23. januar 1915. Kød og brød til hjemmefronten

Hejmdal

Kød og Brød

Takket være det tyske Landbrugs uafladelige arbejde i Fredstid har den hjemlige Kvægbestand, baade hvad Mængde og Kvalitet angaar, tiltaget i en Grad, saa alle Befolkningskredse i de hidtilværende Krigsmaaneder uden Vanskeligheder næsten paa den gamle Maade har kunnet forsørges med Kød.

Opgaven, at dække Kødforbruget, vil de tyske Landmænd ogsaa vise sig voksen i Fremtiden. Men Opgavens Løsning vil ikke være mulig for dem, især hvis Krigen varer ved, uden betydelige Ofre og Vanskeligheder.

Med Krigens Udbrud er den omfangsrige Indførsel af Fodermidler fra Udlandet standset. Opfodringen af Rug og Rugmel, som man hidtil har været vant til mange Steder, har man maattet forbyde, fordi alt Brødkorn og Mel er nødvendig til Menneskelig Ernæring. Haabet om at kunne anvende Kartofler som Kvægfoder i forhøjet Grad, er ikke bleven virkeliggjort paa forventet Vis; thi Kartoflerne bruges til at udjævne hvad der mangler af Brødkorn og andre Nærringsmidler, der tidligere indførtes fra Udlandet. Kvægfoderet er derfor bleven knapt og dyrt, og en Ændring kan foreløbig ikke ventes.

Det vil alligevel ikke volde Vanskeligheder at opretholde Hornkvægbestanden paa Grund af den rige Hø- og Halmhøst. Svineholdet og Svinefedningen vil derimod mange Steder ikke være mulig i det hidtidige Omfang. Slagtekvægmarkeder og Tilbudet af Svinekød er i den sidste Tid taget til i en Grad, der overstiger det øjeblikkelige Behov, og der maa regnes med en yderligere Stigning.

Efter dette altfor store Tilbud i Øjeblikket vilde der nødvendigvis følge en ubehagelig Mangel senere, hvis ikke alle Vedkommende virkede med til at gøre denne Overflod nyttig for Fremtiden. Det kan opnaaes ved at fremstille saa mange som muligt af forskellige Slags holdbare Varer (Skinker, Flæsk, røgede Pølser, Svinekød, Konserves. Hvis Slagternes og Kødvareindustrien retter deres Opmærksomhed herpaa, hvorved de sikkert ikke vil savne Støtte fra Kommuneforvaltningerne og Interessentskaber, og hvis især Husholdningerne forsyner sig med passende Forraad af holdbare Varer, saa forebygges en Bortødslen af Overfloden. Den nuværende Aarstid er den bedste til Fremstilling og Opbevaring af holdbare Kødvarer.

En saadan Fremgangsmaade gør det muligt for den enkelte Husholdning at dække en stor Del af sit Kødforbrug forud til antagelige Priser. Helheden bringer det den Fordel, at det ringere Tilbud af Svinekød, som afgjort vil komme i de senere Maaneder, ogsaa kommer til at staa overfor en ringere Efterspørgsel. En alt for stor Prisstigning undgaas saaledes, at det forebygges, at Folkenæringen lider Skade. Det er ogsaa et Stykke Krigsarbejde, som de, der ikke staar i Felten maa paatage sig med patriotisk Pligtfølelse; thi for at holde ud mod den Verden af Fjender, som vil paatvinge os Hungersfred, maa først og fremmest ved Siden af Brød- ogsaa Kødforsyningen sikres

Berlin, 2. Januar 1915.
Friherre von Schorlemer,
Minister for Landbrug,
Domæner og Forstvæsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *