8. juli 1919. Møde i Fredskommitéens eksekutive komité om rømning af 3. zone

I Mødet 8. Juli 1919 behandlede Komitéen følgende slesvigske Anliggender:

Tyskernes Rømning af 3. Zone

Under Drøftelsen af dette Spørgsmaal udtalte Foster Dulles, at  Rømningen ikke kunde opstilles som et Retskrav: “Der findes ingen Bestemmelse i Traktaten, hvortil vi i saa Henseende kan støtte os. Følgelig er vi ikke i Stand til at paakalde de allierede Magters Svar-Skrivelse af 16. Juni.«

Til denne Opfattelse sluttede Formanden (André Tardieu) og Komitéens øvrige Medlemmer sig.

Efter yderligere Udtalelser af Formanden besluttede Komitéen at henlede Øverste Raads Opmærksomhed paa, at de allierede og associerede Magter i Spørgsmaalet om Rømning af 3. slesvigske Zone ikke vil kunne paakalde nogen Ret overfor Tyskland.

Den internationale Plebiscit-Kommission

Efter at Komitéen allerede i et Møde 5. Juli havde gjort forsk. Spørgsmaal vedr. C. I. S. til Genstand for en foreløbig Drøftelse, vedtog Komitéen følgende Indstilling til Øverste Raad:

Den eksekutive Komité indstiller, at Kommissionens Præsidium overdrages den britiske Repræsentant, idet det vil have praktisk Betydning at lette Forbindelsen mellem Formanden og den britiske Admiral, der vil blive Øverstkommanderende over de Flaadestyrker, som de interesserede Regeringer agter at sende til de slesvigske Farvande i det Øjemed at sikre Afstemningens Frihed i de to slesvigske Zoner (Artikel 109, § 1).

Komitéen indstiller ligeledes, at den Halvdel af Udgifterne ved Folkeafstemningen, som ikke bæres af Tyskland, skal bæres af Danmark.

Komitéen vedtog yderligere at indstille, at den tyske Regering opfordredes til at tage alle Forholdsregler til Opfyldelse af Fredstraktatens Bestemmelser om Hjemsendelse af endnu mobiliserede tyske Militærpersoner fra Slesvig, og at saadanne tyske Militærpersoner, som endnu holdtes tilbage i de allierede og associerede Magters Fangelejre, ogsaa blev hjemsendt.

Komitéen gjorde ligeledes til Genstand for Drøftelse følgende Spørgsmaal:

1, Afsendelsen af land- og sø-militære Styrker til Slesvig;

2, Tyskernes Rekvisitioner og Salg af Statsejendomme i Slesvig;

3, den slesvigske Handelsflaade; samt

4, den ved Suverænetets-Overdragelsen nødvendiggjorte finansielle Ordning. -— Disse Spørgsmaals Afgørelse blev udsat.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *