20. januar 1919. Svar fra det danske udenrigsministerium til Mellemslesvigsk Udvalg

Mellemslesvigsk Udvalgs Henvendelse til Danmarks Regering  blev afgivet til Statsmin. og derefter den 13. Jan. 1919 oversendt til Udenrigsministeriet, der svarede den 20. januar.

Det har været den danske Regering en Glæde at modtage Deres Henvendelse af 17. Dec. f. A., hvorved De paa danske Mellemslesvigeres Vegne overrækker en Række Petitioner, udsprungne af de danske Mellemslesvigeres stadig stærkere tilkendegivne Ønsker om Genforening med Danmark, idet De dog samtidig betoner, at disse Petitioner kun er et ufuldstændigt Udtryk for Folkestemningen, fremkommet som de er i Løbet af faa Dage og under ufrie Forhold.

Ligeledes har den danske Regering senere modtaget de underskrevne Petitioner, hvoraf det fremgaar, at disse er  underskrevne af ialt 4277 Mænd og Kvinder over 2o Aar, og deraf 3401 fra Flensborg By.

I Petitionerne og i Deres medfølgende Skrivelse henvises til det fra alle Sider anerkendte Princip om Folkenes Selvbestemmelsesret, og den danske Regering opfordres til ved en Henvendelse til de Allierede at foretage de Skridt, der er nødvendige, for at ogsaa Befolkningen i Mellemslesvig under Forhandlingerne om  Verdensfreden kan faa sin Ret anerkendt til fri Afstemning.

Den danske Regering, der med dyb Tilfredshed har erfaret, at de danske Mellemslesvigere har udtalt sig for den Løsning af Spørgsmaalet, hvortil ogsaa den danske Rigsdag, ifølge sin Udtalelse af 23. Okt. f. A. knytter sine nationale Forhaabninger, har nu taget Skridt til, at de danske Mellemslesvigeres Ønske — i Overensstemmelse med den af Vælgerforeningen for Nordslesvig fremsatte Udtalelse vedrørende »de tilstødende Distrikter i Mellemslesvig, som rejser Kravet«  — kan blive ført frem for de Allierede og Verdensfredskonferencen.

Den har ligeledes draget Omsorg for, at den i Aabenraa-Resolutionen af 30. Dec. f. A. fremsatte Tilføjelse om Nødvendigheden af Forholdsregler til at sikre en fri Afstemning samtidig kan blive forelagt.

Den danske Regering udtaler sin tillidsfulde Forvisning til, at herefter de danske Mellemslesvigeres Ønske om ved fri Afstemning at faa Lejlighed til at tilkendegive, at de ønsker at genforenes med Danmark og saaledes at udøve Selvbestemmelsesretten, maa blive opfyldt.

Franz von Jessen, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *