9. januar 1920. Har Tyskland endnu ikke godkendt den allierede besættelse af afstemningszonerne?

Fredskonferencens Generalsekretær meddelte i Øverste Raads Møde 9. Jan. 1920 følgende Oplysninger:

Frankrigs Minister i København har under 5. Jan. telegraferet, at den tyske Regerings Repræsentant endnu ikke skriftlig har ladet den internationale Kommission vide, om han var bemyndiget til at godkende den ham af Kommissionen foreslaaede Ordning vedrørende det slesvigske Afstemnings-Omraades Besættelse.

Jeg har i Gaar (8. Jan.) ladet Hr. v. Lersner kalde, og jeg har sagt ham,
at vi inden i Morgen maatte være i Besiddelse af den tyske Regerings skriftlige Godkendelse af denne Ordning.

Hr. v. Lersner tror, at Godkendelsen er givet allerede 5. Januar; i modsat Fald vil han tage paa sig selv at give den.

Dette skete.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *