Tag-arkiv: brændsel

10. juni 1919. Mangel på brændsel og klæder. Lausten-Thomsen om nøden i Nordslesvig

Læge H. Lausten-Thomsen, Skærbæk, kom hjem fra Østfronten i december 1918. Han nedskrev i februar 1919 sine indtryk af forholdene i Sønderjylland i vinteren 1918-1919. De bringes her og de følgende dage i uddrag.

Krigen har voldt, at Tilværelsen i Sønderjylland for mange Mennesker nu former sig som en Kamp for det, der for syntes os alle selvfølgeligt, en Kamp for at skaffe Tilværelsens nødvendigste Forudsætninger: Brændsel, Klæder og Mad.

Ved at bruge mine Øjne og spørge mig for har jeg søgt uden Støtte fra officielle Kilder at danne mig et Billede af Folkets Nød. De tyske Myndigheder i Sønderjylland har ogsaa efter Revolutionen andet at gøre end at sætte Tal paa Nøden. De trasker ufortrødent under nye Navne i det gamle Styres Spor. Men man kan dog se baade et og andet, naar man vil gøre sig Umage for at faa Besked.

Brændselsspørgsmaalet er maaske det vanskeligste, baade fordi det trænger sig allerhaardest paa i denne Vintertid, og fordi det synes næsten haablost at løse det, før Vaaren kommer.

Skaffes der endelig Kul tilveje, naar det paa Grund af Trafikvanskeligheder ikke til os. Der er mange Hjem i Sønderjylland, der i Vinter i Ugevis ikke har haft Ild i Kakkelovnen.

Der er i saa Henseende naturligvis mindst Nød, hvor jeg kender Forholdene bedst, i en Stationsby som Skærbæk, der kun ligger en halv Snes Kilometer fra store Mosedrag med Tørveskær, men alligevel har Børnene i denne Stationsby siddet og frosset paa Skolebænkene, medens Lærerne iført deres Overfrakker er vanket op og ned ad Gulvet for at holde Varmen, indtil man den sidste Dag i Januar tog overtvært og lukkede Skolen helt, gav Kuldeferie. Saa kan Fattigfolks Børn fryse i Hjemmene.

Der er der i det mindste ingen offentlig Tvang for Børnene til at sidde stille og fryse. Der er ganske vist Tørv og vaadt Træ at faa, men ikke til Priser, Smaafolk kan betale. 1000 Pund Tørv koster for Tiden 34 Mark og 100 Pund Træ 6 Mark.

Naturligvis er Brændselsforholdene langt værre i vore Købstader end i Stationsbyerne eller paa Landet.

Slem bliver Kulnøden, fordi det skorter paa Klæder. Linnedet er sluppet op, jeg har truffet baade den ene og den anden Familie, hvor Børnene ingen Skjorte har paa.

Halvvoksne Drenge og Piger kan ikke komme ud at tjene, fordi de ikke har Klæder. Men den Nød og de Savn, jeg i den Henseendc kan nævne fra Skærbæk, maa multipliceres, for at man kan faa et Skøn om, hvorledes Tilstanden er i vore Købstæder. Fra en af dem skriver en Mand, der maa vide Besked, at ikke hver anden voksen Mand i Dag ejer en Skjorte.

I en bestemt Kommune har Købmanden i Februar 1919 kunnet udlevere 1½ Pund Garn efter 56 Maaneders Forløb.

Traad har næsten ikke varet til at faa; i Gaansager i Vodder Sogn har hvert Menneske siden Krigens Udbrud gennemsnitlig haft kun 15 Meter Traad til Raadighed om Aaret. Det er ikke let at bøde Klæder under saadanne Vilkaar eller endogsaa skaffe Klæder til opvoksende Børn.

Saa forstaar man, at Mødre maa lægge Børnene i Seng, medens Klæderne lappes og vaskes. Der er ikke mere Tale om at stoppe Strømper; der lappes kun.

Rigsbeklædningsstedet har ikke nogen Sinde udleveret Lærred, det kan kun faas i Smughandel til ca. 30 Rigsmark Meteren, det vil sige, at en Lærredsskjorte kommer til at koste 90-100 Rigsmark; en Papirsskjorte koster ca. 30 Mark. Skjorter af Nældevæv ved jeg ikke Prisen paa; før Krigen kendte jeg dem kun fra Eventyret om ”De vilde Svaner”.

Officielt kan der slet ikke faas Linned i den By, jeg bor i, og hverken aabenlyst eller ad Smugveje er det muligt at skaffe en Ting som et Barnesvøb, slet ikke at tale om en Gummisut.

Næste beretning bringes den 11. juni.

Paa vej til Danmark. Livsbilleder fra Sønderjylland i Overgangsaarene 1918-20. Nicolai Svendsen, Svend Thorsen 1935

 

20. oktober 1917 – Enkefru Røgind: “Gid man kunde feje alt det Kram ud”

Enkefru Røgind fra København var på sommerbesøg hos sin broder på Damager i Haderslev, da krigen brød ud. Hun besluttede sig for at blive i Sønderjylland og førte gennem hele krigen dagbog om sin hverdag i Haderslev.

20. Oktbr.
Tur ad Alleen til Ulvslyst. Stor Bedrøvelse. Alle de gamle dejlige Træer bliver fældede, der maa jo skaffes Brænde til hele den Hær af Embedsmand, de har faaet herop. Gid man kunde feje alt det Kram ud.

Skoven vidunderlig dejlig i alle de brogede Farver; vilde dog helst være gaaet alene og betragtet, beundret og opløftet min Sjæl med Tak og beruset mig i alt det skønne. Gik hjem med Landevejen, det var blevet for mørkt. Silhouetterne af de gamle, fine dødsdømte Træer aftegnede sig skarpt mod den røde Aftenhimmel, og Maanens Segl tegnede sig rød i Taagen, der begyndte at indhylle alt.

— Paul overraskede Rose i Dag. Ganske kort Orlov, mest Fouragering.

(Sønderjyske Årbøger 1935, s. 141-2)

20. december 1916 – Ribe Stiftstidende: i kvindeklæder over grænsen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Mere begrænsning i jernbanefærdslen

Som følge af mangel paa personer vil jernbanefærdslen blive endnu mere begrænset; saaledes vil nedsættelsen af billetpriserne paa udflugter blive ophævet, og søndagsbilletter til lavere priser vil blive ophævede fra den 20. december. Der vil heller ikke blive givet orlov til saa mange soldater; dette gælder dog ikke for dem, som ligger ved fronten. Som aarsag hertil angives, at der stilles store krav til jernbanerne for at føre de i Rumænien erhvervede forraad bort!

Spar paa brændsel paa lys!

Magistraten i Haderslev har udstedt en anordning om at spare paa brændsel og lys. Alle lysreklamer er forbudte. Forlystelseslokaler, spisehuse, værtshuse og kafeer skal lukke kl. 10 om aftenen, ogsaa forenings- og selskabslokaler, hvor der nydes spise- og drikkevarer – Belysning af butikker og butiksvinduer skal begrænses. Belysning udefra af butikker og bygninger i industrielle øjemed er forbudt. Lyset paa trapper og fælles forstuer skal slukkes kl. 9. Gadelygterne slukkes kl. 10.

I kvindeklæder over grænsen

Landsretten i Flensborg forhandlede ifølge Flensborg Avis i fredags blandt andet følgende sager: For medhjælp til faneflugt var anklaget frøken Adele B. fra Jels. Hun sigtedes for i oktober maaned at have gjort forsøg paa at hjælpe sin broder, der var paa orlov fra Vestfronten, over grænsen. Hun udtalte, at hun i førstningen havde fraraadet ham at flygte; men da broderen blev ved med at plage hende om at hjælpe ham, havde hun til sidst givet efter, og paa hendes raad fik broderen noget af hendes tøj paa, da hun var af den mening, at det nok var lettere at komme over grænsen i kvindeklæder. Hun gik saa sammen med ham til grænsen, men en 20 minutters gang fra denne blev de stoppede af vagten. Medens broderen blev anholdt, lykkedes det hende at flygte, dog blev hun arresteret næste dag. Statsadvokaten androg paa 5 maaneders fængsel. Dommen lød dog paa 6 maaneder, da et saadant foretagende burde straffes haardere i krigen. Af denne straf fraregnes 1 maaned for udstaaet varetægtsarrest.