16. oktober 1916 – Flensborg Avis: Krigsudstilling

Krigsudstilling for Nordgrænselandet i Flensborg.

Redaktionen har modtaget følgende:
Som allerede meddelt, aabnes der den 22. Oktober en Krigsudstilling i Flensborg, som foranstaltes af det flensborgske Røde Kors. Udstillingen, der staar under Hertuginden af Glücksburgs Protektorat, indrettes for Tiden af sagkyndig Haand i Lyceets  smukke, store Lokaler, Gymnastikhallen, Festsalen og andre Rum. Den vil blive meget righoldig. Det forskelligste Bytte, som er erobret i Krigen til Lands og til Vands, og de mange Udrustningsgenstande, hvormed tysk Tilpasnings- og Opfindsomheds-Aand har forsynet vore Krigere. Ved at se paa de talløse udstillede Ting vil vor Forestilling om Krigen beriges. Vort stille Nordgrænseland er rigtignok ombruset af denne Krigs Hovedstridsobjekt, af det „frie” Hav, men det er fjernest fra de Steder, hvor vore Brødre og Sønner kæmper med Fjenden. Udstillingen vil bringe os disse Steder aandeligt nærmere, derfor vil Krigsudstillingen ogsaa hos os være sikker paa de samme Interesse, som andre Steder har tilført den en vældig Strøm af besøgende.

Svarende til Byen Flensborgs maritime Betydning som Preussens største Rederistad og med Henblik paa dens nære Forhold til Flaaden vil Afdelingen „Marine” blive særlig righoldig. Ogsaa Luftskibsfartens høje Udvikling anskueliggøres. Af særlig Interesse
vil de figurlige Fremstillinger af Krigsbilleder være, hvortil ogsaa de ejendommelige Krigsmaskiner, Vogne og Redskaber benyttes. Endvidere er der seværdige Samlinger af inden- og udenlandske Krigsdokumenter og Krigsfrimærker, Krigsmedailler, Krigspenge, Ordener og Hæderstegn. Der gives et Indblik i Fangelejrene, og der findes en stor, kunstfærdigt forarbejdet Model af en Skyttegrav. Endelig vil den Gruppe, der indeholder de personlige Erindringsstykker, have stor Tiltrækningskraft. Det vil være
meget ønskeligt, om denne Afdeling endnu blev væsentlig beriget fra privat Side.

Indtægterne ved Udstillingen skal komme Røde Kors til gode, et velgørende Øjemed som vil være sympatisk især for alle dem, hvem et personligt Baand binder til Krigsskuepladsen, og hvor er det Hus, hvor denne Forbindelse mangler. Der henvises i øvrigt til Bekendtgørelsen i Bladet.

Ved Udstillingens Aabning paa Søndag Middag Klokken 12 3/4, vil Overpræsident v. Moltke være til Stede.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *