Tag-arkiv: socialisme

29. september 1917. Frits Clausen vil vie sit liv til kampen mod socialismen

Frits Clausen fra Aabenraa (senere Bovrup) blev tidligt i 1915 taget som krigsfange af russerne på Østfronten. Han skrev flittigt til bl.a. gymnastikdirektør N.H. Rasmussen, der fra Danmark organiserede hjælp til de sønderjyske krigsfanger.

Kære Herr Rasmussen!

Mange Tak for Brevene, som kom paa Kongens Fødselsdag. Det er kedeligt, at De slet ingen Breve faaer. Jeg skriver i hver Uge, enten til Dem eller Frøken Wolff.

Vi har det jo alle godt, som De sikkert ved af Pastor Jensens Breve. Han vil jo ogsaa skrive til Dem om vor Fest paa H.M. Fødselsdag, saa De kan faa et rigtigt Billede af Salen og Festens Forløb.

Jeg bliver mere og mere Højremand her i det frie Rusland, hvor man rigtig ser, hvad Socialisternes Theorier duer til. Hvis vi kommer tilbage, og vi saa ikke har Tyskerne at kæmpe imod længere, vil jeg vie mig til Kampen imod dette Parti, der røver Menneskeheden alle dens Idealer og giver os et Gøglebillede at stræbe efter som Maal.

Hvem kan sige, hvordan de sociale og nationale Forhold vil blive i Fremtiden? Hvem kan sætte et Maal, man ad den Vej skal stræbe efter, uden han selv i sin Phantasie lave det. Socialisterne stræber efter en Utopie og spilder deres Kræfter derpaa, den Kraft, de kunde anvende til socialt arbejde i den Retning Verdensudviklingen gaar.

De forkynder Omvæltningen, og ser ikke at dette er noget af det mest ufrugtbare, noget lige imod alle Naturens Love. I Stedet for at opdrage, lade vokse og modne, fantaserer de med deres fine Idee, hvormed de blot beruser og ophidser. Lad os ikke styrte om, men forbedre.

Det Grundlag vort sociale og nationale Liv har begyndt med er ogsaa lagt af den altstyrende Haand med det Maal for Øje, Retningslinierne for alle Udviklinger vil støde sammen i. Jeg tror, jeg har fundet den Retningslinie, der har bragt vort søndetjydske Folk fremad i Krigens dejlige Tid. Vor

Troskab imod Danskheden har bragt os fremad, hvad tydeligt kom ses, naar vi sammenlignes med  hjemmetyskerne.

Naar hele det danske Folk vilde være tro imod alt, hvad der er givet det, vil det ogsaa altid gaa fremad for Danmark. Ordet: vær tro, og jeg vil give dig Livets Krone er vist ikke blot sagt til det enkelte Menneske, men det gælder sikkert ogsaa for hele Folkeslag og Partier.

Derfor ned med alle Partier og Mennesker, der er deres Fædreland utro, ned med Socialisterne!

Fra John T. Lauridsen: I denne Tid maa man ogsaa kunde taale at se Blod. Frits Clausen i russisk krigsfangenskab 1915-1918. Fund og Forskning, 2007.

24. marts 1915. Socialistiske kvinder i Slesvig-Holsten?

Ribe Stiftstidende

Af Nicolai Flyman

Brød eller Fred!

Fra Hamborg skrives til Jyllandsposten. Der og i Lübeck samt i større Købstæder i Holsten og Slesvig er der i de sidste 14 dage bleven opslået trykte plakater hvorpå der står: Brød eller Fred! De fjernes selvfølgelig af Politiet; men nye opslås hver nat i stort antal. Der må stå en stor organisation bag ved; den almindelige mening er, at det er socialistiske kvindeforeninger.

Kreaturerne Fordres med sukker

I Hamborgs Frihavn befinder der sig endnu en stor mængde råsukker. Efter hvad Wolffs Bureau erfarer, har krigsregeringen til hensigt med det første at beslaglægge dette sukker for at sikre det til det indenlandske brug. Sukkeret skal så snart som muligt tilføres det indenlandske landbrug, da Tiden fra nu af og til Grøntfodringens begyndelse i midten af maj er særlig kritisk.

Denne meddelelse undrer mig, siger Direktør Hoeck på sukkerfabrikken ”Vestsjælland” til ”Kalundborg folkeblad”. For kun et par måneder siden frigav Tyskland jo store mængder af sukker til det neutrale udland og erklærede at have sukker nok i et par år. Nu tager man de store kvanta i Hamborgs Frihavn. Det kunde tyde på mangel så meget mere som vi i disse dage fra Tyskland har haft forespørgsel har vi svaret, at Tyskland næppe kan betale de priser, vi ønsker.