24. april 1919. Hvem skal betale for hvad i de kommende afståede områder?

Fredskommissionens øverste Raad træffer Afgørelse om Fredstraktatens finansielle Bestemmelser.

I det øverste Raads Møde 26. April forelaa den finansielle Kommissions enstemmige Indstillinger og dens Flertals- og Mindretals-Forslag vedr. Fredstraktatens finansielle Bestemmelser til Afgørelse.

Raadet godkendte de ovenf. gengivne Bestemmelser vedr. Statsgælden (med en Tilføjelse, som imidlertid er det slesvigske Anliggende uvedkommende), til hvilke i en særskilt Artikel var knyttet følgende Bestemmelser:

Hvad angaar alle de overdragne Landomraader, med Undtagelse af Alsace-Lorraine, skal den Del af det tyske Kejserriges eller de tyske Enkeltstaters Gæld, som efter Erstatnings-Kommissionens Mening repræsenterer Udgifter, afholdt af det tyske Kejserrige eller de tyske Staters Regeringer til Erhvervelse af de i Artikel [256] omtalte Statsaktiver, undtages fra den Andelsberegning, der skal foretages i Henhold til Artikel [254].

I Spørgsmaalet vedr. Statsejendommene besluttede Raadet at give Traktatens Bestemmelser følgende (oprindelig af Kommissionens Mindretal foreslaaede) Affattelse:

De Magter, til hvilke tyske Landomraader overdrages, skal erhverve alle de deri beliggende Ejendomme og Besiddelser, som tilhører det tyske Rige eller de tyske Enkeltstater, og Værdien af disse Erhvervelser fastsættes af Erstatnings-Kommissionen og skal af den Stat, der erhverver Omraadet, betales til Erstatningskommissionen, der krediterer den tyske Regering for Beløbet som Afdrag paa de Summer, der skyldes for Erstatningen.

I Overensstemmelse med nærværende Artikels Formaal skal det tyske Riges og de tyske Enkeltstaters Ejendom og Besiddelser anses for at indbefatte al Kronens, Rigets og Enkeltstaternes Ejendom samt den tidligere tyske Kejsers og andre kongelige Personers Privatejendom.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *