Tag-arkiv: tvangsafleveringer

26. august 1918 – Hejmdal: Smughandel med skinke

Senest ændret den 3. januar 2019 10:00

Avisen Hejmdal udkom i Aabenraa. Det blev regnet for at være rigsdagsmand H.P. Hanssens talerør.

Dagens Nyheder


For Smughandel med Skinke

er Handelsmændene Mathias Nissen i Felsted og Christian Sønnichsen i Bovrup ifølge “Fl. Ann.” af Amtsretten i Hamborg blevne idømte hver 3 Dages Fængsel og en Bøde paa 500 henholdsvis 250 Mark. 

Aflevering af Æg

Landraaden i Haderslev bekendtgør, at Fjerkræholderne i Kredsen til Trods for hans gentagne indtrængende Formaninger kun i utilstrækkeligt Maal er efterkomne deres Forpligtelse til at aflevere Æg. Fra Haderslev Kreds skulde der indtil nu have været afleveret 1,500,000 Æg, men der er kun blevet afleveret 1,300,00. De manglende 200,000 Æg maa, skriver Landraaden, ubetinget afleveres i de nærmeste Uger. Det ses hellere, at der afleveres flere end færre.


Fra Felten


d. 14. 8. 18.

Kære “Hejmdal”!

For dit regelmæssige Besøg herude takker vi dig mange Gange og beder dig sende en venlig Hilsen til alle derhjemme og Kameraterne ved Fronten.

Chr. Adolphsen fra Ris. fra Jels

Vilde gerne gennem “Hejmdal” sende en hjertelig Hilsen til Slægt og Venner, baade hjemme og ude.

Erich Erichsen fra Raved

I Haab om et glædeligt Gensyn sendes venlige Hilsener til Venner og Bekendte.

Peter Jespersen fra Over-Jersdal

Faldne

Overpostbud Hansen i Aabenraa har ifølge “A. T.” fra den Territorial-Delegerede for frivillig Sygepleje, Afdeling for krigsfangne Tyskere i Kiel, modtaget Meddelelse om, at hans Søn Peter i Henhold til en fransk Melding den 7. Maj er død paa Slagmarken ved Reims Nord. Den Faldne, der før sin Indkaldelse var Lærer i Harres ved Bredebro, tjente som Løjtnant ved Vestfronten og har hidtil været meldt savnet.

Lærer Johannsen og Hustru i Hvidding meddeler, at deres Søn Peter den 7. August om Eftermiddagen kl. 2.30 er falden under de haarde Kampe i Frankrig.

Død af Sygdom

I den sidste preussiske Tabsliste meddeles, at Mads Andersen fra Erlev er død af Sygdom.

Saarede

Gaardejer Iver Knudsen og Hustru i Hoptrup har ifølge “Dv.” faaet Meddelelse fra deres Søn Knud om, at han i de sidste haarde Kampe er bleven let saaret og ligger paa et Lasaret bag ved Fronten.

Ifølge den sidste preussiske Tabsliste meldes Hans Jørgensen fra Nørre-Ønlev saaret, medens Niels Bødtker fra Rødding, Peter Damm fra Kliplev og Peter Jespersen fra Jernhyt er let saarede.

Savnede

Alfred Hansen, næstyngste Søn af Enke Hansen i Badstuegade Nr. 5 i Haderslev, er ifølge “S. G.” bleven meldt savnet efter de sidste haarde Kampe ved Vestfronten.

Ifølge den sidste preussiske Tabsliste er Anton Lassen og Jakob Snor fra Hjerting savnede.

I Fangenskab

Ifølge den sidste preussiske Tabsliste er Løjtnant Niels Petersen fra Haderslev falden i Fangenskab.

Forfremmet

Godsejer Schlink fra Nygaard ved Aastrup er ifølge “Schl. Gr.” bleven forfremmet til Reserveløjtnant ved Matros-Artilleriet.

Dekoreret

Heinrich Dall, en Søn af Over-Postkonduktør Dall paa Klingbjerg i Aabenraa, der tidligere har været saaret og nu har været med i de haarde Kampe ved Vestfronten, er ifølge “A. T.” den 13. August bleven dekoreret med Jernkorset.

(Læs hele Hejmdal fra 26. august 1918)

6. august 1918 – Hejmdal: Atter indkaldt

Senest ændret den 11. august 2018 9:58

Avisen Hejmdal udkom i Aabenraa. Det blev regnet for at være rigsdagsmand H.P. Hanssens talerør.

Dagens Nyheder


Nedsættelse af Hø-Tvangsleveringen

Paa et Møde, som “Bondeforeningen i Norden” forleden afholdt i Sønder Brarup i Angel, meddelte Landsøkonomiraad Jensen fra Oksager ifølge et flensborgsk Blad, at Tvangsleveringen af Hø for Provinsens Vedkommende var nedsat med en Trediedel som Følge af den daarlige Raafoderhøst i de fleste dele af Provinsen.

Dermed efterkommes der et Ønske fra vide Kvægavlerkredse, da det ellers er umuligt at opretholde den til Produktionen af Mælk, Kød og Fedt nødvendige Kvægbesætning i det Omfang, som udkræves til Folkeernæringen.

Petroleums-Knapheden

I Henhold til den af Magistraten i Aabenraa for nylig bekendtgjorte Opfordring til Befolkningen, der gik ud paa af Hensyn til den sandsynlige Petroleumsknaphed i Vinter at søge Tilslutning til Gasanstalten eller Elektricitetsværket, har 28 Indehavere af Lejligheder andraget om at faa Gas, medens henved 50 har anmodet om at faa elektrisk Tilslutning.

Med Undtagelse af nogle Ure er de nødvendige Materialer til Stede, og tilstrækkelig Arbejdskraft haaber man at kunne faa.

Man afventer endnu Tilladelsen fra højere Vedkommende.

Løvsamling i Ferietiden

Rektor Herting ved Realskolen i Aabenraa beder i en Annonce i “Apenrader Tageblatt” Realskoleelvernes Forældre om at foranledige deres Sønner til ogsaa at tage Del i Løvsamlingen i Ferietiden, da Trangen vedvarende er meget stor.


Fra Felten


I Felten d. 31. 7. 18

Kære “Hejmdal”!

En kærlig Hilsen til Slægt og Venner i Haab om et lykkeligt Gensyn sender

Gefrejter Nis Mathiesen fra Nørre-Hostrup.

Faldne

Skræddermester Lukmann i Løjtkirkeby har i disse Dage modtaget den sørgelige Efterretning, at hans Søn Willy er falden under de sidste haarde Kampe ved Vestfronten. Den Faldne blev kun 21 Aar gammel.

Enke Anna Jensen i Løjtkirkeby har modtaget den sørgelige Efterretning, at hendes Søn Hans Jacob er falden i Frankrig den 17. Juli, ramt af en Granat. Den 12. Juli ankom han til Fronten. Han blev kun rigelig 18 Aar gammel.

Landmand Hans Henrik Christensen fra Ris-Hjarup ved Aabenraa er den 19. Juli falden paa Slagmarken. Han efterlader sig Hustru og en lille Datter.

I Lørdags modtog Hans Christensen og Hustru i Aabøl ved Toftlund den sørgelige Efterretning, at deres Søn Christian er falden. Han blev 32 Aar og er gift i Over-Jerstal. Christian Christensen har været med, siden krigen begyndte. Hans Christensen har en Søn mere med i Felten, og en Søn døde for kort Tid siden paa et Lasaret i Mainz.

I den sidste preussiske Tabsliste meddeles, at Nis Lorenzen fra Mjøls og Nikolaj Westergaard fra Bjerndrup er faldne.

Saarede

Ifølge den sidste preussiske Tabsliste er Lorenz Petersen fra Skodborg og Christian Seeberg fra Brenstrup haardt saarede, medens Christian Heizel fra Traasbøl, Marinus Jensen fra Kirkeby paa Rømø, Kurt Kloburg fra Aabenraa, Peter Kruse fra Abkjær og Peter Christensen fra Kastvraa er let saarede.

Savnet

Johan Rudebeck og Hustru i Løjtkirkeby har modtaget Meddelelse om, at deres Søn Johannes er savnet. Han har været med i de sidste Kampe ved Reims.

Hjemvendte fra Fangenskabet

Hans Bjerrum og en Søn af Christiansen i Toftlund er vendte hjem fra russisk Fangenskab; de har Orlov i 2 Maaneder.

Atter indkaldt

I disse Dage har Landmand Jørgen Hansen fra Midtkobbel paa Kajnæs atter forladt Hjemmet for ifølge Indkaldelsesordre at give Møde i Königsberg.

For 2½ Maaned siden kom Hansen ifølge “Dbp.” hjem fra Rusland. I September 1916 blev han tagen til Fange og kom til Ukraine til Grubearbejde. Her var han indtil Februar i Aar, da han kom til Warschau hvor han opholdt sig i et Par Maaneder, indtil han i Foraaret vendte tilbage til Hjemmet.

Jørgen Hansen har været med siden Krigens Udbrud og har været saaret én Gang.

Dekorerede

Mejerist Laue Nissen fra Hjerndrup har ifølge “Dv.” faaet tildelt Jernkorset af anden Klasse.

Løjtnant Georg Ketelsen, ældste Søn af Fru Pastorinde Ketelsen i Haderslev, der har været med siden Krigens Begyndelse og deltaget i mange haarde Kampe, har ifølge “Schl. Gr.” faaet tildelt Jernkorset af første Klasse. Samtidigt er han bleven udnævnt til Officer.

(Læs hele Hejmdal fra 6. august 1918)

31. maj 1918. Mange spekulerer i hvidkål i år. Brev fra Inger til Jørgen.

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Rønkærgård i Fjelstrup videre.

Fredag d. 31. maj

Tak for kortene, som jeg fik i går, det ene er fra Tournai. Jeg kan ikke finde byen på kortet, men synes ellers at navnet lyder så kendt. Det er jo da slet ikke på den egn, hvor det nu går løs. Hvor er det dog betryggende at vide dig i god behold, selv om det ikke er herredage, du har… Revisionen var i formiddag, men det gik nok så glat af. Der er ikke meget på folks lofter nu så langt hen i tiden. Mange steder skal roerne piøjes om, jordlopperne har taget dem. Hans og Tage er i færd med at pløje vore om. Vi har da noget kålrabifrø at så igen. Det er ellers ærgerligt i år, da frøet er så dyrt. Vi har givet 16 M. pr. pd. Mange spekulerer jo i hvidkål i år. Det kan også give mange ærgrelser, når lopperne ødelægger dem, nu da det er så tørt…

Kilde: Annette Østergaard Schultz: ”Mellem Fjelstrup og Fronten. Inger og Jørgen Friis breve 1915-1918

22. august 1916 – Ribe Stiftstidende: aflevering af brødkorn

Senest ændret den 23. august 2016 13:36

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Aflevering af brødkorn

Hejmdal bringer følgende officielle meddelelse; Den ofte fremsatte anskuelse, at beholdningerne af brødkorn af den gamle høst var saa rigelige, at afleveringen af den nye høst ikke behøvede at fremskyndes, er helt igennem fejlagtig. Rigs-kornkontoret behøver tværtimod paatrængende en øjeblikkelig aflevering af rug og hvede af den nye høst.

Faldne

Barber Johan Wilde i Aabenraa er falden.

Peter Brodersen og hustru i Jordkær har modtaget efterretning om, at deres søn Peter er falden i Frankrig den 6. august, 20 aar gl.

Handelsmand J. Wilke og hustru i Nordborg har faaet meddelelse om, at deres ældste søn Eduard er falden.

Hans Tandrups familie i Grønnebæk ved Jels har faaet meddelelse om, at deres søn er falden. Hans fader, gaardejer Hans Tandrup, som er oppe i fyrrerne, er ogsaa soldat og har i lang tid ligget i et lazaret.

En af Gramegnens dygtige unge bønder, Johannes Ravn fra Asdalgaard ved Tiset, der var savnet, er falden.

I tabslisten meddeles, at Niels Degn fra Mastrup er falden.

Søren Schwartz og hustru i Egernsund ved Graasten har modtaget efterretning om, at deres søn Lorenz er død paa et lazaret i Frankrig, 21 aar gl.

Werner v. Uslar, søn af tidligere Landraad v. Uslar i Aabenraa, er den 12. august falden ved Vestfronten.

Mølleejer Lauritz Petersen fra Rymølle ved Egen er den 9. august falden ved Vestfronten. Han efterlader enke og 5 børn og blev 36, 5 aar gl.

Købmand Th. Paulsen og hustru i Haderslev har modtaget meddelelse om, at deres ældste søn Christian er falden den 11. august, 20 aar gl.

M. Hanrath, søn af fiskehandler H. i Skærbæk, er falden under de sidste kampe.

I den sidste tabsliste meddeles, at Christian Christiansen fra Søgaard, Bertel Damm fra Bæk, Martin Nissum fra Arnum, Peter Mathiesen fra Blans, Hans Wilkenschildt fra Mølby og Anton Brodersen fra Vandling er faldne.

I tabslisten meddeles, at Jørgen Jørgensen fra Varnæs er død af sine saar og Jes Christensen fra Bolderslev er død som følge af sygdom samt at Johannes Gramm fra Brundelund er druknet ved badning.

Saarede

Gaardejer Rasmus Sandvei fra Øster Lindet er paa Vestfronten blevet saaret af en shrapnell og har faaet syv saar.

I tabslisten meddeles, at Nis Roos fra Brendstrup, Nis Nissen fra Brandsbøl og Nis Niessen fra Bollerup i Aabenraa kreds er haardt saarede.

Landstormsmand M. Fredsted fra Bjerndrup ved Stepping er bleven indlagt i et reservelazaret i Stade i Hannover.

I tabslisten meddeles, at Jens Laumann fra Kvistrup, Jakob Olsen fra Tyrsbøl, Johannes Nielsen Hansen fra Hostrupskov, Hans Sørensen fra Moltrup og gefreiter Heinrich Auerbach fra Graasten er haardt saarede.

Desuden meddeles, at Andreas Johnsen fra Skærbæk er bleven saaret den 2. oktober 1914.

Johan Kaadtmann, yngste søn af paraplymager Kaadtmann i Haderslev, er bleven haardt saaret og savnes.

I fangenskab

Wilhelm Rath ved Rødding befinder sig i russisk fangenskab og er tillige saaret.

 

20. juni 1916. Rationering, faldne, sårede og tilfangetagne

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Kartoffelnøden.

For at afhjælpe kartoffelnøden i de store byer er der i de sidste dage blevet rekvireret kartofler i private husholdninger i småbyerne og på landet. I Haderslev kreds har de enkelte husholdninger ifølge ”Hejmdal” fået lov til at beholde 15 pund kartofler pr. hoved, i Åbenrå kreds ½ pund kartofler pr. hoved og dag, til den nye høst kan dække forbruget. Myndighederne går ud fra, at dette er tilfældet fra den 20. juli af. De øvrige kartofler har folk måttet aflevere.

Mejeriernes forpligtelser

er nu blevet udvidet til, at de herefter skal aflevere 50% af det i den foregående måned producerede smør til central-indkøbselskabet i Berlin; hidtil har de kun skullet aflevere 17 %.

Prisen på Sacharin.

Det lader til, at sacharin skal frigives til privat brug. ”Frankfurter Zeitung” erfarer imidlertid, at et kilogram sacharin, hvis produktionspris er omtrent 25 mark, skal koste 200 mark, ”så at altså riget ville forlange det ottedobbelte af erhvervsprisen for en vare, der under de nuværende forhold synes næsten uundværlig for den store masse til erstatning for sukkerknapheden”.

Faldne, sårede og fangne.

Efter nordslesvigske blade.

Nicolaj Hansen og hustru i Kliplev har modtaget efterretning om, at deres søn Hans Peter er faldet den 21. maj, 30 år gl.

Musketer Ferdinand Schneider, søn af togfører S. i Haderslev, er faldet den 29. maj.

Iver Iversen i Søndernæs ved Brøns har modtaget budskab om, at hans søn Anton, er faldet, 26 år gl.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Jes Chr. Nissen fra Åbenrå, Niels Raun fra Moltrup, Johan Moos 2. fra Nordborg, Christian Christiansen fra Åbenrå, Martin Petersen fra Brunde og Peter Lorenzen fra Oksbøl på Als er faldet.

Landmand Jesper Jespersen i Mejlby ved Lintrup er indlagt på et lazaret på vestfronten såret i begge øjne. Man nærede håb om at kunne bevare synet på det ene øje.

I den sidste prøjsiske tabsliste anføres som hårdt såret Lorenz Petersen fra Gråsten, Peter Sørensen fra Bæk, Christian Hansen fra Dybbøl og Johan Horn fra Ullerup.

Landboelsmand Chr. Hyldeberg fra Genner Mark ved Åbenrå er faldet.

Andreas Christiansen fra Bolderslev er faldet på den vestlige krigsskueplads.

Landmand Christian Johansen fra Tyrsbølskov er faldet ved Verdun den 2. juni. Han efterlader hustru og tre små børn og hans gamle forældre.

Gårdejer Schirmhoff og hustru fra Hoptrup har modtaget budskab om, at deres eneste søn Christian er faldet anden pinsedag, 23 år gl.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Anders Detlefsen fra Toftlund er faldet, at Christian Jacobsen fra Torp ved Åbenrå er død på feltlazaret, at Hans Hofmann fra Haderslev, og Otto Tramsen fra Sottrup er død som følge af sygdom, at Michel Johansen fra Stenderup er i fangenskab og at Thorvald Clausen fra Jels Mark er hårdt såret.

4. maj 1916. Tab, tvangsafleveringer og tørrede grøntsager

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Tørre grøntsager.

Wolffs efterretningstjeneste for ernæringsspørgsmål opfordrer til at trække huden af de tørre, tomme ærtebælge, salatstilke, selleriblade, persille osv. og bruge dem til suppe om vinteren.

Hårdt ramte.

Blandt de hjem, som særlig er blevet hårdt ramt af krigen, er Frederik Petersens på Bylderup Mark.

Nogle få dage før påske i fjor faldt deres ældste søn, Peter i Frankrig, 21 år gl., en dygtig og viljestærk ung mand, til hvem knyttedes store forhåbninger.

Hen på sommeren mistede Petersens atter en søn, en dreng på 12 år, og nu har de modtaget budskabet om, at deres næstældste søn, Johan, som var 20 år gammel, på Palmesøndag er død på et lazaret efter at være blevet hårdt såret nogle dage i forvejen.

Kornet skal afleveres inden 10. maj ellers tages det ved tvang!

Landråden i Haderslev har under 1. maj udstedt en bekendtgørelse, hvori det blandt andet hedder:

For at undgå tvangstægt, ved hvilken der vil blive betalt langt under højestepris, opfordrer jeg landmændene til hurtigst muligt at aflevere alt det korn, som endnu er at aflevere, senest den 10. maj 1916. Hvad der ikke er afleveret til den tid, vil blive taget med tvang.

Selv det dårligste brødkorn skal afleveres. Havre, blandkorn eller blandingsfrugt skal nu som før overgives til kommuneforstanderne.

Byg skal ikke mere afleveres til bygkommisionærerne, men ligesom havren til kommuneforstanderne.

Foruden kommuneforstanderne må nu til den 10. maj i år kun endnu firmaet Sophus Fuglsang i Haderslev, med de af det udtrykkelig som underkommisionærerne antagne handelsmænd, opkøbe byg.

Hjemmeslagtninger.

Overpræsidenten har anordnet, at hjemmeslagtning af hornkvæg, får og svin til kvægholderens eget husbehov fra nu af og indtil 15. september d.å. kun må ske med kommunalforbundets samtykke (i landkredse landråden, i bykredse magistraten). Overtrædelser straffes med indtil 6 måneders fængsel eller med op til 1500 mark i pengebøder.

Sukker og sæbe

i Tønder kreds er nu også ifølge ”Vestslesvigsk Tidende” blevet indskrænket, således at der kun må udleveres sukker og vaskemidler efter en påtegning på brødkortet. Enhver person kan få 370 gram sukker 2 gange om måneden og 100 gram toilette- og barbersæbe samt 500 gram anden sæbe eller andre vaskemidler én gang om måneden, og det sidste kun før begyndelsen af den fjerde brødkortuge.

Faldne, sårede og fangne.

Efter nordslesvigske blade.

Pensioneret lærer, M. Dahl i Flensborg, tidligere på Rømø, har modtaget budskab om, at sønnen, købmand Martin M. Dahl fra Kliplev er faldet i Frankrig. Han efterlader sig en ung hustru.

Murer Jens Petersen i Tandslet er faldet den 26. april under et stormangreb. Han efterlader hustru og 4 børn.

Maks Thiesen fra Sønderborg og Chr. Kelsen fra Stenderup i Sundeved er faldet.

Albert Kühl, en søn af banegårdsassistent Kühl i Skærbæk, er død efter at han for nogle dage siden (?) var blevet hårdt såret i Serbien.

Anker Møller 3. fra Stevelt, der tidligere har været meldt såret, er død.

Hårdt såret er Anders Warming fra Gårdskrog og Peter Mosegaard fra Haderslev.

For en 14 dage siden modtog M. Schmidt på Skrydstrup Mark meddelelse om, at hans ældste søn, jæger R. Schmidt, er i engelsk fangenskab.