3. juli 1919. “Vi brændemærker de Personers skamløse Færd, som vil forraade tysk Omraade til Danmark.”

“Landsforsamlingen for de forhenværende Hertugdømmer Slesvig og Holsten” vedtog paa sit sidste Møde, 3. Juli 1919, i Rendsborg nedenstaaende Resolution. (Schlesw.-Holst. Kunstkalender, 1920, Tillægsblad).

Det af os repræsenterede slesvig-holstenske Folk var og er endnu i Dag beredt til i det nordslesvigske Spørgsmaal at skabe en fredelig Udligning med Danmark, som svarer til begge Folks berettigede nationale Krav, som yder Mindretallene paa begge Sider kulturel Beskyttelse og gør Nordslesvig til en Folkebro mellem Tyskland og Norden.

Den af den sejrrige Entente fremtvungne Løsning af det nordslesvigske Spørgsmaal betyder derimod en ny Voldførelse, et nyt Had, en ny Fare for Freden.

Vi nedlægger for Historiens Domstol en højtidelig Indsigelse mod Afstemningsterminen, mod Inddragelsen af rene tyske Mindretal i 1. Zone, mod at berøve Tusinder af Tyskere, som fandt deres Hjem i Slesvig, Stemmeretten.

Vi erklærer, at vi aldrig vil anerkende Udfaldet af en saadan Afstemning og fra i Dag af vil sætte al vor Kraft ind paa at udslette den Uret, der er besluttet.

Vi hilser blandt os med bevæget Hjerte Repræsentanterne for de nordlige Omraader, hvis Voldførelse staar fast.

Vi venter, at alle Tyskere hinsides de nye Grænser bevarer Troskaben mod deres Sprog og Kultur.

Vi gør det til en Pligt for alle Tyskere i de truede Omraader at holde ud paa deres Poster til det yderste.

Vi brændemærker overfor hele Tyskland de Personers skamløse Færd, som – endog ud over Ententens Vilje til Vold – vil forraade tysk Omraade til Danmark.

Landsforsamlingen fordømmer alle Bestræbelser for at løsne Baandet mellem Slesvig-Holsten og Tyskland – den forpligter alle Slesvig-Holstenere til hensynsløst at modsætte sig Bestræbelser af denne Art, under hvilket Foregivende de end maatte fremkomme –  den erklærer, at Slesvig-Holsten er og skal blive en uadskillelig Bestanddel af Tyskland.

Resolutionen blev yderligere underskrevet a f: Statskommissæren1, Overpræsidenten, Provinsialudvalget, den slesvig-holstenske Landskirke, Universitetet i Kiel, den tyske Fredsdelegation, den slesvig-holstenske Købstadsforsamling [Städtetag], det slesvig-holstenske Bondeforbund, Nordfrisland, Arbejderforbundet, Folkeraadet, Tønder Borgerraad, Flensborg Borgerraad, Slesvig-Holstens Kvindeforening.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *