9. januar 1920. “Fredstraktatens første Affattelse er Sydslesvigs § 5.”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

9. Januar: Paataler, at »Unser Land« endnu ikke er bestilt i de vestslesvigske Sogne. — Detlef Thomsen, Vindert, har i Anledning af de tyske Blades hadske Felttog imod ham taget Bladet fra Munden i »Husumer Nachrichten« for 6te ds. Fredstraktatens første Affattelse er Sydslesvigs § 5.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

En tanke om “9. januar 1920. “Fredstraktatens første Affattelse er Sydslesvigs § 5.””

 1. Gårdejer Detlef Thomsen, Vindert, har et par gange før været nævnt her på ‘StoreKrig’, således på
  https://denstorekrig1914-1918.dk/23-juli-1919-moede-med-h-p-hanssen-angelboerne-vil-hjem-til-danmark/

  Detlef Thomsen er kort omtalt på
  https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/leksikon/thomsen-detlef-1880-1954-sydslesvigsk-politiker
  og https://de.wikipedia.org/wiki/Detlef_Thomsen (på tysk).

  (I Grænseforeningens Leksikon står, at “han blev så skuffet over resultatet af afstemningen i 2. zone, at han for en tid rejste til Sydamerika.”)

  Flensborg Avis bragte lørdag den 10. Januar 1920 en længere artikel på side 2: “En Røst fra tredje Zone om en ny § 5.” “Tidligere Medlem af Nationalforsamlingen Thomsen i Vindert siger sin Mening.”

  “I de sidste Uger har den Presse i Hertugdømmerne, som staar til Raadighed for det tyske Udvalg, rakket stærkt ned paa en af Danevirke-Zonens betydeligste Mænd. Gaardejer D. Thomsen i Vindert ved Husum, som var valgt til Medlem af den tyske Nationalforsamling, men har nedlagt sin Post. Man havde faaet at vide, at han havde været med paa en Tur til Kongeriget, og paastod, at Deltagerne var bestukne osv.”

  “Over for hele denne Nedrakning har Thomsen, skønt han bor i en Egn der efter den danske Regerings Ønske er udelukket fra Part i Folkenes Selvbestemmelsesret, og saaledes er prisgivet det tyske Mistænteliggørelsesfelttog, ganske roligt taget Bladet fra Munden. Thomsen i Vindert er en af tredje Zones bedste Mænd. Har Danmark Raad til at støde en Befolkning fra sig, hvis Ordførere er naaede saa langt i dansk Erkendelse?

  “I “Husumer Nachrichten” for 6. Januar svarer han paa flere Indlæg følgende, der kan give mange Danske noget at tænke paa og noget at blues over:”

  (Herefter følger en gengivelse af Detlef Thomsens indlæg:)

  “Hele den Provinspresse, som staar til det tyste Udvalgs Raadighed, skriver under tyk Overskrift: Thomsen, Vindert, som Danmarksrejsende.”

  “Jeg bemærker hertil: Det passer, jeg har været i Danmark. Ifølge Beretningerne i de forskellige Provinsblade kunde jeg ikke forestille mig, hvoraf Danmarks Indbyggere egentlig levede og eksisterede. Ved flere Rejser i Jylland og paa Øerne har jeg personlig overbevist mig.”

  “I Virkeligheden er alt anderledes end det tyske Udvalg og dets Kredse meddeler om Forholdene i Danmark. I Jylland bor akkurat den samme Slags Mennesker med de samme Personnavne, samme Livsanskuelser og Sædvaner som her i Slesvig, kun at de taler det platdanske og vi det Plattyske Folkemaal. Landbefolkningen er med Hensyn til Jordbehandling paa samme Højde som vi, med Hensyn til Udnyttelse og Afsætning af Landbrugsprodukter ved Andelsarbejde, som Mælkekontrolforeninger, egne Eksportslagterier, egne Uldspinderier, fælles Indkøb af Brugsartikler osv. er de forud.”

  Da jeg frivillig har nedlagt mit Mandat i Nationalforsamlingen, saa føler jeg mig ogsaa fuldstændig fri og berettiget til at sige Sandheden, som jeg ogsaa dengang skrev: “Gives der endnu en Mulighed til at redde mit Hjemland ud af Tysklands uundgaaelige Sammenbrud, saa gaar jeg hensynsløst denne Vej.”

  “Mit tidligere Maal, et selvstændigt, nevtralt Slesvig-Holsten, kan ikke længere naas, det har de Herrer sørget for, som altid skreg “tysk” og atter “tysk”, og for hvem enhver Ændring af Slesvig Holsten fra Prøjsen og Tyskland var indiskutabel.”

  “I Fredsudkastet af 7. Maj 1919 har Ententen tilsagt Beboerne nord for Ejderen Selvbestemmelsesret, da dette Land tidligere var dansk Land. Dette Løfte er en ny 8 5. ….”

  (Detlef Thomsen afslutter sit indlæg med:)

  “Til Slutning: Naar man fra en Side, der er kendt, siger om mig, at jeg har faaet 50 Kroner fra Danmark som Judaspenge, eller, som et andet Rygte siger, endog 200,000 Mark, saa er dette saa perfide Bagvaskelser, at de kun kan tros og udbredes af Personer, som muligvis selv er rede til at lade sig bestikke med Penge.

  Saa længe min Samvittighed ikke kalder mig Forræder, bryder jeg mig ikke om, hvad andre Folk siger om mig.
  Vindert, den 31. 12. 1919.
  Detlef Thomsen.”

  – – –
  https://da.wikipedia.org/wiki/Vinnert angives, at Vinnert / Winnert ligger ti kilometer sydøst for Husum. I den tyske Wikipedia på
  https://de.wikipedia.org/wiki/Winnert tilføjes: “an der Treene.” Altså ved Trenen, en biflod til Ejderen.

  Det er dog ikke så let at blive klog på geografien og de forskellige stednavne og betegnelser.
  https://da.wikipedia.org/wiki/Breklum_Sogn angives, at Vindert ligger i Breklum Sogn. Dette kan være et andet sted med navnet Vindert / Vinnert.
  Breklum ligger lige syd for Bredsted / Bredstedt, 14 km nord for Husum.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *