8. maj 1919. Den danske gesandt overrasket: Der er kommet en 3. afstemningszone med!

Den danske gesandt i Paris, Bernhoft, afsendte den 7. maj 1919 nedenstående telegram, der ankom den følgende dag i København.

Den overraskende Bestemmelse om Afstemning i en 3. Zone, der muligvis i den egentlige Tekst til Præliminærfred er udvidet til at omfatte Ejdersted, maa være taget i de sidste Dage, da alle Meddelelser til forskel­lige Personer fra Folk, som direkte har behandlet Sagen ved Konferencen, ikke lod forudse Forandring i det tidligere vedtagne.

Vi tillader os at henstille en Udtalelse fra Regering og Rigsdag om, at de staar fast paa det hidtilværende Grundlag og ikke vil godkende en Ind­lemmelse i Danmark af Egne, som aldrig, fra den Tid Modsætningen mellem Dansk og Tysk blev bevidst, har vist Spor af dansk Nationalfølelse.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *