Alle indlæg af Hanne C. Christensen

Foredrag: “Fred og håb – Sønderjylland mellem våbenstilstand og genforening” den 11. januar 2020

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland inviterer lørdag den 11. januar 2020 til foredrag i Sønderborg fra kl. 10.00 om:

Fred og håb – Sønderjylland mellem våbenstilstand og genforening” ved fhv. arkivleder ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, dr.phil. Lars N. Henningsen, der i foredraget vil fortælle om dagligdagen i Sønderjylland efter fire års rædsler og kaste lys over den krogede vej frem mod genforeningen i 1920.

De dansksindede sønderjyder fik dengang håb om at få grænsen flyttet sydpå. Men ventetiden blev lang. Tusindvis af hjemvendte soldater var krigsskadede, og de skulle nu finde en plads på arbejdsmarkedet. Der var revolution, økonomisk nød, spekulation og uklare forhold i styret. Dertil kom en bitter strid om, hvordan en afstemning om den nye grænse kunne gennemføres.

Efter dette foredrag vil dagens program fortsætte med et foredrag kl. 13.00 kaldet: ”Kilder og hjælpemidler til slægtsforskning i Tyskland” ved cand.mag. og tdl. lektor Inger Buchard, Varde, der er kendt for sit engagement i div. slægtsforskerfora og –grupper.
Inger Buchard vil blandt andet omtale de mange digitaliserings-projekter og arkivernes nye søgemuligheder, der de senere år er kommet på internettet.
Foredraget afholdes i samarbejde med FolkeUniversitet.

I pauser og efter foredragene vil det være muligt at benytte Multikulturhusets cafe, samt for at stille spørgsmål om slægtsforskning til andre slægtsforskere.

Praktiske oplysninger:
Sted: Multikulturhuset, Salen, Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg.
Entré: 30 kr. for gæster (dvs. ikke-medlemmer af Slægtshistorisk Forening Sønderjylland).
Parkering: Den lille p-plads overfor Multikulturhuset har kun få pladser og tidsbegrænset parkering.
Der henvises derfor til parkeringsanlægget P-Huset på Nørre Havnegade (indkørsel overfor Hotel Alsik) eller til p-pladser under broen.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Kongens tale ved Nytårstaffel 1920

Flensborg Avis, søndag den 4. januar 1920, side 3:

Dagsnyt.

Kong Christian reiste sig ved Nytaarstaflet paa Amalienborg og udtalte følgende:

De Forhaabninger, vi stillede til det svundne Aar, synes 1920 at skulle indfri.
Maatte Verdensfredens Ikrafttræden lægge Spiren til Fordragelighed mellem Nationerne og bringe Lægedom for de Saar, Krigen har slaaet, og maatte vi i Taknemmelighed mod Gud og Mennesker gøre os værdige til at genforenes med vore Brødre mod Syd, som trofast i de mange Aar har bevaret Kærligheden til Danmark, og hvem Slægtledet før os har ofret sine bedste Kræfter,

Gid vi, naar den Dag kommer, herhjemme kan forenes i Samdrægtighed. Meget kan under de daglige Livsvilkaar skille os; men vi er indbyrdes forenede i Kærlighed til vort Land og vort Flag, og hvad der ligger os i mellem, er ikke mere, end at vi i Ærlighed kan række hinanden Haanden og i Fællesskab iale de Opgaver, Tiden stiller os til Hændelse af vort Fædrelands Ære.

Jeg bringer en varm Tak for hver god og uegennyttige Indsats til Gavn for vort Land. Jeg ønsker Velsignelse over hvert Hjem og forener mig med alle Landsmænd i Ønsket om Held og Hæder for vort Fædreland. Jeg drikker paa Danmarks og Islands Vel.

Livgardens Musikkorps spillede derefter “Der er et yndigt Land”.

Vanskeligheder ved forhandlinger om fredens ikrafttræden

Flensborg Avis, søndag den 4. januar 1920, side 4:

Nyeste Efterretninger

Fredens Ikrafttræden.

En tysk Efterretning om de nye Vanskeligheder. Berlin, Lørdag.
Ifølge de sidste Meddelelser, som foreligger fra officielle Steder, kan der ikke regnes med, at Forhandlingerne i Paris tilendebringes den 6. Januar. Det er hovedsaglig Overgangsbestemmelserne i de Omraader, som skal rømmes af Tyskerne før Folkeafstemningen, der volder Vanskeligheder, især Bestemmelserne af retslig Natur.   Den tyske Regering staar paa det Standpunkt, at det er en Selvfølge, at Retshøjheden i disse Omraader bliver ved Tyskland, og at for Eksempel de Domme, der fældes af Domstolene i Flensborg, ad sædvanlig Vej kan underkastes Revision ved Overlandsretten og Rigsretten, medens Ententen overhovedet ikke mere vil anerkende Tysklands Retshøjhed.   Disse Vanskeligheder er ikke uløselige; men det turde antagelig vare til midt i Januar, inden der opnaas en Forstaaelse vedrørende de omstridte Punkter.

Udvekslingen af Ratifikationerne.
Berlin, Lørdag.  Fra Haag meldes:
Det øverste Raad har nu fastsat Udvekslingen af Ratifikations-Dokumenterne til den 6. Januar under den Forudsætning, at alle Spørgsmaal indtil da er ordnede [Dette Telegram er formodentlig et par Dage gammel, fra en Tid, da Tyskerne ikke endnu var komne med de sidste Indvendinger i Form af et Krav om at beholde Retsplejen i deres Hænder.]  Ratifikationen skal finde Sted paa den Maade, at de tyske delegerede først undertegner November-Protokollen. Derefter sker Udvekslingen af Ratifikations-Dokumenterne, og Clemenceau overgiver saa den tyske Delegation et brev, hvori de allierede erklærer sig villige til at nedsætte deres Fordring om de 400,000 Tons tyske Havnemateriel, naar det bevises, at Tysklands økonomiske Liv vilde blive ødelagt derved. Tyskland skal straks udlevere 192,000 Tons, Resten inden 30 Maaneder. Restens Størrelse vil afhænge af de Resultater, som Ententekommissionen kommer til ved sin Undersøgelse.

Fra Ententens Side foreligger der for øvrigt paa ny et Tilsagn om, at Besætningen fra den tyske Flaade i Scarpa Flow vil blive udleveret, naar Slutningsprotokollen er undertegnet.  Undtagne herfra skal kun saadanne tyske Officerer eller Mandskaber være, mod hvilke der svæver en Retssag for Pligtforseelse. Derved er der udtrykkeligt fastslaaet, at Sænkningen af den tyske Flaade ikke er en saadan.

En Advarsel til Tyskland.  Paris, Lørdag.
De allierede Magter har i Gaar Eftermiddags tilstillet Lersner en Verbalnote, hvori de henleder den tyske Regerings Opmærksomhed paa Spørgsmaalet om Øgelsen af de tyske Politistyrker i Øvre-Slesien.   De allierede og associerede Magter gør den tyske Regering opmærksom paa, at den paa dette Omraade maa vise den største Varsomhed, og at der ikke er anført Grunde, som har kunnet motivere denne Forøgelse.

Bogomtale: “Historier om en sønderjysk familie og krigen 1914-1918”

Bogen “Historier om en sønderjysk familie og krigen 1914-1918” ved Aase Beyer Clausen og Hans Walmar blev udgivet i 2016.

Bogen er baseret på arkivalier, fotos og ikke mindst en brevsamling i privateje. Aase Beyer Clausen har renskrevet brevsamlingen bestående af 450 breve fra  tiden 1914-1919 og det er der kommet en rigt illustreret bog med fokus på forfatterens farfar, Christian Andresen Clausen (1874-1940) og tiden 1914-1919, ud af.

Bogen omfatter dog også mange oplysninger om Christian A. Clausens brødre: Mikkel Sørensen Clausen (1880-1917), Søren Mikkelsen Clausen (1888-1960), Peter Clausen (1890-1957) samt broderen Peter Lorenzen Clausen (1884-1954). Heraf deltog de 3 aktivt i 1. verdenskrig, mens Peter L. Clausen fra ca. 1904 opholdt sig i England og fra 1911 i Argentina indtil 1921.

En fyldig anmeldelse af bogen kan findes på HistorieOnlines hjemmeside. (Eksternt link, januar 2020).

Bogforsiden for “Historier om en sønderjysk familie og krigen 1914-1918” ved Aase Beyer Clausen og Hans Walmar. Udgivet 2016.
Bogen er bl.a. baseret på en brevsamling mellem hjemmet og Christian A. Clausen (1874-1940).

Jul og nytår kan betyde færre daglige indlæg

De frivillige på Den store Krig 1914-1918 holder juleferie.

Det betyder, at der i forbindelse med juledagene kan være dage, hvor der ikke udgives et dagligt indlæg.

Disse dage opfordres læserne til at kikke på nogle af de mange allerede eksisterende sider.  Det kunne f.eks. være:

 • Personsiderne. Der er pt. oprettet over 9.000 personsider og der offentliggøres jævnligt flere.
 • Siden “Lokalhistorie” for henvisninger til nogle af de lokalhistoriske arkiver, der har bidraget til websitet.
 • Se om der er tilføjet nye bøger til siden om litteratur inkl. regimentshistorier, siden du sidst besøgte denne.
 • Se en liste over ca. 375 faldne, der pt. ikke har kunnet identificeres. Se indlægget fra 30. november 2019.
  Måske kan du hjælpe med at identificere én af disse.
 • Se listen over tilgængelige digitale kilder på siden “leksikon“, der blev opdateret i september 2019.
 • Måske kan du bidrage til websitet ved at udfylde og indsende et personskema for én eller flere af de personer, der endnu mangler at få en personside.

De daglige indlæg vender – så vidt muligt –
tilbage i begyndelsen af januar 2020.

De frivillige håber på læsernes forståelse for,
at det kan være nødvendigt at udelade
at offentliggøre indlæg på enkelte dage.

Billede fra Sønderborg Rådhus omkring 1900. Juletræet med lys på det originale billede er her erstattet af et nyere juletræ for at symbolisere de mange muligheder og kilder, der er tilgængelige på siden.

Bog på vej: “Knuder i usynlige bånd”

Flensborg Avis bragte den 11. december 2019 en omtale af en ny bog: “Knuder i usynlige bånd” ved Lars R. Therkelsen, der præsenteres den 5. februar 2020 i Aabenraa.

Uddrag af omtalen:
Ny bog om splittelsen i Sønderjylland

Dansk- og tysksindede har i Sønderjylland boet side om side i et sammensurium af spændinger, konflikter, had og kærlighed, hvor de to befolkningsgrupper på skift undertrykte og ydmygede hinanden. En ny bog følger to vidt forskellige familier.

Der findes i dag mange historiske bøger om sønderjyder, der kæmpede på tysk side i Første Verdenskrig, om genforeningen og om konflikter i området både mellem dansk- og tysksindede og mellem sønderjyder og det øvrige Danmark.

Men der findes ikke mange bøger, der handler om, hvordan familier, voksne såvel som børn, boede og levede i Sønderjylland op til genforeningen og i årene der fulgte. Hvordan fungerede deres dagligdag i et sammensurium af spændinger og konflikter mellem dansk- og tysksindede og under den svære overgang fra tysk til dansk efter genforeningen i 1920 – både i lokalsamfundet, i administrationen og i skolerne?
 Det har sønderjyden Lars R. Therkelsen skrevet en bog om.

»Knuder i usynlige bånd« er en fotælling om familiers dagligdag i rammerne af historiske begivenheder, baseret på breve, dagbøger og lignende. Den er skrevet ud fra virkelige begivenheder.

Bogen handler om, hvordan det er at leve i et område, hvor nationale følelser – sindelaget – deler en befolkning i to grupper, selvom de alle har deres rødder i det samme område. 


Læs resten af omtalen på Flensborg Avis.

Rigsarkivet: Genforeningen 1920 – Tidslinje

Rigsarkivet har udarbejdet et nyt undervisningsmateriale i form af en tidslinje med fokus på historiske kilder og kildekritik i forbindelse med genforeningen 1920.

Materialet er egentlig udarbejdet til historielærere og skoleelever, men derfor kan andre jo godt kigge med.

Rigsarkivet skriver:

Genforeningen 1920 – Tidslinje

Online materiale til historieundervisningen i udskolingen. Se historiske kilder, der fortæller om Genforeningen i 1920.

Tidslinjen om Genforeningen 1920 handler om en af de store begivenheder i dansk historie, hvor Sønderjylland efter 56 år under tysk styre blev forenet med Danmark. Du finder et bredt udvalg af kilder; lige fra officielle kilder til kilder fra de vigtigste privatpersoner, der arbejdede for Genforeningen. Desuden finder du dagbøger, breve og erindringer fra almindelige mennesker, der levede i Sønderjylland dengang.

Emnet giver blandt andet mulighed for at diskutere grænser, nationalitet og den demokratiske styreform.

Læs mere og prøv tidslinjen om genforeningen på Rigsarkivets website.

Tidslinjen er en del af en serie med materialer, der behandler forskellige temaer eller perioder med fokus på originale kilder. De tidligere udgivne tidslinjer kan ses på dette link.

375 faldne mangler basale persondata

Der arbejdes pt. på en ny version af Museum Sønderjylland – Sønderborg Slots liste over faldne i krigen 1914-1918 med tilknytning til Sønderjylland.
Den nye version skal afløse den sidst offentliggjorte version fra april 2018, da der siden er tilføjet flere personer og en del supplerende oplysninger, men også fjernet nogle personer fra listen.

I den forbindelse er der pt. fundet i alt 375 krigsdeltagere på listen, hvor dataene er meget mangelfulde. Det kan f.eks. være den faldnes navn, fødselsdato eller dødsdato, der mangler eller kun er delvist angivet.
Disse har desværre ikke entydigt kunnet identificeres på trods af gennemgang af mange forskellige kilder – herunder kirkebøger, personregistre, tabslister, mindesten, aviser og meget andet.

Dette indlæg skrives derfor i håb om, at der blandt læserne er nogen, der kan genkende en eller flere af personerne og bidrage med oplysninger.

Listen over disse 375 personer er en pdf-fil, der er sorteret alfabetisk: 375 faldne med mangelfulde data. Filen er på i alt 54 sider.

Benyttede forkortelser i listen:
MS = mindesten.
A-IE = Ansøgning i Invalidenævnets arkiv om efterladterente til evt. forældre, enke eller børn.
LAA eller RAA = Rigsarkivet Aabenraa.
FBR = Fødselsbiregister, den civile registrering af fødsel.
DBR = Dødsbiregister, den civile registrering af dødsfald.
VBR = Vielsesbiregister, den civile registrering af vielse.
KB = kirkebog. KB-F = fødte, KB-V = viede og KB-D = døde.

Indsend oplysninger via mail:
Dokumenterede oplysninger, der kan hjælpe med at identificere disse 375 personer, skal sendes til Hanne C. Christensen, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, via mail. Mailadressen kan ses ved at føre musen hen over linket eller øverst på ovennævnte pdf-fil.

Oplysninger skal indsendes via mail og ikke skrives i kommentarfeltet. Det er for at sikre at henvendelserne ikke overses.

Danske Landmænd søges fortsat

Den 29. august 2019 bragtes under overskriften “Danske Landmænd søges” en efterlysning af bind 4 i serien “Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats“, der blev udgivet i 1940´erne.

Hvert bind indeholder enkelte artikler og ikke mindst biografier over en lang række husmænd, gårdejere og proprietærer fra 1 eller 2 amter i hvert bind. Det var planlagt at serien skulle omfatte hele Danmark, men det blev ikke realiseret.
Bogværket indeholder derfor “kun” oplysninger om landmænd fra 14 amter fordelt på 12 bind. Vejle amt fylder f.eks. 2 bind, mens andre bind dækker 2 amter.
Man kan læse mere om bogværket her.

Efterlysningens resultat:

Efterlysningen gav det gode resultat, at en trofast og engageret læser af Den store krig 1914-1918 donerede nogle af de andre bind, nemlig:
Bind 1: Ribe og Ringkøbing amter.
Bind 2: Sønderborg og Aabenraa amter.
Bind 5: Vejle amt, begge bind.

Det lykkedes desværre ikke at skaffe bind 4, der dækker Tønder amt. Til gengæld meldte der sig 2 læsere af Den store krig 1914-1918 og tilbød hjælp til opslag, samt ét lokalarkiv, der evt. ville udlåne deres eksemplar af dette bind.

Foreløbig er én af de frivillige gået i gang med, at gennemgå ét af de ovennævnte donerede bind for at finde oplysninger om krigsdeltagere 1914-1918.

Gennemgangen af alle biografier og udarbejdelse af personsider vil være et meget langvarigt projekt. Derfor håber de frivillige fortsat på at én eller flere af sidens læsere har bogen stående i reolen og vil donere et eksemplar permanent.
Et langvarigt indlån er desværre ikke aktuelt, da en god scanning vil ødelægge bogen.

Kontakt Hanne C. Christensen, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot via mail for at aftale nærmere, hvis du kan/vil donere et eksemplar af bogen.

Fødested tilføjet på navnelister over krigsdeltagere

Det er nu blevet nemmere at finde krigsdeltagere via de alfabetiske navnelister som findes under siden “Sønderjyder“.

Én af de frivillige har brugt rigtigt mange timer de sidste måneder på (så vidt muligt) at tilføje fødested og/eller bopæl på navnelisterne over de 9.000 krigsdeltagere, der pt. er oprettet personsider for.
Af hensyn til overblikket er det valgt ikke at angive det specifikke stednavn, hvor krigsdeltageren er født, men alene i hvilket sogn  eller by krigsdeltageren er født.

Det vil gøre det lettere at finde den rigtige person for de mange krigsdeltagere, der deler navn eller har meget lignende navne. Samtidigt har den frivillige desuden kunnet rette en del links og ikke mindst tilføje supplerende oplysninger på en del af siderne.

Eksempel på fødesteder tilføjet navnelister på krigsdeltagere. Oktober 2019.

Finder man alligevel forkerte eller døde links, så kontakt gerne Hanne C. Christensen, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, via mail. Så vil fejlene blive rettet, så snart der er tid.

Det er fortsat muligt at indsende personoplysninger mm. om krigsdeltagere, der endnu ikke er oprettet – se mere på siden: Indsend oplysninger.

Slægtsforskertræf med bl.a. 2 foredrag

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland arrangerer lørdag den 28. september 2019 et “Slægtsforskertræf” i Sønderborg.

Slægtsforskertræffet giver deltagerne mulighed for at høre 2 spændende foredrag, samt tilbringe nogle hyggelige timer i selskab med andre historisk interesserede og/eller slægtsforskere og måske få inspiration til egen slægtsforskning.

Kontakt gerne foreningens sekretær, hvis du vil vise noget af din slægtsforskning. Se mere på foreningens website: www.shfs.dk.

Der er gratis entré til Slægtsforskertræffet.

Dagens program:
Kl. 10.00       Foredrag “Med hertugerne i krig” – Forfædre på digitale kartotekskort” ved cand.mag. i Historie Rasmus Wichmann.

Foredraget tager udgangspunkt i de dansk-tyske hertughuse i deres storhedstid som officersdynastier, og om dansk deltagelse i næsten ukendte slag og krige.

Dernæst følger en grundig indføring i hvordan man selv finder lokale personligheder, eller forfædre, ved hjælp af forsvarets digitale kartotekskort. De kan indeholde både lange beskrivelser og afskrifter af tabte arkivalier. For den tålmodige er der mange skatte at hente, men man skal vænne sig til fortidens navneskik. Således er medlemmer af vores nuværende kongehus opført under ”H” for ”Holsten”!

Foredraget afholdes i samarbejde med FolkeUniversitet.

Pause:           I pauserne vil det være muligt at benytte Multikulturhusets Café, snakke med andre  slægtsforskere samt benytte sig af ”Spørgehjørnet”, hvor medlemmer af foreningen vil prøve at besvare spørgsmål i forbindelse med slægtsforskning.

Kl. 13.30       Foredrag om ”… et meget ilde berygtet Fruentimmer” ved historiker, ph.d.  Agnete Birger Madsen.

Foredraget handler om foredragsholderens tiptiptipoldemor Kirsten Andersdatter Kudsk og hendes livslange forhold til tøndetærsker og daglejer Thomas Madsen. Det var et ulovligt forhold, da ingen af dem var blevet lovformeligt skilt fra deres tidligere ægtefæller. Præsten anmelder dem derfor flere gange for hor og de bliver afhørt af herredsfogeden og idømt fængselsstraf.
Kirsten befandt sig på bunden af samfundspyramiden, men hun var ikke alene. I foredraget fortælles om hendes liv sammen med løsgængere, tyveknægte, rakkere, drukkenbolte, prostituerede og andet godtfolk på landet i første halvdel af 1800-tallet. Foredraget bygger på nye kildefund og kan ses som en opfølgning af foredrags-holderens tidligere foredrag om kvindfolk og fattigfolk på landet.

Foredraget afholdes i samarbejde med FolkeUniversitet.

Sted: Multikulturhuset, Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg. Start kl. 10.00 – forventet afslutning kl. 15.30.

Parkering henvises til det gratis P-Huset på Nørre Havnegade (indkørsel overfor Hotel Alsik).

Se evt. denne plakat: Slægtsforskertræf 2019 (linket åbner en pdf-fil).

Kilder til krigsdeltagere – opdateret liste

Listen med links til digitaliserede kilder med oplysninger om krigsdeltagerne 1914-1918 er blevet opdateret.

Listen er desuden blevet tilrettet, så der er tilføjet flere kilder til de overlevende krigsdeltagere.

Listen findes på siden “Leksikon” under bogstavet “D” for pdf-filen “Digitale kilder til soldater i 1. verdenskrig“.

Kender du et link, der mangler på listen?

Så send det gerne til Hanne C. Christensen, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, via mail.

Foredrag: “Med Sind og Sjæl flaaet og sprængt i Stumper og Stykker”

Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn inviterer onsdag den 11. september 2019 til foredraget “Med Sind og Sjæl flaaet og sprængt i Stumper og Stykker” ved journalist, forfatter og moderator Simon Kratholm Ankjærgaard.

26.000 danskere kæmpede på tysk side under 1. verdenskrig. Tusindvis af disse mennesker vendte hjem med ar på sjælen.

Én af skæbnerne var Rasmus Christian Petersen (1897-1948).
Han hængte sig 30 år efter krigens afslutning – som offer for et sind, der var blevet sønderrevet i de nordfranske skyttegrave og over tabet af sin bror, som også deltog i krigen.

Simon Kratholm Ankjærgaard fortæller historien om sin oldefar, der aldrig blev den samme efter mødet med krigens rædsler.
Med udgangspunktet i oldefaren vil han brede fortællingen om Den Store Krig og det store kollektive krigstraume ud – men også runde det tabu det var, at komme hjem med en sønderrevet sjæl og selvmordstanker.

Tid og sted: Kl. 19.00. Mormonkirkens lokaler på Nitivej 8, 2000 Frederiksberg. Nitivej er en sidevej til Nordre Fasanvej.

Arrangøren oplyser: Der er plads til 200 mennesker. Parkering i gården. Der er adgang til lokalet fra kl 18.00.

Entré: Gæster er velkommen mod betaling af gæstekontingent på 30 kr. pr. foredrag.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Link til arrangørens website, hvor der er omtale af foreningens andre aktiviteter og bilag med mere.

“Danske Landmænd” søges

En af de frivillige bag denstorekrig1914-1918.dk har fået mod på, at gennemgå bogen “Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats“, bind 4 Tønder amt, der indeholder korte biografier over en lang række husmænd, gårdejere og proprietærer (se eksempel nederst).
Formålet er, at identificere flere krigsdeltagere og oprette personsider på baggrund af oplysningerne i bogen og supplerende kilder.

Bogen er del af en serie, der dækker hele landet og som blev udgivet i 1940´erne af Nationalt Forlag i Herning.

Bogen / serien kan kun sjældent erhverves på loppemarkeder, genbrugsbutikker og lignende.
Det er naturligvis forsøgt at indlåne bogen via biblioteket, men det har vist sig, at bogen skal indlånes fra Dansk Centralbibliotek i Flensborg, hvilket ikke er en holdbar løsning.

Gennemgangen af alle biografier og udarbejdelse af personsider vil være et meget langvarigt projekt, og derfor håber de frivillige, at én eller flere af sidens læsere har bogen stående i reolen og vil donere et eksemplar permanent

Kontakt Hanne C. Christensen, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot via mail for at aftale nærmere, hvis du kan/vil donere et eksemplar af bogen.

Har man andre bind i serien (bindene 1, 2, 3, 4 og 5) med de 4 sønderjyske samt Vejle og Ribe amter er man også meget velkommen til at kontakte Hanne C. Christensen ang. en permanent donation.

Eksempel, Danske Landmænd, Bind 4, Tønder Amt
Eksempel på side i “Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats”, Bind 4, Tønder Amt, Nationalt Forlag, 1944.

Fransk-dansk møde efter næsten 90 år

Kristeligt Dagblad lagde 24. august 2019 en spændende artikel på avisens digitale udgave om et møde og deraf følgende venskab mellem efterkommere af en danske krigsfange og et oldebarn af en fransk kvinde.

Læs artiklen på dette link:”Den forbløffende historie om, hvordan familiers skæbner kan krydse hinanden med næsten hundrede års mellemrum“.
Vær opmærksom på, at man skal scrolle ned for at læse artiklen og at det tager nogen tid inden billederne vises.

I artiklen omtales Jakob Hansen fra Øbening, Egvad sogn, og Peter Willesen fra Hørup sogn.

Nye personsider for krigsdeltagere fra Broager

Broagerlands Lokalarkiv har 262 medlemskort for medlemmer af DSK Broager afdeling.  Takket være arkivets velvilje og flere frivilliges indsats har det været muligt at affotografere disse kartotekskort, afskrive oplysningerne i personskemaer og i flere tilfælde supplere kortenes oplysninger.

Samtidig er der fundet oplysninger i andre kilder, herunder mindetavlerne i DSK Årbøgerne, så der i løbet af juli 2019 er oprettet personlige sider for ca. 320 krigsdeltagere med tilknytning til Broager sogn (inkl. Egernsund).

Ingen af kartotekskortene er forsynet med fotografier og derfor bringes der ikke billeder af kortene på enkelte personsider. Eksempler på kortene kan ses på personsiderne for blandt andre Otto Rudolf Paul Sange (1891-1962) og Hans Christian Hansen Eis (1873-1956).

For at se kortene skal man kontakte Broagerlands Lokalarkiv (se http://broagerlandsarkiv.dk/ ), som er i besiddelse af de originale kort. Det skal dog understreges at samlingen ikke er komplet og der derfor ikke er bevaret kartotekskort for alle DSK-medlemmer på Broagerlands Lokalarkiv.

DSK – Broager afdelings fane:
Det sidste medlem af DSK Broager afdeling døde i 1995, herefter blev fanen fra DSK Broager afdeling overdraget til Museet på Sønderborg Slot.
Her følger uddrag af oplysninger om foreningen og fanen:
Fanen er anskaffet efter oprettelsen i 1938. Der blev ført protokol og regnskabsbog over foreningens arbejde og disse to protokoller er på Lokalhistorisk Arkiv i Broager. DSK i Broager havde 288 medlemmer.

Fanen var med til generalforsamlinger og til amtsstævner (i Sønderborg) og til herredstævner. Den var med til store fællesmøder som Dybbølfesten i 1945, 1864-jubilæet i 1964 og i 1970.
Der var DSK-møder på kongens fødselsdag den 26. september under besættelsen. Der anvendtes fanen også.

Siden 1970-erne har fanen kun været brugt til begravelser.
I Broager har der været kun to formænd for DSK:
Mejeribestyrer A.P. Hansen 1938-1950
Gårdejer Hans Struck 1950-1979
Efter hans død har Frede Struck administreret foreningen. Sparekassen i Broager gav gennem sin gavefond tilskud hvert år.  Kontingentindsamlingen ophørte i 1980
”.

Illustrationen:
Askebæger fremstillet af Broager Keramik med Mindehøjen i Broager som motiv og med DSK Broager Afdelings navn findes i Museum Sønderjylland – Sønderborg Slots samlinger.
Det er ikke oplyst om der er fremstillet en serie af genstande med forskellige motiver eller om askebægeret primært er beregnet til lokalområdet.
Har man kendskab til askebægerets historie, brug eller tilsvarende genstande er man velkommen til at kontakte Hanne C. Christensen, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot via mail.

Sygeplejersker 1914-1918 efterlyses

Der er efterhånden oprettet over 8000 personlige sider for soldater, der deltog i 1. verdenskrig, men hvem plejede de sårede og syge?

Der har været en del kvinder med i 1914-1918 som sygeplejerske eller andet plejepersonale. Dem vil vi naturligvis gerne modtage oplysninger om, da de sjældent omtales.

Den mest kendte sønderjyske sygeplejerske / sygeplejer er måske Johanne Marie Ohrt (1882-1915), der som den eneste kvinde er opført på en mindetavle.

Af andre kan nævnes Cathrine Christine Bossen (1886-1940), Kristine Boesen Jensen og Augusta Nørgaard, men der må være flere, da der i beretninger og erindringer jævnligt nævnes sygeplejersker og lignende, der taler dansk.

Desværre nævnes de ofte uden navn eller som ”Frøken Hansen”, hvilket gør det svært at identificere dem.

Benyt skemaet, der kan hentes som word-fil på siden ”Indsend oplysninger” som skabelon og indsend de oplysninger du har via mail til Hanne C. Christensen, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Fejl i pdf-filer på hjemmesiden

Hjemmesiden Den store krig 1914-1918.dk har siden weekenden været ramt af en fejl, der betyder at nogle pdf-filer ikke kan åbnes.

Det gælder f.eks. listen over faldne sønderjyder, en række scannede bøger (herunder Årbøgerne fra DSK) samt en række pdf-filer, der er lagt på personsider.

Det ser heldigvis ud til, at fejlen alene har ramt pdf-filerne, hvorfor de frivillige kan fortsætte med at oprette nye personsider og lægge rettelser og supplerende oplysninger på personsiderne.

Redaktionen beklager den ulejlighed fejlen afstedkommer for læserne, men der arbejdes på at udbedre fejlen.

Hanne C. Christensen
Museum Sønderjylland
– Sønderborg Slot.

Foredrag & musik i uge 9

Herunder følger en kort omtale af nogle af næste uges arrangementer:

Tirsdag den 26. februar 2019, Bov:
Bov Bibliotek, kl. 16.30, vil tidligere arkivleder ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, dr.phil. Lars N. Henningsen i foredraget “Fred og håb – Sønderjylland mellem våbenstilstand og genforening” fortælle om dagligdagen i Sønderjylland efter fire års rædsler og kaste lys over den krogede vej frem mod genforeningen i 1920.

De dansksindede sønderjyder fik dengang håb om at få grænsen flyttet sydpå. Men ventetiden blev lang. Tusindvis af hjemvendte soldater var krigsskadede, og de skulle nu finde en plads på arbejdsmarkedet. Der var revolution, økonomisk nød, spekulation og uklare forhold i styret. Dertil kom en bitter strid om, hvordan en afstemning om den nye grænse kunne gennemføres.
Tilmelding ikke nødvendig.

Onsdag den 27. februar 2019, Augustenborg:
Biblioteket Augustenborg kan man onsdag 27. februar kl. 17 høre historien “Midde og Christian“, der handler om Christian Vogt fra Asserballeskov fortalt ud fra en brevsamling på 600 breve fra første verdenskrig.
Da tidligere lærer og skolebibliotekar Mogens Johansen fra Asserballeskov første gang fortalte historien på biblioteket, gik flere forgæves. Derfor bliver succesen nu gentaget.

Mogens Johansen har billeder og tekstuddrag fra brevene med i sin beretning om Christian, der var i krig som tysk soldat og dansksindet, og om Midde, der hjemme måtte være både husmor og husbond.
Tilmelding ikke nødvendig.

Onsdag den 27. februar 2019, Sønderborg Slot:
SMUK og Sønderborg Kommune inviterer til gratis, historisk koncert på Sønderborg Slot den 27. februar 2019 kl. 19:30.

SMUK markerede 11. november 2018, 100 året for afslutningen på Første Verdenskrig med et nyskrevet værk, hvor den sønderjyske soldat i tysk tjeneste var i fokus. Dette værk genopføres denne aften i Riddersalen på Sønderborg Slot.

Andre koncertdatoer:
Sct. Nicolai Kirke, Aabenraa – Torsdag den 28. februar kl. 19.30
Haderslev Domkirke – Onsdag den 6. marts kl. 19.30
Løgumkloster Kirke – Torsdag den 7. marts kl. 19.30

Læs mere i indlægget fra 19. februar 2019 eller på www.smukmusik.dk.

“Et af Krigens Ofre”, udgivet 1919

Et af krigens Ofre” blev udgivet 1919 af pastor Tonnesen, Hoptrup.
Hæftet er indbundet i hårdt omslag, hvori der ligger et fortrykt hæfte med opbyggelige & trøstende tekster samt 1-2 sider, hvorpå der kan skrives en kort levnedsbeskrivelse for den enkelte. Hæftet er stilet til dem, hvis slægtninge “hviler i fremmed jord” og er i alt på 20 sider.

Forordet lyder:
Meningen med denne Bog.

Hvis den slægtning, som nu hviler i fremmed Jord, var bleven begravet paa en af vore hjemlige Kirkegaarde, saa havde hans Paarørende efter Evne bestilt en Gravsten hos en Stenhugger, og derpaa havde de sat hans Navn og hans Fødselsdag og hans Dødsdag.  Og nedenunder havde de sat et Bibelsprog eller et Salmevers, som maaske baade han og de havde fundet Trøst i. Denne Gravsten med sin Indskrift paa Familiens Gravsted vilde saa have staaet som et Minde for den kommende Slægt om den Hedengangne.
Da vi veed, at dette desværre er udelukket, saa har jeg tilbudt, at jeg vilde sætte ham en Mindesten ved denne Bog, som kan opbevares i Familien og bære Vidnesbyrd om det Offer, som denne har maattet bringe.
Hoptrup, i Februar 1919.                                                                      Tonnesen.”

I arkivet på Sønderborg Slot findes pt. kun 2 af disse bøger/hæfter med mindeord over hhv. Anton Petersen Gubi (1895-1915) og Rasmus Jessen Petersen (1886-1916).

“Et af Krigens Ofre”, udgivet 1919 af pastor Tonnesen, Hoptrup.

På det Kongelige Bibliotek kan man se et scannet eksemplar af dette hæfte, men uden mindeord.

På det private website Ravsted Lokalhistorie kan ses et eksemplar af hæftet med mindeord for Andreas Andersen (1878-1915). Dette hæfte er scannet med en del supplerende oplysninger og billeder.

Foredrag 31. januar i Sønderborg om 4 skæbner fra 1. verdenskrig

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland inviterer torsdag den 31. januar 2019 til foredrag med emnet ”Sønderjyder i 1. verdenskrig” ved Arne Jørgensen, Tønder.

Arne Jørgensen beretter om familiemedlemmers deltagelse i 1. verdenskrig og hvordan familien har fået forløbet afdækket med fakta og dokumentation.

De 4 deltagere repræsenterer de typiske skæbner for sønderjydernes deltagelse i 1. verdenskrig – 1 der blev hårdt såret af et skud igennem hovedet (og mirakuløst overlevede), 1 der i forbindelse med sygeorlov “gik over grænsen”, 1 der døde, herunder de efterlevendes skæbne, samt 1 der slap uden skader og var i fangenskab i Aurillac.

Foredraget er rigt illustreret med billeder og kopier af dokumenter – og dertil effekter i form af bajonet, bælte, jernkors med videre.

Mødet er åbent for alle interesserede. Tilmelding er ikke nødvendig.

Tid og sted:  Kl. 19.00 i Salen, Multikulturhuset, Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg.
Entré: 30 kr. for gæster, gratis for medlemmer af Slægtshistorisk Forening Sønderjylland.
Parkering: Der henvises til det gratis P-huset (indkørsel overfor Hotel Alsik på Nørre Havnegade) eller til de gratis pladser under broen.

Broager: Udstilling om 1. verdenskrig åben 25. og 26. december

De frivillige i Broagerlands Lokalarkiv har som en særlig juleservice besluttet, at holde ekstraordinært åbent mellem kl. 12 og 16 den 25. og 26. december 2018.
Arkivet holder på opfordring åbent for at give julegæster i Broager og lokalområdet mulighed for at se arkivets udstilling om 1. verdenskrig.

Læs mere på Broagerlands Lokalarkiv eller i denne artikel i JydskeVestkystens webavis.

Plade ved mindehøjen, Broager Kirkegård

DSK-medlemmer fra Nordborg, Havnbjerg og Svenstrup

Lokalhistorisk Forening for Nordborg-området har i foreningens arkiv et medlemskartotek over medlemmerne af DSK fra Nordborg, Svenstrup og Havnbjerg sogne.

Takket være foreningens velvilje og flere frivilliges indsats har det været muligt at affotografere disse kartotekskort, afskrive oplysningerne i personskemaer og i flere tilfælde supplere kortenes oplysninger.
Derved er der nu tilføjet personlige sider om over 130 medlemmer af DSK fra de 3 nævnte sogne til www.denstorekrig1914-1918.dk.

Det skal dog understreges at samlingen næppe er komplet og der derfor ikke er bevaret kartotekskort for alle DSK-medlemmer i de nævnte sogne på arkivet ved Lokalhistorisk Forening for Nordborg-området.

Mange (men ikke alle) kartotekskort er forsynet med fotografier, heraf bringes kortene med fotos på de enkelte personsider.
For at se originalkortene skal man kontakte Lokalhistorisk Forening for Nordborg-området (se http://www.historiskNordborg.dk ).

TVSyd søger efterkommere af krigsdeltagere i 1914-1918

TVSyd sætter i efteråret 2018 fokus på 1. verdenskrig og søger i den forbindelse sønderjyder, der gerne vil fortælle om krigen og hvordan krigen dengang og efterfølgende har påvirket familien.

Er du efterkommer af en eller flere krigsdeltagere i 1914-1918 og vil du fortælle om en krigsdeltager (f.eks. en faldet slægtning, en krigsinvalid, en krigsfange eller en sygeplejerske), familiens situation under og efter krigen, en måde at mindes de faldne på eller bare har en god historie med fokus på en krigsdeltager?

Hvis du er villig til at medvirke i et kort TV-indslag, så kontakt snarest journalist Søren Vesterby på TVSyd via mail sove@tvsyd.dk.

Optagelse og udsendelse planlægges pt. til begyndelsen af november 2018.

Feriefotos fra fronten efterlyses

Kort efter indlægget om Den sønderjydske Kirkegård i Braine, som blev bragt den 15. juni 2018,  fik Sønderborg Slot tilsendt fotos fra en gravplads i Ukraine, hvor en Hans Ebsen fra Infanterie-Regiment 49 er begravet.
Der foreligger pt. kun oplysninger om Hans Ebsen fra “Verlustlisten” og det var derfor en værdifuld tilføjelse til hans oplysninger, at han er begravet i Ukraine.

Udsnit af gravplads, 25 km nord for Lviv, Ukraine – her er blandt andet Hans Ebsen, der faldt 1915, begravet.
Fotograferet juni 2018. Foto bringes efter aftale med fotografen.

Flere af de øvrige begravede på samme gravplads hørte ligeledes til Infanterie-Regiment 49 og Infanterie-Regiment 140.

Mange gravsteder og gravpladser (særligt på Vestfronten) vedligeholdes af Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. og kan findes via Volksbunds database, men der er sjældent fotos af den enkelte grav.
Den sønderjyske Kirkegård i Braine vedligeholdes ikke af Volksbund og kan derfor ikke søges i organisationens database.

Indsend fotos af gravsten
Har du været eller skal du på ferie og har besøgt en kirkegård eller en gravplads i nærheden af 1. verdenskrigs fronter?

Hvis du har fotograferet gravsten med sønderjysk eller dansk-klingende navne, så er Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot interesserede i billederne.

Send fotos af gravsteder eller gravsten via mail til Hanne Christensen på Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.
Husk oplysninger om sted, navn og dato.

Mindetavler og mindesten på de sønderjyske kirkegård er (med ganske få undtagelser)  allerede fotograferet af frivillige for Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Indvielse af Den Sønderjyske Kirkegård i Braine, Frankrig – 1924 og 2013

Senest ændret den 23. maj 2022 22:57

Den Sønderjyske Kirkegård i Braine blev officielt indviet i den 15. juni 1924 på jord, som den franske stat havde stillet til rådighed. Kirkegården er bygget i dansk stil og der er 79 grave med navngivne sønderjyder, der faldt i 1. Verdenskrig. En række sønderjyder og honoratiores overværede indvielsen under en rejse fra 13. til 25. juni 1924.
En scrapbog med program, deltagerliste, avisartikler og avisfotos med mere fra denne rejse findes på Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Indvielse af Den Sønderjyske Kirkegård, Braine, Frankrig, 1924. Scrapbog på Sønderborg Slot.

Ved indvielsen i 1924 deltog blandt andre professor Poul Verrier, Fuglsang Damgaard, Jes Sarup samt mange krigsdeltagere og slægtninge til de faldne. Arkitekt Finsen fra København, der havde tegnet kirkegården, deltog sammen med sin hustru.
Pastor Troensegaard-Hansen foretog indvielsen med jord fra Adsbøl kirkegård ved Graasten.

Avisartikel ang. indvielsen af Den Sønderjyske Kirkegård, Braine, Frankrig, 1924.
Scrapbog på Sønderborg Slot.

Renovering i 2012
Kirkegården er løbende blevet vedligeholdt og ændret, men i de senere år blev en gennemgribende renovering stadigt mere påtrængende.
Renoveringen af kirkegården gik i gang i efteråret 2012 og kostede da cirka 1,4 millioner kroner. Renoveringen skete i et samarbejde mellem Kulturstyrelsen og Den Sønderjyske Fonds Mindelegat.

Den Sønderjyske Kirkegård ved genindvielsen i 2013.
Foto: Hanne C. Christensen, Sønderborg Slot, 2013.

Genindvielsen af kirkegården blev foretaget under deltagelse af Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, hvilket markeredes med afsløringen af en bronzeplade, hvorpå der står: ”Hans Kongelige Højhed Prins Joachim af Danmark genindviede Den Sønderjyske Kirkegård i Braine den 15. juni 2013”.
Desuden deltog blandt andre Braines borgmester, en række franske embedsmænd m.m. samt danskere bosat i Frankrig i genindvielsen.

Udsnit af gravene på Den Sønderjyske Kirkegård ved genindvielsen i 2013. I baggrunden ses en fransk gravplads for faldne soldater.
Foto: Hanne C. Christensen, Sønderborg Slot, 2013.

Tavler med navne på 5333 faldne
I forbindelse med renoveringen af kirkegården var det ønsket at gøre stedet til en art mindelund for alle faldne sønderjyder fra 1. Verdenskrig og ikke blot de 79 faldne, der er begravede på stedet.

Udsnit af én af 10 mindetavler opsat på Den Sønderjyske Kirkegård i 2013.
Foto: Hanne C. Christensen, Sønderborg Slot, 2013.

Som en del af formidlingen blev der opsat 10 glastavler med indgraverede navne på 5.533 faldne sønderjyder fra 1. Verdenskrig. Navnene på mindetavlerne blev fundet i et samarbejde mellem Landsarkivet for Sønderjylland, Sønderborg Slot og en gruppe frivillige med interesse for slægtsforskning og/eller lokalhistorie, der samarbejdede om at gennemgå en lang række kilder.

Den Sønderjyske Fonds Mindelegat og Haderslev kommune, der er venskabsby med Braine, arrangerede i forbindelse med genindvielsen en tur for repræsentanter for de sønderjyske kommuner, særligt inviterede og pressen. Begivenheden blev også dækket af TvSyd, der har sendt flere programmer fra turen.

Se programmet fra genindvielsen i 2013 i denne pdf-fil: Braine, genindvielse 2013 – program.

Ny version af liste over faldne og savnede 1914-1918

Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot har offentliggjort en ny version af listen over faldne og savnede krigsdeltagere med tilknytning til Sønderjylland.

Listen blev sidst offentliggjort på Museum Sønderjyllands website i juli 2017 og indeholdt da 6484 navne.
Siden er flere navne kommet til, ligesom en række dubletter er identificeret og redigeret, således at listen nu kan offentliggøres i en ny version, der pt. indeholder 6577 navne pr. 1. april 2018.

Listen offentliggøres i modsætning til tidligere lister som en integreret del af www.denstorekrig1914-1918.dk og kan ikke længere findes på Museum Sønderjyllands website.

Læsevejledning til listen samt listen sorteret på forskellige måder kan ses på siden: Liste over faldne 1914-1918.

Spørgsmål, tilføjelser, rettelser og supplerende oplysninger til den opdaterede liste(r) skal sendes til Hanne C. Christensen, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, via mail.

Medlemmer af DSK Kegnæs sogn

Lokalhistorisk Forening for Kegnæs sogn har i foreningens arkiv et medlemskartotek over medlemmerne af DSK Kegnæs afdeling.

Takket være foreningens velvilje og flere frivilliges indsats har det været muligt at affotografere disse kartotekskort, afskrive oplysningerne i personskemaer og i flere tilfælde supplere kortenes oplysninger.
Derved er der nu tilføjet personlige sider om 86 medlemmer af DSK Kegnæs afdeling til www.denstorekrig1914-1918.dk.

Mange (men ikke alle) kartotekskort er forsynet med fotografier. For at se disse skal man kontakte Lokalhistorisk Forening for Kegnæs Sogn (se http://www.kegnaeslokalarkiv.dk/ ).

Foredrag i Aabenraa 7 marts: “Sanitetssoldat på Østfronten 1915”

Rigsarkivet Aabenraa inviterer onsdag den 7. marts 2018 til et spændende foredrag ved dr.phil. Lars N. Henningsen, Aabenraa, kaldet ”Sanitetssoldat på Østfronten 1915”.

Henningsen-forsideForedraget handler om vognmaler Iver Henningsen fra Haderslev som tysk soldat i 1915. Han oplevede østfronten i grænseområdet mellem Litauen, Polen og Rusland.

I hundredvis af breve og tegninger til familien skildrede han slagmarkernes gru, brutale fangenedskydninger og lazaretternes elendighed. Han så ødelagt herlighed på storgodser, i kirker og klostre og oplevede bøndernes liv i de jævne bondestuer.
Foredraget vil fremdrage en ualmindelig krigshistorie, om virkeligheden på lazaretterne og soldatens møde med lokalbefolkningen i øst, ledsaget af nogle af hans fine tegninger.

Iver Henningsens breve og tegninger er udgivet i bogen “Sanitetssoldat på Østfronten” – læs en omtale af bogen.

Praktiske oplysninger:

 • Sted: Rigsarkivet, Aabenraa, Foredragssalen, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa.
 • Tidspunkt: kl. 15.00-16.00.
 • Pris: Gratis.
 • Tilmelding er ikke nødvendig.