3. marts 1919. Den danske fredsdelegation ankommer til Paris

Den sønderjyske rigsdagsmand H.P. Hanssen skrev dagbog, da han som medlem af den danske fredsdelegation rejste til fredskonferencen i Versailles i 1919.

Mandag Formiddag Klokken 10 [nåede den danske fredsdelegation] til Boulogne.

Undervejs havde vi daglig modtaget traadløse Telegrammer og var derigennem underrettet om Udviklingen af den Ministerkrise, der i disse Dage var udbrudt hjemme i Danmark.Læs videre

2. marts 1919. Den danske fredsdelegation vil ikke overtage Sønderjyllands krigsgæld

Den sønderjyske rigsdagsmand H.P. Hanssen skrev dagbog, da han som medlem af den danske fredsdelegation rejste til fredskonferencen i Versailles i 1919. Undervejs drøftede delegationen de ønsker, Danmark skulle fremsætte i Versailles.

De økonomiske Spørgsmaal drøftedes ligeledes indgaaende, og det vedtoges at fremsatte følgende Udtalelse overfor Fredskonferencen:

“I det Øjeblik, Principperne for det danske Slesvigs Tilbagegivelse til Danmark skal fastsattes, bliver det nødvendigt at træffe en Ordning af de finansielle Forhold, som knytter sig dertil.Læs videre

2. marts 1919. Desertøren Søren Outzen deserterer for anden gang

Søren Outzen fra Trelborg ved Brede blev uddannet som soldat i 1916, men deserterede i september 1916. Han opholdt sig i Danmark og Norge de følgende 2½ år, men vendte i februar 1919 hjem til Sønderjylland – hvor han blev arresteret for faneflugt og ført til kasernen i Neumünster.

Men næste dag viste sig ogsaa opløsningstendenserne paa stedet og meningsløsheden med min tilstedeværelse.Læs videre

1. marts 1919. Ernst Christiansens forslag til resolution stemmes ned i Vælgerforeningen

Vælgerforeningens Bestyrelse og Tilsynsråd drøfter en resolution om den ”prøveafstemning”, som Det tyske Udvalg vil iværksætte.

Paa Vælgerforeningens Bestyrelse og Tilsynsråds Møde i Aabenraa 1. Marts 1919 stillede Redaktør Ernst Christiansen, Flensborg, følgende Forslag til Resolution:

”Om den af Det tyske Udvalg for Hertugdømmet Slesvig iværksatte Prøveafstemning i Flensborg udtaler Vælgerforeningens Bestyrelse og Tilsynsråd, samlet i Aabenraa 1.Læs videre

1. marts 1919. Den danske delegation bliver enige om afstemningsreglerne

Den sønderjyske rigsdagsmand H.P. Hanssen skrev dagbog, da han som medlem af den danske fredsdelegation rejste til fredskonferencen i Versailles i 1919.

Særlig indgaaende og omhyggeligt drøftede vi Vælgerforeningens Forslag til Afstemningsregler. Vi vedtog til Slut enstemmigt at tilstille Fredskonferencen følgende Forslag:

I
“Nordslesvig opfattes som en Helhed, hvis Befolkning ved at stemme med Ja eller Nej tilkendegiver, om den vil genforenes med Danmark.Læs videre

1. marts 1919. “Kopf ab!” Desertøren Søren Outzen vover sig hjem til Sønderjylland – og bliver arresteret!

Søren Outzen fra Trelborg ved Brede blev uddannet som soldat og sendt til østfronten – hvor han fik tyfus. Efter lazaretophold kom han på rekreation hjemme – og besluttede at desertere. I september 1916 nåede han velbeholden til Danmark, hvor han opholdt sig de følgende 2½ år, afbrudt af ophold i Norge. Men i marts 1919 vovede han sig hjem til Sønderjylland igen.… Læs videre

1. marts 1919. Resolution og andragende mod afstemningen fra Flensborg magistrat og byråd

Nedenstående resolutionen vedtoges 1. Marts 1919 og oversendtes til Nationalforsamlingen i Weimar og den preussiske Landsforsamling.

Magistrat og Byraad staar paa samme Standpunkt, som den tyske Regering indtager: Nationernes Selvbestemmelsesret, og rejser derfor paany det Krav, at der skal ydes og forfatningsmæssigt tilsikres de dansksindede Norslesvigere fuld Ligeberettigelse paa det politiske, økonomiske og kulturelle Omraade, navnlig i Henseende til Brugen af deres Sprog i Kirke, Skole, paa Møder og for Retten.Læs videre

1. marts 1919. “Linjen Kappel-Tønning fastsættes som Sydgrænse for Folkeafstemningen”

Andet Møde i Fredskommissionens danske Kommission

I Mødet 1. Marts gennemgik Kommissionen sine Vedtagelser af 26. Februar og besluttede:

At Linjen Kappel-Tønning fastsættes som Sydgrænse for Folkeafstemningen, og at Grænsen ikke burde drages sydligere, dels fordi det egentlige Sydslesvig aldrig havde været dansk, dels for ikke at faa Spørgsmaalet om Kiel-Kanalen indblandet i Drøftelsen.

At der vil være Grund til at udnævne en international Kommission, som skal forberede Folkeafstemningen og overvaage dens Udførelse, saaledes at der paalægges den Ansvar for Ordenens Opretholdelse i de af de tyske Tropper og den tyske Forvaltning rømmede Omraader.Læs videre

Marts 1919 – De faldne

Krigsdeltagere døde af ulykker, kvæstelser eller sygdomme pådraget i krigen eller i krigsfangenskab

3. marts 1919:
Christensen, Peter Evsen (LB1/5) – Over Åstrup, Åstrup Sogn.

10. marts 1919:
Christiansen, Hans Heinrich Gottfried (IR85/3) – Frankrig.

14. marts 1919:
Brandt, Johann Wilhelm (IR84/9) – Skipton, Yorkshire, England.
Kjär, Hans Lauritzen (RIR15) – Havre, Frankrig.

22. marts 1919:
Popp, Jacob Andresen (RIR213/9) – Clermont, Frankrig.… Læs videre