1. marts 1919. “Linjen Kappel-Tønning fastsættes som Sydgrænse for Folkeafstemningen”

Andet Møde i Fredskommissionens danske Kommission

I Mødet 1. Marts gennemgik Kommissionen sine Vedtagelser af 26. Februar og besluttede:

At Linjen Kappel-Tønning fastsættes som Sydgrænse for Folkeafstemningen, og at Grænsen ikke burde drages sydligere, dels fordi det egentlige Sydslesvig aldrig havde været dansk, dels for ikke at faa Spørgsmaalet om Kiel-Kanalen indblandet i Drøftelsen.

At der vil være Grund til at udnævne en international Kommission, som skal forberede Folkeafstemningen og overvaage dens Udførelse, saaledes at der paalægges den Ansvar for Ordenens Opretholdelse i de af de tyske Tropper og den tyske Forvaltning rømmede Omraader.

Den internationale Kommission skal støtte sig til et eller to Krigsskibe, der kaster Anker i Flensborg, og som, hvis det gøres nødvendigt, kan udskibe Landgangskorps.

Denne Kommission skal omfatte neutrale Medlemmer; Svenskere og Nordmænd synes at maatte være særlig egnede. Danske og tyske Personligheder, udpegede paa Stedet selv, kan knyttes til den, men kun som tekniske Medhjælpere.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *