6. maj 1920. Danske Kreditforeninger rykker ind i Sønderjylland

C. I. S.
Danske Kreditforeninger i 1. Zone
Anordning No. 103 af 6. Maj 1920:

1. I Henhold til Dags Dato stedfunden midlertidig Stadfæstelse af Statuter for “Sønderjyllands Kreditforening” er denne Forening berettiget til at give Udlaan i Grundejendomme i 1. Afstemningszone. Der tilstaas Foreningen de i dansk Lov af 20. Juni 1850 § 2 a og d samt § 3 anførte Begunstigelser.

2. Følgende i Danmark bestaaende Kreditforeninger, nemlig

1. Kreditforeningen af Kommuner i Danmark,
2. Kreditforeningen for industrielle Ejendomme,
3. Den nye Kreditforening for Købstadgrundejere i Nørrejylland,
4. Kreditforeningen af Grundejere paa Landet i Jylland, 372
5. Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Jylland,

er berettigede til at give Udlaan i Ejendomme i 1. Afstemningszone i Overensstemmelse med de i Statuterne for vedkommende Kreditforeninger indeholdte Regler, naar saadan Beslutning om Udlaansvirksomhed i de paagældende
Landsdele paa statutmæssig Maade er vedtaget af paagældende Forening, approberet af den danske Regering og midlertidig stadfæstet herigennem.

3. Den “Vest- og Sønderjydske Kreditforening af Landejendomsbesiddere” er berettiget til indenfor 1. Afstemningszone at give Udlaan i Landejendomme
i Tønder Amt (derunder indbefattet de nu til Haderslev Kreds hørende Sogne: Spandet, Roager, Hviding, Rejsby, Brøns, Skærbæk, Vodder, Højrup og Arrild) samt følgende Sogne: Fole, Øster-Lindet, Skodborg, Skrave, Rødding, Lintrup, Hjerting og Hygum, alt i Overensstemmelse med de i Statuterne for Foreningen indeholdte Regler og under Forudsætning af, at saadan Beslutning om Udlaansvirksomhed i de paagældende Landomraader paa statutmæssig Maade vedtages af paagældende Forening, approberes af den danske Regering og midlertidig stadfæstes herigennem.

4. Interessenterne i de i §§ 1-3 omhandlede Kreditforeninger skal være pligtige at finde sig i saadanne Ændringer i Statutbestemmelserne, som maatte blive krævede af det danske Indenrigsministerium ved Statuternes, henholdsvis Statuttillæggenes, endelige Stadfæstelse.
5. Denne Anordning træder straks i Kraft.
Om Statutstadfæstelserne ifølge §§ 2-3 vil offentlig Meddelelse blive udsendt.

Franz von Jessen: Haandbog i det slesvigske Spørgsmaals Historie, II, 1937.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *