29. september 1917. Frits Clausen vil vie sit liv til kampen mod socialismen

Frits Clausen fra Aabenraa (senere Bovrup) blev tidligt i 1915 taget som krigsfange af russerne på Østfronten. Han skrev flittigt til bl.a. gymnastikdirektør N.H. Rasmussen, der fra Danmark organiserede hjælp til de sønderjyske krigsfanger.

Kære Herr Rasmussen!

Mange Tak for Brevene, som kom paa Kongens Fødselsdag. Det er kedeligt, at De slet ingen Breve faaer. Jeg skriver i hver Uge, enten til Dem eller Frøken Wolff.

Vi har det jo alle godt, som De sikkert ved af Pastor Jensens Breve. Han vil jo ogsaa skrive til Dem om vor Fest paa H.M. Fødselsdag, saa De kan faa et rigtigt Billede af Salen og Festens Forløb.

Jeg bliver mere og mere Højremand her i det frie Rusland, hvor man rigtig ser, hvad Socialisternes Theorier duer til. Hvis vi kommer tilbage, og vi saa ikke har Tyskerne at kæmpe imod længere, vil jeg vie mig til Kampen imod dette Parti, der røver Menneskeheden alle dens Idealer og giver os et Gøglebillede at stræbe efter som Maal.

Hvem kan sige, hvordan de sociale og nationale Forhold vil blive i Fremtiden? Hvem kan sætte et Maal, man ad den Vej skal stræbe efter, uden han selv i sin Phantasie lave det. Socialisterne stræber efter en Utopie og spilder deres Kræfter derpaa, den Kraft, de kunde anvende til socialt arbejde i den Retning Verdensudviklingen gaar.

De forkynder Omvæltningen, og ser ikke at dette er noget af det mest ufrugtbare, noget lige imod alle Naturens Love. I Stedet for at opdrage, lade vokse og modne, fantaserer de med deres fine Idee, hvormed de blot beruser og ophidser. Lad os ikke styrte om, men forbedre.

Det Grundlag vort sociale og nationale Liv har begyndt med er ogsaa lagt af den altstyrende Haand med det Maal for Øje, Retningslinierne for alle Udviklinger vil støde sammen i. Jeg tror, jeg har fundet den Retningslinie, der har bragt vort søndetjydske Folk fremad i Krigens dejlige Tid. Vor

Troskab imod Danskheden har bragt os fremad, hvad tydeligt kom ses, naar vi sammenlignes med  hjemmetyskerne.

Naar hele det danske Folk vilde være tro imod alt, hvad der er givet det, vil det ogsaa altid gaa fremad for Danmark. Ordet: vær tro, og jeg vil give dig Livets Krone er vist ikke blot sagt til det enkelte Menneske, men det gælder sikkert ogsaa for hele Folkeslag og Partier.

Derfor ned med alle Partier og Mennesker, der er deres Fædreland utro, ned med Socialisterne!

Fra John T. Lauridsen: I denne Tid maa man ogsaa kunde taale at se Blod. Frits Clausen i russisk krigsfangenskab 1915-1918. Fund og Forskning, 2007.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *