstring, saaledes at det kan blive et Levebrød for mange, siger vi endnu en Gang vor hjerteligste Tak til Enhver, som har støttet os”.

Kniplersker takker Sønderjydsk Fond for støtte. Ribe Stifts-Tidende, 5 september 1921

 

HMS Hood i Aabenraa den 15. juni 1920 – og andre historier fra Sønderjylland

Senest ændret den 12. juli 2021 8:53

I det nyeste nummer af Sønderjysk Månedsskrift (nr. 2021/5) kan man bl.a. læse en artikel om den britiske slagkrydser HMS Hoods besøg i Aabenraa den 14.-15. juni 1920.

Skibet var på en turné i Østersøen og anløb bl.a. Stockholm, Aabenraa, København og Oslo.

Om de øvrige artikler:

Man skal ikke true landets statsminister på livet – det måtte bondeføreren Cornelius Petersen fra Vester Anflod sande i 1927. Målet for dødstruslerne var Thorvald Stauning, og de kom til at koste Cornelius Petersen en tur i retsmaskineriet. Det er Hans Schultz Hansen, der fremlægger den både dramatiske og underholdende historie.

Erik Housted fortæller om konge Frederik den 7.’s sidste besøg i Sønderborg i 1861. Kongen og grevinde Danner tilbragte mange dage i Sønderborg, foretog besøgsrejser på Als og Sundeved – og modtog fremmede gesandter i byen, der stod på den anden ende for at være Frederik 7. og hans hustru tilpas. Artiklen er bl.a. illustreret med hidtil helt ukendte malerier af besøget.

Uld eller Ulv? Wolle eller Wolf? Navnet på den smukke, gamle Uldgade i Tønder har vakt debat i mere end hundrede år. ”Der har såmænd aldrig været ulve i den gade”, slog redaktør Skovrøy fast for mere end 100 år siden, men havde han nu også helt ret i det? Birgit Christensen har været i dokumenter fra 15- og 1600-tallet – og har fundet svaret.

Forfatteren Pernille Juhl modtog i 2019 Sprogforeningens kultur- og sprogpris for sit forfatterskab, der navnlig tæller historiske romaner, der foregår i Sønderjylland. Men hvad er det ved Sønderjyllands historie, der er så godt romanstof? Redaktionen har spurgt forfatteren, der også giver tips til, hvordan man selv kan komme i gang med at skrive.

På genforeningsdagen den 15. juni 1920 fik Aabenraa besøg af verdens største krigsskib, den britiske slagkrydser HMS Hood. Nysgerrige aabenraaborgere blev i små chalupper sejlet på besøg på den svømmende kæmpe, der var ankret op på byens red, og de britiske søfolk marcherede gennem byens gader. René Rasmussen fortæller historien om det fornemme besøg.

Endelig skriver Lennart Madsen om et hjortehoved af blik fra Hertug Hans den Ældres jagtslot Grøngård ved Tønder.

Ud over de seks artikler er der nyt fra Museum Sønderjylland, der navnlig handler om de to store udstillinger om hhv. Hertug Hans den Ældre i Haderslev og Christian den 2. i Sønderborg.

Sønderjysk Månedsskrift Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland i samarbejde med Museum Sønderjylland og Sønderjysk Kulturfællesskab otte gange om året.

Bliv medlem af Historisk Samfund for Sønderjylland og modtag Sønderjysk Månedsskrift otte gange om året – foruden Sønderjyske Årbøger og rabat på foreningens mange andre bøger og arrangementer.

Meld dig ind på foreningens hjemmeside

eller skriv til hssdj@hssdj.dk

 

Begravelsesoptog eller ej?

Da der har været nogen debat om, om der er tale om et begravelsesoptog eller ej, indsætter jeg her nogle fotos, der zoomer ind på Dannebrogsflagene, der er på halv mast.

Jeg afviser ikke de fremførte indvendinger: At der ikke er tale om et begravelsesoptog. Alle billeder er som bekendt genstand for fortolkning, og de kan følgelig fejlfortolkes. (Det omtalte billede var således oprindeligt registreret i vores samlinger som tyske marinere før 1920, hvilket jo er helt åbenlyst forkert). Så det kan udmærket være, at optoget ikke har noget med begravelsen at gøre.

Men Dannebrog på halv mast synes dog at indikere, at optoget har med begravelsen at gøre. Det er almindelig dansk praksis at flage på halv mast i forbindelse med en begravelse – og at hejse flaget til tops, når jordpåkastelsen har fundet sted.

René Rasmussen

Fransk øjenvidneskildring af skyttegravene ved Moulin-sous-Touvent efter kampene den 6. juni 1915

Den 6. juni 1915 angreb franske tropper de tyske stillinger ved Moulin-sous-Touvent. Stillingerne blev forsvaret af Füsilier-Regiment “Königin” nr. 86, i hvilket usædvanligt mange sønderjyder gjorde krigstjeneste.

Angrebet blev indledt med et meget voldsomt bombardement, hvorefter infanteriet gik til angreb. I løbet af få timer erobrede de franske tropper de tyske skyttegrave, men tyske forstærkninger fik snøret angrebet af og forhindret et gennembrud.

Flere end 100 soldater fra Sønderjylland faldt denne ene dag, hvilket gør det til den med afstand mest blodige dag i Første Verdenskrig, set fra et sønderjysk perspektiv.

Den franske løjtnant Fernand Basty har  i bogen Les parias de la gloire : 1914-1918 (1928) givet en rystende øjenvidneskildring af det syn, der mødte ham, da han besigtigede de erobrede skyttegrave den følgende morgen.

Citatet bringes i bogen “Den sorte Dag ved Moulin-sous-Touvent – 6. juni 1915” af Martin Bo Nørregård og René Rasmussen (2017) i forfatternes egen oversættelse. Bogen er meget tæt på at være udsolgt, men der kan stadig gemme sig eksemplarer i nogle boghandler. Der står i dette øjeblik 2 stk. på hylden hos forlaget, Historisk Samfund for Sønderjylland.

Advarsel: Det følgende citat indeholder meget makabre beskrivelser af slagmarken.

Vi ankom snart til den tyske linje. Forestil Dem en dyb, hakket fure, gennempløjet i alle ordets betydninger, hvor alle de genstande, som forsvarerne gennem otte måneder har brugt, ligger spredt eller i bunker, alt efter, hvorhen eksplosionerne eller sammenstyrtningerne har slynget dem: knækkede bjælker, splintrede brædder, svedne og forvredne dækningsplader og blik; gennemborede værn; brandrør, granater og patroner dækker jorden, brudte geværer, bajonetter, stadig røde af blod, trævlede og brændte tøjstumper …

Og midt mellem alle disse ubeskrivelige ting, alle disse mordvåben, lå ligene – allerede sorte – med øjnene udspilede af frygt og lemmerne stivnede som i en sidste bøn eller tryglen.

Spredt hist og her lå arme og ben, nøgne fødder, som en ukendt, makaber hånd havde taget støvlerne af; hoveder endnu iført de hjelme, der skulle have beskyttet dem!

Inde i dækningsrummene så der endnu mere skrækindjagende ud: I et af dem, som vore granater havde slået ned i, var møblerne, der var stjålet fra de nærliggende gårde, forkullede. Ligene, der stadig lå i sovestilling, var forbrændte. (…).

I et andet, hvor kampen havde været hård, fandt vi sårede og døde: alle havde de brystet gennemboret af vore bajonetter! I et tredje så vi det skrækkelige syn af kvælningsdøden: Et jordskred havde spærret den snævre ventilationsskakt til hulen, i hvilken disse “tapre“ havde søgt skjul under vores bombardementer, og havde forårsaget 15 ingeniørsoldaters død. Deres lig lå spredt i grusomt forvredne stillinger.

Vi flygtede fra disse fordømte steder, men den erobrede skyttegrav fortsatte ubønhørligt sin makabre og dystre belæring. Her var minerne sprunget! Midt i den oprodede jord dukkede hoveder, ben, afhuggede arme, sønderflænget udstyr og knuste våben op!

Længere henne stoppede vi, stumme af rædsel: en soldat fra det 86. regiment var død. Nedsunket, begravet til halsen. Kun hans enorme, opsvulmede hoved ragede op. Hans udstående øjne og hans hæsligt opsvulmede tunge var allerede fluernes og maddikernes bytte! (…)

Synet af de rædselsfulde forvredne og forkrampede lig, de talløse insekters summen, de grøn-gyldne spyfluer, som mæskede sig i det endnu flydende blod, strømmen af maddiker, der åd sig ind i øjnene, ørerne, næsen og i munden på ligene, var intet i sammenligning med lugten af rådnende eller brændt kød, fordærvet blod, blandet med stanken af ekskrementer, den skarpe lugt af krudt og røg, der under denne brændende sol, langsomt afslørede … den erobrede skyttegrav! (…)

Man er nødt til selv at have mærket lugten af denne mere end én kilometer lange, menneskelige massegrav, før man kan forstå den voldsomme kvalme, der overvælder én. Åh! Hvor var den afskyelig og gennemtrængende denne lugt af slagmark: den gennemtrænger én; påvirker én; forfølger én; forgifter ens krop og sjæl!