Tag-arkiv: Krigsudstilling

22. oktober 1916 – Krigsudstilling åbner i Flensborg

Den 22. oktober åbnede Røde Kors krigsudstilling på Augusta-Viktoria Skolen i Flensborg, Flensborg Avis meddelte dagen efter:

Krigsudstillingen for Nordgrænselandet i Flensborg aabnedes i Gaar Middags i Lyceet. I en Del særlig indbudte Gæsters Nærværelse holdt Overpræsident v. Moltke Aabningstalen. Han omtalte blandt andet et Brev, hvori Kejserinden over for Kommandøren for hendes Regiment udtalte sin Tak til dets Soldater, der ved deres modige Optræden ikke mindst havde bidraget til de hidtil vundne Sejre. Taleren sluttede med et Leve for Kejserinden, til hvem der afsendtes et Hyldest- og Lykønskningstelegram.

Engelske tropper med maskingevær, Krigsudstillingen Flensborg 1916 (Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig)
Engelske tropper med maskingevær, Krigsudstillingen Flensborg 1916 (Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig)

Hertuginden af Glücksburg havde sendt Hofchef Grev Rantzau som sin Repräsentant samt en Pengegave til et Skilt paa Sømsøjlen. Ester Aabningens officielle Del tog de tilstedeværende Udstillingen i Øjesyn. En af Salene indeholder kun maritime Ting, hvoriblandt findes en hel Del Minder om den bekendte Krydser „Möwe’s” Fart. Endvidere fremvises der Vaaben, Kanoner, Maskingeværer, Flyvemaskiner osv. i Model og Virkelighed.

Bagefter samledes Bestyrelserne for Røde Kors og Den fædrelandske Kvindeforening med udenbys Gæster til et tarveligt Maaltid paa Jernbanehotellet.

Franske kolonialtropper omkring et lejerbål, Krigsudstillingen Flensborg 1916 (Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig)
Tableau med franske kolonialtropper omkring et lejerbål, Krigsudstillingen Flensborg 1916 (Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig)

Udstillingen var arrangeret af Røde Kors i Flensborg og varede fra den 22. oktober til den 19. november. Udstillingskataloget indholdt 237 numre, der dog ikke nær dækkede alle de udstillede genstande. I skolegården var der opstillet store genstande, adskillige kanoner, køretøjer og endda en fransk flyvemaskine. Kunne man se et righoldigt udvalg af erobrede håndvåben, uniformer og udstyrsdele. En del var arrangeret i otte tableauer med ikke færre end 34 figurer, deriblandt en hest, og med brug af 60 grantræer. Tableauerne forestillede britiske og franske kolonialtropper, russiske soldater som håner polske flygtninge, og tyske soldater under et gas- og håndgranatangreb.

Genstande erobret af Füsilier-Regiment Nr. 86 (tv.) og tableau med tyske soldater (th), Krigsudstillingen Flensborg 1916 (Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig)
Genstande erobret af Füsilier-Regiment Nr. 86 (tv.) og tableau med tyske soldater (th), Krigsudstillingen Flensborg 1916 (Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig)

Der var også en afdelingen fra byens regiment, Füsilier-Regiment nr. 86,  med erobrede genstande og fotografier. Mens andre rum vidste forskellige propagandatryksager, mønter og frimærker. Der var også en større samling af fotos og tegninger, de sidste leveret af tidsskriftet Simplicissimus.  En stor, detaljeret model viste et udsnit af et skyttegravssystem med løbegrave, nedgange til dækningsrum og latriner, samt et sprængkrater, granatkrater og pigtrådsspærringer.

Udstillingsrum for luft- og søkrig, Krigsudstillingen Flensborg 1916 (Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig)
Udstillingsrum for luft- og søkrig, Krigsudstillingen Flensborg 1916 (Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig)

To rum var helliget luft- og søkrig med modeller af skibe, fly og luftskibe, men der var også udstillet torpedoer, søminer og flere flyvermotorer.  Også krigens ofre, som måtte ligge Røde Kors særligt på sinde, var repræsenteret. Krigsfangerne med en model af tysk krigsfangelejr og forskelligt husflid, de sårede med røntgenfotografier af skudsår og et udvalg af forskellige proteser.

Vartegn for Røde Kors krigsudstilling i Flensborg oktober-november 1916. Mod betaling kunne man få lov til at slå søm i søjlen, en meget anvendt måde at indsamle penge på i Tyskland under Første Verdenskrig (Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig)
Vartegn for Røde Kors krigsudstilling i Flensborg oktober-november 1916. Mod betaling kunne man få lov til at slå søm i søjlen, en meget anvendt måde at indsamle penge på i Tyskland under Første Verdenskrig (Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig)

Udstillingen var uhyre velbesøgt, ca. 68.000 mennesker lagde vejen forbi, heraf var lige knap halvdelen skoleelever på udflugt fra skoler i hele Slesvig. I alt gav udstillingen et overskud på 25.000 Mark, som dels var kommet ind ved entré, dels ved køb af søm til at slå i en dertil fremstillet træsøjle – en meget udbredt måde at samle penge ind på i Tyskland under krigen.

 

16. oktober 1916 – Flensborg Avis: Krigsudstilling

Krigsudstilling for Nordgrænselandet i Flensborg.

Redaktionen har modtaget følgende:
Som allerede meddelt, aabnes der den 22. Oktober en Krigsudstilling i Flensborg, som foranstaltes af det flensborgske Røde Kors. Udstillingen, der staar under Hertuginden af Glücksburgs Protektorat, indrettes for Tiden af sagkyndig Haand i Lyceets  smukke, store Lokaler, Gymnastikhallen, Festsalen og andre Rum. Den vil blive meget righoldig. Det forskelligste Bytte, som er erobret i Krigen til Lands og til Vands, og de mange Udrustningsgenstande, hvormed tysk Tilpasnings- og Opfindsomheds-Aand har forsynet vore Krigere. Ved at se paa de talløse udstillede Ting vil vor Forestilling om Krigen beriges. Vort stille Nordgrænseland er rigtignok ombruset af denne Krigs Hovedstridsobjekt, af det „frie” Hav, men det er fjernest fra de Steder, hvor vore Brødre og Sønner kæmper med Fjenden. Udstillingen vil bringe os disse Steder aandeligt nærmere, derfor vil Krigsudstillingen ogsaa hos os være sikker paa de samme Interesse, som andre Steder har tilført den en vældig Strøm af besøgende.

Svarende til Byen Flensborgs maritime Betydning som Preussens største Rederistad og med Henblik paa dens nære Forhold til Flaaden vil Afdelingen „Marine” blive særlig righoldig. Ogsaa Luftskibsfartens høje Udvikling anskueliggøres. Af særlig Interesse
vil de figurlige Fremstillinger af Krigsbilleder være, hvortil ogsaa de ejendommelige Krigsmaskiner, Vogne og Redskaber benyttes. Endvidere er der seværdige Samlinger af inden- og udenlandske Krigsdokumenter og Krigsfrimærker, Krigsmedailler, Krigspenge, Ordener og Hæderstegn. Der gives et Indblik i Fangelejrene, og der findes en stor, kunstfærdigt forarbejdet Model af en Skyttegrav. Endelig vil den Gruppe, der indeholder de personlige Erindringsstykker, have stor Tiltrækningskraft. Det vil være
meget ønskeligt, om denne Afdeling endnu blev væsentlig beriget fra privat Side.

Indtægterne ved Udstillingen skal komme Røde Kors til gode, et velgørende Øjemed som vil være sympatisk især for alle dem, hvem et personligt Baand binder til Krigsskuepladsen, og hvor er det Hus, hvor denne Forbindelse mangler. Der henvises i øvrigt til Bekendtgørelsen i Bladet.

Ved Udstillingens Aabning paa Søndag Middag Klokken 12 3/4, vil Overpræsident v. Moltke være til Stede.