20. marts 1915. Nye indkaldelser skraber bunden. Russere til roearbejde.

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for Kongeåen

Af Nicolai Flyman

Syd for Grænsen under Krigen

Landstormens 2det Opbud af ikke uddannede

Der vil nu i ganske nær Fremtid blive indkaldt til Mønstring af den ikke uddannede Landstorms 2det Opbud, der omfatter Alderen 39—45 Aar, for at faa et Overblik over, hvor meget brugbart Mandskab, der kan raades over.

I øvrigt har Mænd, der for nylig er bleven erklæret for ubrugelige til al Garnisons- eller Felttjeneste, i disse Dage faaet Ordre til at møde til ny Undersøgelse.

I hvor høj Grad man under Krigs­tid gaar bort fra de gængse Regler ved Udskrivning af Mandskab til Militæret fremgaar af, at der i adskillige Tilfælde er udskrevet Folk med betydelig Halthed hidrørende fra en stærk Forkort­ning i det ene Ben. Militæret har dog i adskillige Tilfælde maattet sende saadanne hjem igen.

Russiske Fanger til Roearbejde

Klægsbøl Amtsdistrikt har til Hen­sigt at sysselsætte 65 russiske Fanger ved Roearbejdet. Fangerne vil sand­synligvis, i alt Fald til Dels, blive an­bragte i et Skur, der tilhører Amts­forstander Jessen i Tinningsted.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *