9. juli 1919. Møde om rømning af 3. zone og forholdene i de øvrige zoner

Møde i Fredskommissionens eksekutive Komité. I sit Møde 9. Juli 1919 vedtog Komitéen følgende Indstillinger til Fredskonferencens øverste Raad:

Rømningen
Afstemningen i 3. Zone (indtil Ejder-Sli-Linjen), som var bestemt i det 7. Maj til den tyske Delegation overrakte Forslag, er efter den danske Regerings Ønske bleven slettet i den endelige Affattelse af Traktaten. Svaret paa det tyske Juni-Memorandum udtaler imidlertid, at Rømningen skal finde Sted indtil ovennævnte Linje, medens en tilsvarende Bestemmelse ikke findes i Traktatens Artikler.

Komitéen erkender, at de tyske Troppers og Øvrigheders midlertidige Rømning af nævnte Zone vil kunne bidrage til at sikre Afstemningens Frihed og Oprigtighed i de to andre Zoner, men Komitéen nærer samtidig den Opfattelse, at Traktaten i sin endelige Affattelse ikke giver de allierede og associerede Regeringer Ret til af Tyskland at kræve denne Rømning.

Komitéen foreslaar da, at den tyske Regering skal opfordres til at paabyde sine militære og civile Myndigheder i nævnte Zone ubetinget Tilbageholdenhed og navnlig, at der ikke maa foretages nogensomhelst Arrestation af politiske Aarsager, saaledes som det i de sidste Uger har været Tilfældet.

Skulde den internationale Kommission mene, at de paagældende militære og civile Øvrigheder foretog sig noget, der vilde være egnet til at forfalske Afstemningens Resultat, maatte Rømning uopholdelig kræves.

Land- og sømilitare Styrker

Da den eksekutive Komité har erfaret, at Admiralernes Kommission har faaet Ordre til med Bistand af Generalerne at fremsætte Forslag om Afsendelsen af land- og sø-militære Styrker til Slesvig, skal Komitéen ikke udtale sig nærmere derom.

Statsejendommene
I Anledning af den danske Gesandts Brev af 22. Juni til Konferencens Præsident angaaende svigagtige Salg af Statsejendomme, foreslaar den eksekutive Komité, at det notificeres den tyske og den danske Regering, at de allierede og associerede Magter vil betragte som ugyldige alle Salg af Statens faste Ejendomme, der siden 11. Nov. 1918 har fundet Sted i det slesvigske Afstemnings-Omraade.

Rekvisitionerne
Den eksekutive Komité fastslaar, at Traktatens Afsnit om Slesvig ikke, som de andre Afsnit om Folkeafstemninger, indeholder Forbud mod, at tyske Tropper og Øvrigheder inden Rømningen foretager Rekvisitioner, og den foreslaar derfor, at den tyske Regering bliver underrettet om, at de allierede og associerede Regeringer ikke agter at finde sig i, at saadanne Rekvisitioner foretages i det slesvigske Afstemnings-Omraade.

Yderligere fremsendtes Indstilling om tyske Militærpersoners Hjemsendelse, som vedtaget i Mødet 8. s. M.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *