21. januar 1919. Opråb: “Danske i Flensborg til det danske Folk!”

I den danske Presse offentliggjordes 21. Jan. 1919 et Opraab: Til det danske Folk!, undertegnet “Flensborg, i Januar 1919” af 50 ansete Borgere i Flensborg, deriblandt Mellemslesvigsk Udvalgs Bestyrelse. Opraabet indledes saaledes:

“I det Øjeblik, da det danske Folks Sydgrænse skal sættes, gribes vi af en knugende Angst for, at Flensborg kan blive udelukket fra Danmark.

Kuet, som Befolkningen er af det revolutionære Styre, har det været umuligt for os gennem frie Villiestilkendegivelser at øve Indflydelse paa vor Fremtidsskæbne, som vi ellers kunde og burde. Mens hele det øvrige Sønderjylland fejrer Genforeningsfester, er vi i Flensborg og delvis i Mellemslesvig praktisk talt afskaarne fra at samles.

Vi ser under de foreliggende Forhold ingen anden Vej. Vi henvender os til det danske Folk, idet vi beder det: Forlang, at Flensborg paa Grundlag af de foreliggende Tilkendegivelser kommer med til Danmark.

Luk os ikke ude. Vi véd det bedre end andre, hvad der endnu findes af skjult, forsagt og forkuet Danskhed i Flensborg By.

Vi føler fuldtud det Ansvar, det betyder, uden Afstemning, som vi ogsaa ønskede, at tage Flensborg med ind under Danmark. Men vi viger ikke tilbage for det.

Vi anerkender ikke det Værk, Fortyskningen har øvet gennem næsten to Menneskealdre, og vi anerkender ikke store Dele af den Tyskhed, som nu repræsenteres af den tidligere altyske Embedsstand. Som vi under ublide Kaar har værnet vor Nationalitet, vil vi under blide og heldige Kaar under gamle Danmark udbygge og uddybe den, forstærkede af de Tusinder, som vil vaagne til fuld Erkendelse af deres Danskhed den Dag, Erobrerens Tryk falder.”

Opraabet fortsætter med en videre Udførelse af de nævnte Synspunkter og slutter:

“Fra Skagen til Gedser maa da Raabet lyde: Flensborg med til Danmark!”

Franz von Jessen: Haandbog i De slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *