Tag-arkiv: kul

5. november 1918 – Hejmdal: Belejringstilstandens Nyordning

Avisen Hejmdal udkom i Aabenraa. Det blev regnet for at være rigsdagsmand H.P. Hanssens talerør.

Belejringstilstandens Nyordning


Overmilitærbefalingsmanden har sendt de stedfortrædende Generalkommandoer, Guvernementer og Kommandanturer følgende Forordning:

Grundtanken for Nyorienteringen i vort Statsvæsen kræver, at det tyske folk i videste Udstrækning faar Ret til fri Meningsytring i Ord og Skrift. Det skal uhindret kunne fremsætte sine Ønsker og Anker. Indskrænkninger skal uden Hensyn til Partierne kun indtræde efter følgende Bestemmelser:

Forsamlinger
1. Alle offentlige og ikke offentlige Forsamlinger skal tillades. Et Forbud maa kun indtræde, naar Mødets Formaal staar i Modstrid med Straffelovene, eller naar Krigsførelsens, Fredsslutningens eller Opretholdelsen af den offentlige Sikkerheds Interesse kræver det.

2. Alle Møder, i hvilke offentlige Anliggende skal drøftes, er anmeldespligtige og skal skriftlige anmeldes til Politiet af Indvarslerne i det mindste 48 Timer Mødets Begyndelse under Angivelse af Sted og Tid, Forhandlingsemne og de paatænkte Talere.
Udtalelser i Tilslutning til de paatænkte Ordføreres Taler er tilladt, for saa vidt, som de holder sig indenfor Grænserne af de anmeldte Emner.
Fagforeningsmøder er fritagne som Anmeldelsespligten, saafremt de holder sig indenfor Rammerne af Bestemmelserne i Loven af 26. Juni 1916.

3. Alle Møder, i hvilke offentlige Anliggende drøftes, kan overvaages. De maa opløses, naar der opfordres til Overtrædelse af de bestaaende Love, eller naar det kommer til Rolighedsforstyrrelser eller Haandgribeligheder. Iøvrigt er Bestemmelserne i Rigsforeningslovens §14 af 19. April 1908 bestemmende.

4. Person, der gentagende har givet Anledning til Opløsning af Møder af Grunde i Henhold til Ciffen 3, kan efter Overmilitærbefalingsmandens Afgørelse udelukkes som Taler paa et Møde. I Tilfælde af, at der handles i Modstrid dermed, skal Mødet opløses.

5. Fra de ovenanførte Retningslinjer maa der kun ske en Afvigelse, naar det drejer sig om en mildere Haandhævelse af Forsamlingsrettens Overordentlige Forholdsregler, der betinges af overordentlige Forhold maa kun tages under øjeblikkelig Meddelelse til Overmilitærbefalingsmanden.

6. Alle hidtilværende Retningslinjer og Anordninger paa Forsamlingsrettens Omraade, der staar i Modstrid med ovenstaaende, ophæves hermed.

Censur
1. Censurforskrifter overfor Aviser og andre Tryksager maa kun udstedes, naar Krigsførelsens, Fredsslutningens eller Opretholdelsen af den offentlige Sikkerheds Interesse ubetinget kræver det.
Saavidt der kommer Forholdsregler for Krigsførelsen i Betragtning, er Censuren af Visernes redaktionelle Del og andre Tryksager ene og alene at udøve i Rigskanslerens Bekendtgørelses Aand vedrørende Forbudet af 6. Februar 1918 imod Offentliggørelser om Troppe- og Skibsbevægelser og Forsvarsmidler. (“Reichsanzeiger” af 8. Februar 1918).

2. Præventivcensuren for alle Meddelelser og Artikler af militært Indhold bliver bestaaende. Der maa agtes strengt paa, at der kun maa gribes ind paa Grund af Krænkelser af Krigsførelsens Interesse, og at Forelæggelsen af Offentliggørelser, som ved Siden af militære ogsaa berører politiske Spørgsmaal, ikke giver nogen Anledning til Slettelser ogsaa i den udelukkende politiske Del.

3. Anordning af Præventivcensur over Aviser osv. maa i Fremtiden kun udstedes med Overmilitærbefalingsmandens Samtykke.

4. I Kraft bliver foreløb:
a) alle Bestemmelserne om Behandlingen af Raastoffer og Erstatningsstoffer, Udførsel, Indførsel, Gennemførsel af Aviser og Tryksager, Behandlingen af Annoncer i Aviser og Tryksager;
b) de i Pressens Interesse trukne Bestemmelser om fagvidenskabelige Offentliggørelser og om Aftryk efter berlinske Aviser og Provinsblade.

5. Alle andre tidligere Censurbestemmelser sættes ud af Kraft.

sign: Scheüch, Generalløjtnant.


Dagens Nyheder


I Nordborg Kirke

er der fra og med kommende Søndag opvarmet som i Fredstiden. Der er Skriftemaal og Altergang indtil Begyndelsen af det nye Kirkeaar. 

Paa Hjemvejen
Førstelærer Simonsen og Hustru i Nordbord har modtaget den glædelige Efterretning fra deres Søn Peter, kom har været i fransk Fangenskab siden 1914, at han er paa Hjemvejen. Den glædelige Meddelelse er telegraferet fra Konstanz.

Endnu ingen Kul!
Paa Forespørgsel i Gaar Formiddags paa Gasværket i Haderslev fik man den Oplysning, at der endnu ikke var ankommet Kul til Værket, men man ventede at faa i Dagens Løb.

Hvornaar der atter kan leveres Gas, er der endnu intet bekendtgjort om. I de Huse, hvor man ingen Komfurer har, er det en stor Ulempe ikke at kunne faa Gas.

Ogsaa elektrisk Lys og Drivkraft vil det komme til at skorte paa.

Den spanske Syge
har ogsaa i Skærbæk vundet Indpas i mange Hjem, og flere har været alvorlige syge. Dr. Grevsen, som er Byens eneste Læge, ligger for Tiden ogsaa syg.

(Læs hele Hejmdal fra 5. november 1918)

24. februar 1917 – Ribe Stiftstidende: 6 maaneders fængsel for et brev

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

I en ordre om kulbesparelse,

som blev udstedt i sidste uge, hedder det: Levering af kul og andet brændselsmateriale til kirker, skoler os. er forbudt. Alle brændselsforraad de nævnte steder er beslaglagte til fordel for kommunalforbundene. I alle lejehuse, forretningshuse, kontorer, hoteller, restaurationer, teatre, koncertsale osv. for saa vidt som de nævnte lokaler har centralvarme, maa der ikke være mere end 16 grader celsius. I lejehuse med badeindretninger maa disse kun tages i brug en bestemt dag om ugen. Yderligere brug af badeindretninger kan forbydes af husværten.

 

6 maaneders fængsel for et brev

Fru Ingeborg Jørgensen fra Sundeved blev den 3. september i fjor ved landsretten i Flensborg idømt 6 maaneders fængsel. Hun havde skrevet et brev til sin tidligere tjenestepige, der var flyttet til Danmark, og havde givet brevet til et bud, der skulde tage det med over grænsen. Buddet blev nappet, og brevet faldt i myndighedernes hænder. Retten havde dømt den anklagede særlig haardt, fordi der i brevet var skrevet ting, som muligvis kunde være til skade for det tyske rige. I revisionen, som nedlagdes mod dommen, hævdede den anklagede ifølge Hejmdal, at hun holdt mulige skadelige følger for det tyske rige for udelukkede, da brevet ikke var rettet til nogen dansk myndighed, men kun til hendes tjenestepige. Rigsretten i Leipzig forkastede i mandags revisionen som ugrundet, og dommen staar altsaa ved magt. 

 

Faldne

Lærer Harreby fra Haderslev er falden den 12. februar. Han efterlader hustru og 4 børn.

M. Nissum i Arnum modtog i søndags budskab om, at hans yngste søn, Marten, er falden ved Vestfronten.

Lorens Holm Johannsen fra Aarøsund er den 7. februar død paa et feltlazaret ved Vestfronten, 32 aar gl.; han efterlader enke og en søn.

Peter Lunds enke i Normsted ved Skærbæk har modtaget budskab om, at hendes søn Magnus er død paa lazaret i Kalukova den 18. februar, 20 aar gl.

 

Saarede

Gaardejer Dins Barsøe fra Kvistrup i Øsby sogn er saaret. 

9. februar 1917 – Ribe Stiftstidende: mangel paa kul lukker skoler

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Kulnøden
I Sønderborg er kulnøden nu meget følelig. Der er hverken kul, koks eller briketter at faa hos kulhandlerne. Mange mennesker er ude af stand til blot at opvarme et eneste værelse. Skolen i Toftlund er bleven lukket paa grund af brændselnød. Fra i gaar af standsede undervisningen i skolerne i Flensborg paa grund af knaphed paa kul. Gasværket i Slesvig har onsdag formiddag kl. 9 maattet standse driften.

Ikke forelske sig i krigsfanger
En pige, Inger Marte, havde forset sig paa en russisk krigsfanges mørke øjne. Paa grund af hendes ungdom – hun er 25 aar – har Bisidderretten i Rødding anset en pengebøde paa 30 mark for tilstrækkelig.

Et fortjenstkors for krigshjælp
er, som meddelt, blevet indstiftet; det er et ottekantet kors af graat krigsmateriel. Paa forsiden staar “Für kriegshilfsdienst” og paa bagsiden kejserens navnetræk med krone over. Korset, der skal bæres i et hvidt baand med 6 sorte striber og rød kant, kan uden forskel paa rang og stand gives til kvinder og mænd, der ærlig har udmærket sig ved fædrelandsk hjælpetjeneste af enhver art.

Forbudet mod fordyrelse af levnedsmidler,
der i stor udstrækning har ramt landmændene med bøder for deres hustruers salg af æg til dagens og markedets pris, vil antagelig nu blive ophævet under denne form for nævnte ægsalgs vedkommende. Der er nemlig kommet en forordning, som fritager for straf, naar sælgeren har handlet af uvidenhed og ukendskab til lovens forskrifter. Som sagen blev dreven, gav den politimyndighederne meget arbejde og bryderi, skriver Hejmdal. Fra et enkelt sogn paa Als foreligger der saaledes over 60 anmeldelser, som nu skulde til behandling i Nordborg.