30. april 1919. Fredskommissionen klar med udkast til stemmeregler

F. K. Redaktions-Komité og de slesvigske Stemmerets-Regler
Fredskonf.s Redaktions-Komité, sammensat af de fem allierede og associerede Hovedmagters juridiske Sagkyndige, havde følgende Medlemmer: Amerikas Forenede Stater: James Brown Scott, Det Britiske Rige: Cecil Hurst, Frankrig: Henri Fromageot, Italien: Tosli og Japan: Nagaoka. Komitéens Opgave var »at give de trufne Afgørelser den juridiske Form og at støbe dem sammen til et Hele«.

Uden at det er muligt nøjagtig at angive Tidspunktet, men sandsynligvis i Slutningen af April havde Komitéen foretaget Ændringer i Afsnittet om Stemmerets-Reglerne i den danske Kommissions Indstilling, saa de paagældende Bestemmelser nu havde faaet følgende Affattelse:

Stemmeret skal tilstaas enhver Person, uden Hensyn til Køn, som fyldestgør følgende Betingelser:

a) at have fuldendt det 20. Leveaar paa den Dag, nærværende Traktat træder i Kraft;

b) at være født i den Zone, hvori Afstemningen finder Sted, eller at have været bosat dér fra en Dato, som ligger før 1 . Jan. 1900, eller at have været udvist af de tyske Myndigheder uden at have bevaret sin Bopæl dér.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *